Quines inversions són més segures

En el procés d'inversió cal sempre tenir present que buscar més rendibilitat implicarà assumir més riscos

La seguretat és un criteri de màxima importància per a molts inversors que, per pura aversió al risc o per un criteri de prudència respecte al seu objectiu d'inversió, tracten d'eliminar o minimitzar les possibilitats d'incórrer en pèrdues.

Matisos de la psicologia de la inversió a part, la seguretat d'una inversió adquireix més importància com més a prop es trobi l'objectiu per al qual invertim, temporalment parlant. El temps condiciona de manera important la inversió perquè atorga o treu marge de maniobra.

Imaginem el cas de dues persones que estalvien per a la seva jubilació. La primera és a la recta final, a cinc anys vista de retirar-se. Per a aquesta persona la seguretat és una variable crucial, atesa la rellevància del seu objectiu d'estalvi i la importància de no dilapidar l'esforç d'estalvi de dècades. Preservar el capital en aquest cas és la prioritat. La segona persona té 30 anys i està començant a estalviar per a la seva jubilació. El seu horitzó temporal d'estalvi excedeix les tres dècades i necessita maximitzar la rendibilitat ara que té molt marge de maniobra. En el cas d'aquesta persona, el risc és precisament no assumir riscos. La seguretat perd rellevància en aquest escenari.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Mesurar la seguretat: la volatilitat

La volatilitat és una mesura del risc freqüentment utilitzat en l'àmbit de les inversions. Mesura quant es desvia el preu d'un actiu respecte al seu valor mitjà en un interval determinat de temps. Com més gran és la volatilitat, més alt és el risc, però també el potencial guany, ja que la desviació pot ser tant negativa com positiva.

Hi ha una inversió sense risc?

Un actiu lliure de risc és aquell que ofereix una rendibilitat coneguda prèviament i el seu risc és zero, és a dir, la volatilitat és nul·la i, per tant, el valor no canviarà amb el temps. Atès que rendibilitat i risc estan directament relacionats, l'actiu lliure de risc oferirà un retorn baix i a més el concepte “lliure de risc” està subjecte a matisos. Un exemple pot ser el deute públic d'un país molt solvent: molt probablement farà front als seus compromisos, però no es pot assegurar amb certesa absoluta que no passi el contrari.

Qualsevol inversió que busqui rendibilitat addicional a l'oferta per aquest tipus d'actius, haurà d'assumir més risc. Aquest és un dels principis bàsics de la inversió que tot el món hauria de tenir molt clar.

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Quines inversions són més segures?

Basant-nos en el criteri de seguretat, podríem classificar algunes de les inversions més conegudes de menys risc a més risc segons s'indica:

Estalvis i dipòsits bancaris

Aquests productes ofereixen una rendibilitat fixa coneguda per endavant i generalment a un termini determinat. En entorns de baixos tipus d'interès se sol oferir una rendibilitat molt reduïda, per la qual cosa aquests productes estan generalment recomanats per a inversors conservadors que primen la seguretat a la rendibilitat. El risc inherent a aquests productes radicaria en la fallida de l'entitat financera, per bé que estan garantits fins a 100.000 € per client a través del Fons de Garantia de Dipòsits.

Inversions en renda fixa

Hi ha una àmplia varietat d'actius de renda fixa, alguns de baix risc (com les Lletres del Tresor) i d'altres d'alt risc (com per exemple títols de renda fixa de països emergents). La rendibilitat és fixa i coneguda amb anterioritat sempre que es mantinguin els títols fins al seu venciment, per bé que hi ha una sèrie de riscos:

  • Risc de mercat: és la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que paguem per ells.
  • Risc de liquiditat: és el risc que no es trobi contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre el producte.
  • Risc de crèdit: És el risc que s'assumeix per la possible falta d'abonament dels interessos i/o la inversió principal per part de l'emissor.

Inversions en renda variable

Per renda variable solem referir-nos a les accions de les empreses, que adquirim en mercats de valors organitzats. Són títols que cotitzen i la seva volatilitat és superior a la dels títols de renda fixa. En contrapartida, aspiren a obtenir rendibilitats superiors. Els títols de renda variable no ofereixen una rendibilitat predeterminada (encara que alguns ofereixen pagaments periòdics en forma de dividends) i la seva evolució està subjecta a variables internes com la gestió de la companyia, però també a variables externes com factors polítics o macroeconòmics.

Inversions en productes derivats

Els productes derivats són instruments financers el valor dels quals deriva de l'evolució dels preus d'un altre actiu, denominat “actiu subjacent”, el qual pot ser una acció, un cistell d'accions, un valor de renda fixa, una divisa, primeres matèries, tipus d'interès…

Aquests són productes de risc molt elevat, ja que estan subjectes a allò que es coneix com a efecte palanquejament, que consisteix en què la inversió efectivament efectuada és inferior a l'exposició real a l'actiu subjacent, per la qual cosa hi ha un efecte multiplicador tant dels guanys com de les pèrdues.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management :
Fons d'Inversió - També podria interessar-te Fons d'Inversió - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'Inversió - Eines Fons d'Inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.