Quant costa taxar un pis?

La ubicació de l'habitatge, el trasllat fins al lloc, si el taxador necessita recopilar informació addicional, etc. Molts factors influeixen en el cost final.

Una taxació immobiliària és un procés pel qual un taxador homologat pel Banc d'Espanya (BdE) determina el valor d'un habitatge en el mercat. Els documents derivats de la taxació són molt importants de cara a la compra d'un pis, ja que l'import de finançament que ofereix el banc es fixa d'acord amb el valor de taxació. Per tant, aquest no és només un tràmit obligatori, sinó un pas fonamental per obtenir una hipoteca.

Taxar un pis serveix per a dues coses, fonamentalment: en primer lloc, l'entitat bancària s'assegura del valor real que té l'immoble en el mercat immobiliari. Això garanteix al banc que, en cas d'impagament del client hipotecat, i si s'ha hipotecat l'habitatge, podrà cobrir el deute. En segon lloc, la taxació serveix per establir l'import de finançament que concedirà el banc. En general, l'import de finançament sol ser de fins al 80% del valor de la taxació. Si es tracta d'hipoteques de segons habitatges, l'import sol ser una mica inferior.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Factors que influeixen en el preu de taxació i documents necessaris per fer-la

Determinar quant costa taxar un pis és complex, ja que el preu de compravenda no està regulat per llei.

Les taxacions efectuades per taxadors homologats solen moure's en una forquilla de preus i els factors que influeixen en el cost final de taxació són els següents:

 • La ubicació de l'habitatge: no és el mateix taxar un pis a Madrid que en un poble petit.
 • Si el taxador necessita recopilar informació addicional com notes registrals o plànols.

És important saber quins documents hem d'aportar per fer la taxació. Facilitar tots els papers necessaris i evitar que el taxador els hagi de buscar ens pot servir per estalviar despeses, però cal que ho confirmis amb el taxador que et faci la valoració/taxació de l'immoble.

Alguns documents que convé tenir a mà:

 • L'escriptura de la propietat.
 • Els plànols de l'immoble.
 • Si es tracta d'un edifici en construcció, fotocòpia de la llicència d'obres i projecte visat pel col·legi i l'ajuntament corresponent.
 • En cas de ser un terreny edificable sobre el qual es vol construir l'habitatge, la cèdula o consulta urbanística per escrit i el pla cadastral o parcel·lari.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Procés oficial de taxació immobiliària

Les persones interessades a sol·licitar una hipoteca també poden triar a un taxador, però és obligatori que estigui homologat. Els taxadors han d'obtenir i conservar una homologació, que lliura el Banc d'Espanya, i, per tant, perquè la taxació sigui acceptada pel banc que concedirà la hipoteca, cal que la taxació la faci un taxador homologat.

En el document de taxació s'han d'adjuntar sis testimonis (valoracions d'immobles de característiques similars per la mateixa zona com a referència).

Ara bé, no hi ha un sol mètode de taxació i, sempre que compleixin amb les premisses anteriors per estar homologades, les taxacions es poden fer de quatre maneres diferents:

 • Comparació: consisteix a comparar l'habitatge que es vol taxar amb altres immobles de característiques similars. És el mètode que es fa servir més.
 • Residual: s'utilitza quan no hi ha prou habitatges semblants al que es taxarà. Consisteix a agafar el valor de l'immoble amb la construcció finalitzada i restar-li les despeses que s'han invertit per finalitzar-lo.
 • Actualització de rendes: és el mètode que més es fa servir per taxar immobles susceptibles de produir rendes, drets de superfície, concessions administratives, servituds, usdefruits, compromisos de compra a terminis… Cost: consisteix a calcular el cost de reemplaçament de l'habitatge que s'està taxant.

BBVA Valora

Fer una taxació del pis que volem comprar és un requisit obligatori que tots els bancs sol·licitaran per concedir una hipoteca.  No obstant això, si vols fer-te una primera idea del valor de l'habitatge i poder, així, començar a fer càlculs, posem a la teva disposició l'eina BBVA Valora.

Gràcies a BBVA Valora, disponible a bbva.es, pots conèixer de manera ràpida i senzilla el valor aproximat de compravenda de l'habitatge, les característiques del barri on es troba i una comparació dels preus de les cases que estan a la venda a la zona que t'interessa, a més de poder fer una primera estimació de despeses.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
 • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
 • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.