Claus que cal conèixer de la Llei de contracte d'assegurança

T'oferim una petita guia amb alguns dels punts més importants d'aquesta llei

Una de les primeres gestions que fem quan comprem una casa, un vehicle o qualsevol altre bé d'especial valor, és contractar una assegurança que ens cobreixi en cas que sorgeixi algun problema o succeeixi algun accident. Tanmateix, sabem què estem contractant? Tenim clar quins són els nostres drets i les nostres obligacions com a assegurat?

Recorrem a la Llei 50/1980 de Contracte d'Assegurança per explicar alguns dels seus articles més rellevants.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

En el moment de contractar una assegurança

Quan decidim contractar una assegurança, hem de tenir clar què és exactament el que estem contractant. Transcrivim el primer article de la llei de Contracte d'Assegurança, on es resumeix l'essència d'aquest tipus de productes: “El contracte d'assegurança és aquell pel qual l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament d'una prima i per al cas que es produeixi l'esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura a indemnitzar, dins els límits pactats, el dany produït a l'assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes”.

En aquest primer article trobem els cinc elements clau de qualsevol assegurança: asseguradora, assegurat, l'objecte assegurat o interès assegurable, el risc i la prima de l'assegurança. D'aquesta manera, el contractant o prenedor de l'assegurança (que pot coincidir o no amb l'assegurat), per part seva, s'obliga a efectuar el pagament d'aquesta prima a canvi de la cobertura atorgada per l'assegurador, la qual li evita afrontar un perjudici econòmic més gran, en cas que el sinistre es produeixi dins les garanties contractades en la pòlissa. Totes aquestes dades han de quedar molt clares en la pòlissa que l'asseguradora està obligada a lliurar al prenedor de l'assegurança a l'inici del contracte.

En concret, és important que com a client, recordis que la teva pòlissa d'assegurances ha d'incloure les dades següents:

 • Nom i cognoms o denominació social de les parts contractants i el seu domicili, així com la designació de l'assegurat i beneficiari, si escau.
 • El concepte en el qual s'assegura.
 • Naturalesa del risc cobert, descrivint, de manera clara i comprensible, les garanties i cobertures atorgades en el contracte, així com, respecte de cadascuna d'aquestes, les exclusions i limitacions que els afectin, destacades tipogràficament.
 • Designació dels objectes assegurats i de la seva situació.
 • Suma assegurada o abast de la cobertura.
 • Import de la prima, recàrrecs i impostos.
 • Venciment de les primes, lloc i forma de pagament.
 • Durada del contracte amb expressió del dia i l'hora en què comencen i acaben els seus efectes.

En definitiva, a la pòlissa ha de quedar molt clar qui és l'asseguradora i l'assegurat, què s'assegura, el valor de l'assegurat, el cost de la prima i la durada de l'assegurança.

La llei també té en compte l'abonament regular del cost de l'assegurança, és a dir, de la prima. “El prenedor de l'assegurança està obligat al pagament de la prima en les condicions estipulades a la pòlissa”. No cal dir que, igual que quan es contracta qualsevol altre servei, és imprescindible estar al dia dels pagaments.

A més, en el cas d'una assegurança, si no complim amb el pagament regular de la prima, correm el risc de quedar-nos sense cobertura. “Si per culpa del prenedor la primera prima no ha estat pagada, o la prima única no ho ha estat al seu venciment, l'assegurador té dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament de la prima deguda en via executiva amb base en la pòlissa. Llevat de pacte en contra, si la prima no ha estat pagada abans que es produeixi el sinistre, l'assegurador queda alliberat de la seva obligació”.

Per tant, cal tenir especial atenció a estar al dia del pagament de la prima, ja que ens exposem a quedar-nos desprotegits en cas de sinistre.

Què cal fer en cas de sinistre?

Encara que les companyies asseguradores ofereixen pautes d'actuació a l'hora de tramitar un sinistre, la llei també regula aquest procés en diversos dels seus articles i és important conèixer què diu, perquè d'això pot dependre que l'asseguradora es faci càrrec, o no, de restituir-nos els béns perduts.

La llei fixa un termini màxim de set dies per comunicar el sinistre, comptant des del moment d'“haver-lo conegut”. Per tant, en el moment que siguem conscients del sinistre, haurem de posar-nos en contacte amb la nostra asseguradora i oferir “tota classe d'informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre”.

A més, la llei exposa que com a assegurats haurem de posar els mitjans al nostre abast per “disminuir les conseqüències del sinistre”. Si no complim aquest punt, l'asseguradora pot reduir la indemnització que ens ofereixi o fins i tot denegar-nos-la, si es demostra que hi ha hagut “intenció de perjudicar o enganyar l'assegurador”.

Després d'aquest tràmit, “si les parts es posessin d'acord en qualsevol moment sobre l'import i la forma de la indemnització, l'assegurador haurà de pagar la suma convinguda o fer les operacions necessàries per reemplaçar l'objecte assegurat”.

Tanmateix, si no s'aconsegueix un acord, cada part designarà un pèrit. Aquests poden posar-se d'acord i resoldre de manera conjunta “les causes del sinistre, la valoració dels danys i les altres circumstàncies que influeixin en la determinació de la indemnització”. Però si els pèrits no es posen acord, entrarà en joc un tercer pèrit designat per ambdues parts que dictaminarà una resolució.

És important tenir en compte que en aquest procés, cada part pagarà el seu pèrit i, en cas de necessitar-ne un tercer, el cost es repartirà entre l'asseguradora i l'assegurat. No obstant això, hi ha una excepció: si qualsevol de les parts ha fet necessari el peritatge per haver mantingut una valoració del dany manifestament desproporcionada, serà aquesta l'única responsable d'aquestes despeses.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

La tramitació de la indemnització

Com a client t'interessa conèixer que l'asseguradora “haurà d'efectuar, dins els quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el pagament de l'import mínim del que l'assegurador pugui deure”. De tota manera, es pot donar el cas que a causa de motius externs a l'asseguradora, no es pugui complir aquest termini i que el pagament de la indemnització del sinistre es pugui demorar, per exemple, quan l'assegurador està pendent que l'assegurat li faciliti una certa documentació, com pot ser el pressupost o factura de reparació, o bé es demori per manca de material o estoc per restituir el bé danyat.

Cal assenyalar que la indemnització no ha de ser necessàriament monetària sinó que “quan la naturalesa de l'assegurança ho permeti i l'assegurat ho consenti, l'assegurador podrà substituir el pagament de la indemnització per la reparació o la reposició de l'objecte sinistrat”.

La finalització de l'assegurança

Quan es contracta una assegurança, la pòlissa inclou el període de temps pel qual s'està assegurat, així com les possibles pròrrogues que es puguin donar. Tanmateix, “les parts es poden oposar a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació escrita a l'altra part, efectuada amb un termini mínim d'un mes d'anticipació a la conclusió del període de l'assegurança en curs quan qui s'oposi a la pròrroga sigui el prenedor, i de dos mesos quan sigui l'assegurador”.

A grans trets, aquestes són les claus que t'interessa conèixer de la Llei de contracte d'assegurança, perquè en tot moment tinguis clars quins són els teus drets i les teves obligacions com a assegurat.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.