Información legal e outros documentos

Todas as entidades financeiras estamos obrigadas a dispor dunha copia dixitalizada de determinados documentos dos nosos clientes para poder verificar a súa identidade, a súa actividade económica ou profesional ou a orixe dos seus fondos, segundo a Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais.

O incumprimento deste requisito legal obrigaríanos a cancelar as contas contratadas polos clientes que non proporcionen a devandita documentación.

(400 kB) — Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais

Documentación necesaria

Para poder seguir ofrecendo estes servizos necesitamos da túa colaboración.

Os documentos que poderían necesitarse son os seguintes:

 • Documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte, etc.). 
 • Declaración de Actividade Económica (DAE). Documento que debe cubrir e asinar o cliente, onde se recollen as manifestacións relativas á súa actividade económica, ben na oficina ou a través do seu Acceso Clientes en bbva.es (O meu perfil). 
 • Documento que acredite a actividade económica ou profesional. Segundo o tipo de cliente ou actividade, deberase entregar un ou outro dos citados a continuación:

- Recibo de nómina actual (antigüidade máxima de 3 meses).

- Certificado de relación laboral emitido polo empregador.

- Certificado de haberes, pensión ou subsidio.

- Declaración do IRPF do último exercicio.

- Contrato laboral vixente.

- Declaración do Censo de Obrigados Tributarios (modelo 036).

- Alta de actividade en Facenda (Licenza fiscal).

- Última declaración trimestral ou anual do IVE ou de retencións do IRPF.

- Último recibo do colexio profesional.

- Recibo da Seguridade Social no réxime de autónomos (antigüidade máxima de 3 meses).

Para máis información, contacta co teu xestor habitual ou acode a unha oficina BBVA.

A MiFID II é unha normativa europea que foi incorporada ao ordenamento xurídico español e cuxo obxectivo é mellorar a protección dos investidores de produtos financeiros. Ademais, tamén ten como fin establecer un mercado único europeo de instrumentos financeiros a través da mellora da transparencia e a eficiencia dos mercados. 

No que atinxe á normativa europea, a MiFID II comprende principalmente as seguintes normas:

A transposición da MiFID II ao ordenamento xurídico español realizouse mediante as seguintes normas:

Clasificación de clientes

A MiFID II establece a obriga de clasificar os clientes segundo o grao de coñecemento e a experiencia previa que teñan sobre servizos e instrumentos financeiros:

 • Clientes profesionais, son aqueles clientes aos que se presume a experiencia, os coñecementos e a cualificación necesarios para tomaren as súas decisións de investimento e valoraren correctamente os seus riscos. Por exemplo, empresarios que individualmente reúnen, polo menos, dúas das seguintes condicións: que as súas partidas do activo sexan iguais ou superiores a 20 millóns de euros; que o importe da súa cifra anual de negocios sexa igual ou superior a 40 millóns de euros; que os seus recursos propios sexan iguais ou superiores a 2 millóns de euros.
 • Contrapartes elixibles, son persoas xurídicas e organismos públicos aos que a normativa no ámbito do mercado de valores lles atribúe esta clasificación. Por exemplo: entidades de crédito, empresas de servizos e actividades de investimento, compañías de seguros ou os gobernos.
 • Clientes non profesionais, son todos aqueles clientes que non son considerados profesionais nin contrapartes elixibles. A maior parte dos investidores encádrase nesta categoría, á que se outorga o maior nivel de protección. 

Non obstante, un cliente pode solicitar o cambio de clasificación para conseguir un maior ou menor nivel de protección sempre que se cumpran certos requisitos. Se necesitas máis información, acude á túa oficina do BBVA.

SEPA (Single Euro Payments Área) é unha zona en que consumidores e empresas poden realizar cobramentos e pagamentos, dentro e fóra das fronteiras nacionais, nas mesmas condicións básicas e cos mesmos dereitos e obrigas, independentemente do lugar en que se encontren. Dentro da zona SEPA elimináronse polo tanto as fronteiras para pagamentos e cobramentos en euros.

Compoñen a zona SEPA os 28 estados membros da Unión Europea, canda Islandia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suíza e Mónaco.

Que é?

SEPA: Novo panorama de pagamentos en Europa

O proxecto SEPA supón, tras a adopción do euro como moeda única, un paso máis na integración económica e monetaria en Europa: a creación dun auténtico mercado doméstico onde existe unha única forma de realizar pagamentos de forma eficaz, segura, sinxela e transparente.

Os instrumentos de pagamento incluídos na SEPA son:

 • Transferencias.
 • Cargos.
 • Pagamentos con tarxeta: as principais novidades que se introduciron son a obrigatoriedade de incorporar un chip ás tarxetas, así como a autorización das operacións a través dun PIN. Con estas medidas preténdese incrementar o nivel de seguridade das transaccións. Afecta tanto a tarxetas de crédito como de débito.

Data límite

A data límite obrigatoria para a migración a instrumentos de cobramento e pagamento SEPA foi 1 de febreiro de 2014, a excepción dos produtos nicho que, polas súas características específicas e baixo volume de operacións, foron migradas nunha segunda fase, en febreiro de 2016 (en España, os anticipos de crédito C58 e os recibos que se xiraban por C32).

Vantaxes

 • Formato unificado para realizar pagamentos e cobramentos en euros no EEE.
 • Oportunidade de consolidación de contas para facilitar a centralización de funcións de xestión de tesouraría.
 • Facilidades para ampliar o negocio máis alá do mercado local.
 • En cargos B2B (entre empresas), certeza de cobramento para o acredor.

Transferencias

O esquema de transferencias SEPA (en vigor desde xaneiro de 2008) facilita o envío de pagamentos dunha forma simple e estandarizada dentro do seu ámbito xeográfico.

As transferencias SEPA teñen as seguintes características:

 • Denominadas en euros.
 • Sen límite de importe.
 • Entre contas bancarias, deixando fóra do esquema as transferencias de efectivo.
 • Con cláusula de gastos <Compartidos>.
 • Utilización do IBAN como identificador de conta.
 • Tempo máximo de execución dun día. Existe a posibilidade de enviar transferencias SEPA valor día (o beneficiario recibe os fondos no día) e transferencias SEPA inmediatas (aboamento ao beneficiario no momento).
 • 140 caracteres de información do pagamento, que se transmiten integramente do ordenante ao beneficiario da transferencia.

Cargos CORE e B2B

Trátase dun instrumento para realizar cobramentos mediante cargo na conta do debedor.

As principais características dos cargos SEPA son:

 • Denominados en euros.
 • Sen límite de importe.
 • Con cláusula de gastos <Compartidos>.
 • Utilización do IBAN como identificador de conta.
 • 140 caracteres de información, que viaxan integramente do acredor ao debedor. Concepto ampliado ata 640 caracteres nalgunhas entidades españolas. 

Cargos Core

Trátase do esquema básico de cargo. Pode ser utilizado para xirar tanto a consumidores coma a empresas. 

  Cargo SEPA Core
 
Mandato
Cargo SEPA Core

Formato estándar. 

Os seus datos viaxan no cargo.

 
Presentación
Cargo SEPA Core

D-1. 

Un día adicional en cargos destino EBA*.

 
Información
Cargo SEPA Core

140 caracteres. 

Concepto ampliado nalgunhas entidades españolas.

 
Reembolso
Cargo SEPA Core

Op. autorizadas: 8 semanas. 

Op. non autorizadas: 13 meses.

 
Identificativo da conta
Cargo SEPA Core
IBAN
 
Formato
Cargo SEPA Core

XML ISO20022 Core AEB

XML europeo

AEB 19.14

 
Financiamento
Cargo SEPA Core
Si

* EBA é a cámara de compensación para cargos transfronteirizos e domésticos a entidades que non operan por Iberpay (a cámara de compensación española).

Cargos B2B

O esquema entre empresas (cargos B2B) ofrece maior certeza de cobramento ao acredor, ao renunciar o debedor ao dereito de reembolso de operacións autorizadas. Por iso, a entidade do debedor debe conseguir a autorización do mandato antes de realizar o cargo en conta do primeiro cargo.

Novidades de cargos 

 • Financiamento de cargos: os cargos SEPA Core e B2B pódense financiar. En España, o formato é o de cargos SEPA, incluíndo a indicación de financiamento establecida nos cadernos bancarios españois. 
 • Simplificación de operativa de cargos Core: desde novembro de 2016, existe un único prazo de presentación de cargos SEPA Core, independentemente do seu tipo (primeiro, recorrente, único, etc.): D-1 para cargos domésticos ou destino entidades que operan a través de Iberpay (EBA require a presentación cun día adicional de antelación). Ademais, deixa de ser obrigatorio indicar o primeiro cargo SEPA dunha serie como primeiro (FRST) antes de enviar cargos recorrentes (RCUR).

O BBVA e SEPA

O BBVA ofrece a emisión de transaccións SEPA, tantas transferencias como cargos e cargos financiados (Core e B2B). O envío de operacións SEPA pode realizarse comodamente a través das bancas en liña do BBVA ou empregando as súas canles telemáticas habituais.

Ademais, o BBVA dispón doutros servizos de valor engadido: información sobre os requirimentos dos instrumentos SEPA, programas para confeccionar ficheiros SEPA, asesoramento na posta en marcha, servizo de recálculo de vencementos en cargos, concepto ampliado de 640 caracteres en cargos, servizos de conversión, aboamento no día a beneficiario BBVA, presentación de cargos destino contas BBVA no día, información de modificacións de contas debedoras, etc.

Para coñecer o detalle das canles e formatos dispoñibles en cada país, contacta cunha oficina BBVA.

Conduta

Este código de conduta foi aprobado polo Consello de administración do BBVA, o 28 de maio de 2015.

(565 kB)-- Código de conduta

 

Conforme coa normativa do Fondo de Garantía de Depósitos, existe unha dobre cobertura, unha para depósitos e outra para valores. En ambos os dous casos, o importe da garantía é dun máximo de 100.000 €.

Fondo de garantía de depósitos

Normativa

 • Documento da CNMV: Reforma Documento 09_2014. Ver documento.
 • Real decreto 878/2015 do 2 de outubro. Ver documento.
 • Lei 11/2015 de resolución de entidades de crédito. Ver documento.
 • Real decreto lexislativo 4/2015 do 23 de outubro. Ver documento.
 • Cumprimento do artigo 39.7 do EMIR-Segregación e portabilidade. Ver documento.

 

Regulamentos

As ligazóns ás páxinas web das infraestruturas de mercado que se inclúen nesta páxina incluíronse con finalidade informativa, tendo a información facilitada o mesmo carácter puramente ilustrativo. A información fornecida non debe en ningún caso considerarse asesoramento financeiro, nin debe ser entendida como unha recomendación para realizar operacións nin constituirá a base para unha toma de decisión nunha dirección determinada. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ou calquera outra entidade do grupo BBVA (de agora en diante, ‘BBVA’) non asume ningún compromiso de comunicar cambios nin de actualizar o contido da presente páxina. O BBVA considera as ligazóns ás páxinas web das infraestruturas de mercado que se inclúen nesta páxina como fontes consideradas como fiables, pero, aínda que se tomaron medidas razoables para asegurarse de que a información contida non é errónea ou equívoca, o BBVA non manifesta nin garante, expresa ou implicitamente, que sexa exacta, completa ou actualizada, e non debe confiarse nela como se o fose. O BBVA declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida no documento.

Documentación BBVA

 • Documento de advertencia de riscos para os efectos do EMIR: ver documento
 • Documento de advertencia de riscos para os efectos do CSDR: ver documento.

Información sobre instrumentos de recapitalización

Información sobre instrumentos financeiros sometidos ao réxime de resolución da Directiva sobre recuperación e resolución bancaria.

Dentro do BBVA contamos cunha política de comunicación comercial ou publicitaria onde se establecen os criterios e procedementos adecuados para asegurar que se cumpren as normas, os principios e os criterios xerais da normativa aplicable en materia de publicidade, que é a seguinte:

 • As ordes EHA/1718/2010 e EHA/1717/2010, de 11 de xuño, de regulación e control da publicidade, no seu artigo 4.
 • Circular 4/2020, de 26 de xuño, do Banco de España na súa norma sexta.

Política de comunicación publicitaria do BBVA en España.

Un produto estruturado é unha combinación de dous ou máis instrumentos financeiros que forman unha única estrutura. Trátase dun paquete único e indivisible que consiste na unión dun produto vinculado a tipos de xuro máis un derivado financeiro ou máis dun. Nesta sección pomos á túa disposición a documentación das condicións finais de cada bono estruturado, datos coñecidos como os "Final Terms", unha vez que o emisor os pon á nosa disposición. Nesa documentación descríbense detalladamente todas as características e condicións particulares de cada emisión.

Accede á documentación de bonos estruturados.