Que investimentos son máis seguros

No proceso de investimento é sempre necesario ter presente que buscar maiores rendibilidades implicará asumir maiores riscos

A seguridade é un criterio de máxima importancia para moitos investidores que, por pura aversión ao risco ou por un criterio de prudencia con respecto ao seu obxectivo de investimento, tratan de eliminar ou minimizar as posibilidades de incorrer en perdas.

Matices da psicoloxía do investimento á parte, a seguridade dun investimento cobra máis importancia cando máis preto, temporalmente falando, se encontre o obxectivo para o que investimos. O tempo condiciona de forma importante o investimento porque outorga ou quita marxe de manobra.

Imaxinemos o caso de dúas persoas que aforran para a xubilación. A primeira atópase na recta final, a cinco anos vista de retirarse. Para esta persoa a seguridade é unha variable crucial, dada a relevancia do seu obxectivo de aforro e a importancia de non dilapidar o esforzo de aforro de décadas. Preservar o capital neste caso é a prioridade. A segunda persoa ten 30 anos e está comezando a aforrar para a súa xubilación. O seu horizonte temporal de aforro excede as tres décadas e necesita maximizar a rendibilidade agora que ten moita marxe de manobra. No caso desta persoa, o risco é precisamente non asumir riscos. A seguridade perde relevancia neste escenario.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Medir a seguridade: a volatilidade

A volatilidade é unha medida do risco frecuentemente utilizada no ámbito dos investimentos. Mide canto se desvía o prezo dun activo con respecto ao seu valor medio nun intervalo determinado de tempo. Canto maior é a volatilidade, maior é o risco, pero tamén a potencial ganancia, pois a desviación pode ser tanto negativa coma positiva.

Existe o investimento sen risco?

Un activo libre de risco é aquel que ofrece unha rendibilidade coñecida previamente e o seu risco é cero, é dicir, a súa volatilidade é nula e, polo tanto, o seu valor non cambiará co tempo. Xa que rendibilidade e risco están directamente relacionados, o activo libre de risco ofrecerá un retorno baixo e ademais o concepto “libre de risco” está suxeito a matices. Un exemplo pode ser a débeda pública dun país moi solvente: con moi alta probabilidade fará fronte aos seus compromisos, pero non se pode asegurar con certeza absoluta que non ocorra o contrario.

Calquera investimento que busque rendibilidade adicional ao ofrecido por este tipo de activos, deberá asumir un maior risco. Este é un dos principios básicos do investimento que todo o mundo debería ter moi claro.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Que investimentos son máis seguros?

Baseándonos no criterio de seguridade, poderiamos clasificar algúns dos investimentos máis coñecidos de menor risco a maior risco segundo se indica:

Aforros e depósitos bancarios

Estes produtos ofrecen unha rendibilidade fixa coñecida de antemán e xeralmente a un prazo determinado. En medios de baixos tipos de xuro adoitan ofrecer unha rendibilidade moi reducida, polo que estes produtos están xeralmente recomendamos para investidores conservadores que priman seguridade a rendibilidade. O risco inherente a estes produtos radicaría na quebra da entidade financeira, aínda que están garantidos ata 100.000 € por cliente a través do Fondo de Garantía de Depósitos.

Investimentos en renda fixa

Hai unha ampla variedade de activos de renda fixa, algúns de baixo risco (como as letras do Tesouro) e outros de alto risco (como por exemplo títulos de renda fixa de países emerxentes). A rendibilidade é fixa e coñecida con anterioridade sempre que se manteñan os títulos ata o seu vencemento, aínda que existen unha serie de riscos:

  • Risco de mercado: é a posibilidade de que os valores coticen por debaixo do prezo que pagamos por eles.
  • Risco de liquidez: é o risco de que non se atope contrapartida no mercado e, polo tanto, que non se poida vender o produto.
  • Risco de crédito: É o risco que se asume pola posible falta de aboamento dos xuros e/ou o investimento principal por parte do emisor.

Investimentos en renda variable

Por renda variable adoitamos referirnos ás accións das empresas, que adquirimos en mercados de valores organizados. Son títulos que cotizan e a súa volatilidade é superior á dos títulos de renda fixa. En contrapartida, aspiran a obter rendibilidades superiores. Os títulos de renda variable non ofrecen unha rendibilidade predeterminada (aínda que algúns ofrecen pagamentos periódicos en forma de dividendos) e a súa evolución atópase suxeita a variables internas como a xestión da compañía, pero tamén a variables externas como factores políticos ou macroeconómicos.

Investimentos en produtos derivados

Os produtos derivados son instrumentos financeiros cuxo valor deriva da evolución dos prezos doutro activo, denominado “activo subxacente”, o cal pode ser unha acción, un cesta de accións, un valor de renda fixa, unha divisa, materias primas, tipos de xuro …

Estes son produtos de risco moi elevado, xa que se atopan suxeitos ao que se coñece como efecto apancamento, que consiste en que o investimento efectivamente realizado é inferior á exposición real ao activo subxacente, polo que existe un efecto multiplicador tanto das ganancias coma das perdas.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.