Informació legal i altres documents

Totes les entitats financeres estem obligades a tenir una còpia digitalitzada de determinats documents dels nostres clients per poder verificar-ne la identitat, l'activitat econòmica o professional o l'origen dels fons, segons la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals.

L'incompliment d'aquest requisit legal ens obligaria a cancel·lar els comptes contractats pels clients que no aportin aquesta documentació.

(400 kB)-- Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals

Documentació necessària

Per poder seguir oferint aquests serveis, necessitem la teva col·laboració.

Els documents que podrien ser necessaris són els següents:

 • Document identificatiu (DNI, NIE, passaport, etc.). 
 • Declaració d'activitat econòmica (DAE). Document que ha de ser emplenat i signat pel client on es recullen les seves manifestacions relatives a la seva activitat econòmica, bé a l'oficina o a través del seu Accés clients a bbva.es (El meu perfil). 
 • Document que acrediti l'activitat econòmica o professional. Segons el tipus de client o l'activitat, s'haurà de lliurar l'un o l'altre dels esmentats a continuació:

- Rebut de nòmina actual (antiguitat màxima de 3 mesos).

- Certificat de relació laboral emès per l'ocupador.

- Certificat d'havers, pensió o subsidi.

- Declaració d'IRPF de l'últim exercici.

- Contracte laboral vigent.

- Declaració del cens d'obligats tributaris (model 036).

- Alta d'activitat a hisenda (llicència fiscal).

- Última declaració trimestral o anual de l'IVA o de retencions d'IRPF.

- Últim rebut del col·legi professional.

- Rebut de la Seguretat Social en el règim d'autònoms (antiguitat màxima de 3 mesos).

Per a més informació, contacta amb el teu gestor habitual o visita una oficina BBVA.

MIFID II és una normativa europea que s'ha transposat a l'ordenament jurídic espanyol i que té com a objectiu millorar la protecció dels inversors de productes financers. A més, també té com a finalitat establir un mercat únic europeu d'instruments financers a través de la millora de la transparència i l'eficiència dels mercats. 

Pel que fa a la normativa europea, MIFID II comprèn principalment les normes següents:

La transposició de MIFID II a l'ordenament jurídic espanyol s'ha fet mitjançant les normes següents:

Classificació de clients

MIFID II estableix l'obligació de classificar els clients segons el grau de coneixement i experiència prèvia que tinguin sobre serveis i instruments financers:

 • Clients professionals, són aquells clients als quals se'ls suposen l'experiència, els coneixements i la qualificació necessaris per prendre les seves decisions d'inversió i valorar-ne correctament els riscos. Per exemple, empresaris que individualment compleixin, almenys, dues de les condicions següents: que les seves partides de l'actiu siguin iguals o superiors a 20 milions d'euros; que l'import de la seva xifra anual de negocis sigui igual o superior a 40 milions d'euros; que els seus recursos propis siguin iguals o superiors a 2 milions d'euros.
 • Contraparts elegibles, són persones jurídiques i organismes públics als quals la normativa en l'àmbit del mercat de valors els atribueix aquesta classificació. Per exemple: entitats de crèdit, empreses de serveis i activitats d'inversió, companyies d'assegurances o els governs.
 • Clients detallistes, són tots aquells clients que no són considerats Professionals ni Contraparts elegibles. Bona part dels inversors s'enquadren en aquesta categoria, a la qual s'atorga el grau més alt de protecció. 

No obstant això, un client pot sol·licitar el canvi de classificació per aconseguir un grau més alt o més baix de protecció, sempre que es compleixin certs requisits. Si necessites més informació, ves a la teva oficina de BBVA.

SEPA (Single Euro Payments Area) és una zona en la qual consumidors i empreses poden fer cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc on es trobin. Dins la zona SEPA s'han eliminat, per tant, les fronteres per a pagaments i cobraments en euros.

Componen la zona SEPA els 28 estats membres de la Unió Europea, juntament amb Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suïssa i Mònaco.

Què és?

SEPA: Nou panorama de pagaments a Europa

El projecte SEPA suposa, després de l'adopció de l'euro com a moneda única, un pas més en la integració econòmica i monetària a Europa: la creació d'un autèntic mercat domèstic on existeix una única forma de fer pagaments de manera eficaç, segura, senzilla i transparent.

Els instruments de pagament inclosos en SEPA són:

 • Transferències.
 • Càrrecs.
 • Pagaments amb targeta: Les principals novetats que es van introduir són l'obligatorietat d'incorporar un xip a les targetes, així com l'autorització de les operacions a través d'un PIN. Amb aquestes mesures es pretén incrementar el nivell de seguretat de les transaccions. Afecta tant targetes de crèdit com de dèbit.

Data límit

La data límit obligatòria per a la migració a instruments de cobrament i pagament SEPA va ser l'1 de febrer de 2014, a excepció dels productes de veta de mercat que, per les seves característiques específiques i baix volum d'operacions, es van migrar en una segona fase, el febrer de 2016 (a Espanya, les bestretes de crèdit C58 i els rebuts que es giraven per C32).

Avantatges

 • Format unificat per fer pagaments i cobraments en euros a l'EEE.
 • Oportunitat de consolidació de comptes per facilitar la centralització de funcions de gestió de tresoreria.
 • Facilitats per ampliar el negoci més enllà del mercat local.
 • En càrrecs B2B (entre empreses), certesa de cobrament per al creditor.

Transferències

L'esquema de transferències SEPA (en vigor des de gener de 2008) facilita l'enviament de pagaments d'una manera simple i estandarditzada dins el seu àmbit geogràfic.

Les transferències SEPA tenen les característiques següents:

 • Denominades en euros.
 • Sense límit d'import.
 • Entre comptes bancaris, deixant fora de l'esquema les transferències d'efectiu.
 • Amb clàusula de despeses <Compartides>.
 • Utilització de l'IBAN com a identificador de compte.
 • Temps màxim d'execució d'un dia. Hi ha la possibilitat d'enviar transferències SEPA valor dia (el beneficiari rep els fons durant el dia) i transferències SEPA immediates (abonament al beneficiari en el moment).
 • 140 caràcters d'informació del pagament, que es transmeten íntegrament de l'ordenant al beneficiari de la transferència.

Càrrecs CORE i B2B

Es tracta d'un instrument per fer cobraments mitjançant càrrec en el compte del deutor.

Les característiques principals dels càrrecs SEPA són:

 • Denominats en euros.
 • Sense límit d'import.
 • Amb clàusula de despeses <Compartides>.
 • Utilització de l'IBAN com a identificador de compte.
 • 140 caràcters d'informació, que viatgen íntegrament del creditor al deutor. Concepte ampliat de fins a 640 caràcters en algunes entitats espanyoles. 

Càrrecs Core

Es tracta de l'esquema bàsic de càrrec. Es pot utilitzar per girar tant a consumidors com a empreses. 

  Càrrec SEPA Core
 
Ordre
Càrrec SEPA Core

Format estàndard. 

Les dades viatgen en el càrrec.

 
Presentació
Càrrec SEPA Core

D-1. 

Un dia addicional en càrrecs destí EBA*.

 
Informació
Càrrec SEPA Core

140 caràcters. 

Concepte ampliat en algunes entitats espanyoles.

 
Reemborsament
Càrrec SEPA Core

Op.autoritzades: 8 setmanes. 

Op. no autoritzades: 13 mesos.

 
Identificatiu del compte
Càrrec SEPA Core
IBAN
 
Format
Càrrec SEPA Core

XML ISO20022 Core AEB

XML europeu

AEB 19.14

 
Finançament
Càrrec SEPA Core

*EBA és la cambra de compensació per a càrrecs transfronterers i domèstics a entitats que no operen per Iberpay (la cambra de compensació espanyola).

Càrrecs B2B

L'esquema entre empreses (càrrecs B2B) ofereix més certesa de cobrament al creditor, en renunciar el deutor al dret de reembossament d'operacions autoritzades. Per això, l'entitat del deutor ha d'obtenir l'autorització de l'ordre abans de carregar en compte el primer càrrec.

Novetats de càrrecs 

 • Finançament de càrrecs: els càrrecs SEPA Core i B2B es poden finançar. A Espanya, el format és el de càrrecs SEPA, inclosa la indicació de finançament establerta en els quaderns bancaris espanyols. 
 • Simplificació d'operativa de càrrecs Core: Des del novembre de 2016, hi ha un únic termini de presentació de càrrecs SEPA Core, independentment del tipus (primer, recurrent, únic…): D-1 per a càrrecs domèstics o amb destí a entitats que operen a través d'Iberpay (EBA requereix la presentació amb un dia addicional d'antelació). A més, deixa de ser obligatori indicar el primer càrrec SEPA d'una sèrie com a primer (FRST) abans d'enviar càrrecs recurrents (RCUR).

BBVA i SEPA

El BBVA ofereix l'emissió de transaccions SEPA, tant transferències com càrrecs i càrrecs finançats (Core i B2B). L'enviament d'operacions SEPA es pot fer còmodament a través de la banca en línia de BBVA o utilitzant els seus canals telemàtics habituals.

A més, BBVA disposa d'altres serveis de valor afegit: informació sobre els requeriments dels instruments SEPA, programes per confeccionar fitxers SEPA, assessorament en la posada en marxa, servei de recàlcul de venciments en càrrecs, concepte ampliat de 640 caràcters en càrrecs, serveis de conversió, abonament el mateix dia a beneficiaris BBVA, presentació de càrrecs destí comptes BBVA el mateix dia, informació de modificacions de comptes deutores, etc.

Per conèixer el detall dels canals i formats disponibles a cada país, contacta amb una oficina BBVA.

Conducta

Aquest codi de conducta va ser aprovat pel Consell d'Administració de BBVA el 28 de maig de 2015.

(565 kB) -- Codi de conducta

 

De conformitat amb la normativa del Fons de Garantia de Dipòsits, existeix una doble cobertura, una per a dipòsits i una altra per a valors. En ambdós casos, l'import de la garantia és d'un màxim de 100.000 €.

Fons de garantia de dipòsits

Normativa

 

Reglaments

Els enllaços als llocs web de les infraestructures de mercat d'aquesta pàgina s'hi han inclòs amb finalitat informativa. La informació que s'hi facilita té un caràcter purament il·lustratiu. La informació subministrada no s'ha de considerar, en cap cas, com un assessorament financer ni s'ha d'entendre com una recomanació per fer operacions, ni tampoc constituirà la base per a una presa de decisions en una direcció determinada. Ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ni cap altra entitat del grup BBVA (d’ara endavant, ‘BBVA’) assumeixen cap compromís de comunicar canvis ni d'actualitzar el contingut d'aquesta pàgina. BBVA considera que els llocs web de les infraestructures de mercat els enllaços als quals s'inclouen en aquesta pàgina són fonts fiables. No obstant això, tot i que s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda no és errònia ni equívoca, BBVA no manifesta ni garanteix, ni expressament ni implícitament, que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s'hi ha de confiar com si ho fos. BBVA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en el document.

Documentació BBVA

 • Document d'advertència de riscos als efectes d'EMIR: veure document
 • Document d'advertència de riscos als efectes de CSDR: veure document.

Informació sobre Instruments de recapitalització

Informació sobre instruments financers sotmesos al règim de resolució de la Directiva sobre recuperació i resolució bancària.

A BBVA tenim una política de comunicació comercial o publicitària on s'estableixen els criteris i procediments adequats per assegurar que es compleixen les normes, els principis i els criteris generals de la normativa aplicable en matèria de publicitat, que és la següent:

 • Les ordres EHA/1718/2010 i EHA/1717/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat, en el seu article 4.
 • Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc d'Espanya en la seva norma sisena.

Política de comunicació publicitària de BBVA a Espanya.

Un producte estructurat és una combinació de dos o més instruments financers que formen una sola estructura. Es tracta d'un paquet únic i indivisible, que consisteix en la unió d'un producte vinculat a tipus d'interès més un derivat financer o més d'un. En aquest apartat posem a la teva disposició la documentació de les condicions finals de cada bo estructurat, unes dades conegudes com els "Final Terms", un cop l'emissor les posa a la nostra disposició. En aquesta documentació es descriuen detalladament totes les característiques i condicions particulars de cada emissió.

Accedeix a la Documentació de bons estructurats.