Nota simple no Rexistro da Propiedade, como pedila

Explicámosche o procedemento que hai que seguir para solicitar este útil documento

A nota simple informativa do Rexistro da Propiedade é un documento no que se recollen diferentes aspectos da situación xurídica dun ben inmoble determinado. Expídese na sede física do Rexistro da Propiedade ao que corresponda o inmoble e tamén se pode solicitar no web do Colexio de Rexistradores. Para conseguila hai que pagar a taxa correspondente.

Podes solicitar este documento da seguinte maneira:

Para que os rexistradores poidan acceder a esa información, os interesados deberán dispor dunha serie de datos, entre outros, que apuntamos a continuación:

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Datos rexistrais

Neste caso, as persoas interesadas en obter a nota simple deberán dispor do número de rexistro da propiedade, así coma do municipio e a localización concreta dese predio. Isto permite aos rexistradores encontrar o inmoble na súa base de datos.

Tamén co identificador único de predio rexistral

Se dispomos do identificador único de predio rexistral, coñecido como Idufir, tamén é posible que encontres todos os datos relacionados con esa vivenda. Grazas a este número, os rexistradores poden encontrar unha vivenda entre todas as construídas no país. Cada vivenda dispón dun número único. É basicamente como o número de documento nacional de identidade (DNI) que se asocia a cada inmoble. Non será necesario ter máis datos se dispomos do IDUFIR da vivenda. Desta maneira, pódense consultar os datos de calquera predio.

Como pedir unha nota simple con datos do titular

Outra opción é realizar unha busca cos datos do titular. Para iso, precisaremos coñecer o nome completo do propietario, ademais do seu NIF. É probable que esta busca ofreza uns resultados extensos, polo que é posible que o rexistrador nos pida unha maior concreción, pois ese titular podería dispor de máis dunha propiedade, e pediranos indicar en que municipio ou comunidade autónoma se encontra o predio, entre outros moitos casos.

Outros datos de relevancia e xeolocalización

Malia que é máis complicada de levar a cabo, tamén podes realizar buscas con datos relacionados coa localización do inmoble. É dicir, deberemos dispor do enderezo completo deste. Debemos ter en conta que o Rexistro da Propiedade dispón dunha gran base de datos con todos os inmobles do país, pero tamén que a información que temos podería non coincidir coa do Rexistro. Por iso, é importante que o enderezo que se queira consultar sexa o mesmo que o do Rexistro da Propiedade.

Outra opción interesante é buscar ese predio a través do servizo de xeolocalización. Para iso, cumprirá ter as coordenadas do inmoble (na versión en liña). Con elas, é posible dar co IDUFIR da propiedade que queremos coñecer.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

A información que hai na nota simple do Rexistro

Os aspectos que recolle a nota simple do Rexistro da Propiedade teñen que ver con:

  • Titularidade. Coñecer o propietario do inmoble, ademais da participación do predio en posibles zonas comúns.
  • Cargas. Información sobre posibles cargas, se a vivenda está hipotecada ou ten algún tipo de embargo. As cargas que teña o ben inmoble pasan a ser responsabilidade do novo propietario.
  • Descrición. Información acerca das características do predio, como a súa localización, a superficie útil e construída, a parcela, a división horizontal ou o número de referencia catastral. Ademais, deberá constar se se dispón dalgún tipo de réxime especial, como a protección pública.

Para que serve pedir unha nota simple no Rexistro?

Pedir unha nota simple no rexistro da propiedade ten un valor puramente informativo. Pero, ao mesmo tempo, pódeche servir para coñecer detalles relevantes sobre un ben inmoble que che interese comprar, como quen é o seu verdadeiro propietario ou se conta con cargas das que non tiñas constancia. Ademais, á hora de taxar unha vivenda para pedir unha hipoteca, o taxador pedirache a nota simple, con data de validez menor a tres meses.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.