Guia per saber com demanar una hipoteca

Coneix els passos que has de seguir per sol·licitar un préstec hipotecari
Contractar un préstec hipotecari és un procés llarg que requereix esforç i dedicació. Prendre's temps per recopilar informació i estudiar detingudament les opcions i possibilitats és indispensable per aconseguir el millor finançament. Per això, aquesta guia pretén aclarir cada pas, perquè et sigui una mica més fàcil gaudir com més aviat millor de la teva nova llar.

Recopilar informació i comparar

Si ja ens hem decidit a comprar un habitatge i necessitem un préstec hipotecari, el primer que hem de fer és recopilar prèviament tota la informació disponible per no fer cap pas en fals. És important conèixer la situació del mercat hipotecari, per la qual cosa hem de cercar, comparar i estudiar les ofertes de com més bancs millor.

Com a compradors, hem de pensar en quin préstec hipotecari s'adapta millor a les nostres necessitats: si serem capaços de fer front als pagaments periòdics i al termini d'amortització, veure quins són els nostres estalvis i afegir uns marges per a despeses imprevistes. Dit això, és recomanable conèixer la nostra quota d'endeutament i que aquesta no superi el 30-35% dels ingressos nets del titular.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

En aquest primer pas cap a la contractació del nostre préstec hipotecari, la clau és comparar. Si consultem diferents ofertes de préstecs hipotecaris de diferents entitats o d'una mateixa entitat, podrem establir diferències i comprendre millor el que ens ofereixen.

Durant aquest procés de recopilació d'informació és aconsellable apuntar tots els dubtes possibles per després plantejar-los als professionals. En les condicions i requisits d'un préstec hipotecari trobem termes que poden ser difícils d'entendre i que fins i tot ens poden confondre. Vegem-ne alguns dels més importants.

Tipus de préstecs hipotecaris

A tipus fix. Per als préstecs hipotecaris a tipus fix, la quota mensual que cal pagar i el tipus d'interès que s'aplica no variaran durant la vida del préstec. Cada mes es paga la mateixa quota, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin.

A tipus variable. En el cas dels préstecs hipotecaris a tipus variable, el més comú és que el tipus d'interès estigui vinculat a un índex de referència (el més habitual és l'EURIBOR). D'aquesta manera, la quota mensual variarà segons el que faci l'EURIBOR.

A tipus mixt. Aquestes hipoteques apliquen un tipus fix durant els primers anys del préstec, i després passen a aplicar un interès variable amb referència a l'EURIBOR.

En què t'has de fixar per contractar el préstec hipotecari

Després d'aquest procés de recopilació d'informació, podem començar a aprofundir en el cost del préstec hipotecari. Aquí entren en joc tres termes importants: TIN, TAE i EURIBOR.

El TIN, l'acrònim de tipus d'interès nominal, és el preu que cobren les entitats per deixar diners. Aquest interès es calcula aplicant un percentatge o tipus sobre el capital ofert al client. Aquest percentatge s'aplica sobre el capital pendent de devolució en cada moment. No inclou les despeses i comissions.

La TAE, l'acrònim de taxa anual equivalent, és el tipus d'interès que indica el cost efectiu d'un préstec durant un període determinat. Es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses generades per l'operació. Permet comparar entre diferents ofertes el cost efectiu d'un mateix producte.

L'EURIBOR és un índex que indica el tipus d'interès mitjà a què les principals entitats financeres europees es deixen diners a curt termini, per la qual cosa fluctua constantment. Aquesta oscil·lació constant de l'EURIBOR és la que defineix la variació de la quota, que se sol revisar semestralment o anualment.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Les comissions associades

Un altre aspecte molt important dins aquest procés de selecció del préstec hipotecari és el de les comissions associades. A més de fer front a un pagament mensual durant un període que generalment va dels 20 als 30 anys, depenent del banc en què contractem el préstec hipotecari, haurem de pagar unes comissions o unes altres. Vegem-ne algunes de les més habituals:

Comissió d'obertura. Es calcula sobre el total del préstec hipotecari. Aquesta comissió es paga a l'inici del préstec hipotecari com a compensació a l'entitat bancària pels tràmits i gestions de la formalització del préstec.

Comissió de compte associat a la hipoteca. Algunes entitats bancàries requereixen que obrim un compte que servirà per gestionar el pagament de les quotes. Aquesta comissió no la carreguen totes les entitats bancàries i en cas que ja siguem clients del banc que ens concedirà el préstec hipotecari, aquesta comissió no sol aplicar-se.

Comissió per amortització parcial o total: té lloc quan el client paga per anticipat tot o part del capital pendent d'amortitzar. És la compensació a l'entitat bancària pels tràmits administratius que l'entitat hagi de fer, així com pel que deixa de percebre en concepte dels interessos del capital que resta per tornar.

Requisits més comuns per accedir a una hipoteca

Els principals requisits que es demanen a l'hora de concedir un préstec hipotecari tenen a veure amb la solvència econòmica del client, encara que no són els únics.

- Tenir ingressos fixos. L'estabilitat econòmica és clau per a qualsevol concessió d'una hipoteca. El nostre banc ens demanarà nòmines i la nostra vida laboral per tal de conèixer millor el nostre flux d'ingressos.

- Aportar inicialment almenys el 20% del preu de taxació l'habitatge. És el que es coneix per “entrada” i és un requisit que els bancs demanen als seus clients. Per això, és molt interessant conèixer el valor de taxació aproximat del bé, ja que sol ser una “dada de tall”. De conformitat amb el Reial decret 716/2009, sobre regulació del mercat hipotecari, s'estableix un límit màxim de finançament permès per a préstecs i crèdits, la qual cosa normalment comporta que una entitat financera no concedeixi préstecs hipotecaris per sobre del 80% del valor de taxació.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.