Taboleiro de anuncios

Publicouse o Código de boas prácticas en relación coas liñas de avais ICO mediante a Resolución de 12 de maio de 2021, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 11 de maio de 2021, polo que se aproba o Código de boas prácticas para o marco de renegociación para clientes con financiamento avalado previsto no Real decreto-lei 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19.  


Dispós de máis información das medidas incluídas no Código de boas prácticas no seguinte documento.


Adicionalmente, poderás encontrar máis información acerca de todas as medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial aquí

A partir do día 1 de xaneiro de 2021, como consecuencia da saída do Reino Unido da Unión Europea (Brexit):

- As transferencias emitidas e recibidas en EUR co devandito país terán as mesmas comisións que as transferencias de fóra do Espazo Económico Europeo.

- Os cargos SEPA emitidos con destino ao Reino Unido deben levar indicado o enderezo do debedor, xa que é un requisito imposto polas autoridades británicas. 

Cando un emisor de cargos SEPA envíe cargos ao Reino Unido debe cubrir o campo "enderezo do debedor", xa que en caso contrario o cargo será rexeitado. Para o resto de cargos SEPA con destino a calquera outro país SEPA este campo continúa sen ser obrigatorio como ata agora.

- As transferencias con destino ao Reino Unido deben incluír o enderezo do ordenante. En caso contrario, a transferencia podería ser rexeitada.

Información contractual

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras con delegación (Carteiras Banca Privada) vixente nesta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.

Consulta o contrato do servizo de xestión discrecional de carteiras de patrimonios vixentes a esta data. Xerarémolo no proceso de contratación, personalizado cos seus datos.  

Consulta a versión 2/2016 do contrato tipo de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento e do contrato de asesoramento en materia de investimentos aos que incorporamos para a túa información, entre outras, as modificacións contractuais derivadas da entrada en vigor da normativa MiFID II. Estas versións non son as que o BBVA asina actualmente cos seus clientes.

Consultar contrato de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento.

Consultar contrato de asesoramento en materia de investimentos.

Tipos de xuro e comisións

Tipos de xuro e comisións para descubertos tácitos en contas de depósito e excedidos tácitos en contas de crédito.

Información trimestral sobre comisións e tipos practicados ou ofertados de maneira máis habitual nas operacións máis frecuentes, cos perfís de clientes máis comúns que sexan persoas físicas.

Condicións de servizos telemáticos e banca por Internet.

Información relativa á contratación de Contas de Pagamento Básica e acceso á gratuidade da Conta.

Para máis información sobre a Conta de Pagamento Básica consulta aquí.

Información relativa aos documentos informativos de comisións de contas.

Podes consultar aquí a listaxe de servizos máis representativos asociados a unha conta.

Información relativa a cláusulas chan.

Para máis información sobre cláusulas chan consulta aquí.

Documento informativo RDL 6/2012 do 9 de marzo de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.

Documento informativo.

Servizo de Traslado de Contas de Pagamento.

Para máis información sobre o Servizo de Traslado de Contas de Pagamento consulta aquí.