Que é unha hipoteca variable

Análise a fondo das hipotecas variables: características e funcionamento
Un préstamo hipotecario a tipo variable é un tipo de préstamo que se caracteriza por ter un tipo de xuro composto por un diferencial fixo sumado a un índice de referencia (normalmente o euríbor). O importe das cotas mensuais que hai que pagar soben ou baixan en función das variacións do índice de referencia. O habitual é que se aplique o dato do euríbor do mes en que se asina a hipoteca e que cada seis meses se actualice o tipo de xuro en función do último valor do euríbor.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Que é unha hipoteca?

A hipoteca é un dereito que vincula a propiedade dun ben para garantir o cumprimento dunha obriga. Ao solicitar un préstamo a un banco, é posible que o banco pida como requisito constituír unha hipoteca. Falamos entón de préstamo hipotecario, denominado coloquialmente como “hipoteca”. O máis común é pedir un préstamo hipotecario para financiar a compra dunha vivenda, vinculando como garantía o propio inmoble.

O prestameiro (quen recibe o diñeiro) comprométese, mediante a sinatura dun contrato, a devolver a cantidade prestada máis o importe correspondente aos xuros, en cotas mensuais e durante un prazo de tempo determinado. En calquera préstamo hipotecario existe a garantía dos prestameiros e a garantía do inmoble, é dicir, que se non se atenden os pagamentos da débeda, a entidade de crédito poderá executar a vivenda.

Tipos de préstamos hipotecarios

Atendendo ao tipo de xuro que se aplique ao préstamo hipotecario, distínguense tres tipos de hipotecas:

- Hipoteca variable.

- Hipoteca fixa.

- Hipoteca mixta.

Unha hipoteca variable é aquela na que o importe das cotas mensuais varía segundo un índice de referencia (o máis habitual é que este índice sexa o euríbor). O tipo de xuro que se aplica á hipoteca está composto polo valor do euríbor máis un diferencial fixo. O máis común é que o banco actualice o tipo de xuro cada seis meses co último valor do euríbor. Deste xeito págase a mesma cota mensual durante seis meses, e pasado ese tempo vólvese recalcular a cota mensual, que poderá subir ou baixar. 

Nas hipotecas fixas aplícase o mesmo tipo de xuro durante toda a vida do préstamo. O tipo de xuro non está suxeito a ningún índice de referencia como o euríbor, polo tanto, a cota mensual que hai que pagar é sempre a mesma durante toda a hipoteca, aínda que os tipos de xuro do mercado suban ou baixen. 

As hipotecas mixtas combinan o funcionamento da hipoteca fixa e a variable. Por exemplo, durante os primeiros 10 anos de hipoteca págase unha cota mensual fixa, e durante o resto do prazo ata o seu vencemento aplícase un tipo de xuro variable que cambiará en función do euríbor, segundo as revisións pactadas no contrato.

Tipos de préstamos hipotecarios

O tipo de xuro que se aplica a un préstamo adoita estar expresado co TIN e coa TAE.

TIN (tipo de xuro nominal): é unha porcentaxe fixa que se aplica á cantidade prestada e que determina a cota que hai que pagar á entidade financeira. Nunha hipoteca variable o TIN componse do valor do euríbor máis un diferencial fixo.

TAE variable (Taxa Anual Equivalente ou Taxa Anual Efectiva): tipo de xuro que indica o custo ou rendemento efectivo dun produto financeiro. A TAE calcúlase de acordo a unha fórmula matemática normalizada que ten en conta o tipo de xuro nominal da operación, a frecuencia dos pagamentos (mensuais, trimestrais, etc.), as comisións bancarias e algúns gastos da operación. A TAE serve para comparar o prezo das hipotecas entre diferentes entidades bancarias.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Características hipoteca variable

- O tipo de xuro que hai que pagar actualízase segundo o pactado no contrato (o máis habitual é cada seis meses), tomando o último valor do euríbor.

- Cada vez que se actualiza o tipo de xuro, o importe da cota mensual varía. Cando sobe o euríbor, tamén o fai a cota que hai que pagar. Cando baixa o euríbor, o importe da cota tamén será menor.

- As hipotecas variables adóitanse ofrecer cun tipo de xuro inferior ca o das hipotecas fixas.

- Normalmente, o prazo máximo no que se pode devolver o préstamo, é máis alto nas hipotecas variables ca nas hipotecas fixas.

- Como o prazo de devolución do préstamo é maior nunha hipoteca variable, o importe da cota mensual adoita ser menor que nunha hipoteca fixa. Se nos meses posteriores o euríbor subise, as cotas da hipoteca variable poderían acabar sendo máis altas en comparación coas establecidas na hipoteca fixa no momento de contratación.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.