Información legal e outros documentos

Todas as entidades financeiras estamos obrigadas a dispor dunha copia dixitalizada de determinados documentos dos nosos clientes para poder verificar a súa identidade, a súa actividade económica ou profesional ou a orixe dos seus fondos, segundo a Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais.

O incumprimento deste requisito legal obrigaríanos a cancelar as contas contratadas polos clientes que non proporcionen a devandita documentación.

(400 kB) — Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais

Documentación necesaria

Para poder seguir ofrecendo estes servizos necesitamos da túa colaboración.

Os documentos que poderían necesitarse son os seguintes:

 • Documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte, etc.). 
 • Declaración de Actividade Económica (DAE). Documento que debe cubrir e asinar o cliente, onde se recollen as manifestacións relativas á súa actividade económica, ben na oficina ou a través do seu Acceso Clientes en bbva.es (O meu perfil). 
 • Documento que acredite a actividade económica ou profesional. Segundo o tipo de cliente ou actividade, deberase entregar un ou outro dos citados a continuación:

- Recibo de nómina actual (antigüidade máxima de 3 meses).

- Certificado de relación laboral emitido polo empregador.

- Certificado de haberes, pensión ou subsidio.

- Declaración do IRPF do último exercicio.

- Contrato laboral vixente.

- Declaración do Censo de Obrigados Tributarios (modelo 036).

- Alta de actividade en Facenda (Licenza fiscal).

- Última declaración trimestral ou anual do IVE ou de retencións do IRPF.

- Último recibo do colexio profesional.

- Recibo da Seguridade Social no réxime de autónomos (antigüidade máxima de 3 meses).

Para máis información, contacta co teu xestor habitual ou acode a unha oficina BBVA.

Servizos de pagamento

Documentos da Lei de servizos de pagamento

(52 kB) — Lei 16/2009, do 13 de novembro.

 

Lexislación

Por que se modifica a Lei 24/1988, do 28 de xullo, do mercado de valores. Lexislación española.

(356 kB) — Lei 47/2007, do 19 decembro

Sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e as demais entidades que prestan servizos de investimento e polo que se modifica parcialmente o Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, aprobado polo Real decreto 1309/2005, do 4 de novembro. Lexislación española.

(206 kB) — Real decreto 217/2008, do 15 de febreiro

Directiva 2004/39/CE. Lexislación europea.

(289 kB) — Directiva Nivel I do 21 de abril de 2004

Directiva 2006/73/CE. Lexislación europea.

(225 kB) — Directiva Nivel II do 10 de agosto de 2006

Pola que se aplica a Directiva 2004/39/CE. Lexislación europea.

(170 kB) — Regulamento 1287/2006

Políticas BBVA

(101 kB) — Resumo da política de execución do BBVA

(32 kB) — Resumo da política de prevención e xestión de conflitos de intereses do BBVA

Pódense encontrar traducións destes documentos para outros idiomas nas versións de BBVA.es noutros idomas.

SEPA (Single Euro Payments Área) é unha zona en que consumidores e empresas poden realizar cobramentos e pagamentos, dentro e fóra das fronteiras nacionais, nas mesmas condicións básicas e cos mesmos dereitos e obrigas, independentemente do lugar en que se encontren. Dentro da zona SEPA, elimináronse polo tanto as fronteiras para pagamentos e cobramentos en euros. 

Compoñen a zona SEPA os 28 Estados membros da Unión Europea, canda Islandia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suíza e Mónaco.

(390 kB)-- Actualidade SEPA

Que é?

SEPA: Novo panorama de pagamentos en Europa

O proxecto SEPA supón, tras a adopción do euro como moeda única, un paso máis na integración económica e monetaria en Europa: a creación dun auténtico mercado doméstico onde existe unha única forma de realizar pagamentos de forma eficaz, segura, sinxela e transparente.

Os instrumentos de pagamento incluídos na SEPA son:

 • Transferencias.
 • Cargos.
 • Pagamentos con tarxeta: as principais novidades que se introduciron son a obrigatoriedade de incorporar un chip ás tarxetas, así como a autorización das operacións a través dun PIN. Con estas medidas preténdese incrementar o nivel de seguridade das transaccións. Afecta tanto a tarxetas de crédito como de débito.

End date

A data límite obrigatoria para a migración a instrumentos de cobramento e pagamento SEPA foi 1 de febreiro de 2014, a excepción dos produtos nicho que, polas súas características específicas e baixo volume de operacións, foron migradas nunha segunda fase, en febreiro de 2016 (en España, os anticipos de crédito C58 e os recibos que se xiraban por C32).

Vantaxes

 • Formato unificado para realizar pagamentos e cobramentos en euros no EEE.
 • Oportunidade de consolidación de contas para facilitar a centralización de funcións de xestión de tesouraría.
 • Facilidades para ampliar o negocio máis alá do mercado local.
 • En cargos B2B (entre empresas), certeza de cobramento para o acredor.

Transferencias

O esquema de transferencias SEPA (en vigor desde xaneiro de 2008) facilita o envío de pagamentos dunha forma simple e estandarizada dentro do seu ámbito xeográfico.

As transferencias SEPA teñen as seguintes características:

 • Denominadas en euros.
 • Sen límite de importe.
 • Entre contas bancarias, deixando fóra do esquema as transferencias de efectivo.
 • Con cláusula de gastos <Compartidos>.
 • Utilización do IBAN como identificador de conta.
 • Tempo máximo de execución dun día. Existe a posibilidade de enviar transferencias SEPA valor día (o beneficiario recibe os fondos no día) e transferencias SEPA inmediatas (aboamento ao beneficiario no momento).
 • 140 caracteres de información do pagamento, que se transmiten integramente do ordenante ao beneficiario da transferencia.

Cargos CORE e B2B

Trátase dun instrumento para realizar cobramentos mediante cargo na conta do debedor.

As principais características dos cargos SEPA son:

 • Denominados en euros.
 • Sen límite de importe.
 • Con cláusula de gastos <Compartidos>.
 • Utilización do IBAN como identificador de conta.
 • 140 caracteres de información, que viaxan integramente do acredor ao debedor. Concepto ampliado ata 640 caracteres nalgunhas entidades españolas. 

Cargos Core

Trátase do esquema básico de cargo. Pode ser utilizado para xirar tanto a consumidores coma a empresas. 

  Cargo SEPA Core
 
Mandato
Cargo SEPA Core

Formato estándar. 

Os seus datos viaxan no cargo.

 
Presentación
Cargo SEPA Core

D-1. 

Un día adicional en cargos destino EBA*.

 
Información
Cargo SEPA Core

140 caracteres. 

Concepto ampliado nalgunhas entidades españolas.

 
Reembolso
Cargo SEPA Core

Op. autorizadas: 8 semanas. 

Op. non autorizadas: 13 meses.

 
Identificativo da conta
Cargo SEPA Core
IBAN
 
Formato
Cargo SEPA Core

XML ISO20022 Core AEB

XML europeo

AEB 19.14

 
Financiamento
Cargo SEPA Core
Si

* EBA é a cámara de compensación para cargos transfronteirizos e domésticos a entidades que non operan por Iberpay (a cámara de compensación española).

Cargos B2B

O esquema entre empresas (cargos B2B) ofrece maior certeza de cobramento ao acredor, ao renunciar o debedor ao dereito de reembolso de operacións autorizadas. Por iso, a entidade do debedor debe conseguir a autorización do mandato antes de realizar o cargo en conta do primeiro cargo.

Novidades de cargos 

 • Financiamento de cargos: os cargos SEPA Core e B2B pódense financiar. En España, o formato é o de cargos SEPA, incluíndo a indicación de financiamento establecida nos cadernos bancarios españois. 
 • Simplificación de operativa de cargos Core: desde novembro de 2016, existe un único prazo de presentación de cargos SEPA Core, independentemente do seu tipo (primeiro, recorrente, único, etc.): D-1 para cargos domésticos ou destino entidades que operan a través de Iberpay (EBA require a presentación cun día adicional de antelación). Ademais, deixa de ser obrigatorio indicar o primeiro cargo SEPA dunha serie como primeiro (FRST) antes de enviar cargos recorrentes (RCUR).

O BBVA e SEPA

O BBVA ofrece a emisión de transaccións SEPA, tantas transferencias como cargos e cargos financiados (Core e B2B). O envío de operacións SEPA pode realizarse comodamente a través das bancas en liña do BBVA ou empregando as súas canles telemáticas habituais.

Ademais, o BBVA dispón doutros servizos de valor engadido: información sobre os requirimentos dos instrumentos SEPA, programas para confeccionar ficheiros SEPA, asesoramento na posta en marcha, servizo de recálculo de vencementos en cargos, concepto ampliado de 640 caracteres en cargos, servizos de conversión, aboamento no día a beneficiario BBVA, presentación de cargos destino contas BBVA no día, información de modificacións de contas debedoras, etc.

Para coñecer o detalle das canles e formatos dispoñibles en cada país, contacta cunha oficina BBVA.

Boletíns

Acceda a todas as edicións do boletín sobre actualidade SEPA editado polo BBVA: coñeza a fondo as particularidades dos instrumentos SEPA, as implicacións desde o punto de vista práctico da súa empresa e as pautas de actuación máis recomendables.

Conduta

Este código de conduta foi aprobado polo Consello de administración do BBVA, o 28 de maio de 2015.

(565 kB)-- Código de conduta

 

En caso de discrepancia ou controversia con relación aos servizos financeiros prestados, incluídos os prestados en liña, o BBVA pon á súa disposición o Servizo de Atención ao Cliente do Grupo BBVA e o Defensor do Cliente do Grupo BBVA.

A quen dirixirse?

Poderán remitir os seus escritos, segundo o Regulamento para a defensa do cliente en España do Grupo BBVA, que está á súa disposición en calquera das oficinas do BBVA e na seguinte ligazón.

Deberán dirixirse, en primeiro lugar, ao Servizo de atención ao cliente, agás no caso de plans de pensións individuais, respecto dos que deberán dirixirse directamente o Defensor do cliente.

No caso de obter unha resolución desestimatoria ditada polo Servizo de atención ao cliente, os clientes poderán someter á consideración do Defensor do cliente as queixas ou reclamacións que se atopen dentro dos límites cuantitativos establecidos no Regulamento. Esta opción enténdese sen prexuízo da posibilidade de acudir directamente aos servizos de reclamacións que se detallan a continuación.

O Servizo de Atención ao Cliente ou o Defensor do Cliente deberán dar contestación no prazo máximo de dous meses, contados a partir da data en que a queixa ou reclamación fóra presentada.

Nas queixas ou reclamacións presentadas por usuarios de servizos de pagamento en relación cos dereitos e obrigas que se derivan dos Títulos II e III do Real decreto-lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pagamento, o Servizo de Atención ao Cliente ou o Defensor do Cliente deberán dar contestación a máis tardar quince días hábiles despois da recepción da queixa ou reclamación. En situacións excepcionais, se non pode ofrecerse unha resposta no prazo de quince días hábiles por razóns alleas á vontade do Servizo de Atención ao Cliente ou do Defensor do Cliente, a instancia
competente enviará unha resposta provisional, en que indique claramente os motivos do atraso da contestación á reclamación e especifique o prazo no que o usuario dos servizos de pagamento recibirá a resposta definitiva. En calquera caso, o prazo para a recepción da resposta definitiva non excederá dun mes.

O cliente poderá acudir aos Servizos de Reclamacións do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións se a resposta do Servizo de Atención ao Cliente ou do Defensor do Cliente non fose satisfactoria ou se non recibise resposta tras acreditar transcorrer os seguintes prazos máximos desde a data de presentación da queixa ou reclamación: quince días hábiles se a queixa ou reclamación versa sobre un servizo de pagamento, un mes se a queixa ou reclamación non versa sobre un servizo de pagamento e o cliente é un consumidor residente na Unión Europea, e dous meses se a queixa ou reclamación non versa sobre un servizo de pagamento e o cliente é un consumidor non residente na Unión Europea ou é un non consumidor. Ademais se o cliente é un consumidor residente na Unión Europea non poderá acudir aos Servizos de Reclamacións do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións transcorridas máis dun ano desde a interposición da queixa ou reclamación ante o Servizo de Atención ao Cliente ou o Defensor do Cliente.

Antes de recorrer a estes servizos, a normativa (Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro do Ministerio de Economía e Facenda (B.O.E. do 29 de outubro), de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios) esixe que o cliente xustifique acudir previamente ao Servizo de Atención ao Cliente ou á Oficina do Defensor do Cliente.

Como?

Servizo de Atención ao Cliente

Por carta

Apartado de correos 1598

28080 Madrid

Por correo electrónico

enderezo electrónico: servicioatencioncliente@grupobbva.com

 • Se es cliente e ademais usuario de bbva.es, podes facelo premendo aquí.
 • Se es cliente pero non es usuario de bbva.es preme aquí . Faite usuario para que as comunicacións que teñamos por correo electrónico sexan seguras.
 • Se non es cliente prema aquí .

Oficina do Defensor do Cliente

Rafael García-Valdecasas Fernández

Por carta

Apartado de correos 14460

28080 Madrid

Por correo electrónico

enderezo electrónico: defensordelcliente@bbva.com

Servizos de reclamacións organismos supervisores

Antes de recorrer a estes servizos, a normativa (Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, do Ministerio de Economía e Facenda (B.O.E. do 29 de outubro), de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios) esixe que o cliente xustifique ter acudido previamente ao Servizo de atención ao cliente ou á Oficina do defensor do cliente.

Servizo de Reclamacións do Banco de España

Calle Alcalá 48, 28014 Madrid.

Oficina de Atención ao Investidor da Comisión Nacional do Mercado de Valores

Calle Edison 4, 28006 Madrid.

Servizo de Reclamacións da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións

Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid.

Consumo

Follas de reclamacións

Comunidades autónomas que esixen que as entidades de crédito con oficinas radicadas nelas dispoñan de follas de reclamacións a disposición dos consumidores e usuarios:

 • Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Illas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia

Teléfono de incidencias e reclamacións 900 812 679

Plataforma de resolución de litixios en liña

De conformidade co previsto no Regulamento UE 524/2013, do 21 de maio de 2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo insírese a continuación a ligazón á plataforma de resolución de litixios en liña posta en marcha pola Comisión Europea, á que poderán recorrer os clientes para resolver calquera discrepancia ou controversia con relación aos servizos financeiros prestados en liña:

http://ec.europa.eu/odr

Normativa, ordenada por materias, que regula a transparencia das operacións bancarias e a protección á clientela

Servizo de atención e defensa do cliente:

 • Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro, modificada pola Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible.
 • Orde ECO/734/2004 do 11 de marzo (BOE do 24 de marzo), sobre departamentos e servizos de atención ao cliente e o defensor do cliente das entidades financeiras.
 • Orde ECC/2502/2012, do 16 de novembro, pola que se regula o procedemento de presentación de reclamacións ante os servizos de reclamacións do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección Xeral de Seguros e Pensións.
 • Lei 7/2017, do 2 de novembro, por que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo.

Transparencia das operacións e protección da clientela, e outra normativa de protección ao consumidor:

 • Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro do Ministerio de Economía e Facenda (BOE do 29 de outubro), de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.
 • Orde ECE/482/2019, do 26 de abril, por que se modifican a Orde EHA/1718/2010, do 11 de xuño, de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios, e a Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.
 • Lei 22/2007, do 11 de xullo, sobre comercialización a distancia de servizos financeiros destinados aos consumidores.
 • Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

Préstamos hipotecarios:

 • Lei 2/1994, do 30 de marzo, sobre subrogación e modificación de préstamos hipotecarios.
 • Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro do Ministerio de Economía e Facenda (BOE do 29 de outubro), de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.
 • Real decreto lei 2/2003, do 25 de abril, de medidas de reforma económica.
 • Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica.
 • Lei 1/2012, do 26 de marzo, para a protección dos dereitos dos consumidores mediante o fomento da transparencia na contratación hipotecaria na Comunidade de Madrid.
 • Real decreto lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.
 • Real decreto-lei 5/2017, do 17 de marzo, por que se modifica o Real decreto-lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos, e a Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e alugamento social.
 • Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario.

Crédito ao consumo:

 • Directiva 2008/48/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril, relativa aos contratos de crédito ao consumo e polo que se derroga a Directiva 87/102/CEE do Consello.
 • Lei 16/2011, do 24 de xuño (BOE do 25 de xuño), de contratos de crédito ao consumo.

Condicións xerais da contratación:

 • Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre condicións xerais da contratación.
 • Orde EHA/1718/2010 do 11 de xuño do Ministerio de Economía e Facenda (BOE do 29 de xuño), de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios, desenvolvida pola Circular 6/2010 do 28 de setembro do Banco de España (BOE do 11 de outubro), a entidades de crédito e entidades de pagamento, sobre publicidade dos servizos e produtos bancarios. Orde EHA/1717/2010, do 11 de xuño do Ministerio de Economía e Facenda (BOE do 29 de xuño), de regulación e control da publicidade de servizos e produtos de investimento.
 • Decreto 123/2008, do 1 de xullo, do Departamento de Industria, Comercio e Turismo e do Departamento de Cultura do País Vasco (BOE País Vasco, do 16 de xullo), sobre os dereitos lingüísticos das persoas consumidoras e usuarias.
 • Lei 22/2010, do 20 de xullo, do Parlamento de Cataluña (DOGC, do 23 de xullo), do Código de Consumo de Cataluña.
 • Real decreto-lei 16/2011, do 14 de outubro (BOE do 15 de outubro), polo que se crea o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito e Real decreto 628/2010 do 14 de maio do Ministerio de Economía e Facenda (BOE do 3 de xuño), polo que se modifican o Real decreto 2606/1996, do 20 de decembro (BOE do 21 de decembro), sobre fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito e o Real decreto 948/2001, do 3 de agosto (BOE do 4 de agosto), sobre sistemas de indemnización dos investidores.
 • Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España (BOE do 6 de xullo), a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.
 • Circular 2/2019, do 29 de marzo, do Banco de España, sobre os requisitos do Documento Informativo das Comisións e do Estado de Comisións, e os sitios web de comparación de contas de pagamento, e que modifica a Circular
  5/2012, do 27 de xuño, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.

Servizos de pagamento:

 • Directiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de
  novembro de 2015, sobre servizos de pagamento no mercado interior e por que se modifican as Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) nº 1093/2010 e derrógase a Directiva 2007/64/CE.
 • Real decreto-lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira.
 • Orde EHA/1608/2010, do 14 de xuño, sobre transparencia das condicións e requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento.
 • Regulamento (UE) 260/2012, do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de
  marzo, por que se establecen requisitos técnicos e empresariais para as
  transferencias e as débedas domiciliadas en euros, e modifícase o Regulamento (CE) 924/2009.
 • Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible.

Servizos de investimento:

 • Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro, por que se aproba o texto refundido da Lei do Mercado de Valores.
 • Real decreto 217/2008, do 15 de febreiro, do Ministerio de Economía e
  Facenda (B.O.E. do 16 de febreiro), sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento e por que se modifica parcialmente o Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, aprobado polo Real decreto 1309/2005, do 4 de novembro, desenvolvido pola Orde EHA/1665/2010, do 11 de xuño (B.O.E. do 23 de xuño), do Ministerio de Economía e Facenda en materia de tarifas e contratos tipo.
 • Real decreto 1464/2018, do 21 de decembro, por que se desenvolven o texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro e o Real decreto-lei 21/2017, do 29 de decembro, de medidas urxentes para a adaptación do Dereito español á normativa da Unión Europea en materia de mercado de valores, e por que se modifican parcialmente o Real decreto 217/2008, do 15 de febreiro, sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento e por que se modifican parcialmente o Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, aprobado polo Real decreto 1309/2005, do 4 de novembro, e outros reais decretos en materia de mercado de valores.
 • Circular 7/2011, do 12 de decembro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, sobre folleto informativo de tarifas e contido dos contratos-tipo.
 • Circular 3/2016, do 20 de abril, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, por que se modifica a Circular 7/2011, do 12 de decembro, sobre folleto informativo de tarifas e contido dos contratos-tipo.
 • Real decreto-lei 21/2017, do 29 de decembro, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia do mercado de valores.

Titulares de establecementos de cambio de moeda:

 • Circular do Banco de España 6/2001, do 29 de outubro, sobre titulares de establecementos de cambio de moeda, modificada pola Circular do Banco de España 3/2009, do 18 de decembro.

Conforme coa normativa do Fondo de Garantía de Depósitos, existe unha dobre cobertura, unha para depósitos e outra para valores. En ambos os dous casos, o importe da garantía é dun máximo de 100.000 €.

(33 kB) — Fondo de garantía de depósitos

Normativa

 • Documento da CNMV: Reforma Documento 09_2014. Ver documento.
 • Real decreto 878/2015 do 2 de outubro. Ver documento.
 • Lei 11/2015 de resolución de entidades de crédito. Ver documento.
 • Real decreto lexislativo 4/2015 do 23 de outubro. Ver documento.
 • Cumprimento do artigo 39.7 do EMIR-Segregación e portabilidade. Ver documento.

Regulamentos

As ligazóns ás páxinas web das infraestruturas de mercado que se inclúen nesta páxina incluíronse con finalidade informativa, tendo a información facilitada o mesmo carácter puramente ilustrativo. A información fornecida non debe en ningún caso considerarse asesoramento financeiro, nin debe ser entendida como unha recomendación para realizar operacións nin constituirá a base para unha toma de decisión nunha dirección determinada. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ou calquera outra entidade do grupo BBVA (de agora en diante, ‘BBVA’) non asume ningún compromiso de comunicar cambios nin de actualizar o contido da presente páxina. O BBVA considera as ligazóns ás páxinas web das infraestruturas de mercado que se inclúen nesta páxina como fontes consideradas como fiables, pero, aínda que se tomaron medidas razoables para asegurarse de que a información contida non é errónea ou equívoca, o BBVA non manifesta nin garante, expresa ou implicitamente, que sexa exacta, completa ou actualizada, e non debe confiarse nela como se o fose. O BBVA declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida no documento.

Documentación BBVA

 • Documento de advertencia de riscos para os efectos do EMIR: ver documento
 • Documento de advertencia de riscos para os efectos do CSDR: situarase aquí no momento no que sexa legalmente esixible para BBVA.

Información sobre instrumentos de recapitalización

Información sobre instrumentos financeiros sometidos ao réxime de resolución da Directiva sobre recuperación e resolución bancaria.

(38 kB) — Información sobre Instrumentos de recapitalización

(39 kB) — Información sobre Banco Popular Español, S.A.

Dentro de BBVA contamos cunha política de comunicación comercial ou publicitaria onde se establecen os criterios e procedementos axeitados para asegurar que se cumpren as normas, principios e criterios xerais da normativa aplicable en materia de publicidade, sendo a seguinte:

 • As Ordes EHA/1718/2010 e EHA/1717/2010, do 11 de xuño, de regulación e control da publicidade, no seu artigo 4.
 • Circular 6/2010, do 28 de setembro, do Banco de España na súa norma terceira.

Política de comunicación publicitaria do BBVA en España.