Como calcular o valor catastral dunha vivenda

Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial. Coñece aquí algúns detalles ao respecto.

O catastro é un rexistro administrativo dependente do Ministerio de Facenda en que se inclúen as descricións dos bens inmobles rústicos, urbanos e de características especiais (os destinados á produción de enerxía eléctrica e gas e á refinación do petróleo, e as centrais nucleares. as presas, saltos de auga e encoros, incluído o seu leito ou vaso, agás as destinadas exclusivamente á rega, as autoestradas, estradas e túneles de peaxe, os aeroportos e portos comerciais), dentro do territorio nacional, sen prexuízo do previsto nos réximes forais especiais vixentes no País Vasco e Navarra.

A descrición catastral dos bens inmobles comprenderá as súas características físicas, económicas e xurídicas, entre as que se encontrarán a localización e a referencia catastral, a superficie, o uso ou destino, a clase de cultivo ou aproveitamento, a calidade das construcións, a representación gráfica, o valor catastral e o titular catastral, co seu número de identificación fiscal ou, se é o caso, número de identidade de estranxeiro. Cando os inmobles estean coordinados co Rexistro da propiedade incorporarase a devandita circunstancia canda o seu código rexistral.

A certificación catastral descritiva e gráfica acreditativa das características indicadas no parágrafo anterior aforran tempo a calquera propietario para coñecer as características do seu inmoble. Unha consulta ao devandito rexistro ou unha solicitude para coñecer a devandita valoración pode facilitarche a tarefa.

No seguinte artigo contámosche algúns detalles acerca do valor catastral e, sobre todo, do complicado proceso de valoración de inmobles.

Para que serve o catastro

O catastro ten varias funcións atribuídas que, ou ben se exercen directamente a través dos servizos centrais e das xerencias situadas nas distintas provincias e cidades autónomas do territorio nacional (agás País Vasco e Navarra), ou ben a través da colaboración con outras administracións e entidades públicas.

Ao calcular o valor catastral dun inmoble, o catastro asígnalle un valor monetario en función da súa localización, do valor da construción e doutros criterios engadidos que comentaremos a seguir. Esa valoración é arquivada cun código identificador de vinte caracteres, cuxa consulta se pode facer directamente e de maneira gratuíta desde a sede electrónica do catastro.

O valor catastral é, a propósito, un dato moi importante para os concellos, xa que en función del se establece o imposto de bens inmobles (IBI). Os consistorios utilizan este dato para fixar un tributo impositivo.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Os factores que teñen en conta para calcular o valor catastral

A determinación do valor catastral dun inmoble pódese resumir, en esencia:

  • En primeira instancia é moi importante a localización do inmoble e todo o que o rodea, é dicir, circunstancias urbanísticas, explotación do terreo, produtividade da rexión, etc.
  • Un segundo aspecto de gran relevancia concirne á execución material da construción en si, para a que son considerados desde custos de construción e beneficios da contrata, ata honorarios profesionais, tributos, uso, calidade, antigüidade, etc. Se houber gastos de produción e beneficios da actividade empresarial de promoción tamén serían considerados no valor catastral do inmoble.
  • Neste sentido, tamén son óbice de consideración circunstancias relacionadas co valor do mercado.

En relación con este último punto, o valor catastral non poderá superar o valor de mercado. É dicir, a cifra inscrita na Administración será sempre inferior á resultante de calquera taxación ou de calquera proceso de compravenda. Este feito, porén, promove unha revisión constante do valor catastral, que pode ser actualizado en función dos coeficientes aprobados das leis de orzamentos xerais do Estado unha e outra vez.

O cálculo do valor catastral e como coñecelo

A referencia catastral de vinte díxitos permite coñecer rapidamente os detalles do inmoble. Entre estes detalles que considera o catastro encóntranse o valor do inmoble tendo en conta o custo actual, variables por uso, así como calidades de materiais e estados de conservación, solo, e construcións.

O cálculo do valor catastral é un servizo gratuíto. Isto é, se non o houber débese solicitar e, se simplemente se quere coñecer, este pódese consultar contactando co catastro. É importante coñecer o valor catastral dos inmobles, xa que non só mediante el se tributan algúns impostos, como o IBI, senón que, ademais, é unha información requirida na declaración da renda.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Acceder ao valor catastral dunha vivenda é un proceso sinxelo para os titulares do inmoble ou as persoas autorizadas, de modo que á hora de proceder á consulta, hai que comparecer presentando estes datos. As consultas para solicitar información catastral pódense facer por tres vías principais: na sede electrónica do catastro, na xerencia do catastro ou en calquera dos puntos de información catastral.

Cando a solicitude se faga en liña, por exemplo na sede electrónica, o titular deberá acceder á consulta presentando un certificado dixital, por exemplo o DNI electrónico. Se o interesado se presentase en calquera das institucións autorizadas, deberá facelo coa documentación que acredite a titularidade. Existe, non obstante, unha cuarta forma de coñecer o valor catastral, se non corre présa e se o inmoble está dado de alta: esperar a que chegue o recibo do imposto sobre bens inmobles (IBI), xa que nel se encontra indicado tal valor.

Para coñecer mellor o valor dunha vivenda, BBVA Valora

Lembra que o valor catastral sempre estará por debaixo do valor de mercado e que non o debe superar. Por iso, non te fixes só neste valor, debes sopesar tamén o auténtico valor de mercado. Se queres ter unha idea aproximada do valor dunha vivenda, podes facelo grazas á ferramenta BBVA Valora.

BBVA Valora é unha ferramenta que che permite coñecer en poucos clics tres aspectos esenciais de calquera vivenda: canto pode custar, como é o barrio e que significado financeiro pode comportar unha compra ou unha venda.

Ademais, podes descargar a app BBVA Valora View, que te ofrece la mejor información a la hora de buscar casa. Puedes obtener la tasación aproximada de cualquier vivienda sólo con enfocar la cámara de tu móvil, con los datos del valor catastral y de ofertas publicadas de características similares en la zona. Además, dispones de un mapa de la zona para comprobar el precio y también puedes obtener de forma muy sencilla el valor del barrio. Todo tipo de información útil para facilitar el proceso de que encuentres tu nueva casa.

CTA Estudo CTA Estudo

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • No BBVA explicámosche que documentación debes reunir á hora de solicitar unha hipoteca.