Alugar ou comprar unha casa: que elixir

Guiámoste para que atopes a opción máis recomendable para ti
No momento de buscar un novo fogar é habitual preguntarse que é máis conveniente, se alugar unha vivenda ou optar por comprala. Nesta toma de decisión entran en xogo numeroso factores, coma se é o momento axeitado para comprar a súa casa, pero o principal ten que ver co impacto económico no futuro inquilino ou comprador. Saber que nos convén máis é cuestión de botar man aos números e dedicarlle tempo. A continuación, ofrecemos as variables que debes ter en conta á hora de valorar se é preferible comprar ou alugar unha vivenda.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Desembolso inicial

Sexa a hora de comprar unha vivenda ou de alugala, afrontar unha serie de custos iniciais é inevitable. Porén, estes difiren de maneira importante en función de que opción se elixa.

Desembolso inicial para o alugamento

 • Fianza. O alugueiro medio en España para o ano 2016 situábase arredor dos 700 € ao mes, sendo esta cifra orientadora para os efectos do exemplo comparativo. Se o habitual é que nos requiran de 1 a 3 meses de alugamento, en concepto de fianza, o desembolso inicial nada máis mudarnos pode ir dos 700 aos 2.100 €.
 • Primeira mensualidade. Canda a fianza, no momento da asinatura do contrato de arrendamento/alugamento, adoítase aboar a primeira das mensualidades do alugamento.
 • Inmobiliaria. Se xestionamos a busca e o contrato de alugamento a través dunha inmobiliaria, a tarifa está vinculada aos usos e costumes de cada zona xeográfica, pero o máis habitual é que cobren unha mensualidade do alugamento, polo que, tomando como referencia a cifra orientadora do alugamento medio indicado para España, habería que engadir outros 700 €.

Desembolso inicial para a compra

Supondo que se vai solicitar un préstamo hipotecario, tomemos como exemplo para o cálculo aproximado dos custos iniciais unha vivenda de 120.000 €. Ao prezo da casa hai que engadirlle unha serie de gastos asociados á compravenda e formalización do préstamo hipotecario, que normalmente corren a cargo do comprador, e que adoitan ser, entre outros, os seguintes:

 • Recursos propios. Actualmente, o máis común é que o banco financie ata un 80 % da vivenda que queremos adquirir. O restante 20 % tense que entregar no momento da sinatura da escritura de compravenda; é dicir, ademais do importe obtido co financiamento, teremos que entregar o importe que reste do prezo de compra da vivenda. Se queremos comprar unha vivenda de 120.000 €, 24.000 terán que ser achegados con recursos propios. Sen esquecer os impostos e gastos administrativos.
 • Notaría. O outorgamento da escritura de compravenda e, ademais, do contrato de préstamo con garantía hipotecaria —hipoteca— teñen que realizarse ante notario. O seu custo irá en función do prezo da operación.
 • Rexistro. Recoméndase inscribir a escritura de compravenda pola protección rexistral fronte a terceiros que proporciona a publicidade do Rexistro da Propiedade. No caso do préstamo hipotecario, a inscrición no Rexistro da Propiedade é obrigatoria.
 • Imposto de actos xurídicos documentados –AXD–. É un imposto que se paga por documentos como escrituras e actas públicas ou por testemuños notariais. Cando se compra unha vivenda débese pagar entre un 0,5 % e un 1,5 % (en función da comunidade autónoma) do prezo da escritura do contrato de compravenda sempre que sexa unha primeira transmisión para os efectos do IVE. Se ademais se solicitou unha hipoteca, deberá pagarse tamén entre un 0,5 % e un 1,5 % (en función da comunidade autónoma) do total da responsabilidade hipotecaria, en caso de telo feito. Para unha hipoteca de 96.000 €, o AXD pola escritura de compravenda equivalería a 960 € (para un tipo do 1 %) e se a responsabilidade hipotecaria ascendese a 130.000 €, o AXD por este concepto equivalería a 1.300 € (para un tipo do 1 %).
 • Taxación. Solicítase se se pide un préstamo hipotecario. O seu prezo varía en función dos metros cadrados e das características da vivenda.
 • Xestoría. Se se solicita un préstamo hipotecario pode ser necesaria a intervención dunha xestoría. O seu custo variará en función das xestións que realice.
 • IVE. A compravenda dunha vivenda nova está suxeita ao pagamento do IVE, que para este tipo de transaccións é do 10 % do importe total da contraprestación satisfeita. Para as vivendas de protección oficial de réxime especial ou de promoción pública efectuadas polos seus promotores, o IVE é o 4 %. De non estar incluído no prezo final, este gasto é de 12.000 € para unha vivenda de 120.000 €.
 • ITP. En caso de adquirir unha vivenda de segunda man débese pagar o Imposto de Transmisión de Patrimonio —ITP—. Varía dunha comunidade autónoma a outra, pero a media do ITP é do 8 % sobre o valor real do inmoble. Para o suposto dunha vivenda cuxo valor real ascende a 120.000 €, será de 9.600 €.
 • Verificación rexistral.
 • Comisións de apertura ou de subrogación.

No caso de solicitar unha hipoteca de 120.000 €, a modo de exemplo, o desembolso inicial da compra dun piso ou casa de 120.000 € pode ascender a 35.400 € de media co IVE; 23.400 se o IVE xa vai incluído no prezo final da vivenda.

Desembolso mensual

Como explicamos anteriormente, a modo de exemplo, o prezo medio dun alugamento en España é de 700 €, con esas grandes diferenzas entre provincias. Doutra banda, para un préstamo hipotecario de tipo variable a 100.000 € cun euríbor + 1,25 % a devolver en 25 anos, a cota mensual queda en 388 €. A diferenza é de 312 € a favor da hipoteca.

Así, mentres que o custo inicial é moito máis económico no caso de alugar, á hora de afrontar os pagamentos mensuais e cos custos de media na man, as cotas da hipoteca son máis reducidas.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Custos adicionais a ter en conta

Á hora de valorar entre o alugamento ou a compra dunha vivenda, existen outros gastos adicionais, a parte dos desembolsos iniciais indicados para cada suposto, como o pagamento da renda mensual do alugamento ou a cota mensual da hipoteca.

Dependendo do suposto concreto, ao comprar unha vivenda é recomendable contratar un seguro do fogar —polo menos contra incendios—. Ademais, o propietario terá que satisfacer o pagamento do Imposto de Bens Inmobles, así como os gastos obrigatorios derivados da comunidade de propietarios. Estes dous últimos gastos non existirán no alugamento, non sendo que exista pacto en contrario no contrato de arrendamento.

Comprar ou alugar

O BBVA pon a disposición dos seus clientes e non clientes unha nova ferramenta que axudará a tomar a mellor decisión sobre comprar e alugar. Dentro de BBVA Valora xa está dispoñible a funcionalidade Comprar ou alugar, coa que se calculan os diferentes custos de comprar unha casa ou do alugueiro mensual. Só tes que introducir unha serie de datos, como os anos que esperas habitar esa vivenda, ou o seu prezo, para que che ofrezamos unha información que che pode resultar moi útil para tomar unha decisión complexa.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
 • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
 • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.