Avís legal i condicions d'ús

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ("BBVA") facilita als usuaris (l'"Usuari" o els "Usuaris") del lloc web www.bbva.es (el "Lloc Web) les dades d'informació general següents, d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç Electrònic (la "LSSI").

Tractament legal

Denominació social: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

Número d'identificació fiscal: CIF A-48265169 

Domicili social: Plaza San Nicolás, 4, 48005 Bilbao 

Inscripció en el Registre Mercantil: BBVA està inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 2.083, foli 1, full BI-17-A, inscripció primera 

Adreça electrònica de contacte: Per a qualsevol consulta, l'usuari pot posar-se en contacte amb BBVA a través de l'adreça de correu electrònic consultasgenerales@bbva.com.

A continuació, s'exposen els termes i les condicions d'ús del lloc web (d'ara endavant, "les condicions d'ús"), que els usuaris han de complir en tot moment.

Acceptació de les condicions d'ús

Aquestes Condicions d'Ús regulen la utilització del Lloc Web que BBVA posa a disposició dels Usuaris. 

Les Condicions d'Ús, juntament amb l'Avís Legal, el Tractament de Dades Personals i la Política de Cookies, constitueixen, en el seu conjunt, els termes i condicions que regeixen l'accés i ús de la part pública del Lloc Web (els "Termes i Condicions del Lloc Web"). Els clients del Banc tenen accés a l'àrea privada del Lloc Web, prèvia signatura del contracte multicanal; o, per a l'ús i accés a l'àrea privada de banca en línia empreses a través del lloc web, el contracte d'adhesió als serveis telemàtics.

L'accés i la utilització del lloc web per part de l'usuari suposa que aquest accepta en la seva totalitat els termes i les condicions del lloc web i es compromet a complir-los per complet. Per tant, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions d'ús, així com els altres termes i condicions del lloc web, cada vegada que vulgui utilitzar el lloc web, ja que aquests poden patir modificacions, que es comunicaran a l'usuari quan hi accedeixi de nou. BBVA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar aquests Termes i Condicions del Web.

Condicions d'ús del lloc web

L'usuari es compromet a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. L'Usuari també es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb fins fraudulents, així com a no tenir cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de BBVA o de tercers. Així mateix, l'usuari es compromet a no fer cap acte amb l’objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o que impedeixi, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normals d'aquest. 

S'informa l'Usuari que, en cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es deriven dels Termes i Condicions del Lloc Web o d'altres termes o condicions particulars recollits en el Lloc Web, BBVA es reserva el dret de limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc Web mitjançant l'adopció de qualsevol mesura tècnica que sigui necessària per fer-ho. Així mateix, BBVA es reserva la possibilitat d'aplicar aquestes mesures en cas que sospiti raonablement que l'Usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els Termes i Condicions del Lloc Web o en altres termes o condicions particulars recollits en el Lloc Web. 

BBVA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el Lloc Web, inclosos els continguts i/o els serveis que s'hi integren, i fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, en qualsevol moment i sense avisar. Especialment, BBVA es reserva el dret d'eliminar, limitar o impedir l'accés al Lloc Web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a BBVA que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o els estàndards adoptats per al funcionament adequat d'aquest Lloc Web. A aquest efecte, BBVA es reserva la facultat de decidir, en tot moment, sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Lloc Web. 

Contingut del Lloc Web

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, inclosa la disposició dels continguts d'aquest, el dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, el disseny gràfic i la interfície d'Usuari del Lloc Web (look & feel), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font i objecte), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.) (els "Continguts"), corresponen a BBVA o als seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Lloc Web (marques i noms comercials), són titularitat de BBVA o dels seus llicenciants. 

L'ús del Lloc Web per part de l'Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web, els Continguts i/o els signes distintius de BBVA. A aquest efecte, mitjançant aquestes Condicions d'Ús, llevat d'en aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi una autorització prèvia de BBVA, queda expressament prohibit que l'Usuari reprodueixi, transformi, distribueixi, comuniqui públicament, posi a disposició, extregui i/o reutilitzi el Lloc Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de BBVA o de qualsevol altre tercer incorporat al Lloc Web. BBVA es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial. 

BBVA atorga als Usuaris que respectin els Termes i Condicions del Lloc Web una autorització per utilitzar el Lloc Web, amb caràcter no exclusiu, durant el període màxim de vigència dels drets de propietat intel·lectual i industrial segons estableixi la normativa aplicable (excepte en cas que se suspengui el seu accés al Lloc Web per una causa justificada) i amb la finalitat que l'Usuari pugui utilitzar el Lloc Web de conformitat amb aquest document.

Així mateix, BBVA DECLARA el següent:

 • La informació que conté el lloc web té una finalitat informativa i no proporciona cap tipus de recomanació, per la qual cosa no es pot considerar en cap cas com un assessorament legal, fiscal, financer, d'inversió o tècnic ni com una oferta o garantia per part de BBVA, ni tampoc s'ha d'entendre com una recomanació per fer operacions ni constituirà la base per a una presa de decisions en un sentit determinat. BBVA declina qualsevol responsabilitat per l'ús que es pugui fer de la informació continguda en el lloc web i de forma específica s'ha d'entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada als usuaris que actuïn en altres jurisdiccions d'altres Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, la divulgació o la publicitat d'informació d'aquest tipus. 
 • La informació subministrada per BBVA en el Lloc Web no constitueix una opinió tècnica de BBVA. 
 • BBVA no es fa responsable que la informació continguda en el Lloc Web respongui a les expectatives de l'Usuari. BBVA no respon de la veracitat, l'exactitud, la suficiència, la integritat ni l'actualització de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font. BBVA tampoc es fa responsable de les opinions ni dels comentaris que puguin aparèixer en Lloc Web, ja que podrien ser fets pels Usuaris a títol personal o bé provenir de les fonts que s'indiquen. 
 • BBVA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el Lloc Web en els termes assenyalats anteriorment, i no assumeix cap compromís de comunicar canvis ni de modificar-ne el contingut. L'Usuari RECONEIX I ACCEPTA les declaracions de BBVA anteriors i, a més GARANTEIX el compliment de la normativa que li sigui aplicable en la seva condició d'Usuari d'aquest Lloc Web. 

Establiment d'enllaços amb el lloc web

Queda prohibit l'establiment d'enllaços amb destinació al Lloc Web, llevat que BBVA hi hagi autoritzat prèviament. En qualsevol cas, una vegada BBVA hagi autoritzat l'enllaç, aquest s'haurà d'establir en els termes següents: 

 • L'enllaç no podrà consistir en frames ni marcs que permetin la visualització del lloc web a través d'adreces d'Internet diferents de les del lloc web o que de qualsevol altra forma mostrin conjuntament la informació del lloc web amb la inclosa en altres pàgines web. 
 • Des de la pàgina web que introdueix l'enllaç (el "Lloc Enllaçador") no es farà cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web ni sobre BBVA. 
 • En cap cas l'autorització atorgada per BBVA significa que: (i) BBVA patrocini, verifiqui o supervisi el contingut i/o els serveis que s'ofereixen a través del Lloc Enllaçador ni que hi col·labori; ni que (ii) BBVA sigui de cap manera responsable del contingut del Lloc Enllaçador. 
 • El Lloc Enllaçador haurà de complir fidelment la Llei i en cap cas podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, lesius de drets de tercers, nocius, denigrants, violents, inadequats o de qualsevol altra manera contraris a la moral, als usos i als bons costums (pornogràfics, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que BBVA subscriu les idees, les manifestacions o les expressions, lícites o il·lícites, del remitent, hi fa costat, s'hi adhereix o de qualsevol manera hi dóna suport; i (iii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat de BBVA. 

En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes enunciats, BBVA podrà adoptar les mesures legals que procedeixin a aquest efecte. 

Llocs enllaçats

Per tal d'ajudar l'Usuari a trobar informació addicional, BBVA podria incloure diversos dispositius tècnics d'enllaços que permetin que l'Usuari accedeixi a altres webs (els "Llocs Enllaçats"). En aquests casos, BBVA actua com un prestador de serveis d'intermediació, segons el que disposa l'article 17 de la LSSI. D'acord amb el que preveu aquesta legislació, BBVA no serà responsable dels serveis ni dels continguts facilitats a través dels Llocs Enllaçats, llevat que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. 

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de BBVA amb les manifestacions, els continguts ni els serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, BBVA no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, i serà l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En cas que l'Usuari o qualsevol altre Usuari d'Internet tingui coneixement que qualsevol classe d'informació o contingut del Lloc Web o facilitats a través d'aquest són il·lícits, lesius de drets de tercers, nocius, denigrants, violents, inadequats, contraris al que estableixen aquestes Condicions d'Ús o, de qualsevol altre manera, contraris a la moral, els usos i les bones costums, podrà posar-se en contacte amb BBVA indicant els extrems següents: 

 • dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica; 
 • descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o de la informació, així com l'adreça concreta en què es troba disponible; 
 • en el supòsit de violació de drets de tercers, com ara de propietat intel·lectual i industrial, s'hauran de facilitar les dades del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d'aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si escau, la representació per actuar a compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant. 

La recepció per part de BBVA de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà el coneixement efectiu de les activitats o continguts indicats pel comunicant quan això no resulti notori o evident. En qualsevol cas, BBVA es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, fins i tot sense ser il·lícits, resultin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d'Ús, i sospesarà en cada cas els béns jurídics en conflicte. 

Responsabilitat de BBVA

L'usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a nombroses amenaces, cosa que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l'usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces. Entre aquestes mesures hi ha el fet de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels navegadors corresponents. Per a més informació, podeu veure la política de seguretat de BBVA o posar-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'accés a Internet, que us podrà facilitar solucions adequades a les vostres necessitats. Fins on permeti la legislació aplicable, BBVA no es responsabilitza dels danys ni dels perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de riscos inherents al mitjà emprat, ni tampoc dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i les seves eines. BBVA tampoc garanteix la seguretat total dels seus sistemes i, tot i haver adoptat mesures de seguretat adequades, no es pot descartar totalment l'existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l'Usuari ha de ser caut en la interacció amb el Lloc Web. 

En particular, BBVA no serà responsable de: 

 • Els danys ni els perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element perjudicial. 
 • Els danys ni els perjudicis de qualsevol tipus causats a l'usuari deguts a errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del lloc web durant la prestació d'aquest. En aquest sentit, l'Usuari reconeix que l'accés al Lloc Web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de BBVA (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament dels quals no corresponen a BBVA, ni forma part de la seva responsabilitat garantir la disponibilitat del servei. 
 • De la informació de tercers en els casos en què BBVA actuï com a prestador de serveis d'intermediació en el sentit donat per la LSSI, llevat de quan concorri coneixement efectiu i no s'hagi retirat la informació corresponent. 

BBVA tampoc serà responsable dels danys ni dels perjudicis, directes o indirectes, que puguin patir els Usuaris a causa d'un ús inadequat d'aquest Lloc Web o del seu contingut, i tampoc assumeix cap compromís de comunicar-ne els canvis ni de modificar-ne el contingut.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús del Lloc Web es troben regulats en el document Tractament de Dades Personals.

Ús de cookies

Igual que altres llocs web de contingut comercial, el Lloc Web utilitza una tecnologia denominada "cookies". La Política de Cookies ofereix a l'Usuari informació detallada sobre l'ús que BBVA fa de les cookies.

Per a més informació consulteu la Política de Cookies.

Per obtenir més informació sobre les cookies que s'utilitzen en l'accés i l'ús de banca en línia empreses, consulteu la política de cookies específica.

Llei aplicable

De conformitat amb l'article 3 de l'LSSI, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que BBVA presta a través del Lloc Web seran les d'Espanya. Per tant, en qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi al Lloc Web o qualsevol conflicte relatiu a aquest entre l'Usuari Registrat i BBVA, s'aplicarà la legislació espanyola.