Documentación necesaria para solicitar unha hipoteca

Repasamos os documentos máis habituais que se solicitan ao pedir unha hipoteca
Un dos pasos máis importantes á hora de pedir unha hipoteca é entregar a documentación que solicita o banco. Non é un proceso fútil xa que un préstamo hipotecario pode vincular o cliente e a entidade bancaria por un período medio de 20 anos, polo que o futuro cliente necesita demostrar a súa solvencia económica actual e futura. Vexamos con detemento que tipo de documentación é solicitada máis habitualmente cando se quere contratar un préstamo hipotecario.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Documentación xeral (independentemente da situación laboral)

 • Número de identificación fiscal (NIF) ou, en caso de ser estranxeiro, número de identificación de estranxeiro (NIE) ou pasaporte.
 • Contrato de sinal ou de arras, en caso de que xa se asinase.
 • CIRBE.
 • Declaración do IRPF do último ano.
 • Escrituras de cada propiedade inmoble que se posúa.
 • Contrato de arrendamento, se o actual domicilio do solicitante é alugado, e últimos recibos do alugueiro. Vida laboral actualizada.
 • Extractos bancarios recentes.

Documentación requirida ao traballador por conta allea

 • Contrato laboral, sexa definido ou indefinido.
 • Como mínimo as nóminas dos últimos tres meses.
 • Xustificación de ingresos adicionais ao da nómina, en caso de os ter.
 • Recibos de préstamos que actualmente teñamos contratados, se os houbese.

Documentación requirida ao traballador por conta propia

 • Declaración anual do IVE.
 • Pagamentos trimestrais do IVE do ano en curso.
 • Declaración anual do IRPF así como a fraccionada.
 • Últimos recibos do pagamento da Seguridade Social.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Documentación requirida para sociedades

 • Imposto de sociedades do exercicio anterior, en caso de que se presentase.
 • Declaracións de impostos do ano en curso –IVE e imposto de sociedades fraccionado.
 • Balance actualizado da situación económica da empresa.

Documentación adicional

Máis alá da documentación detallada, cada entidade bancaria pode solicitar algún documento adicional de garantía dependendo dos seus criterios de risco e do perfil do demandante do préstamo hipotecario.

Solicitar unha hipoteca é un proceso que require tempo; entregar completa e actualizada toda a documentación requirida é importante para axilizar os tempos.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
 • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
 • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.