Com es calcula el valor cadastral d'un habitatge

Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial. Coneix aquí alguns detalls a aquest respecte.

El cadastre és un registre administratiu dependent del Ministeri d'Hisenda en què s'inclouen les descripcions dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials (els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli i les centrals nuclears). les preses, salts d'aigua i embassaments, incloent-hi el seu llit o vas, llevat de les destinades exclusivament al reg, les autopistes, carreteres i túnels de peatge, els aeroports i ports comercials), dins el territori nacional, sens perjudici del que preveuen els règims forals especials vigents al País Basc i Navarra.

La descripció cadastral dels béns immobles comprendrà els seus característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals hi haurà la localització i la referència cadastral, la superfície, l'ús o el destí, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor cadastral i el titular cadastral, amb el seu número d'identificació fiscal o, si escau, número d'identitat d'estranger. Quan els immobles estiguin coordinats amb el Registre de la Propietat s'incorporarà aquesta circumstància juntament amb el seu codi registral.

La certificació cadastral descriptiva i gràfica acreditativa de les característiques indicades en el paràgraf anterior estalvia temps a qualsevol propietari per conèixer les característiques del seu immoble. Una consulta a aquest registre o una sol·licitud per conèixer aquesta valoració pot facilitar-te la tasca.

A l'article següent t'expliquem alguns detalls sobre el valor cadastral i, sobretot, del complicat procés de valoració d'immobles.

Per a què serveix el cadastre

El Cadastre té diverses funcions atribuïdes que, o bé s'exerceixen directament a través dels serveis centrals i de les gerències ubicades a les províncies i ciutats autònomes del territori nacional (llevat del País Basc i Navarra), o bé a través de la col·laboració amb altres administracions i entitats públiques.

En calcular el valor cadastral d'un immoble, el Cadastre li assigna un valor monetari en funció de la ubicació, del valor de la construcció i d'altres criteris afegits que comentarem a continuació. Aquesta valoració s'arxiva amb un codi identificador de vint caràcters, la consulta del qual es pot fer directament i de manera gratuïta des de la Seu Electrònica del Cadastre.

El valor cadastral és, per cert, una dada molt important per als ajuntaments, ja que en funció d'aquesta dada s'estableix l'impost de béns immobles (IBI). Els consistoris utilitzen aquesta dada per fixar un tribut impositiu.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Els factors que es tenen en compte per calcular el valor cadastral

La determinació del valor cadastral d'un immoble es pot resumir, en essència:

  • En primera instància és molt important la localització de l'immoble i tot el que l'envolta, és a dir, circumstàncies urbanístiques, explotació del terreny, productivitat de la regió, etc.
  • Un segon aspecte de gran rellevància és l'execució material de la construcció en si, per a la qual es consideren des de costos de construcció i beneficis de la contractista fins a honoraris professionals, tributs, ús, qualitat, antiguitat, etc. Si hi ha despeses de producció i beneficis de l'activitat empresarial de promoció, també es consideren en el valor cadastral de l'immoble.
  • En aquest sentit, també són obstacle de consideració circumstàncies relacionades amb el valor de mercat.

En relació amb aquest últim punt, el valor cadastral no pot superar el valor de mercat. És a dir, la xifra inscrita a l'Administració serà sempre inferior a la resultant de qualsevol taxació o de qualsevol procés de compravenda. Aquest fet, tanmateix, promou una revisió constant del valor cadastral, que es pot actualitzar en funció dels coeficients aprovats de les lleis de pressupostos generals de l’Estat una vegada i una altra.

El càlcul del valor cadastral i com conèixer-lo

La referència cadastral de vint dígits permet saber ràpidament els detalls de l'immoble. Entre aquests detalls que considera el Cadastre hi ha el valor de l'immoble, tenint en compte el cost actual, variables per ús, així com les qualitats de materials i els estats de conservació, sòl i construccions.

El càlcul del valor cadastral és un servei gratuït. És a dir, si no hi fos, s'ha de sol·licitar, i, si simplement es vol conèixer, es pot consultar posant-se en contacte amb el Cadastre. És important conèixer el valor cadastral dels immobles, ja que no només es tributen alguns impostos, com l'IBI, a través d'aquest valor, sinó que, a més, és una informació requerida a la declaració de la renda.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Accedir al valor cadastral d'un habitatge és un procés senzill per als titulars de l'immoble o les persones autoritzades, de manera que a l'hora de fer la consulta, cal personar-se presentant aquestes dades. Les consultes per sol·licitar informació cadastral es poden fer per tres vies principals: a la Seu Electrònica del Cadastre, a la Gerència del Cadastre o en qualsevol dels punts d'informació cadastral.

Quan la sol·licitud es fa en línia, per exemple, a la Seu Electrònica, el titular haurà d'accedir a la consulta presentant un certificat digital, per exemple, el DNI electrònic. Si l'interessat es persona en qualsevol de les institucions autoritzades, haurà de fer-ho amb la documentació que n'acrediti la titularitat. No obstant això, hi ha una quarta forma de saber el valor cadastral, si no corre pressa i si l'immoble està donat d'alta: esperar que arribi el rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI), ja que mostra aquest valor.

Per conèixer millor el valor d'un habitatge, BBVA Valora

Recorda que el valor cadastral sempre estarà per sota del valor de mercat i que no l'ha de superar. Per això, no et fixis només en aquest valor, sinó que sospesa també l'autèntic valor de mercat. Si vols tenir una idea aproximada del valor d'un habitatge, pots fer-ho gràcies a l'eina BBVA Valora.

BBVA Valora és una eina que et permet conèixer en pocs clics tres aspectes essencials de qualsevol habitatge: quant pot valer, com és el barri i quin significat financer pot comportar una compra una venda.

A més, et pots baixar l'app BBVA Valora View, que te ofrece la mejor información a la hora de buscar casa. Puedes obtener la tasación aproximada de cualquier vivienda sólo con enfocar la cámara de tu móvil, con los datos del valor catastral y de ofertas publicadas de características similares en la zona. Además, dispones de un mapa de la zona para comprobar el precio y también puedes obtener de forma muy sencilla el valor del barrio. Todo tipo de información útil para facilitar el proceso de que encuentres tu nueva casa.

CTA Estudi CTA Estudi

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • A BBVA t'expliquem quina documentació has de reunir a l'hora de sol·licitar una hipoteca.