Contrato de arras penitenciais, en que consiste?

Coñece todos os detalles sobre este paso previo que ás veces se afronta antes do proceso de compravenda de vivenda
Un contrato de arras é un acordo privado entre un comprador e un vendedor para formalizar un compromiso previo de adquisición dun ben ou un inmoble. Esta figura tamén adoita ser denominada como anticipo. A sinatura do contrato comporta un pagamento en concepto de sinal por parte do comprador pola cantidade que acorden as partes. Formalízase así un compromiso de compra que, en caso de ser incumprido por calquera das partes, comportaría unha penalización.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

O artigo 1.454 do Código civil establece a contía das penalizacións. Se o comprador incumpre co estipulado no contrato de arras, perderá o sinal achegado. En caso de que quen incumprise fose o vendedor, tería que indemnizar a outra parte co dobre do montante do sinal.

O contrato de arras adóitase asinar cando un comprador está interesado nunha propiedade e quere evitar que outro posible comprador se lle adiante e adquira o inmoble. En moitas ocasións, o comprador está buscando hipoteca, ou negociando co banco as condicións de financiamento, e quere afrontar estes trámites coa tranquilidade de que a vivenda que desexa adquirir non continúa no mercado.

Aspectos básicos do contrato de arras

Algúns dos puntos máis frecuentes que recollerá calquera contrato de arras son os seguintes.

  • Datos de identificación e documentos nacionais de identidade tanto do comprador como do vendedor.
  • Datos da vivenda ou inmoble que vai ser obxecto do proceso de compravenda. Se a propiedade ten cargas, tamén deben quedar reflectidas.
  • Prezo polo que se asinará a compravenda do ben. Tamén hai que especificar que gastos asume o comprador e cales o vendedor.
  • Contía do sinal que o comprador entrega ao vendedor para a sinatura do contrato de arras, neste caso penitenciais. Este diñeiro será descontado do prezo final de venda acordado entre as partes.
  • Prazo máximo en que o contrato de compravenda debe ser asinado.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Desistencia dun contrato de arras penitenciais

Calquera das partes pode desistir do contrato de arras asinado, perdendo as arras (diñeiro entregado en concepto de sinal) quen as entregase ou devolvendo o dobre destas quen as recibise.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.