Comprar casa nova ou para reformar?

Facilitámosche os proles e os contras de cada unha das opcións para que valores a mellor oportunidade para ti
Ante a compra dunha vivenda, unha das primeiras eleccións é a de optar por unha casa nova ou por adquirir unha de segunda man para reformala posteriormente. Os criterios para tomar esta decisión son moi variados e atenden aos gustos, as necesidades e as posibilidades persoais dos compradores. Ademais, hai que ter en conta que a compra dunha casa nova ten uns custos e impostos asociados que difiren da compra dunha casa de segunda man. Desta forma, podemos diferenciar entre os gastos fixos e variables á hora de adquirir unha vivenda, se optamos por unha vivenda nova ou de segunda man.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Gastos fixos na compra dunha vivenda

Os gastos que a seguir se reflicten teñen que ver cos custos administrativos e de xestión, así como co pagamento de impostos. Estes custos varían en función de se se pide un préstamo hipotecario ou non, para financiar a compra da vivenda.

 • Notaría. A escritura pública de compravenda outorgarase ante un notario. Este documento é necesario para inscribir a compravenda no Rexistro da Propiedade e gozar da protección que iso comporta para o comprador. Se, ademais, para a realización da compra se concedeu un préstamo con garantía hipotecaria, outorgarase ante notario, de forma simultánea á compravenda, unha escritura de préstamo, o que comporta a sinatura de dous documentos notariais, a escritura de compravenda e a escritura do préstamo hipotecario. O custo de formalizar ambos os dous documentos está relacionado co prezo do inmoble e o importe do préstamo hipotecario solicitado.
 • Rexistro. Recoméndase inscribir a escritura de compravenda pola protección rexistral fronte a terceiros que proporciona a publicidade do Rexistro da Propiedade. No entanto, a inscrición será obrigatoria se a compra leva aparellada a solicitude dun préstamo con garantía hipotecaria, en cuxo caso é preciso inscribir tanto a compra coma a hipoteca. O importe da inscrición rexistral estará determinada polo importe da compravenda.
 • Imposto de actos xurídicos documentados –AXD–. É un imposto que se paga por documentos como escrituras e actas públicas ou por testemuños notariais. Cando se compra unha vivenda débese pagar entre un 0,5 % e un 1,5 % (en función da comunidade autónoma) do prezo da escritura do contrato de compravenda sempre que sexa unha primeira transmisión para os efectos do IVE. Se ademais se solicitou unha hipoteca, deberá pagarse tamén entre un 0,5 % e un 1,5 % (en función da comunidade autónoma) do total da responsabilidade hipotecaria, en caso de telo feito. Para unha hipoteca de 100.000 € o AXD pola escritura de compravenda equivalería a 1.000 € (para un tipo do 1 %) e se a responsabilidade hipotecaria ascendese a 130.000 €, o AXD por este concepto equivalería a 1.300 € (para un tipo do 1 %).

Así mesmo, se queremos realizar unha estimación dos gastos que comportan os anteriores trámites, pódese solicitar ao notario e ao Rexistro da propiedade unha prevaloración da operación.

Gastos variables na compra dunha vivenda

 • Taxación. Solicítase se se pide un préstamo hipotecario. O seu prezo varía en función dos metros cadrados e das características da vivenda.
 • Xestoría. Se se solicita un préstamo hipotecario pode ser necesaria a intervención dunha xestoría. O seu custo variará en función das xestións que realice.
 • Verificación rexistral.
 • Comisións de apertura ou de subrogación.

Gastos específicos na compra dunha vivenda nova

 • IVE. A compravenda dunha vivenda nova está suxeita ao pagamento do IVE, que para este tipo de transaccións é do 10 % do importe total da contraprestación satisfeita. Para as vivendas de protección oficial de réxime especial ou de promoción pública efectuadas polos seus promotores, o IVE é do 4 %.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Gastos específicos na compra dunha vivenda de segunda man

 • Imposto de Transmisión de Patrimonio – ITP–. Varía dunha comunidade autónoma a outra, pero a media do ITP é do 8 % sobre o valor real do inmoble.

Como se pode comprobar, a gran diferenza entre comprar unha casa de primeira man ou unha de segunda reside no tipo de imposto que se paga. Así, nun primeiro momento pode resultar máis económico comprar unha de segunda man, xa que na maioría de comunidades autónomas este imposto é inferior ao 10 % do IVE que comporta a compra dunha vivenda nova.

Porén, se se optou por comprar unha casa de segunda man, aínda quedarían por afrontar os gastos da propia reforma, o que incrementaría a cantidade final desembolsada pola vivenda.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
 • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
 • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.