Como entender o cadro de amortización dunha hipoteca

Entende por fin o que é un cadro de amortización de hipotecas e fai os números antes de pedir o teu préstamo hipotecario
Estás pensando nunha hipoteca e atopácheste cun cadro de amortización de hipoteca que non entendes. Non es o único nesta situación. A solicitude dunha hipoteca é un trámite acompañado de riscos e de grandes reflexións, pois a cantidade de diñeiro en xogo adoita ser motivo dun notable endebedamento e dun compromiso durante varios anos cunha entidade bancaria. Á hora de solicitar unha hipoteca, polo tanto, terás que coñecer certa terminoloxía específica e, sobre todo, ser capaz de comprender con precisión un cadro de amortización de hipoteca. Só deste modo poderás afrontar o novo reto con garantías.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

En termos financeiros, de feito, a diferenza principal entre hipoteca e préstamo é precisamente a magnitude da operación. Mentres que nun préstamo a cantidade de diñeiro solicitada é inferior (en xeral, ata 75.000 €), no caso da hipoteca falamos sempre de cantidades maiores que, xeralmente, adoitan ir destinadas á compra de inmobles. Porén, que sexa unha cantidade maior tamén supón unha certa diferenza nos xuros e nas devolucións, pois as hipotecas acostuman ofrecer mellores tipos de xuro con amortizacións a máis longo prazo.

Coñece neste artigo as claves para non fracasar na xestión e entende, por fin, unha das cousas máis importantes de toda hipoteca: o cadro de amortización.

Algúns termos da linguaxe hipotecaria

Se tivésemos que reducir as claves dunha hipoteca, posiblemente falariamos de tres grandes asuntos: o capital prestado, o tipo de xuro e o prazo de amortización.

O capital prestado ou principal nunha hipoteca é, en esencia, o diñeiro que se solicita para asumir a compra do obxecto desexado (un piso, unha casa, un almacén, etc.). No contrato da hipoteca, polo tanto, é a cantidade que o prestameiro (aquel que recibe o diñeiro) solicita e recibe do prestador (a institución que dá o diñeiro).

O prestador dunha hipoteca, non obstante, pon unhas condicións á entrega do diñeiro, que en termos financeiros se resumen na fixación dun prezo polo capital entregado. Isto é o que se coñece como tipo de xuro. O tipo de xuro é un “valor” que estipulan as entidades de crédito por prestar diñeiro en función de diversos aspectos como a cantidade prestada, o prazo de devolución, o perfil de prestameiro, etc.

En terceiro lugar, atopámonos coa cantidade que o prestameiro deberá devolver ao prestador, o que se coñece como amortización. As modalidades de amortización poden ser diferentes: desde cotas constantes idénticas (“sistema francés”) ata fórmulas variables en aumento. En calquera dos casos, non obstante, o proceso da devolución tradúcese nun complexo cálculo resultante da suma do capital prestado máis os xuros devindicados da operación. Este feito, independentemente do tipo de amortización ou de se o tipo de hipoteca é fixo, variable ou mixto, fai necesario esbozar o que se coñece como “cadro de amortización de hipoteca”, que é, en definitiva, unha relación detallada dos prazos e cantidades para a devolución do diñeiro.

Coñecer polo miúdo estes cadros é importante. Lembra que unha cota de amortización (polo xeral mensual) componse dunha parte destinada á reintegración ou devolución do capital prestado (amortización) e outra parte destinada ao pagamento de xuros devindicados. Polo tanto, tes que saber que estás pagando e canto che quedará por amortizar realmente.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

O cadro de amortización de hipoteca en si

Un cadro de amortización de hipoteca é, sinxelamente, unha relación detallada das diferentes mensualidades establecidas para a devolución da hipoteca. En todo cadro de amortización, polo tanto, encontraremos as mesmas columnas:

1. Enumeración das diferentes mensualidades ou cotas ás que deberemos facer fronte, do 1 a XX (tantas mensualidades como haxa).

2. Tipo de xuro que se aplica para a concesión da hipoteca.

3. Custo de cada cota, conforme ao sistema de amortización escollido; é a suma de dous factores: xuros e capital amortizado.

4. Xuros devindicados que se aboan ao banco co pagamento en cuestión.

5. Cantidade do capital amortizado que se reintegra ao aboar a cota.

6. Capital restante pendente de amortizar tras os anteriores aboamentos.

Número de cota ou mensualidade
Tipo de xuro da cota
Importe da cota que se aboa
Xuros aboados co pagamento
Capital amortizado co pagamento
Capital pendente de amortizar
1-XX
X%
XXX,XX €
XX,XX €
XX,XX €
XX.XXX,XX €

Que che aclara o cadro de amortización dunha hipoteca

En función do tipo de amortización escollido poden aparecer algunhas variantes. Por exemplo, cando o tipo de xuro sexa variable ou mixto ou se se produce unha amortización adiantada (en tal caso, o importe da débeda alterarase en función dos posibles xuros engadidos e, naturalmente, a raíz da diminución do capital pendente).

En calquera dos casos, iso si, a porcentaxe de cota que representan os xuros adoita ir diminuíndo segundo avanzan as mensualidades, de modo que a progresión da penúltima columna – capital amortizado – crece segundo nos achegamos ao final. Nas últimas cotas, polo tanto, páganse cada vez menos xuros e amortízase máis débeda.

En resumo, a táboa de amortización permíteche coñecer de golpe diferentes aspectos esenciais como:

  • O total de cotas que terás por diante.
  • O diñeiro que se devolve en cada pagamento e que se destina.
  • Que porcentaxe de xuros se pagan en cada mensualidade.
  • Períodos de carencia.

Un cadro de amortización dunha hipoteca serve para coñecer con maior precisión a porcentaxe de devolución de débeda fronte ao pagamento de xuros dunha cota de amortización. Este tipo de cálculo pódelo solicitar no teu banco á hora de xestionar a hipoteca.

O BBVA, ademais, dispón de diferentes opcións canto a hipotecas, para ofrecerche solucións á medida das túas necesidades.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.