Taboleiro de anuncios

Información relativa á contratación de Contas de Pagamento Básica e acceso á gratuidade da Conta.

Podes consultar máis información sobre a Cuenta de Pago Básica.

Documento informativo: CBP RDL 6/2012 para a reestruturación viable das débedas con garantía hipotecaria e CBP RDL 19/2022 e ACM para aliviar a suba de tipos de xuro en préstamos hipotecarios sobre vivenda habitual.

Documento informativo.

Índice de documentación de entrega preceptiva (IDEP) para préstamos con garantía hipotecaria sobre unha vivenda (Comunidade Autónoma de Andalucía).

Documento informativo

Tipos de xuro e comisións para descubertos tácitos en contas de depósito e excedidos tácitos en contas de crédito.

Información trimestral sobre comisións e tipos practicados ou ofertados de maneira máis habitual nas operacións máis frecuentes, cos perfís de clientes máis comúns que sexan persoas físicas.

Información sobre tipos de cambio e comisións aplicables ás operacións con billetes estranxeiros e divisas.

Información relativa a cláusulas chan.

Podes consultar máis información sobre cláusulas chan.

Conforme coa normativa do Fondo de Garantía de Depósitos, existe unha dobre cobertura, unha para depósitos e outra para valores. En ambos os dous casos, o importe da garantía é dun máximo de 100.000 €.

Fondo de garantía de depósitos

Publicouse o Código de boas prácticas en relación coas liñas de avais ICO mediante a Resolución de 12 de maio de 2021, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 11 de maio de 2021, polo que se aproba o Código de boas prácticas para o marco de renegociación para clientes con financiamento avalado previsto no Real decreto-lei 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19. Este código de boas prácticas foi estendido en virtude do Acordo do Consello de Ministros do día 30 de novembro de 2021, publicado no BOE mediante Resolución de 30 de novembro de 2021 da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa.

Dispós de máis información das medidas incluídas no Código de boas prácticas no seguinte documento.

Dispós de máis información sobre as extensións de operacións ao abeiro das liñas ICO COVID neste documento.

Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

Podes consultar máis información sobre o Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

A nosa política de protección de datos persoais actualízase continuamente para adaptarse aos distintos tratamentos de datos que realizamos. Recomendámosche que a revises cada certo tempo, con independencia das posibles comunicacións informativas que realicemos desde o BBVA.

Podes consultar a última versión vixente na seguinte ligazón: Política de protección de datos persoais.