Taboleiro de anuncios

Publicouse o Código de boas prácticas en relación coas liñas de avais ICO mediante a Resolución de 12 de maio de 2021, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 11 de maio de 2021, polo que se aproba o Código de boas prácticas para o marco de renegociación para clientes con financiamento avalado previsto no Real decreto-lei 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19.

Dispós de máis información das medidas incluídas no Código de boas prácticas no seguinte documento.

Adicionalmente, poderás encontrar máis información acerca de todas as medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial

A partir do día 1 de xaneiro de 2021, como consecuencia da saída do Reino Unido da Unión Europea (Brexit):

- As transferencias emitidas e recibidas en EUR co devandito país terán as mesmas comisións que as transferencias de fóra do Espazo Económico Europeo.

- Os cargos SEPA emitidos con destino ao Reino Unido deben levar indicado o enderezo do debedor, xa que é un requisito imposto polas autoridades británicas. 

Cando un emisor de cargos SEPA envíe cargos ao Reino Unido debe cubrir o campo "enderezo do debedor", xa que en caso contrario o cargo será rexeitado. Para o resto de cargos SEPA con destino a calquera outro país SEPA este campo continúa sen ser obrigatorio como ata agora.

- As transferencias con destino ao Reino Unido deben incluír o enderezo do ordenante. En caso contrario, a transferencia podería ser rexeitada.

Información contractual

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras con delegación (Carteiras Banca Privada) vixente nesta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras de patrimonios vixente nesta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.  

Consulta a versión 2/2016 do contrato tipo de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento e do contrato de asesoramento en materia de investimentos aos que incorporamos para a túa información, entre outras, as modificacións contractuais derivadas da entrada en vigor da normativa MiFID II. Estas versións non son as que o BBVA asina actualmente cos seus clientes.

Consultar contrato de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento.

Consultar contrato de asesoramento en materia de investimentos.

Tipos de xuro e comisións

Tipos de xuro e comisións para descubertos tácitos en contas de depósito e excedidos tácitos en contas de crédito.

Información trimestral sobre comisións e tipos practicados ou ofertados de maneira máis habitual nas operacións máis frecuentes, cos perfís de clientes máis comúns que sexan persoas físicas.

Condicións de servizos telemáticos e banca por Internet.

Información relativa á contratación de Contas de Pagamento Básica e acceso á gratuidade da Conta.

Podes consultar máis información sobre a Conta de Pagamento Básica.

Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

Podes consultar máis información sobre o Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

Información relativa a cláusulas chan.

Podes consultar máis información sobre cláusulas chan.

Documento informativo RDL 6/2012 do 9 de marzo de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.

Documento informativo.

Índice de documentación de entrega preceptiva (IDEP) para préstamos con garantía hipotecaria sobre unha vivenda (Comunidade Autónoma de Andalucía).

Documento informativo