Què és una hipoteca fixa

Anàlisi a fons sobre les hipoteques fixes: tot el que necessites saber

Un préstec hipotecari a tipus fix és un tipus d'hipoteca en què s'aplica el mateix tipus d'interès durant tota la vida del préstec, amb la qual cosa la quota mensual que s'ha de pagar sempre serà la mateixa. El banc ofereix el préstec hipotecari a un tipus d'interès fix. No depèn de cap índex de referència, per la qual cosa les quotes mensuals no augmenten ni disminueixen com a conseqüència de les fluctuacions dels mercats financers.

Les entitats financeres solen oferir un tipus d'interès més baix per a préstecs hipotecaris quan el client domicilia la seva nòmina, fa ús de targetes, contracta algun tipus d'assegurança, vincula un pla de pensions, etc. És habitual que si el client no compleix les condicions pactades o deixa de tenir contractat algun dels productes vinculats a les condicions del préstec hipotecari, l'entitat financera no apliqui el descompte en el tipus d'interès de conformitat amb el que estableix el contracte, amb la qual cosa en aquest cas sí que pujaria la quota mensual que s'hauria de pagar.

Abans d'aprofundir més en la hipoteca fixa, convé tenir clar com funcionen els préstecs hipotecaris.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Què és una hipoteca?

La hipoteca és un dret que vincula la propietat d'un bé per garantir el compliment d'una obligació. En sol·licitar un préstec a un banc, és possible que el banc demani com a requisit constituir una hipoteca. Parlem llavors de préstec hipotecari, denominat col·loquialment com a “hipoteca”. El més habitual és sol·licitar un préstec hipotecari per finançar la compra d'una casa, vinculant com a garantia el mateix immoble.

El prestatari (qui rep els diners) es compromet, mitjançant la signatura d'un contracte, a retornar la quantitat prestada més l'import corresponent als interessos en quotes mensuals i durant un termini de temps determinat. En qualsevol préstec hipotecari hi ha la garantia dels prestataris i la garantia de l'immoble, és a dir, que si no s'atenen els pagaments del deute, l'entitat de crèdit pot executar l'habitatge.

Tipus de préstecs hipotecaris

Segons el tipus d'interès que s'apliqui a la hipoteca, hi ha principalment tres modalitats de préstecs hipotecaris:

- Hipoteca fixa.

- Hipoteca variable.

- Hipoteca mixta.

Una hipoteca fixa és aquella a la qual se li aplica el mateix tipus d'interès durant tota la vida del préstec. Això fa que la quota mensual que s'hagi de pagar sigui sempre la mateixa durant tota la hipoteca, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin.

Al contrari, les hipoteques variables tenen un tipus d'interès compost per un tipus de referència, que sol ser l'EURIBOR, més un diferencial fix. Això fa que les quotes mensuals que s'hagin de pagar pugin o baixin en funció de com ho faci l'índex de referència (euríbor).

En les hipoteques mixtes es combina el funcionament de la hipoteca fixa i la variable. El tipus d'interès és fix durant un termini determinat de la durada del préstec, mentre que la resta del termini és variable.

Tipus d'interès

El tipus d'interès que s'aplica a una hipoteca sol estar expressat amb el TIN i amb la TAE.

TIN (Tipus d'Interès Nominal): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera.

TAE (Taxa Anual Equivalent o Taxa Anual Efectiva): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació. La TAE serveix per comparar les ofertes d'hipoteques entre diferents entitats bancàries.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Característiques hipoteca mixta

La quota mensual que s'ha de pagar sempre és la mateixa, la qual cosa proporciona tranquil·litat i seguretat davant possibles pujades de l'EURIBOR o de l'índex de referència corresponent.

El tipus d'interès amb què s'oferta una hipoteca fixa sol ser més alt que el d'una hipoteca variable.

El termini màxim a què es pot contractar una hipoteca fixa habitualment és inferior al termini que permet una hipoteca variable.

Com que el termini d'amortització és menor, en una hipoteca fixa les quotes mensuals solen ser més altes que en una hipoteca variable. No obstant això, en funció de les fluctuacions de l'euríbor, les quotes mensuals d'una hipoteca variable poden acabar sent més elevades que les establertes per a una hipoteca fixa si es comparen amb les establertes en el moment inicial de contractació.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.