Informació legal i altres documents

Pels motius que s'indiquen a continuació, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) no disposa d'una política d'implicació pròpia en els termes previstos en la normativa del mercat de valors. 

D'una banda, BBVA té delegada la gestió de bona part dels contractes de gestió discrecional de carteres a BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. (BBVA AM). En aquests casos, la política d'implicació serà la pròpia de l'entitat delegada. La podeu consultar al web www.bbvaassetmanagement.com.

A més, pel que fa als contractes de gestió discrecional la gestió dels quals no s'ha delegat, la inversió en accions de societats admeses a negociació en un mercat regulat situat en un estat membre de la Unió Europea representa un percentatge molt baix pel que fa al total d'inversions i, en cap cas, no representen un percentatge rellevant de les accions o dels drets de vot de les societats cotitzades esmentades.

De l'altra, BBVA, en la seva condició d'entitat prestadora del servei de gestió discrecional de carteres, no té previst, en els seus contractes amb els clients, la delegació expressa dels drets de vot derivats de les inversions que formin part del patrimoni gestionat. Les activitats d'implicació a desenvolupar, si escau, per BBVA AM, estan limitades per això.

En compliment del Reglament del Parlament i del Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (Reglament (UE) 2019/2088), s'incorpora la següent informació a la pàgina web de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA):

Informació sobre la integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d'inversió i en l'assessorament sobre inversions*

BBVA, amb caràcter general, integra en els seus processos de selecció d'inversions els factors ASG (mediambientals, socials i de bon govern).

A través de diversos estudis, propis i aliens, BBVA ha pogut comprovar que la inclusió d'informació sobre variables relacionades amb el medi ambient, socials o de govern corporatiu millora les carteres en termes rendibilitat/risc, ja que permet prendre decisions d'inversió més informades i controlar els riscos d'una manera més completa. No obstant això, en aquells contextos específics en què aquesta informació no té influència, no es té en compte.

Seguint amb aquesta visió, en l'àmbit de la gestió discrecional de carteres, de l'assessorament en matèria d'inversions amb caràcter recurrent (carteres assessorades) i puntual sobre fons d'inversió espanyols (BBVA Invest), BBVA ha anat fent passos per integrar els aspectes extrafinancers i factors ASG en les decisions o recomanacions d'inversió, tant en el seguiment de les inversions com en els processos de control i anàlisi de riscos. Per fer-ho, BBVA pren en consideració una avaluació ASG dels diferents actius on inverteix, a través de les carteres gestionades, o sobre els quals recomana, quan presta el servei de carteres assessorades i BBVA Invest, per poder determinar la seva qualitat sostenible, incorporant els criteris propis de l'entitat juntament amb informació de proveïdors i analistes especialitzats en la matèria.

Com a complement de l'anterior, cal assenyalar que BBVA té delegada la gestió de bona part dels contractes de gestió discrecional de carteres a BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. (BBVA AM). En aquests casos aplicarà la política d'integració de riscos de l'entitat delegada. En pot consultar més informació aquí.

D'altra banda, hi ha contextos molt concrets d'assessorament en matèria d'inversions en què la integració dels riscos de sostenibilitat per BBVA no té repercussió pràctica en la selecció d'uns instruments, o d'altres, de la mateixa tipologia. En particular, BBVA presta un servei d'assessorament en matèria d'inversió de caràcter puntual sobre certs instruments financers diferents dels productes financers definits en el Reglament (UE) 2019/2088 (com ara els contractes financers, etc.). La valoració de la possible incidència dels riscos de sostenibilitat en la rendibilitat d'aquests instruments no permet catalogar-los d'acord amb aquesta variable, atès que no es disposa d'una varietat d'instruments financers d'aquesta tipologia que permeti una selecció prèvia fundada en els resultats d'aquesta valoració, sinó que l'assessorament es refereix a únic producte o tipologia concrets de producte.

* Declaració modificada:

— Amb data 2 de novembre de 2022, per ampliar la informació sobre la integració de riscos de sostenibilitat en l'assessorament sobre inversions, de manera que comprengui no solament productes i instruments financers dins l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) 2019/2088 (SFDR), sinó també d'altres fora d'aquest àmbit, d'acord amb el criteri manifestat recentment per la Comissió Europea. Així mateix, es té en compte que hi ha carteres de gestió discrecional que no es delegaran a BBVA AM de moment i s'han inclòs millores formals de redacció per tal d'aclarir l'explicació de la integració dels riscos de sostenibilitat en els diferents processos de BBVA.

— Amb data 20 de desembre de 2023 per aclarir la incidència de la integració de riscos de sostenibilitat en l'assessorament sobre inversions referides a instruments financers fora de SFDR.

Declaració relativa a les principals incidències adverses de les decisions d'inversió sobre els factors de sostenibilitat

BBVA té en consideració les principals incidències adverses de les inversions sobre els factors de sostenibilitat en dues facetes: 

1. Com a participant dels mercats financers, a l'hora de prestar el servei de gestió discrecional de carteres.

En l'enllaç següent es pot consultar la Declaració de BBVA relativa a les principals incidències adverses de les decisions d'inversió sobre els factors de sostenibilitat i el seu resum.

2. Com a assessor financer, a l'hora de prestar el servei d'assessorament en matèria d'inversió.
 
A l'enllaç següent s'hi pot consultar la Declaració de BBVA relativa a les principals incidències adverses de l'assessorament en matèria d'inversió sobre els factors de sostenibilitat, relativa als instruments financers considerats productes financers a l'empara del Reglament (UE) 2019/2088 (SFDR).

Pel que fa als instruments financers que no són productes financers en l'àmbit de SFDR, a l'enllaç següent es pot consultar la declaració de No consideració de les incidències adverses de l'assessorament en matèria d'inversió sobre els factors de sostenibilitat.

Informació sobre la coherència de les polítiques de remuneració amb la integració dels riscos de sostenibilitat el 10/03/2021

BBVA té una política de remuneracions aplicable amb caràcter general a tots els seus empleats i als de les societats que formen part del seu Grup (la “Política general de remuneracions del Grup BBVA”), que inclou disposicions concretes aplicables a les categories de personal amb activitats professionals que incideixen de manera significativa en el perfil de risc (el “Col·lectiu Identificat”). El Banc també té una política de remuneracions d'aplicació exclusiva als consellers de BBVA (la “Política de remuneracions dels consellers de BBVA”). 

Aquestes dues polítiques es basen en els mateixos principis i, en la seva definició, s'ha tingut en compte, a més del compliment necessari dels requisits legals aplicables a les entitats de crèdit i als diferents àmbits sectorials en què BBVA desenvolupa els seus negocis, l'alineament amb les millors pràctiques de mercat, i s'hi han inclòs elements encaminats a reduir l'exposició a riscos excessius i a alinear la remuneració als objectius, els valors i els interessos a llarg termini del Grup.

En el procés de revisió contínua de les polítiques retributives de BBVA, el Consell d'Administració i la Comissió de Retribucions segueixen prenent en consideració, entre altres, la creixent importància que la sostenibilitat té per al Banc i per a la societat en el seu conjunt. 

A aquests efectes, i de forma consistent amb el Pla Estratègic de BBVA, que estableix la sostenibilitat com una de les seves prioritats estratègiques, el Consell d'Administració està impulsant la integració de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic en el dia a dia dels negocis i activitats del Grup, a través de l'establiment d'objectius que facilitin la seva execució, i la supervisió i seguiment de la seva evolució.

Així, doncs, en l'àmbit retributiu, durant el 2021 es va incorporar en l'esquema de retribució variable dels consellers executius i de tots els empleats un indicador de mobilització de finançament sostenible, directament vinculat amb l'activitat desenvolupada pel Grup per assolir la consecució de metes en matèria de canvi climàtic. 

El 2023, la Junta General del Banc ha aprovat una nova Política de remuneracions dels consellers de BBVA, que manté un equilibri adequat entre els components fixos i variables de la remuneració, així com altres elements que garanteixen la gestió prudent del risc, la fortalesa del model de negoci i el creixement rendible. 

En línia amb les novetats introduïdes en la Política de remuneracions dels consellers de BBVA, el Consell d'Administració ha aprovat, també el 2023, una nova actualització de la Política general de remuneracions del Grup BBVA.

En virtut d'aquesta actualització de les polítiques retributives, s'implementa un nou model de retribució variable corporatiu aplicable a tot el Col·lectiu Identificat, inclosos consellers executius i la resta de l'Alta Direcció de BBVA, que, com a novetat principal, introdueix un component específic a llarg termini (ILP) en la seva retribució variable anual, amb l'objectiu fonamental d'enfortir l'alineament de la remuneració amb la creació de valor i el rendiment sostenible a llarg termini i amb la gestió adequada i eficaç dels riscos.

Els indicadors que serveixen per al càlcul d'aquest incentiu a llarg termini inclouen un indicador de descarbonització de la cartera, directament relacionat amb la prioritat estratègica del Grup BBVA d'ajudar els clients en la transició cap a un futur sostenible, i un indicador d'àmbit social, que mesurarà l'evolució del percentatge de dones en càrrecs directius, que està plenament alineat amb la prioritat estratègica de BBVA de disposar del millor equip i el més compromès i divers, tots dos amb un pes específic per alinear els esquemes retributius amb la consecució de les metes en matèria de sostenibilitat.

* El dia 30/05/2023 s'ha modificat aquest apartat per reflectir l'actualització de les polítiques retributives de BBVA duta a terme el 2023. 

Totes les entitats financeres estem obligades a tenir una còpia digitalitzada de determinats documents dels nostres clients per poder verificar-ne la identitat, l'activitat econòmica o professional o l'origen dels fons, segons la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals.

L'incompliment d'aquest requisit legal ens obligaria a cancel·lar els comptes contractats pels clients que no aportin aquesta documentació.

(400 kB)-- Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals

Documentació necessària

Per poder seguir oferint aquests serveis, necessitem la teva col·laboració.

Els documents que podrien ser necessaris són els següents:

 • Document identificatiu (DNI, NIE, passaport, etc.). 
 • Declaració d'activitat econòmica (DAE). Document que ha de ser emplenat i signat pel client on es recullen les seves manifestacions relatives a la seva activitat econòmica, bé a l'oficina o a través del seu Accés clients a bbva.es (El meu perfil). 
 • Document que acrediti l'activitat econòmica o professional. Segons el tipus de client o l'activitat, s'haurà de lliurar l'un o l'altre dels esmentats a continuació:

- Rebut de nòmina actual (antiguitat màxima de 3 mesos).

- Certificat de relació laboral emès per l'ocupador.

- Certificat d'havers, pensió o subsidi.

- Declaració d'IRPF de l'últim exercici.

- Contracte laboral vigent.

- Declaració del cens d'obligats tributaris (model 036).

- Alta d'activitat a hisenda (llicència fiscal).

- Última declaració trimestral o anual de l'IVA o de retencions d'IRPF.

- Últim rebut del col·legi professional.

- Rebut de la Seguretat Social en el règim d'autònoms (antiguitat màxima de 3 mesos).

Per a més informació, contacta amb el teu gestor habitual o visita una oficina BBVA.

MIFID II és una normativa europea que s'ha transposat a l'ordenament jurídic espanyol i que té com a objectiu millorar la protecció dels inversors de productes financers. A més, també té com a finalitat establir un mercat únic europeu d'instruments financers a través de la millora de la transparència i l'eficiència dels mercats. 

Pel que fa a la normativa europea MiFID II, comprèn principalment la Directiva 2014/65 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i normativa de desenvolupament. Per part seva, la transposició a l'ordenament jurídic espanyol es veu reflectida a la llei dels mercats de valors i dels serveis d'inversió i la seva normativa de desenvolupament.

Classificació de clients

MIFID II estableix l'obligació de classificar els clients segons el grau de coneixement i experiència prèvia que tinguin sobre serveis i instruments financers:

 • Clients professionals, són aquells clients als quals se'ls suposen l'experiència, els coneixements i la qualificació necessaris per prendre les seves decisions d'inversió i valorar-ne correctament els riscos. Per exemple, empresaris que individualment compleixin, almenys, dues de les condicions següents: que les seves partides de l'actiu siguin iguals o superiors a 20 milions d'euros; que l'import de la seva xifra anual de negocis sigui igual o superior a 40 milions d'euros; que els seus recursos propis siguin iguals o superiors a 2 milions d'euros.
 • Contraparts elegibles, són persones jurídiques i organismes públics als quals la normativa en l'àmbit del mercat de valors els atribueix aquesta classificació. Per exemple: entitats de crèdit, empreses de serveis i activitats d'inversió, companyies d'assegurances o els governs.
 • Clients detallistes, són tots aquells clients que no són considerats Professionals ni Contraparts elegibles. Bona part dels inversors s'enquadren en aquesta categoria, a la qual s'atorga el grau més alt de protecció. 

No obstant això, un client pot sol·licitar el canvi de classificació per aconseguir un grau més alt o més baix de protecció, sempre que es compleixin certs requisits. Si necessites més informació, ves a la teva oficina de BBVA.

SEPA (Single Euro Payments Area) és una zona en la qual consumidors i empreses poden fer cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc on es trobin. Dins la zona SEPA s'han eliminat, per tant, les fronteres per a pagaments i cobraments en euros.

Componen la zona SEPA els 28 estats membres de la Unió Europea, juntament amb Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suïssa i Mònaco.

Què és?

SEPA: Nou panorama de pagaments a Europa

El projecte SEPA suposa, després de l'adopció de l'euro com a moneda única, un pas més en la integració econòmica i monetària a Europa: la creació d'un autèntic mercat domèstic on existeix una única forma de fer pagaments de manera eficaç, segura, senzilla i transparent.

Els instruments de pagament inclosos en SEPA són:

 • Transferències.
 • Càrrecs.
 • Pagaments amb targeta: Les principals novetats que es van introduir són l'obligatorietat d'incorporar un xip a les targetes, així com l'autorització de les operacions a través d'un PIN. Amb aquestes mesures es pretén incrementar el nivell de seguretat de les transaccions. Afecta tant targetes de crèdit com de dèbit.

Data límit

La data límit obligatòria per a la migració a instruments de cobrament i pagament SEPA va ser l'1 de febrer de 2014, a excepció dels productes de veta de mercat que, per les seves característiques específiques i baix volum d'operacions, es van migrar en una segona fase, el febrer de 2016 (a Espanya, les bestretes de crèdit C58 i els rebuts que es giraven per C32).

Avantatges

 • Format unificat per fer pagaments i cobraments en euros a l'EEE.
 • Oportunitat de consolidació de comptes per facilitar la centralització de funcions de gestió de tresoreria.
 • Facilitats per ampliar el negoci més enllà del mercat local.
 • En càrrecs B2B (entre empreses), certesa de cobrament per al creditor.

Transferències

L'esquema de transferències SEPA (en vigor des de gener de 2008) facilita l'enviament de pagaments d'una manera simple i estandarditzada dins el seu àmbit geogràfic.

Les transferències SEPA tenen les característiques següents:

 • Denominades en euros.
 • Sense límit d'import.
 • Entre comptes bancaris, deixant fora de l'esquema les transferències d'efectiu.
 • Amb clàusula de despeses <Compartides>.
 • Utilització de l'IBAN com a identificador de compte.
 • Temps màxim d'execució d'un dia. Hi ha la possibilitat d'enviar transferències SEPA valor dia (el beneficiari rep els fons durant el dia) i transferències SEPA immediates (abonament al beneficiari en el moment).
 • 140 caràcters d'informació del pagament, que es transmeten íntegrament de l'ordenant al beneficiari de la transferència.

Càrrecs CORE i B2B

Es tracta d'un instrument per fer cobraments mitjançant càrrec en el compte del deutor.

Les característiques principals dels càrrecs SEPA són:

 • Denominats en euros.
 • Sense límit d'import.
 • Amb clàusula de despeses <Compartides>.
 • Utilització de l'IBAN com a identificador de compte.
 • 140 caràcters d'informació, que viatgen íntegrament del creditor al deutor. Concepte ampliat de fins a 640 caràcters en algunes entitats espanyoles. 

Càrrecs Core

Es tracta de l'esquema bàsic de càrrec. Es pot utilitzar per girar tant a consumidors com a empreses. 

  Càrrec SEPA Core
 
Ordre
Càrrec SEPA Core

Format estàndard. 

Les dades viatgen en el càrrec.

 
Presentació
Càrrec SEPA Core

D-1. 

Un dia addicional en càrrecs destí EBA*.

 
Informació
Càrrec SEPA Core

140 caràcters. 

Concepte ampliat en algunes entitats espanyoles.

 
Reemborsament
Càrrec SEPA Core

Op.autoritzades: 8 setmanes. 

Op. no autoritzades: 13 mesos.

 
Identificatiu del compte
Càrrec SEPA Core
IBAN
 
Format
Càrrec SEPA Core

XML ISO20022 Core AEB

XML europeu

AEB 19.14

 
Finançament
Càrrec SEPA Core

*EBA és la cambra de compensació per a càrrecs transfronterers i domèstics a entitats que no operen per Iberpay (la cambra de compensació espanyola).

Càrrecs B2B

L'esquema entre empreses (càrrecs B2B) ofereix més certesa de cobrament al creditor, en renunciar el deutor al dret de reembossament d'operacions autoritzades. Per això, l'entitat del deutor ha d'obtenir l'autorització de l'ordre abans de carregar en compte el primer càrrec.

Novetats de càrrecs 

 • Finançament de càrrecs: els càrrecs SEPA Core i B2B es poden finançar. A Espanya, el format és el de càrrecs SEPA, inclosa la indicació de finançament establerta en els quaderns bancaris espanyols. 
 • Simplificació d'operativa de càrrecs Core: Des del novembre de 2016, hi ha un únic termini de presentació de càrrecs SEPA Core, independentment del tipus (primer, recurrent, únic…): D-1 per a càrrecs domèstics o amb destí a entitats que operen a través d'Iberpay (EBA requereix la presentació amb un dia addicional d'antelació). A més, deixa de ser obligatori indicar el primer càrrec SEPA d'una sèrie com a primer (FRST) abans d'enviar càrrecs recurrents (RCUR).

BBVA i SEPA

El BBVA ofereix l'emissió de transaccions SEPA, tant transferències com càrrecs i càrrecs finançats (Core i B2B). L'enviament d'operacions SEPA es pot fer còmodament a través de la banca en línia de BBVA o utilitzant els seus canals telemàtics habituals.

A més, BBVA disposa d'altres serveis de valor afegit: informació sobre els requeriments dels instruments SEPA, programes per confeccionar fitxers SEPA, assessorament en la posada en marxa, servei de recàlcul de venciments en càrrecs, concepte ampliat de 640 caràcters en càrrecs, serveis de conversió, abonament el mateix dia a beneficiaris BBVA, presentació de càrrecs destí comptes BBVA el mateix dia, informació de modificacions de comptes deutores, etc.

Per conèixer el detall dels canals i formats disponibles a cada país, contacta amb una oficina BBVA.

Conducta

Aquest Codi de conducta va ser aprovat pel Consell d'Administració de BBVA el 9 de febrer del 2022.

Codi de conducta

 

Normativa

 

Reglaments

Els enllaços als llocs web de les infraestructures de mercat d'aquesta pàgina s'hi han inclòs amb finalitat informativa. La informació que s'hi facilita té un caràcter purament il·lustratiu. La informació subministrada no s'ha de considerar, en cap cas, com un assessorament financer ni s'ha d'entendre com una recomanació per fer operacions, ni tampoc constituirà la base per a una presa de decisions en una direcció determinada. Ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ni cap altra entitat del grup BBVA (d’ara endavant, ‘BBVA’) assumeixen cap compromís de comunicar canvis ni d'actualitzar el contingut d'aquesta pàgina. BBVA considera que els llocs web de les infraestructures de mercat els enllaços als quals s'inclouen en aquesta pàgina són fonts fiables. No obstant això, tot i que s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda no és errònia ni equívoca, BBVA no manifesta ni garanteix, ni expressament ni implícitament, que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s'hi ha de confiar com si ho fos. BBVA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en el document.

Documentació BBVA

 • Document d'advertència de riscos als efectes d'EMIR: veure document
 • Document d'advertència de riscos als efectes de CSDR: veure document.

Informació sobre Instruments de recapitalització

Informació sobre instruments financers sotmesos al règim de resolució de la Directiva sobre recuperació i resolució bancària.

A BBVA tenim una política de comunicació comercial o publicitària on s'estableixen els criteris i procediments adequats per assegurar que es compleixen les normes, els principis i els criteris generals de la normativa aplicable en matèria de publicitat, que és la següent:

 • Les ordres EHA/1718/2010 i EHA/1717/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat, en el seu article 4.
 • Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc d'Espanya en la seva norma sisena.

Política de comunicació publicitària de BBVA a Espanya.

Un producte estructurat és una combinació de dos o més instruments financers que formen una sola estructura. Es tracta d'un paquet únic i indivisible, que consisteix en la unió d'un producte vinculat a tipus d'interès més un derivat financer o més d'un. En aquest apartat posem a la teva disposició la documentació de les condicions finals de cada bo estructurat, unes dades conegudes com els "Final Terms", un cop l'emissor les posa a la nostra disposició. En aquesta documentació es descriuen detalladament totes les característiques i condicions particulars de cada emissió.

Accedeix a la Documentació de bons estructurats.

A partir del dia 1 de gener de 2021, com a conseqüència de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit):

- Les transferències emeses i rebudes en EUR amb aquest país tindran les mateixes comissions que les transferències de fora de l'Espai Econòmic Europeu.

- Els càrrecs SEPA emesos amb destinació al Regne Unit han d'indicar l'adreça del deutor, ja que és un requisit imposat per les autoritats britàniques. 

Quan un emissor de càrrecs SEPA enviï càrrecs al Regne Unit, ha d'emplenar el camp "Adreça del deutor", ja que si no el càrrec serà rebutjat. Per a la resta de càrrecs SEPA amb destinació a qualsevol altre país SEPA, aquest camp continua sense ser obligatori com fins ara.

- Les transferències amb destinació al Regne Unit han d'incloure l'adreça de l'ordenant; en cas contrari, la transferència podria ser rebutjada.

Informació contractual

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres amb delegació (Carteres Banca Privada) vigent a aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades.

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de patrimonis vigent en aquesta data. En el procés de contractació el generarem personalitzat amb les seves dades. 

Consulta el contracte del servei de gestió discrecional de carteres de fons (IICS) denominada Cartera BBVA Multiestratègia vigent en aquesta data. En el procés de contractació, el generarem personalitzat amb les seves dades. 

Consulta el contracte de servei d'assessorament no independent en matèria d'inversions (carteres Banca Privada i Patrimonis) i el contracte de servei d'assessorament independent en matèria d'inversions. En el procés de contractació, el generarem personalitzat amb les teves dades.

Consulta la versió 2/2016 del contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions i del contracte d'assessorament en matèria d'inversions, als quals hem incorporat, per a la teva informació, entre d'altres, les modificacions contractuals derivades de l'entrada en vigor de la normativa MiFID II. Aquestes versions no són les que BBVA signa actualment amb els seus clients.

Consultar versió 02/2016 amb actualitzacions MiFID II Contracte de gestió discrecional de carteres.

Consultar versió 02/2016 amb actualitzacions MiFID II Contracte d'assessorament no independent.