Ferramentas BBVA

Calculadora de soldo neto e bruto

  • Calcula rapidamente o teu salario bruto anual.
  • Calcula facilmente o teu salario neto mensual.
  • Coñece as retencións (incluído o IRPF) que che corresponden ou o importe da túa paga mensual ou paga extra.

Queres calcular o teu soldo mensual ou anual de forma 100 % electrónica?

  • Calcula o teu soldo neto mensual, o que vas recibir despois das deducións.
  • Calcula o teu soldo bruto anual, o que vas recibir en total sen contar as deducións.

Cálculo nómina: axudámosche a entender como se calcula

A calculadora de soldo é unha ferramenta que permite ao usuario estimar o seu soldo neto mensual a partir dunha mínima información económica, persoal e laboral. Os resultados da simulación baséanse nos datos introducidos polo usuario e teñen valor simplemente informativo e orientador, en ningún caso son vinculantes. Os resultados da simulación pódense ver afectados por cambios na normativa fiscal, laboral ou da Seguridade Social actuais ou por modificacións nos datos económicos, laborais e persoais declarados polo usuario. A normativa fiscal aplicable ao réxime de achegas e prestacións é a prevista na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) aplicable en cada momento, salvo para os residentes en Áraba, Biscaia, Gipúscoa e Navarra, para quen son aplicables normas forais propias sobre o IRPF.