Tarifas e contratos

Tarifas de comisións, condicións e gastos repercutibles aos clientes

Para poder visualizar correctamente a información anual, facilitamos a descarga gratuíta do programa Abre nova xanela de Acrobat Reader.

TARIFAS

Índice: En vigor desde o 23.03.2011
 

(26 kb)-- 00 - Condicións xerais a tarifa para operacións en euros no mercado nacional

(62 kB)-- 01 - Cobramento, devolución e reclamación de efectos

(25 kB)-- 02 - Gastos de protesto e declaración de non-pagamento de efectos comerciais

(36 kB)-- 03 - Negociación, compensación e devolución de cheques

(43 kB)-- 05 - Servizos de Pagamento: Ordes de entidades para o cargo de domiciliacións, cesión de recibos domiciliados e devolucións

(57 kB)-- 06 - Servizos de Pagamento: Transferencias e outras ordes de pagamento (EEE). Pagamento de nóminas.

(40 kB)-- 08 - Preavais, avais e outras

(56 kB)-- 09 - Contas e financiamento

(51 kB)-- 10 - Servizos de Pagamento: Contas correntes e de aforro

(25 kB)-- 11 - Servizos de Pagamento: Conta corrente de centralización de fondos

(50 kB)-- 12 - Servizos de banca electrónica

(35 kB)-- 13 - Leasing

(34 kB)-- 15 - Cheques e outros documentos de pagamento garantido

(37 kB)-- 16 - Caixas de alugamento e custodia doutros depósitos

(78 kB)-- 17 - Servizos de Pagamento: Tarxetas de crédito, tarxetas de débito, tarxetas pregagamento e diñeiro electrónico

(91 kB)-- 18 - Servizos prestados diversos

(91 kB)-- 20 - Operacións e servizos do mercado de valores

(36 kB)-- 21 - Factoring e Confirming BBVA

(46 kB)-- 22 - Servizos de Pagamento: Servizos agrupados - Contas claras

(43 kB)-- 23 - Servizos de Pagamento: Servizos agrupados - Negocios

(26 kB)-- 24 - Depósitos a prazo

(27 kB)-- 50 - Condicións xerais da tarifa para operacións en moeda estranxeira

(37 kB)-- 51 - Preavais, avais e outras garantías, sobre estranxeiro

(35 kB)-- 52 - Créditos simples e documentarios, aceptacións, standby, isp98 e ordes de pagamento contra documentos, sobre estranxeiro

(36 kB)-- 54 - Remesas simples e documentarias tomadas en negociación ou xestión de cobramento en moeda estranxeira

(40 kB)-- 55 - Créditos documentarios, cartas de crédito, standby, isp98 e ordes de pagamento documentarias do estranxeiro

(26 kB)-- 56 - Prestamos financeiros e financiamentos en divisas

(25 kB)-- 57 - Operacións con billetes estranxeiros e divisas

(24 kB)-- 59 - Operacións de divisas a prazo

(24 kB)-- 60 - Opcións sobre divisas

(23 kB)-- 61 - Domiciliacións e tramitacións varias en moeda estranxeira

(28 kB)-- 62 - Gastos de xestión e información en moeda estranxeira

(23 kB)-- 63 - Operacións de compensación en moeda estranxeira

(26 kB)-- 64 - Servizos de Pagamento: Contas en moeda estranxeira

(56 kB)-- 65 - Contas de crédito, préstamos, efectos financeiros, excedidos en conta de crédito e anticipos sobre efectos ou certificacións en moeda estranxeira

(24 kB)-- 66 - Mercado de futuros (en divisa)

(49 kB)-- 67 - Servizos de Pagamento: Transferencias co exterior excluído (EEE) e transferencias en moeda estranxeira no mercado interior.

(30 kB)-- 68 - Cheques e travellers cheques en moeda estranxeira

(26 kB)-- 69 - Servizos de pagamento: envío de diñeiro

Información contractual

Consulta o contrato tipo de gestión discrecional e individualizada de carteiras de inversiónvigente a esta data. No proceso de contratación xeraremos un personalizado cos teus datos.

Consultar contrato de xestión discrecional de carteiras 

Consulta a versión 2/2016 do contrato tipo de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento e do contrato de asesoramento en materia de investimentos aos que incorporamos para a túa información, entre outras, as modificacións contractuais derivadas da entrada en vigor da normativa MiFID II. As versións anteriores non son as que o BBVA asina actualmente cos seus clientes. 

Consultar contrato de xestión discrecional e individualizada de xestión global de carteiras de investimento. 

Consultar contrato de asesoramento en materia de investimentos.

Consulta o Anexo I ao contrato financeiro Multicupón non Garantido.

Ver documento

 

Documentación legal

Consulte nesta táboa a información relativa aos Bonos Estruturados, os seus programas de emisión e as súas respectivas series de Notas Estruturadas.

Tipos de xuro e comisións

Tipos de xuro e comisións para descubertos tácitos en contas de depósito e excedidos tácitos en contas de crédito.

(257 Kb) -- Circular 5/2012 - Anexo 2

Información trimestral sobre comisións e tipos practicados ou ofertados de maneira máis habitual nas operacións máis frecuentes, cos perfís de clientes máis comúns que sexan persoas físicas.

(252 kB)-- Circular 5/2012 - Anexo 1

Operacións

ENTIDADE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Ano Mes P Estado Cód. Ent.
Ano
2012
Mes
01
P
--
Estado
D
Cód.
0010
Ent.
0182
TIPO PREFERENCIAL 7,00
TIPO PREFERENCIAL
OUTROS TIPOS DE REFERENCIA
7,00
Nominal
Efectivo
TIPO PREFERENCIAL
Créditos e préstamos a 3 meses
7,00
9,00
9,31
TIPO PREFERENCIAL
Créditos e préstamos a 1 ano
7,00
9,00
9,31
TIPO PREFERENCIAL
Créditos e préstamos a 3 anos
7,00
9,25
9,58
TIPO PREFERENCIAL
Préstamos construción naval a máis de 5 anos (RD 442/1994)
7,00
11,50
12,01
TIPO PREFERENCIAL
Financ. Export. A 90 días
7,00
9,00
9,31
TIPO PREFERENCIAL
Desconto financeiro a 1 ano
7,00
9,00
9,31
TIPO PREFERENCIAL
Desconto financeiro a 3 anos
7,00
9,25
9,58
TIPO PREFERENCIAL
Préstamos ao consumo
7,00
10,50
11,01
Préstamos para adquisición de vivenda
Préstamos para adquisición de vivenda

Préstamos a tipo fixo

5,70
5,85
Préstamos para adquisición de vivenda

Préstamos a tipo variable

3,50
6,01
Préstamos para adquisición de vivenda

Descubertos en cta. corrente con consumidores 

8,41
8,75
Préstamos para adquisición de vivenda

Resto descuberto 

29,00
33,18
Préstamos para adquisición de vivenda

Excedidos en cta. de crédito 

29,00
32,31

Nota 1 - En descubertos en conta corrente con consumidores aos que se refire o artigo 20.4 da Lei 16/2011, non se lles poderá aplicar un tipo de xuro que dea lugar a unha taxa anual equivalente superior a 2,5 veces o xuro legal do diñeiro.

Nota 2 - Os tipos de referencia teñen un carácter orientador, sen prexuízo dos tipos que se pacten contractualmente. Nos préstamos para adquisición hipotecaria de vivenda, os tipos contractuais poden ser revisables con carácter periódico, se así se contrata. 

Nota 3 - Os descubertos en conta corrente e excedidos en conta de crédito, devindicarán a favor do banco a correspondente comisión de descubertos ou excedidos, segundo corresponda. 

Nota 4 - Os tipos que figuran neste estado non inclúen comisións ou outros cargos. (*) 3,50 o primeiro ano, para o resto o índice de referencia do tipo medio de préstamos hipotecarios do conxunto de entidades publicado polo Banco de España, sen diferencial. A TAE está calculada baixo o suposto dunha operación a quince anos.

Data de entrada en vigor: 02 (Día) 01 (Mes) 2012 (Ano) 

Madrid, 17 de xaneiro de 2012 Asinado:  Jaime Saenz de Tejada Pulido

Custodia e/ou administración de valores

Condicións de servizos telemáticos e banca por Internet.

Cambios de divisas e billetes