Servizos de pagamento

Ofrecémosche información sobre os servizos de pagamento regulado polo Real decreto-lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira.

PSD2 é unha directiva europea que regula os servizos de pagamento no mercado interior. A nova regulación comporta cambios fundamentais na industria, entre outros, supón que as entidades de pagamento teñan acceso aos servizos de contas de pagamento das entidades de crédito de forma obxectiva, non discriminatoria e proporcionada. O devandito acceso debe ser o suficientemente amplo como para permitir que as entidades de pagamento presten servizos de pagamento sen obstáculos e con eficiencia. Isto supón que os bancos deben permitir a terceiros provedores de servizos de pagamento (TPP) o acceso á súa infraestrutura co obxecto de iniciar pagamentos en nome dos clientes ou prestarlles un servizo de información de contas (logo da autorización do titular da conta). O BBVA é unha das primeiras entidades de crédito que está ofrecendo unha plataforma e os seus servizos a través das API para pór a disposición os seguintes servizos:

  • Servizo de iniciación de pagamento, que permite á entidade de pagamento iniciar unha orde de pagamento, a petición do usuario do servizo de pagamento, respecto dunha conta de pagamento aberta no BBVA.
  • Servizo de información sobre contas, cuxa finalidade consiste en facilitar información agregada sobre unha ou varias contas de pagamento das que é titular o usuario do servizo de pagamento ben no BBVA, ou ben no BBVA e outros provedores de servizos de pagamento.
  • Confirmación de fondos. O BBVA, logo da solicitude dun provedor de servizos de pagamento que emita instrumentos de pagamento baseados en tarxetas, confirmará inmediatamente a dispoñibilidade de fondos na conta de pagamento do ordenante para a execución dunha operación de pagamento baseada nunha tarxeta, sempre que este lle dese consentimento expreso ao BBVA.

En todos os casos é necesario o consentimento dos clientes (empresas e particulares) e a súa autenticación previa polo banco, así como que as contas sexan accesibles en liña.

Os TPP deben cumprir os requisitos de rexistro, autorización e supervisión por parte das autoridades competentes indicadas na lei.

Se es un TPP rexistrado e autorizado podes acceder ás nosas API, especificacións técnicas e contorno de probas nesta ligazón https://market.apis-i.redsys.es/psd2/xs2a/nodos/BBVA. Tamén poderás resolver as dúbidas ou incidencias que se produzan durante o proceso de configuración técnica no seguinte teléfono as 24 horas: 91 728 23 21 ou vía correo electrónico psd2.sandbox.soporte@redsys.es.

Os TPP terán habilitado no BBVA un servizo de atención telefónica no teléfono 91 991 59 35 para as seguintes tipoloxías de chamadas:

  • Incidencias técnicas que non puidesen solucionar no proceso de configuración.
  • Prevención da fraude.
  • Reclamacións ou disputas.
  • Queixas.

A continuación publícanse as estatísticas trimestrais sobre a dispoñibilidade e rendemento das API e da interface utilizada polos seus usuarios de servizos de pagamento.

Información trimestral do 1 de xaneiro ao 31 de marzo

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. non ten a obriga de ter un mecanismo de continxencia para a súa interface específica xa que o Banco de España eximiuno desta obriga ao verificar que as API do BBVA cumpren os requisitos necesarios.

Circular 1/2015, de 24 de marzo, do Banco de España, aos provedores de servizos de pagamento, sobre información das taxas de desconto e intercambio percibidas.

(280 kB)-- Circular 1/2015

Taxa de desconto

Información sobre a taxa de desconto percibida en cada trimestre indicado na entidade BBVA.

Información sobre a taxa de desconto percibida en cada trimestre indicado na entidade Catalunya Caixa.

Taxa de intercambio

Información sobre a taxa de intercambio percibido en cada trimestre indicado entidade BBVA.

Información sobre a taxa de intercambio percibida en cada trimestre indicado na entidade Catalunya Caixa.

Información sobre a taxa de intercambio percibida en cada trimestre indicado na entidade Unoe Bank.