Tarifes i contractes

Tarifes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients

Per poder visualitzar correctament la informació anual, facilitem la descàrrega gratuïta del programa Obre nova finestra a Acrobat Reader.

TARIFES

Índex: En vigor des del 23.03.2011
 

(26 kb)-- 00-Condicions generals de la tarifa per a operacions en euros en el mercat nacional

(62 kB) -- 01 - Cobrament, devolució i reclamació d'efectes

(25 kB) -- 02 - Despeses de protest i declaració d'impagament d'efectes comercials

(36 kB) -- 03 - Negociació, compensació i devolució de xecs

(43 kB) -- 05 - Serveis de Pagament: Ordres d'entitats per a deute de domiciliacions, cessió de rebuts domiciliats i devolucions

(57 kB) -- 06 - Serveis de Pagament: transferències i altres ordres de pagament (EEE). Pagament de nòmines.

(40 kB) -- 08 - Preavals, avals i altres

(56 kB) -- 09 - Comptes i finançament

(51 kB) -- 10 - Serveis de Pagament: Comptes corrents i d'estalvi

(25 kB) -- 11 - Serveis de Pagament: Compte corrent de centralització de fons

(50 kB) -- 12 - Serveis de banca electrònica

(35 kB) -- 13 - Lísing

(34 kB) -- 15 - Xecs i altres documents de pagament garantits

(37 kB) -- 16 - Caixes de lloguer i custòdia d'altres dipòsits

(78 kB) -- 17 - Serveis de Pagament: Targetes de crèdit, targetes de dèbit, targetes pregagament i diners electrònic

(91 kB) -- 18 - Serveis prestats diversos

(91 kB) -- 20 - Operacions i serveis del mercat de valors

(36 kB) -- 21 - Factoring i Confirming BBVA

(46 kB) -- 22 - Serveis de Pagament: Serveis agrupats - Comptes clars

(43 kB) -- 23 - Serveis de Pagament: Serveis agrupats - Negocis

(26 kB) -- 24 - Dipòsits a termini

(27 kB) -- 50 - Condicions generals de la tarifa per a operacions en moneda estrangera

(37 kB) -- 51 - Preavals, avals i altres garanties, sobre estranger

(35 kB) -- 52 - Crèdits simples i documentaris, acceptacions, standby, isp98 i ordres de pagament contra documents, sobre estranger

(36 kB) -- 54 - Remeses simples i documentàries preses en negociació o gestió de cobrament en moneda estrangera

(40 kB) -- 55 - Crèdits documentaris, cartes de crèdit, standby, isp98 i ordres de pagament documentàries de l'estranger

(26 kB) -- 56 - Préstecs financers i finançaments en divises

(25 kB) -- 57 - Operacions amb bitllets estrangers i divises

(24 kB) -- 59 - Operacions a termini de divises

(24 kB) -- 60 - Opcions sobre divises

(23 kB) -- 61 - Domiciliacions i tramitacions diverses en moneda estrangera

(28 kB) -- 62 - Despeses de gestió i informació en moneda estrangera

(23 kB) -- 63 - Operacions de compensació en moneda estrangera

(26 kB) -- 64 - Serveis de Pagament: Comptes en moneda estrangera

(56 kB) -- 65 - Comptes de crèdit, préstecs, efectes financers, excedits en compte de crèdit i bestretes sobre efectes o certificacions en moneda estrangera

(24 kB) -- 66 - Mercat de futurs (en divisa)

(49 kB) -- 67 - Serveis de Pagament: Transferències amb l'exterior exclòs (EEE) i transferències en moneda estrangera en el mercat interior.

(30 kB) -- 68 - Xecs i Travellers' Cheques en moneda estrangera

(26 kB) -- 69 - Serveis de pagament: enviament de diners

Informació contractual

Consulta el contracte tipus de gestión discrecional i individualitzada de carteres d'inversiónvigente a aquesta data. En el procés de contractació generarem un personalitzat amb les teves dades.

Consulteu el contracte de gestió discrecional de carteres 

Consulta la versió 2/2016 del contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions i del contracte d'assessorament en matèria d'inversions a què hem incorporat per a la teva informació, entre d'altres, les modificacions contractuals derivades de l'entrada en vigor de la normativa MiFID II. Les versions anteriors no són les que BBVA signa actualment amb els seus clients. 

Consulteu el contracte de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversions. 

Consulteu el contracte d'assessorament en matèria d'inversions.

Consulta l'Annex I al contracte financer MultiMulticupó no Garantit.

Veure document

 

Documentació legal

Consulti en aquesta taula la informació relativa als Bons Estructurats, els seus programes d'emissió i les seves respectives sèries de Notes Estructurades.

Tipus d'interès i comissions

Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes de dipòsit i excedits tàcits en comptes de crèdit.

(257 kB) -- Circular 5/2012 - Annex 2

Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.

(252 kB) -- Circular 5/2012 - Annex 1

Operacions

ENTITAT: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Any Mes P Estat Cod Ent
Any
2012
Mes
01
P
--
Estat
D
Cod
0010
Ent
0182
TIPUS PREFERENCIAL 7,00
TIPUS PREFERENCIAL
ALTRES TIPUS DE REFERÈNCIA
7,00
Nominal
Efectiu
TIPUS PREFERENCIAL
Crèdits i préstecs a 3 mesos
7,00
9,00
9,31
TIPUS PREFERENCIAL
Crèdits i préstecs a 1 any
7,00
9,00
9,31
TIPUS PREFERENCIAL
Crèdits i préstecs a 3 anys
7,00
9,25
9,58
TIPUS PREFERENCIAL
Préstecs construcció naval a més de 5 anys (RD 442/1994)
7,00
11,50
12,01
TIPUS PREFERENCIAL
Financ. Exportació. A 90 dies
7,00
9,00
9,31
TIPUS PREFERENCIAL
Descompte financer a 1 any
7,00
9,00
9,31
TIPUS PREFERENCIAL
Descompte financer a 3 anys
7,00
9,25
9,58
TIPUS PREFERENCIAL
Préstecs al consum
7,00
10,50
11,01
Préstecs per a adquisició d'habitatge
Préstecs per a adquisició d'habitatge

Préstecs de tipus fix

5,70
5,85
Préstecs per a adquisició d'habitatge

Préstecs de tipus variable

3,50
6,01
Préstecs per a adquisició d'habitatge

Descoberts en cte. corrent amb consumidors 

8,41
8,75
Préstecs per a adquisició d'habitatge

Resta descoberts 

29,00
33,18
Préstecs per a adquisició d'habitatge

Excedits en cte. de crèdit 

29,00
32,31

Nota 1 - En descoberts en compte corrent amb consumidors a què es refereix l'article 20.4 de la Llei 16/2011, no s'hi podrà aplicar un tipus d'interès que doni lloc a una taxa anual equivalent superior a 2,5 vegades l'interès legal del diner.

Nota 2 - Els tipus de referència tenen un caràcter orientatiu, sens perjudici dels tipus que es pactin contractualment. En els préstecs per a adquisició hipotecària d'habitatge, els tipus contractuals poden ser revisables amb caràcter diari, si així es contracta. 

Nota 3 - Els Descoberts en compte corrent i Excedits en compte de crèdit, meritaran a favor del Banc la corresponent comissió de Descoberts o Excedits, segons correspongui. 

Nota 4 - Els tipus que figuren en aquest estat no inclouen comissions o altres càrrecs. (*) 3,50 el primer any, per a la resta l'índex de referència tipus mitjà préstecs hipotecaris conjunt d'entitats publicat pel Banc d'Espanya, sense diferencial. La TAE està calculada sota el supòsit d'una operació a quinze anys.

Data d'entrada en vigor: 02 (Dia) 01 (Mes) 2012 (Any) 

Madrid, 17 de gener de 2012 Signat:  Jaime Saenz de Tejada Pulido

Custòdia i/o administració de valors

Condicions de serveis telemàtics i banca per internet.

Canvis de divises i bitllets