Informació legal i altres documents

Pels motius que s'indiquen a continuació, BBVA no disposa d'una política d'implicació pròpia en els termes previstos en l'article 224. bis del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors, acollint-se a l'apartat 6 de l'esmentat art. 224 bis.

D'una banda, BBVA té delegada la gestió de bona part dels contractes de gestió discrecional de carteres a BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. (BBVA AM). En aquests casos, la política d'implicació serà la pròpia de l'entitat delegada. La podeu consultar al web www.bbvaassetmanagement.com.

A més, està previst que es completi la delegació per part de BBVA a BBVA AM de la gestió de la resta de carteres de gestió discrecional, de manera que és voluntat de BBVA que la totalitat dels contractes de gestió discrecional de carteres del banc siguin gestionats per BBVA AM. Pel que fa a aquests contractes, la gestió dels quals encara no s'ha delegat, la inversió en accions de societats admeses a negociació en un mercat regulat situat en un Estat membre de la Unió Europea representa un percentatge molt baix pel que fa al total d'inversions (inferior al 3,7%) i, en cap cas, no representen un percentatge rellevant de les accions o dels drets de vot de les societats cotitzades esmentades.

De l'altra, BBVA, en la seva condició d'entitat prestadora del servei de gestió discrecional de carteres, no té previst, en els seus contractes amb els clients, la delegació expressa dels drets de vot derivats de les inversions que formin part del patrimoni gestionat. Les activitats d'implicació a desenvolupar, si escau, per BBVA AM, estan limitades per això.

Des del 10 de març de 2021 és aplicable el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.

Aquest Reglament estableix normes harmonitzades sobre la transparència que han d'aplicar els participants en els mercats financers i els assessors financers en relació amb la integració dels riscos de sostenibilitat i l'anàlisi de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat en els seus processos i la informació en matèria de sostenibilitat pel que fa a productes financers.

En compliment de l'esmentat Reglament s'incorpora la informació següent a la pàgina web de BBVA: 

Declaració de principals incidències adverses sobre sostenibilitat (PIAS) el 10/03/2021

BBVA integra, tant en les seves decisions d'inversió com a l'hora de prestar assessorament en matèria d'inversions, els factors ASG (ambientals, socials i de governança). A conseqüència d'això, entre altres aspectes, té en compte tant l'impacte dels riscos de sostenibilitat en les inversions que fa a través del servei de gestió discrecional de carteres i en la selecció d'actius sobre els quals presta el servei d'assessorament en matèria d'inversions, com les principals incidències adverses en els factors ASG.

Per a la presa de decisions d'inversió dels actius que componen les carteres gestionades i per a la selecció d'actius sobre els quals presta el servei d'assessorament, BBVA té en consideració normes, principis i tractats d'ampli consens internacional sobre desenvolupament sostenible i responsabilitat social corporativa, entre els quals hi ha:

 • El Pacte Mundial i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
 • L'Acord de París sobre el clima.
 • El Codi de bon govern de la CNMV.

A més, BBVA s'ha adherit als Principis de Banca Responsable, promoguts per l'Organització de les Nacions Unides; el Compromís de Katowice i el Compromís Col·lectiu d'Acció Climàtica.

BBVA no disposa d'una política d'implicació pròpia pels motius que es poden consultar aquí

La integració dels riscos i factors ASG té lloc en el procés de selecció i seguiment dels actius sobre els quals s'adoptaran decisions d'inversió o es prestarà el servei d'assessorament en matèria d'inversions. Es formalitza mitjançant els marcs d'actuació corresponents dels diferents comitès inversors, prenent com a referència tant criteris propis del banc com informació de proveïdors i analistes especialitzats en la matèria.

BBVA té delegada la gestió de bona part dels contractes de gestió discrecional de carteres a BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C (BBVA AM). A més, està previst que es completi la delegació per part de BBVA a BBVA AM de la gestió de la resta de carteres de gestió discrecional, de manera que és voluntat de BBVA que la totalitat dels contractes de gestió discrecional de carteres del banc siguin gestionats per BBVA AM.

Pel que fa al control i l'anàlisi de les principals incidències adverses que les seves decisions d'inversió tenen sobre els factors de sostenibilitat, BBVA AM duu a terme un procés d'identificació dels impactes principals d'acord amb la naturalesa dels actius en què inverteix, tot definint les variables que considera més rellevant mesurar i monitorar.

A l'espera que el legislador europeu aprovi les normes tècniques de desenvolupament de l'article 4 del Reglament (UE) 2019/2088, que especifiqui aquest tipus de variables, l'indicador seleccionat per l'entitat delegada BBVA AM és la intensitat mitjana de carboni (Scope 1 i 2) per a les inversions en títols emesos per entitats privades (títols representatius de deute) i en fons d'inversió.

Informació sobre la integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d'inversió i en l'assessorament sobre inversions

BBVA és conscient del destacat paper de la banca en la transició cap a un món més sostenible a través de la seva activitat financera. Per aquest motiu, BBVA s'ha adherit als Principis de Banca Responsable promoguts per l'Organització de les Nacions Unides, el Compromís de Katowice i el Compromís Col·lectiu d'Acció Climàtica. Així mateix, té la voluntat de desenvolupar un paper rellevant, tal com demana la societat, i ajudar els seus clients en la transició cap a aquest futur sostenible.

A més, el banc vetllarà perquè la seva activitat es desenvolupi d'acord amb un conjunt de valors, principis, criteris i actituds destinats a aconseguir la creació sostinguda de valor per als accionistes, empleats, clients i per al conjunt de la societat.

De la mateixa manera, BBVA fomentarà la implantació i el desenvolupament d'uns principis ètics basats en la integritat i la transparència. 

BBVA integra en les seves decisions d'inversió els factors ASG (ambientals, socials i de governança). En el seu compromís ha anat avançant per integrar els aspectes extrafinancers en les decisions d'inversió, en el seguiment d'aquestes i en els processos de control i anàlisi de riscos. Per fer-ho, pren en consideració una avaluació ASG dels diferents actius en què inverteix, a través del servei de gestió discrecional de carteres, i sobre els quals presta assessorament, per poder determinar la seva qualitat sostenible, incorporant els criteris propis de l'entitat juntament amb informació de proveïdors i analistes especialitzats en la matèria. 

BBVA té delegada la gestió de bona part dels contractes de gestió discrecional de carteres a BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C (BBVA AM). En aquests casos, la política d'integració de riscos serà la pròpia de l'entitat delegada. En pot consultar més informació aquí.

Està previst que es completi la delegació per part de BBVA a BBVA AM de la gestió de la resta de carteres de gestió discrecional, de manera que és voluntat de BBVA que la totalitat dels contractes de gestió discrecional de carteres del banc siguin gestionats per BBVA AM.

Informació sobre la coherència de les polítiques de remuneració amb la integració dels riscos de sostenibilitat el 10/03/2021

Entre les polítiques retributives de BBVA, el banc disposa d'una política de remuneracions aplicable, amb caràcter general, a tots els seus empleats i als de les societats que formen part del Grup BBVA (que inclou la política retributiva aplicable a les categories de personal amb incidència significativa en el perfil de risc “col·lectiu identificat”); i una política de remuneracions aplicable als consellers de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (la “Política de remuneracions dels consellers de BBVA”).

En la seva definició, s'ha tingut en compte, a més del necessari compliment dels requeriments legals que resulten aplicables a les entitats de crèdit i als diferents àmbits sectorials en què BBVA desenvolupa els seus negocis, l'alineament amb les millors pràctiques de mercat, amb la inclusió d'elements encaminats a reduir l'exposició a riscos excessius i a ajustar la remuneració als objectius, els valors i interessos a llarg termini del Grup.

El 2021, el Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions, ha aprovat una nova política de remuneracions dels consellers de BBVA, que se sotmetrà, al seu torn, a l'aprovació de la propera Junta General Ordinària d'Accionistes de 2021, per a la seva aplicació en els exercicis 2021, 2022 i 2023.

La nova Política de remuneracions dels consellers de BBVA té com un dels seus elements fonamentals reforçar l'alineament amb l'estratègia del Grup i amb la creació de valor a llarg termini. Amb aquest objecte, estableix un equilibri adequat entre els components fixos i variables de la remuneració; elements que garanteixen la gestió prudent del risc, la creació de valor, la sostenibilitat i resistència del model de negoci, així com el creixement solvent i la rendibilitat d'aquest.

En l'establiment d'aquesta política, el Consell d'Administració i la Comissió de Retribucions han considerat, entre d'altres, la creixent importància que tenen, per al banc i per a la societat en el seu conjunt, els riscos relacionats amb la sostenibilitat i el canvi climàtic. A aquests efectes, i de forma consistent amb el Pla Estratègic de BBVA, que estableix la sostenibilitat com una de les seves prioritats estratègiques, el Consell d'Administració està impulsant la integració de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic en el dia a dia dels negocis i activitats del Grup, a través de l'establiment d'objectius que facilitin la seva execució, i la supervisió i seguiment de la seva evolució. 

Així, en l'àmbit retributiu, per a 2021 s'ha incorporat un nou indicador relacionat amb la sostenibilitat (mobilització de finançament sostenible), directament vinculat amb l'activitat desenvolupada pel Grup, per acomplir els compromisos assumits amb el mercat en matèria de canvi climàtic, amb un pes específic que reforça el compromís tant del president com del conseller delegat perquè BBVA assoleixi els seus objectius de desenvolupament sostenible, en línia amb la prioritat estratègica del banc d'ajudar els clients en la transició cap a un futur sostenible i incorporant, així, una mètrica ASG (ambiental, social, governança) en l'esquema de remuneració variable dels consellers executius, igual que per a l'alta direcció i la resta d'empleats de l'entitat.

Totes les entitats financeres estem obligades a tenir una còpia digitalitzada de determinats documents dels nostres clients per poder verificar-ne la identitat, l'activitat econòmica o professional o l'origen dels fons, segons la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals.

L'incompliment d'aquest requisit legal ens obligaria a cancel·lar els comptes contractats pels clients que no aportin aquesta documentació.

(400 kB)-- Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals

Documentació necessària

Per poder seguir oferint aquests serveis, necessitem la teva col·laboració.

Els documents que podrien ser necessaris són els següents:

 • Document identificatiu (DNI, NIE, passaport, etc.). 
 • Declaració d'activitat econòmica (DAE). Document que ha de ser emplenat i signat pel client on es recullen les seves manifestacions relatives a la seva activitat econòmica, bé a l'oficina o a través del seu Accés clients a bbva.es (El meu perfil). 
 • Document que acrediti l'activitat econòmica o professional. Segons el tipus de client o l'activitat, s'haurà de lliurar l'un o l'altre dels esmentats a continuació:

- Rebut de nòmina actual (antiguitat màxima de 3 mesos).

- Certificat de relació laboral emès per l'ocupador.

- Certificat d'havers, pensió o subsidi.

- Declaració d'IRPF de l'últim exercici.

- Contracte laboral vigent.

- Declaració del cens d'obligats tributaris (model 036).

- Alta d'activitat a hisenda (llicència fiscal).

- Última declaració trimestral o anual de l'IVA o de retencions d'IRPF.

- Últim rebut del col·legi professional.

- Rebut de la Seguretat Social en el règim d'autònoms (antiguitat màxima de 3 mesos).

Per a més informació, contacta amb el teu gestor habitual o visita una oficina BBVA.

MIFID II és una normativa europea que s'ha transposat a l'ordenament jurídic espanyol i que té com a objectiu millorar la protecció dels inversors de productes financers. A més, també té com a finalitat establir un mercat únic europeu d'instruments financers a través de la millora de la transparència i l'eficiència dels mercats. 

Pel que fa a la normativa europea, MIFID II comprèn principalment les normes següents:

La transposició de MIFID II a l'ordenament jurídic espanyol s'ha fet mitjançant les normes següents:

Classificació de clients

MIFID II estableix l'obligació de classificar els clients segons el grau de coneixement i experiència prèvia que tinguin sobre serveis i instruments financers:

 • Clients professionals, són aquells clients als quals se'ls suposen l'experiència, els coneixements i la qualificació necessaris per prendre les seves decisions d'inversió i valorar-ne correctament els riscos. Per exemple, empresaris que individualment compleixin, almenys, dues de les condicions següents: que les seves partides de l'actiu siguin iguals o superiors a 20 milions d'euros; que l'import de la seva xifra anual de negocis sigui igual o superior a 40 milions d'euros; que els seus recursos propis siguin iguals o superiors a 2 milions d'euros.
 • Contraparts elegibles, són persones jurídiques i organismes públics als quals la normativa en l'àmbit del mercat de valors els atribueix aquesta classificació. Per exemple: entitats de crèdit, empreses de serveis i activitats d'inversió, companyies d'assegurances o els governs.
 • Clients detallistes, són tots aquells clients que no són considerats Professionals ni Contraparts elegibles. Bona part dels inversors s'enquadren en aquesta categoria, a la qual s'atorga el grau més alt de protecció. 

No obstant això, un client pot sol·licitar el canvi de classificació per aconseguir un grau més alt o més baix de protecció, sempre que es compleixin certs requisits. Si necessites més informació, ves a la teva oficina de BBVA.

SEPA (Single Euro Payments Area) és una zona en la qual consumidors i empreses poden fer cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc on es trobin. Dins la zona SEPA s'han eliminat, per tant, les fronteres per a pagaments i cobraments en euros.

Componen la zona SEPA els 28 estats membres de la Unió Europea, juntament amb Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suïssa i Mònaco.

Què és?

SEPA: Nou panorama de pagaments a Europa

El projecte SEPA suposa, després de l'adopció de l'euro com a moneda única, un pas més en la integració econòmica i monetària a Europa: la creació d'un autèntic mercat domèstic on existeix una única forma de fer pagaments de manera eficaç, segura, senzilla i transparent.

Els instruments de pagament inclosos en SEPA són:

 • Transferències.
 • Càrrecs.
 • Pagaments amb targeta: Les principals novetats que es van introduir són l'obligatorietat d'incorporar un xip a les targetes, així com l'autorització de les operacions a través d'un PIN. Amb aquestes mesures es pretén incrementar el nivell de seguretat de les transaccions. Afecta tant targetes de crèdit com de dèbit.

Data límit

La data límit obligatòria per a la migració a instruments de cobrament i pagament SEPA va ser l'1 de febrer de 2014, a excepció dels productes de veta de mercat que, per les seves característiques específiques i baix volum d'operacions, es van migrar en una segona fase, el febrer de 2016 (a Espanya, les bestretes de crèdit C58 i els rebuts que es giraven per C32).

Avantatges

 • Format unificat per fer pagaments i cobraments en euros a l'EEE.
 • Oportunitat de consolidació de comptes per facilitar la centralització de funcions de gestió de tresoreria.
 • Facilitats per ampliar el negoci més enllà del mercat local.
 • En càrrecs B2B (entre empreses), certesa de cobrament per al creditor.

Transferències

L'esquema de transferències SEPA (en vigor des de gener de 2008) facilita l'enviament de pagaments d'una manera simple i estandarditzada dins el seu àmbit geogràfic.

Les transferències SEPA tenen les característiques següents:

 • Denominades en euros.
 • Sense límit d'import.
 • Entre comptes bancaris, deixant fora de l'esquema les transferències d'efectiu.
 • Amb clàusula de despeses <Compartides>.
 • Utilització de l'IBAN com a identificador de compte.
 • Temps màxim d'execució d'un dia. Hi ha la possibilitat d'enviar transferències SEPA valor dia (el beneficiari rep els fons durant el dia) i transferències SEPA immediates (abonament al beneficiari en el moment).
 • 140 caràcters d'informació del pagament, que es transmeten íntegrament de l'ordenant al beneficiari de la transferència.

Càrrecs CORE i B2B

Es tracta d'un instrument per fer cobraments mitjançant càrrec en el compte del deutor.

Les característiques principals dels càrrecs SEPA són:

 • Denominats en euros.
 • Sense límit d'import.
 • Amb clàusula de despeses <Compartides>.
 • Utilització de l'IBAN com a identificador de compte.
 • 140 caràcters d'informació, que viatgen íntegrament del creditor al deutor. Concepte ampliat de fins a 640 caràcters en algunes entitats espanyoles. 

Càrrecs Core

Es tracta de l'esquema bàsic de càrrec. Es pot utilitzar per girar tant a consumidors com a empreses. 

  Càrrec SEPA Core
 
Ordre
Càrrec SEPA Core

Format estàndard. 

Les dades viatgen en el càrrec.

 
Presentació
Càrrec SEPA Core

D-1. 

Un dia addicional en càrrecs destí EBA*.

 
Informació
Càrrec SEPA Core

140 caràcters. 

Concepte ampliat en algunes entitats espanyoles.

 
Reemborsament
Càrrec SEPA Core

Op.autoritzades: 8 setmanes. 

Op. no autoritzades: 13 mesos.

 
Identificatiu del compte
Càrrec SEPA Core
IBAN
 
Format
Càrrec SEPA Core

XML ISO20022 Core AEB

XML europeu

AEB 19.14

 
Finançament
Càrrec SEPA Core

*EBA és la cambra de compensació per a càrrecs transfronterers i domèstics a entitats que no operen per Iberpay (la cambra de compensació espanyola).

Càrrecs B2B

L'esquema entre empreses (càrrecs B2B) ofereix més certesa de cobrament al creditor, en renunciar el deutor al dret de reembossament d'operacions autoritzades. Per això, l'entitat del deutor ha d'obtenir l'autorització de l'ordre abans de carregar en compte el primer càrrec.

Novetats de càrrecs 

 • Finançament de càrrecs: els càrrecs SEPA Core i B2B es poden finançar. A Espanya, el format és el de càrrecs SEPA, inclosa la indicació de finançament establerta en els quaderns bancaris espanyols. 
 • Simplificació d'operativa de càrrecs Core: Des del novembre de 2016, hi ha un únic termini de presentació de càrrecs SEPA Core, independentment del tipus (primer, recurrent, únic…): D-1 per a càrrecs domèstics o amb destí a entitats que operen a través d'Iberpay (EBA requereix la presentació amb un dia addicional d'antelació). A més, deixa de ser obligatori indicar el primer càrrec SEPA d'una sèrie com a primer (FRST) abans d'enviar càrrecs recurrents (RCUR).

BBVA i SEPA

El BBVA ofereix l'emissió de transaccions SEPA, tant transferències com càrrecs i càrrecs finançats (Core i B2B). L'enviament d'operacions SEPA es pot fer còmodament a través de la banca en línia de BBVA o utilitzant els seus canals telemàtics habituals.

A més, BBVA disposa d'altres serveis de valor afegit: informació sobre els requeriments dels instruments SEPA, programes per confeccionar fitxers SEPA, assessorament en la posada en marxa, servei de recàlcul de venciments en càrrecs, concepte ampliat de 640 caràcters en càrrecs, serveis de conversió, abonament el mateix dia a beneficiaris BBVA, presentació de càrrecs destí comptes BBVA el mateix dia, informació de modificacions de comptes deutores, etc.

Per conèixer el detall dels canals i formats disponibles a cada país, contacta amb una oficina BBVA.

Conducta

Aquest codi de conducta va ser aprovat pel Consell d'Administració de BBVA el 28 de maig de 2015.

(565 kB) -- Codi de conducta

 

Normativa

 

Reglaments

Els enllaços als llocs web de les infraestructures de mercat d'aquesta pàgina s'hi han inclòs amb finalitat informativa. La informació que s'hi facilita té un caràcter purament il·lustratiu. La informació subministrada no s'ha de considerar, en cap cas, com un assessorament financer ni s'ha d'entendre com una recomanació per fer operacions, ni tampoc constituirà la base per a una presa de decisions en una direcció determinada. Ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ni cap altra entitat del grup BBVA (d’ara endavant, ‘BBVA’) assumeixen cap compromís de comunicar canvis ni d'actualitzar el contingut d'aquesta pàgina. BBVA considera que els llocs web de les infraestructures de mercat els enllaços als quals s'inclouen en aquesta pàgina són fonts fiables. No obstant això, tot i que s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda no és errònia ni equívoca, BBVA no manifesta ni garanteix, ni expressament ni implícitament, que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s'hi ha de confiar com si ho fos. BBVA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en el document.

Documentació BBVA

 • Document d'advertència de riscos als efectes d'EMIR: veure document
 • Document d'advertència de riscos als efectes de CSDR: veure document.

Informació sobre Instruments de recapitalització

Informació sobre instruments financers sotmesos al règim de resolució de la Directiva sobre recuperació i resolució bancària.

A BBVA tenim una política de comunicació comercial o publicitària on s'estableixen els criteris i procediments adequats per assegurar que es compleixen les normes, els principis i els criteris generals de la normativa aplicable en matèria de publicitat, que és la següent:

 • Les ordres EHA/1718/2010 i EHA/1717/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat, en el seu article 4.
 • Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc d'Espanya en la seva norma sisena.

Política de comunicació publicitària de BBVA a Espanya.

Un producte estructurat és una combinació de dos o més instruments financers que formen una sola estructura. Es tracta d'un paquet únic i indivisible, que consisteix en la unió d'un producte vinculat a tipus d'interès més un derivat financer o més d'un. En aquest apartat posem a la teva disposició la documentació de les condicions finals de cada bo estructurat, unes dades conegudes com els "Final Terms", un cop l'emissor les posa a la nostra disposició. En aquesta documentació es descriuen detalladament totes les característiques i condicions particulars de cada emissió.

Accedeix a la Documentació de bons estructurats.

A partir del dia 1 de gener de 2021, com a conseqüència de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit):

- Les transferències emeses i rebudes en EUR amb aquest país tindran les mateixes comissions que les transferències de fora de l'Espai Econòmic Europeu.

- Els càrrecs SEPA emesos amb destinació al Regne Unit han d'indicar l'adreça del deutor, ja que és un requisit imposat per les autoritats britàniques. 

Quan un emissor de càrrecs SEPA enviï càrrecs al Regne Unit, ha d'emplenar el camp "Adreça del deutor", ja que si no el càrrec serà rebutjat. Per a la resta de càrrecs SEPA amb destinació a qualsevol altre país SEPA, aquest camp continua sense ser obligatori com fins ara.

- Les transferències amb destinació al Regne Unit han d'incloure l'adreça de l'ordenant; en cas contrari, la transferència podria ser rebutjada.

Informació contractual

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres amb delegació (Carteres Banca Privada) vigent a aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades.

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de patrimonis vigent en aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades. 

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de fons (IICS) denominada Cartera BBVA Multiestratègia vigent en aquesta data. En el procés de contractació, el generarem personalitzat amb les seves dades. 

Consulta el contracte de servei d'assessorament no independent en matèria d'inversions (carteres Banca Privada i Patrimonis) i el contracte de servei d'assessorament independent en matèria d'inversions. En el procés de contractació, el generarem personalitzat amb les teves dades.

Consulta la versió 2/2016 del contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions i del contracte d'assessorament en matèria d'inversions, als quals hem incorporat, per a la teva informació, entre d'altres, les modificacions contractuals derivades de l'entrada en vigor de la normativa MiFID II. Aquestes versions no són les que BBVA signa actualment amb els seus clients.

Consultar versió 02/2016 amb actualitzacions MiFID II Contracte de gestió discrecional de carteres.

Consultar versió 02/2016 amb actualitzacions MiFID II Contracte d'assessorament no independent.

Condicions de serveis telemàtics i banca per internet.