Información legal e outros documentos

Polos motivos que se indican a continuación, o BBVA non dispón dunha política de implicación propia nos termos previstos no artigo 224. bis do Real decreto lexislativo 4/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do mercado de valores, acolléndose ao apartado 6 do mencionado art. 224 bis.

Por un lado, o BBVA ten delegada a xestión de boa parte dos contratos de xestión discrecional de carteiras en BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. (BBVA AM). Nestes casos, a política de implicación será a propia da entidade delegada. Pode consultala no web www.bbvaassetmanagement.com.

Ademais, está previsto que se complete a delegación polo BBVA en BBVA AM da xestión do resto de carteiras de xestión discrecional, de tal maneira que é vontade do BBVA que a totalidade dos contratos de xestión discrecional de carteiras do banco sexa xestionada por BBVA AM. Respecto dos anteditos contratos cuxa xestión aínda non se delegou, o investimento en accións de sociedades admitidas a negociación nun mercado regulado situado nun Estado membro da Unión Europea representa unha porcentaxe moi baixa respecto do total de investimentos (inferior ao 3,7 %) e en ningún caso representan unha porcentaxe relevante das accións ou dos dereitos de voto das citadas sociedades cotizadas.

Por outro, o BBVA, na súa condición de entidade prestadora do servizo de xestión discrecional de carteiras, non ten previsto nos seus contratos cos clientes a delegación expresa dos dereitos de voto derivados dos investimentos que formen parte do patrimonio xestionado. As actividades de implicación que se desenvolvan, se é o caso, por BBVA AM, están limitadas por iso.

Desde o día 10 de marzo de 2021 é de aplicación o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento e do Consello, de 27 de novembro de 2019, sobre a divulgación de información relativa á sostibilidade no sector dos servizos financeiros.

O referido regulamento establece normas harmonizadas sobre a transparencia que deben aplicar os participantes nos mercados financeiros e os asesores financeiros en relación coa integración dos riscos de sostibilidade e a análise das incidencias adversas en materia de sostibilidade nos seus procesos e a información en materia de sostibilidade respecto de produtos financeiros.

En cumprimento do citado regulamento, incorpórase a seguinte información na páxina web do BBVA: 

Declaración de principais incidencias adversas sobre sostibilidade (PIAS) (10/03/2021)

O BBVA integra, tanto nas súas decisións de investimento como á hora de prestar asesoramento en materia de investimentos, os factores ASG (ambientais, sociais e de gobernación). Como consecuencia disto, entre outros aspectos, ten en conta tanto o impacto dos riscos de sostibilidade nos investimentos que realiza a través do servizo de xestión discrecional de carteiras e na selección de activos sobre os que presta o servizo de asesoramento en materia de investimentos como as principais incidencias adversas nos factores ASG.

O BBVA, para a toma de decisións de investimento dos activos que compoñen as carteiras xestionadas e para a selección de activos sobre os que presta o servizo de asesoramento, ten en consideración normas, principios e tratados de amplo consenso internacional sobre desenvolvemento sostible e responsabilidade social corporativa, entre os que se encontran:

 • O Pacto Mundial e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas.
 • O Acordo de París sobre o clima.
 • O código de bo goberno da CNMV.

Ademais, o BBVA adheriuse aos Principios de Banca Responsable, promovidos pola Organización das Nacións Unidas; ao Compromiso de Katowice e ao Compromiso Colectivo de Acción polo Clima.

O BBVA non dispón dunha política de implicación propia polos motivos que podes consultar aquí

A integración dos riscos e factores ASG ten lugar no proceso de selección e seguimento dos activos sobre os que se van adoptar decisións de investimento ou se vai prestar o servizo de asesoramento en materia de investimentos. Formalízase mediante os correspondentes marcos de actuación dos diferentes comités investidores, tomando como referencia tanto criterios propios do banco como información de provedores e analistas especializados na materia.

O BBVA ten delegada a xestión de boa parte dos contratos de xestión discrecional de carteiras en BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C (BBVA AM). Ademais, está previsto que se complete a delegación polo BBVA en BBVA AM da xestión do resto de carteiras de xestión discrecional, de tal maneira que é vontade do BBVA que a totalidade dos contratos de xestión discrecional de carteiras do banco sexa xestionada por BBVA AM.

Canto ao control e análise das principais incidencias adversas que as súas decisións de investimento teñen sobre os factores de sostibilidade, BBVA AM leva a cabo un proceso de identificación dos principais impactos de acordo coa natureza dos activos en que inviste, definindo as variables que considera máis relevante medir e monitorizar.

Á espera de que o lexislador europeo aprobe as normas técnicas de desenvolvemento do artigo 4 do Regulamento (UE) 2019/2088 que especifique este tipo de variables, o indicador seleccionado pola entidade delegada BBVA AM é a intensidade media de carbono (Scope 1 e 2) para os investimentos en títulos emitidos por entidades privadas (títulos representativos de débeda) e en fondos de investimento.

Información sobre a integración dos riscos de sostibilidade no proceso de toma de decisións de investimento e no asesoramento sobre investimentos

O BBVA é consciente do destacado papel da banca na transición a un mundo máis sostible a través da súa actividade financeira. Por este motivo, o BBVA adheriuse aos Principios de Banca Responsable promovidos pola Organización das Nacións Unidas, ao Compromiso de Katowice e ao Compromiso Colectivo de Acción polo Clima. Así mesmo, ten a vontade de desempeñar un papel relevante, tal e como demanda a sociedade, e axudar os seus clientes na transición para ese futuro sostible.

Ademais, o banco velará por que a súa actividade se desenvolva de acordo cun conxunto de valores, principios, criterios e actitudes destinados a lograr a creación sostida de valor para os accionistas, empregados, clientes e para o conxunto da sociedade.

Do mesmo modo, o BBVA fomentará a implantación e o desenvolvemento duns principios éticos baseados na integridade e na transparencia. 

O BBVA integra nas súas decisións de investimento os factores ASG (ambientais, sociais e de gobernación). No seu compromiso, foi dando pasos para integrar os aspectos extrafinanceiros nas decisións de investimento, no seguimento destas e nos procesos de control e análise de riscos. Para facelo, toma en consideración unha avaliación ASG dos diferentes activos onde inviste, a través do servizo de xestión discrecional de carteiras, e sobre os que presta asesoramento, para poder determinar a súa calidade sostible, incorporando os criterios propios da entidade canda información de provedores e/ou analistas especializados na materia. 

O BBVA ten delegada a xestión de boa parte dos contratos de xestión discrecional de carteiras en BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C (BBVA AM). Nestes casos a política de integración de riscos será a propia da entidade delegada. Pode consultar maior información sobre ela aquí.

Está previsto que o BBVA complete a delegación en BBVA AM da xestión do resto de carteiras de xestión discrecional, de tal maneira que é vontade do BBVA que a totalidade dos contratos de xestión discrecional de carteiras do banco sexa xestionada por BBVA AM.

Información sobre a coherencia das políticas de remuneración coa integración dos riscos de sostibilidade (10/03/2021)

Entre as políticas retributivas do BBVA, o banco conta cunha política de remuneracións aplicable con carácter xeral a todos os seus empregados e aos das sociedades que forman parte do Grupo BBVA (que inclúe a política retributiva aplicable ás categorías de persoal con incidencia significativa no perfil de risco “Colectivo identificado”); e unha política de remuneracións de aplicación aos conselleiros do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (a “política de remuneracións dos conselleiros do BBVA”).

Na súa definición, foi tomado en consideración, ademais do necesario cumprimento dos requirimentos legais que resultan aplicables ás entidades de crédito e aos distintos ámbitos sectoriais en que o BBVA desenvolve os seus negocios, o aliñamento coas mellores prácticas de mercado, incluíndo nela elementos encamiñados a reducir a exposición a riscos excesivos e a axustar a remuneración aos obxectivos, aos valores e intereses a longo prazo do Grupo.

En 2021, o Consello de Administración, por proposta da Comisión de Retribucións, aprobou unha nova política de remuneracións dos conselleiros do BBVA, que se someterá, pola súa parte, á aprobación da próxima xunta xeral ordinaria de accionistas de 2021, para aplicar nos exercicios 2021, 2022 e 2023.

A nova política de remuneracións dos conselleiros do BBVA ten como un dos seus elementos fundamentais reforzar o aliñamento coa estratexia do Grupo e coa creación de valor a longo prazo. Con este obxecto, establece un adecuado equilibrio entre os compoñentes fixos e variables da remuneración; elementos que garanten a xestión prudente do risco, a creación de valor, a sostibilidade e resistencia do modelo de negocio, así como o crecemento solvente e a súa rendibilidade.

No establecemento desta política, o Consello de Administración e a Comisión de Retribucións consideraron, entre outros, a crecente importancia que teñen para o banco e para a sociedade no seu conxunto os riscos relacionados coa sostibilidade e o cambio climático. Con esta finalidade, e de forma consistente co Plan Estratéxico do BBVA, que establece a sostibilidade como unha das súas prioridades estratéxicas, o Consello de Administración está impulsando a integración da sostibilidade e a loita contra o cambio climático no día a día dos negocios e actividades do Grupo, establecendo obxectivos que faciliten a súa execución, e a supervisión e seguimento da súa evolución. 

Así, no ámbito retributivo, incorporouse para 2021 un novo indicador relacionado coa sostibilidade (mobilización de financiamento sostible), directamente vinculado coa actividade desenvolvida polo Grupo para dar cumprimento aos compromisos asumidos co mercado en materia de cambio climático, cun peso específico que reforza o compromiso, tanto do presidente como do conselleiro delegado, para que o BBVA alcance os seus obxectivos de desenvolvemento sostible, en liña coa prioridade estratéxica do banco de axudar os clientes na transición a un futuro sostible e incorporando, así, unha métrica ESG (Environmental, Social, Governance) no esquema de remuneración variable dos conselleiros executivos, do mesmo xeito que para a alta dirección e o resto de empregados da entidade.

Todas as entidades financeiras estamos obrigadas a dispor dunha copia dixitalizada de determinados documentos dos nosos clientes para poder verificar a súa identidade, a súa actividade económica ou profesional ou a orixe dos seus fondos, segundo a Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais.

O incumprimento deste requisito legal obrigaríanos a cancelar as contas contratadas polos clientes que non proporcionen a devandita documentación.

(400 kB) — Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais

Documentación necesaria

Para poder seguir ofrecendo estes servizos necesitamos da túa colaboración.

Os documentos que poderían necesitarse son os seguintes:

 • Documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte, etc.). 
 • Declaración de Actividade Económica (DAE). Documento que debe cubrir e asinar o cliente, onde se recollen as manifestacións relativas á súa actividade económica, ben na oficina ou a través do seu Acceso Clientes en bbva.es (O meu perfil). 
 • Documento que acredite a actividade económica ou profesional. Segundo o tipo de cliente ou actividade, deberase entregar un ou outro dos citados a continuación:

- Recibo de nómina actual (antigüidade máxima de 3 meses).

- Certificado de relación laboral emitido polo empregador.

- Certificado de haberes, pensión ou subsidio.

- Declaración do IRPF do último exercicio.

- Contrato laboral vixente.

- Declaración do Censo de Obrigados Tributarios (modelo 036).

- Alta de actividade en Facenda (Licenza fiscal).

- Última declaración trimestral ou anual do IVE ou de retencións do IRPF.

- Último recibo do colexio profesional.

- Recibo da Seguridade Social no réxime de autónomos (antigüidade máxima de 3 meses).

Para máis información, contacta co teu xestor habitual ou acode a unha oficina BBVA.

A MiFID II é unha normativa europea que foi incorporada ao ordenamento xurídico español e cuxo obxectivo é mellorar a protección dos investidores de produtos financeiros. Ademais, tamén ten como fin establecer un mercado único europeo de instrumentos financeiros a través da mellora da transparencia e a eficiencia dos mercados. 

No que atinxe á normativa europea, a MiFID II comprende principalmente as seguintes normas:

A transposición da MiFID II ao ordenamento xurídico español realizouse mediante as seguintes normas:

Clasificación de clientes

A MiFID II establece a obriga de clasificar os clientes segundo o grao de coñecemento e a experiencia previa que teñan sobre servizos e instrumentos financeiros:

 • Clientes profesionais, son aqueles clientes aos que se presume a experiencia, os coñecementos e a cualificación necesarios para tomaren as súas decisións de investimento e valoraren correctamente os seus riscos. Por exemplo, empresarios que individualmente reúnen, polo menos, dúas das seguintes condicións: que as súas partidas do activo sexan iguais ou superiores a 20 millóns de euros; que o importe da súa cifra anual de negocios sexa igual ou superior a 40 millóns de euros; que os seus recursos propios sexan iguais ou superiores a 2 millóns de euros.
 • Contrapartes elixibles, son persoas xurídicas e organismos públicos aos que a normativa no ámbito do mercado de valores lles atribúe esta clasificación. Por exemplo: entidades de crédito, empresas de servizos e actividades de investimento, compañías de seguros ou os gobernos.
 • Clientes non profesionais, son todos aqueles clientes que non son considerados profesionais nin contrapartes elixibles. A maior parte dos investidores encádrase nesta categoría, á que se outorga o maior nivel de protección. 

Non obstante, un cliente pode solicitar o cambio de clasificación para conseguir un maior ou menor nivel de protección sempre que se cumpran certos requisitos. Se necesitas máis información, acude á túa oficina do BBVA.

SEPA (Single Euro Payments Área) é unha zona en que consumidores e empresas poden realizar cobramentos e pagamentos, dentro e fóra das fronteiras nacionais, nas mesmas condicións básicas e cos mesmos dereitos e obrigas, independentemente do lugar en que se encontren. Dentro da zona SEPA elimináronse polo tanto as fronteiras para pagamentos e cobramentos en euros.

Compoñen a zona SEPA os 28 estados membros da Unión Europea, canda Islandia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suíza e Mónaco.

Que é?

SEPA: Novo panorama de pagamentos en Europa

O proxecto SEPA supón, tras a adopción do euro como moeda única, un paso máis na integración económica e monetaria en Europa: a creación dun auténtico mercado doméstico onde existe unha única forma de realizar pagamentos de forma eficaz, segura, sinxela e transparente.

Os instrumentos de pagamento incluídos na SEPA son:

 • Transferencias.
 • Cargos.
 • Pagamentos con tarxeta: as principais novidades que se introduciron son a obrigatoriedade de incorporar un chip ás tarxetas, así como a autorización das operacións a través dun PIN. Con estas medidas preténdese incrementar o nivel de seguridade das transaccións. Afecta tanto a tarxetas de crédito como de débito.

Data límite

A data límite obrigatoria para a migración a instrumentos de cobramento e pagamento SEPA foi 1 de febreiro de 2014, a excepción dos produtos nicho que, polas súas características específicas e baixo volume de operacións, foron migradas nunha segunda fase, en febreiro de 2016 (en España, os anticipos de crédito C58 e os recibos que se xiraban por C32).

Vantaxes

 • Formato unificado para realizar pagamentos e cobramentos en euros no EEE.
 • Oportunidade de consolidación de contas para facilitar a centralización de funcións de xestión de tesouraría.
 • Facilidades para ampliar o negocio máis alá do mercado local.
 • En cargos B2B (entre empresas), certeza de cobramento para o acredor.

Transferencias

O esquema de transferencias SEPA (en vigor desde xaneiro de 2008) facilita o envío de pagamentos dunha forma simple e estandarizada dentro do seu ámbito xeográfico.

As transferencias SEPA teñen as seguintes características:

 • Denominadas en euros.
 • Sen límite de importe.
 • Entre contas bancarias, deixando fóra do esquema as transferencias de efectivo.
 • Con cláusula de gastos <Compartidos>.
 • Utilización do IBAN como identificador de conta.
 • Tempo máximo de execución dun día. Existe a posibilidade de enviar transferencias SEPA valor día (o beneficiario recibe os fondos no día) e transferencias SEPA inmediatas (aboamento ao beneficiario no momento).
 • 140 caracteres de información do pagamento, que se transmiten integramente do ordenante ao beneficiario da transferencia.

Cargos CORE e B2B

Trátase dun instrumento para realizar cobramentos mediante cargo na conta do debedor.

As principais características dos cargos SEPA son:

 • Denominados en euros.
 • Sen límite de importe.
 • Con cláusula de gastos <Compartidos>.
 • Utilización do IBAN como identificador de conta.
 • 140 caracteres de información, que viaxan integramente do acredor ao debedor. Concepto ampliado ata 640 caracteres nalgunhas entidades españolas. 

Cargos Core

Trátase do esquema básico de cargo. Pode ser utilizado para xirar tanto a consumidores coma a empresas. 

  Cargo SEPA Core
 
Mandato
Cargo SEPA Core

Formato estándar. 

Os seus datos viaxan no cargo.

 
Presentación
Cargo SEPA Core

D-1. 

Un día adicional en cargos destino EBA*.

 
Información
Cargo SEPA Core

140 caracteres. 

Concepto ampliado nalgunhas entidades españolas.

 
Reembolso
Cargo SEPA Core

Op. autorizadas: 8 semanas. 

Op. non autorizadas: 13 meses.

 
Identificativo da conta
Cargo SEPA Core
IBAN
 
Formato
Cargo SEPA Core

XML ISO20022 Core AEB

XML europeo

AEB 19.14

 
Financiamento
Cargo SEPA Core
Si

* EBA é a cámara de compensación para cargos transfronteirizos e domésticos a entidades que non operan por Iberpay (a cámara de compensación española).

Cargos B2B

O esquema entre empresas (cargos B2B) ofrece maior certeza de cobramento ao acredor, ao renunciar o debedor ao dereito de reembolso de operacións autorizadas. Por iso, a entidade do debedor debe conseguir a autorización do mandato antes de realizar o cargo en conta do primeiro cargo.

Novidades de cargos 

 • Financiamento de cargos: os cargos SEPA Core e B2B pódense financiar. En España, o formato é o de cargos SEPA, incluíndo a indicación de financiamento establecida nos cadernos bancarios españois. 
 • Simplificación de operativa de cargos Core: desde novembro de 2016, existe un único prazo de presentación de cargos SEPA Core, independentemente do seu tipo (primeiro, recorrente, único, etc.): D-1 para cargos domésticos ou destino entidades que operan a través de Iberpay (EBA require a presentación cun día adicional de antelación). Ademais, deixa de ser obrigatorio indicar o primeiro cargo SEPA dunha serie como primeiro (FRST) antes de enviar cargos recorrentes (RCUR).

O BBVA e SEPA

O BBVA ofrece a emisión de transaccións SEPA, tantas transferencias como cargos e cargos financiados (Core e B2B). O envío de operacións SEPA pode realizarse comodamente a través das bancas en liña do BBVA ou empregando as súas canles telemáticas habituais.

Ademais, o BBVA dispón doutros servizos de valor engadido: información sobre os requirimentos dos instrumentos SEPA, programas para confeccionar ficheiros SEPA, asesoramento na posta en marcha, servizo de recálculo de vencementos en cargos, concepto ampliado de 640 caracteres en cargos, servizos de conversión, aboamento no día a beneficiario BBVA, presentación de cargos destino contas BBVA no día, información de modificacións de contas debedoras, etc.

Para coñecer o detalle das canles e formatos dispoñibles en cada país, contacta cunha oficina BBVA.

Conduta

Este código de conduta foi aprobado polo Consello de administración do BBVA, o 28 de maio de 2015.

(565 kB)-- Código de conduta

 

Normativa

 • Documento da CNMV: Reforma Documento 09_2014. Ver documento.
 • Real decreto 878/2015 do 2 de outubro. Ver documento.
 • Lei 11/2015 de resolución de entidades de crédito. Ver documento.
 • Real decreto lexislativo 4/2015 do 23 de outubro. Ver documento.
 • Cumprimento do artigo 39.7 do EMIR sobre segregación e portabilidade. Ver documento.

 

Regulamentos

As ligazóns ás páxinas web das infraestruturas de mercado que se inclúen nesta páxina incluíronse con finalidade informativa, tendo a información facilitada o mesmo carácter puramente ilustrativo. A información fornecida non debe en ningún caso considerarse asesoramento financeiro, nin debe ser entendida como unha recomendación para realizar operacións nin constituirá a base para unha toma de decisión nunha dirección determinada. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ou calquera outra entidade do grupo BBVA (de agora en diante, ‘BBVA’) non asume ningún compromiso de comunicar cambios nin de actualizar o contido da presente páxina. O BBVA considera as ligazóns ás páxinas web das infraestruturas de mercado que se inclúen nesta páxina como fontes consideradas como fiables, pero, aínda que se tomaron medidas razoables para asegurarse de que a información contida non é errónea ou equívoca, o BBVA non manifesta nin garante, expresa ou implicitamente, que sexa exacta, completa ou actualizada, e non debe confiarse nela como se o fose. O BBVA declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida no documento.

Documentación BBVA

 • Documento de advertencia de riscos para os efectos do EMIR: ver documento
 • Documento de advertencia de riscos para os efectos do CSDR: ver documento.

Información sobre instrumentos de recapitalización

Información sobre instrumentos financeiros sometidos ao réxime de resolución da Directiva sobre recuperación e resolución bancaria.

Dentro do BBVA contamos cunha política de comunicación comercial ou publicitaria onde se establecen os criterios e procedementos adecuados para asegurar que se cumpren as normas, os principios e os criterios xerais da normativa aplicable en materia de publicidade, que é a seguinte:

 • As ordes EHA/1718/2010 e EHA/1717/2010, de 11 de xuño, de regulación e control da publicidade, no seu artigo 4.
 • Circular 4/2020, de 26 de xuño, do Banco de España na súa norma sexta.

Política de comunicación publicitaria do BBVA en España.

Un produto estruturado é unha combinación de dous ou máis instrumentos financeiros que forman unha única estrutura. Trátase dun paquete único e indivisible que consiste na unión dun produto vinculado a tipos de xuro máis un derivado financeiro ou máis dun. Nesta sección pomos á túa disposición a documentación das condicións finais de cada bono estruturado, datos coñecidos como os "Final Terms", unha vez que o emisor os pon á nosa disposición. Nesa documentación descríbense detalladamente todas as características e condicións particulares de cada emisión.

Accede á documentación de bonos estruturados.

A partir do día 1 de xaneiro de 2021, como consecuencia da saída do Reino Unido da Unión Europea (Brexit):

- As transferencias emitidas e recibidas en EUR co devandito país terán as mesmas comisións que as transferencias de fóra do Espazo Económico Europeo.

- Os cargos SEPA emitidos con destino ao Reino Unido deben levar indicado o enderezo do debedor, xa que é un requisito imposto polas autoridades británicas. 

Cando un emisor de cargos SEPA envíe cargos ao Reino Unido debe cubrir o campo "enderezo do debedor", xa que en caso contrario o cargo será rexeitado. Para o resto de cargos SEPA con destino a calquera outro país SEPA este campo continúa sen ser obrigatorio como ata agora.

- As transferencias con destino ao Reino Unido deben incluír o enderezo do ordenante. En caso contrario, a transferencia podería ser rexeitada.

Información contractual

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras con delegación (Carteiras Banca Privada) vixente nesta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras de patrimonios vixente nesta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos. 

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras de fondos (IICS) denominado Carteira BBVA Multiestrategia vixente nesta data. No proceso de contratación xerarémolo personalizado cos seus datos. 

Consulta o contrato de servizo de asesoramento non independente en materia de investimentos (Carteiras Banca Privada e Patrimonios) e o contrato de servizo de asesoramento independente en materia de investimentos. No proceso de contratación xerarémolo personalizado cos teus datos.

Consulta a versión 2/2016 do contrato tipo de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento e do contrato de asesoramento en materia de investimentos aos que incorporamos para a túa información, entre outras, as modificacións contractuais derivadas da entrada en vigor da normativa MiFID II. Estas versións non son as que o BBVA asina actualmente cos seus clientes.

Consultar Versión 02/2016 con actualizacións MiFID II Contrato Xestión Discrecional de Carteiras.

Consultar Versión 02/2016 con actualizacións MiFID II Contrato Asesoramento non Independente.

Condicións de servizos telemáticos e banca por Internet.