Claves que hai que coñecer da Lei de contrato de seguro

Ofrecémosche unha pequena guía con algúns dos puntos máis importantes desta lei

Unha das primeiras xestións que realizamos cando compramos unha casa, un vehículo ou calquera outro ben de especial valor é contratar un seguro que nos cubra en caso de xurdir algún problema ou acontecer algún accidente. No entanto, sabemos que estamos a contratar? Temos claro cales son os nosos dereitos e obrigas como asegurado?

Recorremos á Lei 50/1980 de contrato de seguro para explicar algúns dos seus artigos máis relevantes.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

No momento de contratar un seguro

Cando decidimos contratar un seguro debemos ter claro que é exactamente o que estamos a contratar. Transcribimos o primeiro artigo da Lei de contrato de seguro, onde se resume a esencia deste tipo de produtos: “O contrato de seguro é aquel polo que o asegurador se obriga, mediante o cobramento dunha prima e para o caso de se producir o evento cuxo risco é obxecto de cobertura, a indemnizar, dentro dos límites pactados, o dano producido ao asegurado ou a satisfacer un capital, unha renda ou outras prestacións convidas”.

Neste primeiro artigo encontramos os cinco elementos clave de todo seguro: aseguradora, asegurado, o obxecto asegurado ou interese asegurable, o risco e a prima do seguro. Desta maneira, o contratante ou tomador do seguro (que pode coincidir ou non co asegurado) pola súa parte, obrígase a efectuar o pagamento desa prima a cambio da cobertura outorgada polo asegurador, a cal lle evita afrontar un prexuízo económico maior, en caso de que o sinistro se produza dentro das garantías contratadas na póliza. Todos estes datos deben quedar moi claros na póliza que a aseguradora está obrigada a entregar ao tomador do seguro ao inicio do contrato.

En concreto, é importante que, como cliente, lembres que a túa póliza de seguros debe incluír os seguintes datos:

 • Nome e apelidos ou denominación social das partes contratantes e o seu domicilio, así como a designación do asegurado e o beneficiario, se for o caso.
 • O concepto no que se asegura.
 • Natureza do risco cuberto, describindo, de forma clara e comprensible, as garantías e coberturas outorgadas no contrato, así como con respecto a cada unha delas, as exclusións e limitacións que lles afecten destacadas tipograficamente.
 • Designación dos obxectos asegurados e da súa situación.
 • Suma asegurada ou alcance da cobertura.
 • Importe da prima, recargas e impostos.
 • Vencemento das primas, lugar e forma de pagamento.
 • Duración do contrato con expresión do día e a hora en que comezan e terminan os seus efectos.

En definitiva, na póliza debe quedar moi claro quen é a aseguradora e o asegurado, que se asegura, o valor do asegurado, o custo da prima e a duración do seguro.

A lei tamén contempla o aboamento regular do custo do seguro, é dicir, da prima. “O tomador do seguro está obrigado ao pagamento da prima nas condicións estipuladas na póliza”. Non é necesario dicir que, do mesmo modo que cando se contrata calquera outro servizo, é imprescindible estar ao día dos pagamentos.

Ademais, no caso dun seguro, se non cumprimos co pagamento regular da prima, corremos o risco de quedar sen cobertura. “Se por culpa do tomador a primeira prima non foi pagada, ou a prima única non o foi na data do vencemento, o asegurador ten dereito a resolver o contrato ou a esixir o pagamento da prima debida en vía executiva con base na póliza. Salvo pacto en contrario, se a prima non foi pagada antes de que se produza o sinistro, o asegurador quedará liberado da súa obriga”.

Polo tanto, hai que ter especial coidado en estar ao día do pagamento da prima xa que nos expomos a quedar desprotexidos en caso de sinistro.

Que facer en caso de sinistro?

Aínda que as compañías aseguradoras ofrecen pautas de actuación á hora de tramitar un sinistro, a lei tamén regula este proceso en varios dos seus artigos e é importante coñecer que di, porque diso pode depender que a aseguradora se faga cargo, ou non, de restituírnos os bens perdidos.

A lei fixa un prazo máximo de sete días para comunicar o sinistro, contados desde o momento de “coñecelo”. Polo tanto, no momento de ser conscientes do sinistro, deberemos pórnos en contacto coa nosa aseguradora e ofrecer “toda clase de informacións sobre as circunstancias e consecuencias do sinistro”.

Ademais, a lei expón que como asegurados deberemos pór os medios ao noso alcance para “reducir as consecuencias do sinistro”. Se non cumprirmos con este punto, a aseguradora poderá reducir a indemnización que nos ofreza ou mesmo denegala, se se demostra que existiu “intención de prexudicar ou enganar o asegurador”.

Tras este trámite, “se as partes se puxeren de acordo en calquera momento sobre o importe e a forma da indemnización, o asegurador deberá pagar a suma acordada ou realizar as operacións necesarias para substituír o obxecto asegurado”.

Porén, se non se logra un acordo, cada parte designará un perito. Estes pódense pór de acordo e resolveren de maneira conxunta “as causas do sinistro, a valoración dos danos e as demais circunstancias que inflúan na determinación da indemnización”. Pero se os peritos non se poñen acordo, entrará en xogo un terceiro perito designado por ambas as partes que ditaminará unha resolución.

É importante ter en conta que neste proceso cada parte pagará o seu perito e, en caso de necesitar un terceiro, o seu custo repartirase entre aseguradora e asegurado. Non obstante, hai unha excepción, se calquera das partes fixese necesaria a peritaxe por manter unha valoración do dano manifestamente desproporcionado, será ela a única responsable dos referidos gastos.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

A tramitación da indemnización

Como cliente interésache coñecer que a aseguradora “deberá efectuar, dentro dos corenta días, a partir da recepción da declaración do sinistro, o pagamento do importe mínimo do que o asegurador poida deber”. De todos os modos, pódese dar o caso de que, debido a motivos externos á aseguradora, non se pode cumprir este prazo e poida demorarse o pagamento da indemnización do sinistro, por exemplo, cando o asegurador está pendente de que o asegurado lle facilite certa documentación, como pode ser o orzamento ou a factura de reparación, ou ben se demore por falta de material ou stock para restituír o ben danado.

Cabe sinalar que a indemnización non ten por que ser monetaria senón que “cando a natureza do seguro o permita e o asegurado o consinta, o asegurador poderá substituír o pagamento da indemnización pola reparación ou a reposición do obxecto sinistrado”.

A finalización do seguro

Cando se contrata un seguro, a póliza inclúe o período de tempo polo que se está asegurado así como as posibles prórrogas que se poidan dar. Porén, “as partes pódense opor á prórroga do contrato mediante unha notificación escrita á outra parte, efectuada cun prazo de, polo menos, un mes de anticipación á conclusión do período do seguro en curso cando quen se opoña á prórroga sexa o tomador, e de dous meses cando sexa o asegurador”.

Sen entrar en detalles, estas son as claves que che interesa coñecer da Lei de contrato de seguro, para que en todo momento teñas claros cales son os teus dereitos e obrigas como asegurado.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
 • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
 • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

 • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.