Activos financeiros, que son?

Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros
Os activos financeiros son títulos ou anotacións contables que outorgan ao comprador dereito a recibir un ingreso futuro procedente do vendedor. Pódenos emitir as entidades económicas (empresas, comunidades autónomas, gobernos, etc.) e non adoitan posuír un valor físico, como si ocorre cos activos reais (como poden ser un coche ou unha casa). Ademais, a diferenza dos activos reais, non incrementan a riqueza xeral dun país e non se contabilizan no PIB, aínda que impulsan a mobilización dos recursos económicos reais e contribúen, así, ao crecemento da economía. Grazas a estes activos, o comprador consegue unha rendibilidade co diñeiro que inviste, mentres que o vendedor se financia. Os activos financeiros son, en resumo, dereitos que adquire o comprador sobre os activos reais do emisor e o efectivo que estes xeren.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Principais características dos activos financeiros

Sobre as características que mellor definen os activos financeiros, habería que sinalar principalmente tres.

 • Liquidez. É a capacidade de transformar o activo en diñeiro sen sufrir perdas. O diñeiro é o activo máis líquido, mentres que despois se encontran os diferentes tipos de depósitos e produtos como bonos, fondos públicos ou obrigas.
 • Risco. Determínano tanto as garantías que ofrece o vendedor como a súa solvencia. A maior probabilidade de que o vendedor cumpra co seu compromiso, menor rendibilidade do activo.
 • Rendibilidade. Como contraprestación por aceptar o risco da cesión do seu diñeiro, o comprador obtén un xuro. Canto máis elevado, mellor será a rendibilidade do activo.

Clasificación de activos financeiros

A principal clasificación entre activos financeiros distingue entre os de renda fixa e os de renda variable.

 • Renda fixa. Os activos de renda fixa son os que emiten administracións públicas ou empresas. Os primeiros caracterízanse polo seu menor risco, debido ao grande apoio financeiro das entidades que os emiten. Estas comprométense a devolver o capital investido ao cabo dun período de tempo previamente establecido e unha certa rendibilidade. Como exemplos, poderiamos citar as letras do Tesouro ou as notas promisorias de empresas.
 • Renda variable. Neste tipo de activos nin a rendibilidade nin a recuperación do capital investido están garantidos e mesmo se poderá perder o investimento. A súa rendibilidade depende de diferentes factores como o balance de resultados da entidade que vende o activo ou a situación económica do mercado onde se opera. O principal exemplo deste tipo de activos son as accións.

Segundo o seu prazo de vencemento

En función do seu prazo de vencemento, os activos financeiros pódense dividir entre os de curto e os de longo prazo.

 • Activos monetarios e a curto prazo. O seu contrato amortízase nun prazo de tempo curto (xeralmente menos dun ano) e adoitan ofrecer rendibilidades baixas.
 • Activos a medio e longo prazo. Trátase de activos cunha duración superior a doce meses e que presentan máis riscos pola posibilidade de flutuación do valor ao ampliar o seu prazo de vixencia.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

A mellor diversificación de activos no BBVA

Unha boa forma de investir é diversificar o investimento en diferentes activos financeiros. Os fondos de investimento do BBVA son unha boa opción, xa que se adaptan a todos os perfís dos investidores con solucións que invisten en distintos tipos de activos. Centrámonos en solucións que buscan un equilibrio para o teu investimento, agregando activos de distintos niveis de risco e rendibilidade e facéndoo en proporcións diferentes de acordo co distinto perfil de risco ou as diversas necesidades e obxectivos de cada un de nós.

* Como en calquera outro produto de investimento, investir en fondos implica asumir un determinado nivel de risco. Cada fondo, en función das súas características específicas e dos activos en que inviste, implicará un nivel de risco e, en todo caso, a posibilidade de incorrer en perdas sobre o capital investido. Podes consultar os riscos específicos de cada fondo no folleto dispoñible en bbva.es

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:

Tamén che podería interesar

 • Nun medio de tipos de xuro en mínimos, obter atractivas rendibilidades sen risco é unha tarefa difícil.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
 • Para os investidores máis decididos, a renda variable supón unha boa oportunidade de sacar partido aos seus aforros.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.