Fondos de investimento: que é a renda fixa

Risco reducido e rendibilidade coñecida de antemán son dúas das características do investimento en renda fixa

Para os aforradores e investidores máis conservadores, os produtos de renda fixa sempre foron unha das opcións máis atractivas, xa que son instrumentos cun baixo risco asociado e unha rendibilidade que, aínda que reducida en comparación a outro tipo de investimentos, é coñecida de antemán.

Dito isto, a que nos referimos se falamos de investir en renda fixa?

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Tipos de renda fixa

No mercado existen diferentes produtos de renda fixa que se poden clasificar atendendo a quen os emite, ao prazo do investimento e ao rendemento que ofrecen. Imos ver todas estas clasificacións.

Renda fixa segundo o emisor

 • En primeiro lugar, está a renda fixa pública, aquela que emiten estados, comunidades autónomas e demais administracións ou organismos públicos co obxectivo de financiar os seus gastos estruturais e completar os ingresos procedentes dos impostos. A débeda pública negóciase no Mercado de Débeda Pública en Anotacións e conta coa supervisión do Banco de España. Dentro desta categoría encóntranse as letras do Tesouro, bonos e obrigas do Estado.
 • Por outro lado está a renda fixa privada, emitida por empresas que necesitan financiamento para acometer proxectos ou ampliar capital. Este tipo de renda fixa cotiza no mercado AIAF, baixo a supervisión da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Nesta categoría atopámonos con obrigas de pagamento de empresa, bonos e obrigas de empresas privadas, obrigas subordinadas, titulizacións hipotecarias, cédulas hipotecarias e cédulas territoriais.

Renda fixa segundo o prazo de vencemento

 • Os investimentos a curto prazo están nos mercados monetarios, onde se adquiren principalmente Letras do Tesouro e notas promisorias de empresas, cuxo vencemento ten un prazo máximo de 18 meses. Este tipo de produtos teñen unha liquidez moi elevada, é dicir, pódense vender facilmente no mercado secundario, aínda que teñen unha rendibilidade inferior á dos investimentos de maior prazo.
 • Os investimentos a medio e longo prazo realízanse nos mercados de capitais, onde se compran bonos e obrigas tanto de empresas privadas como de administracións públicas. Para estes investimentos, o vencemento supera os dous anos e aínda que teñen unha rendibilidade potencial superior aos investimentos a prazos máis curtos, tamén ten maior risco asociado.

Renda fixa segundo o rendemento que ofrece

 • Os produtos de renda fixa de rendemento explícito son aqueles que realizan pagamentos periódicos ao investidor en forma de xuros (cupóns). A periodicidade destes pagamentos varía en función do estipulado na emisión, sendo habitual o cupón semestral ou anual.
 • Os produtos de rendemento implícito ou cupón cero son aqueles nos que a rendibilidade vén determinada pola diferenza entre o prezo que paga o investidor polo produto e o prezo no momento de amortización. Este tipo de produtos ten un pagamento único de xuros no momento da amortización.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Os riscos da renda fixa

Un dos erros máis comúns é pensar que investir en renda fixa non ten riscos. É importante incidir en que calquera produto de investimento contén risco en maior ou menor medida. Estes riscos sempre deberán vir detallados no folleto de emisión do produto. Trátase, basicamente, de tres tipos de riscos:

 • Risco do emisor: é a probabilidade de que a entidade que emite os títulos de renda fixa, non devolva o diñeiro aos seus investidores. Para valorar este risco existen diferentes axencias de cualificación que outorgan unha ‘nota’ á empresa ou Administración pública que quere emitir débeda e financiarse deste xeito.
 • Risco nos cambios de tipo de xuro: é o risco de que os valores coticen por debaixo do prezo que no seu momento pagamos por eles. O prezo dos títulos de renda fixa depende en gran medida da evolución dos tipos de xuro, das condicións do mercado e das condicións económicas xerais.
 • Risco de liquidez: é o risco de que en caso de querer vender o título de renda fixa, poidamos atopar contrapartida no mercado. É dicir, mide o fácil ou difícil que lle resultará ao investidor atopar compradores dos seus produtos de renda fixa no mercado secundario.

A forma óptima de adquirir exposición a renda fixa é a través de fondos de investimento de renda fixa, onde o xestor se encarga de comprar as mellores emisións, diversificar e minimizar os riscos de emisor, tipo de xuro e liquidez.

A modo de resumo, antes de investir en títulos de renda fixa sempre nos debemos fixar en:

 • Cal é o tipo de xuro e a súa periodicidade.
 • Cales son os prezos de emisión e reembolso.
 • Data e condicións de amortización, así como as condicións de amortización anticipada.
 • Se se trata ou non dun título que cotiza, e, en caso afirmativo, en que mercado.
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
CTA subhome fondos CTA subhome fondos

Tamén che podería interesar

 • Nun medio de tipos de xuro en mínimos, obter atractivas rendibilidades sen risco é unha tarefa difícil.
 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Para os investidores máis decididos, a renda variable supón unha boa oportunidade de sacar partido aos seus aforros.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.