Què és una hipoteca variable

Anàlisi a fons sobre les hipoteques variables: característiques i funcionament
Un préstec hipotecari a tipus variable és el tipus de préstec que es caracteritza per tenir un tipus d'interès compost per un diferencial fix sumat a un índex de referència (normalment l'euríbor). L'import de les quotes mensuals que s'ha de pagar puja o baixa en funció de les variacions de l'índex de referència. L'habitual és que s'apliqui la dada de l'euríbor del mes en què es firma la hipoteca i que cada sis mesos s'actualitzi el tipus d'interès en funció de l'últim valor de l'euríbor.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Què és una hipoteca?

La hipoteca és un dret que vincula la propietat d'un bé per garantir el compliment d'una obligació. En sol·licitar un préstec a un banc, és possible que el banc demani com a requisit constituir una hipoteca. Parlem llavors de préstec hipotecari, denominat col·loquialment com a “hipoteca”. El més comú és demanar un préstec hipotecari per finançar la compra d'un habitatge, vinculant com a garantia el mateix immoble.

El prestatari (qui rep els diners) es compromet, mitjançant la signatura d'un contracte, a tornar la quantitat prestada més l'import corresponent als interessos, en quotes mensuals i durant un termini de temps determinat. En qualsevol préstec hipotecari hi ha la garantia dels prestataris i la garantia de l'immoble, és a dir, que si no s'atenen els pagaments del deute, l'entitat de crèdit pot executar l'habitatge.

Tipus de préstecs hipotecaris

Tenint en compte el tipus d'interès que s'apliqui al préstec hipotecari, es distingeixen tres tipus d'hipoteques:

- Hipoteca variable.

- Hipoteca fixa.

- Hipoteca mixta.

Una hipoteca variable és aquella en què l'import de les quotes mensuals varia segons ho faci un índex de referència (el més habitual és que aquest índex sigui l'euríbor). El tipus d'interès que s'aplica a la hipoteca està compost pel valor de l'euríbor més un diferencial fix. El més comú és que el banc actualitzi el tipus d'interès cada sis mesos amb l'últim valor de l'euríbor. D'aquesta manera es paga la mateixa quota mensual durant sis mesos, i passat aquest temps es torna a recalcular la quota mensual, que pot pujar o baixar. 

En les hipoteques fixes s'aplica el mateix tipus d'interès durant tota la vida del préstec. El tipus d'interès no està subjecte a cap índex de referència com l'euríbor, per tant, la quota mensual que s'ha de pagar és sempre la mateixa durant tota la hipoteca, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin. 

Les hipoteques mixtes combinen el funcionament de la hipoteca fixa i la variable. Per exemple, durant els primers 10 anys d'hipoteca es paga una quota mensual fixa, i durant la resta del termini fins al seu venciment s'aplica un tipus d'interès variable que canviarà en funció de l'EURIBOR, segons les revisions pactades en el contracte.

Tipus de préstecs hipotecaris

El tipus d'interès que s'aplica a un préstec acostuma a estar expressat amb el TIN i amb la TAE.

TIN (Tipus d'Interès Nominal): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera. En una hipoteca variable el TIN consta del valor de l'euríbor més un diferencial fix.

TAE variable (taxa anual equivalent o taxa anual efectiva): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació. La TAE serveix per comparar el preu de les hipoteques entre diferents entitats bancàries.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Característiques hipoteca variable

- El tipus d'interès que s'ha de pagar s'actualitza segons el que s'hagi pactat en el contracte (el més habitual és cada sis mesos), prenent l'últim valor de l'EURIBOR.

- Cada vegada que s'actualitza el tipus d'interès, l'import de la quota mensual varia. Quan puja l'euríbor, també puja la quota que s'ha de pagar. Quan baixa l'euríbor, l'import de la quota també serà inferior.

- Les hipoteques variables s'acostumen a oferir amb un tipus d'interès inferior que el de les hipoteques fixes.

- Normalment, el termini màxim en què es pot retornar el préstec és més llarg a les hipoteques variables que a les hipoteques fixes.

- Com el termini de devolució del préstec és superior en una hipoteca variable, l'import de la quota mensual sol ser inferior que en una hipoteca fixa. Si en els mesos posteriors l'euríbor puja, les quotes de la hipoteca variable podrien acabar sent més altes en comparació amb les establertes en la hipoteca fixa en el moment de la contractació.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.