Com entendre el quadre d'amortització d'una hipoteca

Entén per fi el que és un quadre d'amortització d'hipoteques i fes els números abans de demanar el teu préstec hipotecari
Estàs pensant en una hipoteca i t'has trobat amb un quadre d'amortització d'hipoteca que no entens. No ets l'únic en aquesta situació. La sol·licitud d'una hipoteca és un tràmit acompanyat de riscos i de grans reflexions, ja que la quantitat de diners en joc sol ser motiu d'un notable endeutament i d'un compromís durant diversos anys amb una entitat bancària. A l'hora de sol·licitar una hipoteca, per tant, hauràs de conèixer certa terminologia específica i, sobretot, ser capaç de comprendre amb precisió un quadre d'amortització d'hipoteca. Només així podràs afrontar el nou repte amb garanties.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

En termes financers, de fet, la diferència principal entre hipoteca i préstec és precisament la magnitud de l'operació. Mentre que, en un préstec, la quantitat de diners sol·licitada és inferior (en general, fins a 75.000 €), en el cas de la hipoteca, parlem sempre de quantitats superiors, que en general es destinen a comprar immobles. Que sigui una quantitat superior, tanmateix, també suposa una certa diferència en els interessos i les devolucions, ja que les hipoteques acostumen a oferir millors tipus d'interès amb amortitzacions a més llarg termini.

En aquest article t'expliquem les claus per no fracassar en gestionar-la i perquè entenguis, per fi, una de les coses més importants de qualsevol hipoteca: el quadre d'amortització.

Alguns termes del llenguatge hipotecari

Si haguéssim de reduir les claus d'una hipoteca, possiblement parlaríem de tres grans assumptes: el capital prestat, el tipus d'interès i el termini d'amortització.

El capital prestat o principal en una hipoteca és, en essència, els diners que se sol·liciten per assumir la compra de l'objecte desitjat (un pis, una casa, un magatzem, etc.). En el contracte de la hipoteca, per tant, és la quantitat que el prestatari (el que rep els diners) sol·licita i rep del prestador (la institució que posa els diners).

El prestador d'una hipoteca, no obstant això, estableix unes condicions al lliurament dels diners, que en termes financers es resumeixen en fixar un preu pel capital lliurat. Això és el que es coneix com a tipus d'interès. El tipus d'interès és un “valor” que estipulen les entitats de crèdit per prestar diners en funció de diversos aspectes com la quantitat prestada, el termini de devolució, el perfil de prestatari, etc.

En tercer lloc ens trobem amb la quantitat que el prestatari haurà de tornar al prestador, que es coneix com a amortització. Les modalitats d'amortització poden ser diferents: des de quotes constants idèntiques (“sistema francès”) fins a fórmules variables en augment. En qualsevol dels casos, no obstant això, el procés de la devolució es tradueix en un càlcul complex, resultant de la suma del capital prestat més els interessos meritats de l'operació. Aquest fet, independentment del tipus d'amortització o de si el tipus d'hipoteca és fix, variable o mixt, fa necessari esbossar el que es coneix com a “quadre d'amortització d'hipoteca”, que és, en definitiva, una relació detallada dels terminis i quantitats per retornar els diners.

És important conèixer al detall aquests quadres. Recorda que una quota d'amortització (en general mensual) consta d'una part destinada a la reintegració o devolució del capital prestat (amortització) i una altra part destinada al pagament d'interessos meritats. Per tant, has de saber què estàs pagant i quan et quedarà realment per amortitzar.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

El quadre d'amortització d'hipoteca en si

Un quadre d'amortització d'hipoteca és, senzillament, una relació detallada de les diverses mensualitats establertes per retornar la hipoteca. En qualsevol quadre d'amortització, per tant, trobarem les mateixes columnes:

1. Enumeració de les diferents mensualitats o quotes a què haurem de fer front, de l'1 a XX (tantes mensualitats com hi hagi).

2. Tipus d'interès que s'aplica per a la concessió de la hipoteca.

3. Cost de cada quota, de conformitat amb el sistema d'amortització escollit; és la suma de dos factors: interessos i capital amortitzat.

4. Interessos meritats que s'abonen al banc amb el pagament en qüestió.

5. Quantitat del capital amortitzat que es reintegra en abonar la quota.

6. Capital restant pendent d'amortitzar després dels abonaments anteriors.

Nombre de quota o mensualitat
Tipus d'interès de la quota
Import de la quota que s'abona
Interessos abonats amb el pagament
Capital amortitzat amb el pagament
Capital pendent d'amortitzar
1-XX
X%
XXX,XX €
XX,XX €
XX,XX €
XX.XXX,XX €

Què t'aclareix el quadre d'amortització d'una hipoteca

En funció del tipus d'amortització escollit poden aparèixer algunes variants. Per exemple, quan el tipus d'interès sigui variable o mixt o si es produeix una amortització avançada (en aquest cas, l'import del deute s'alterarà en funció dels possibles interessos afegits i, naturalment, arran de la disminució del capital pendent).

En qualsevol dels casos, això sí, el percentatge de quota que representen els interessos acostuma a anar disminuint a mesura que avancen les mensualitats, de manera que la progressió de la penúltima columna (capital amortitzat) creix quan ens anem acostant al final. En les últimes quotes, per tant, es paguen cada cop menys interessos i s'amortitza més deute.

En resum, la taula d'amortització et permet veure de cop diversos aspectes essencials com:

  • El total de quotes que tindràs per davant.
  • Els diners que es tornen en cada pagament i a què es destinen.
  • Quin percentatge d'interessos es paguen en cada mensualitat.
  • Períodes de carència.

Un quadre d'amortització d'una hipoteca serveix per conèixer amb més precisió el percentatge de devolució de deute davant el pagament d'interessos d'una quota d'amortització. Aquest tipus de càlcul, el pots sol·licitar al banc a l'hora de gestionar la hipoteca.

BBVA, a més, té diverses opcions pel que fa a hipoteques, per oferir-te solucions a la mida de les teves necessitats.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.