Quina taxació aproximada té el meu habitatge?

T'expliquem quins factors influeixen a l'hora de fixar el valor de taxació de casa teva

Taxar un habitatge és el procés pel qual un professional homologat pel Banc d'Espanya determina el seu valor en el mercat immobiliari. Com saber el valor real d'un habitatge? Hi ha molts factors que influeixen en el valor de taxació final i només un taxador homologat pot determinar quin és el valor de l'habitatge. De totes maneres, hi ha certs factors que sempre es tenen en compte, gràcies als quals podem saber quina és la taxació aproximada del nostre habitatge.

En una operació de compravenda d'un immoble, la taxació és un dels tràmits que ens exigirà l'entitat bancària. Això és així perquè el finançament que ofereix el banc al comprador es fixa en funció del valor de taxació establert pel professional corresponent. Per tant, estem parlant d'un procés obligatori i decisiu a l'hora de començar qualsevol transacció immobiliària.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Despeses fixes en la compra d'un habitatge

La taxació de la casa és un tràmit que també podem fer si volem posar la nostra casa en venda. Pot orientar-nos com a propietaris sobre el preu que en podem demanar.

A l'entitat bancària la taxació li serveix per dos motius:

 • Per assegurar-se del valor real de l'habitatge. Això garanteix al banc que, en cas d'impagament del client hipotecat, el deute es pugui cobrir tornant a posar el pis a la venda.
 • Per establir l'import de finançament que concedirà a la persona que sol·liciti una hipoteca per comprar aquest habitatge. En general, aquest import és un 80% del valor de la taxació, que no és el valor de venda. Si es tracta d'hipoteques de segons habitatges, l'import sol ser una mica inferior. Per exemple, si el valor de venda és de 100.000 € i el de taxació de 80.000 €, el 80% s'aplicarà als 80.000 €. És a dir, el banc concedirà com a màxim una hipoteca per un valor màxim de 64.000 €. 

Documents necessaris per fer la taxació

És important saber quins són tots els documents que hem d'aportar perquè al taxador li sigui més fàcil fer la taxació:

 • L'escriptura de la propietat.
 • Certificació registral acreditativa de la titularitat i les càrregues de l'immoble, així com la seva descripció completa, inclosos els drets reals i les seves limitacions.
 • Nota simple al registre.
 • Els plànols de l'immoble.
 • Si es tracta d'un edifici en projecte, el projecte visat pel col·legi professional competent.
 • Si es tracta d'un edifici en construcció, la fotocòpia de la llicència d'obres i el projecte visat pel col·legi i l'ajuntament corresponent, la llicència d'obres i l'última certificació d'obra executada.
 • En cas d'habitatges subjectes a protecció pública, la cèdula de qualificació o el document administratiu que acrediti el preu màxim de venda o lloguer.
 • En el cas d'edificis, el document acreditatiu de l'expedició de l'assegurança de danys materials i, si el seu ús s'ha cedit totalment o parcialment, el contracte d'arrendament o el títol d'ocupació.
 • Si és un terreny edificable sobre el qual es vol construir l'habitatge, la cèdula o la consulta urbanística per escrit i el pla cadastral o parcel·lari, i per a les finques rústiques, la documentació cadastral pertinent segons el seu règim d'explotació i el dret de reg i la del seu rendiment.

Un cop el taxador tingui tots aquests documents, ja podrà començar a fer la taxació de l'habitatge. El Banc d'Espanya estableix que l'encarregat final d'escollir el taxador sigui el propietari de l'habitatge o l'interessat a sol·licitar la hipoteca al banc.

El procés que segueix el taxador:

 • El taxador ha de visitar i inspeccionar l'immoble. Qualsevol taxació que es faci a distància, per exemple mitjançant una taxació en línia, no té caràcter vinculant, sinó merament orientatiu.
 • El taxador està obligat a analitzar els plànols de totes les estances de l'habitatge, tant privades com d'ús comú.
 • A l'informe de taxació s'ha de comprovar que la finca registral que es taxarà és la correcta.
 • El taxador també ha de comprovar que no hi hagi cap irregularitat urbanística que afecti l'immoble que es taxarà.
 • Finalment, al document de taxació hipotecària s'hi han d'adjuntar sis testimonis de taxacions reals de la mateixa zona. 

Elements en què se sol fixar el taxador

Només un taxador homologat pel Banc d'Espanya pot establir la taxació de casa teva, però saber quins són els elements de l'habitatge en què tots se solen fixar et pot ajudar a l'hora de la taxació que facin de l'habitatge:

 • L'estat de l'edifici: A l'hora de calcular el valor de l'habitatge influeix molt si l'edifici en què es troba l'objecte està rehabilitat o no, o si ha passat la inspecció tècnica.
 • La ubicació de l'habitatge: la localització és fonamental a l'hora de valorar la casa. En aquest aspecte, es té en compte si és al centre de la ciutat; si, en cas que no hi sigui, té bona connexió de transport públic; si és una zona majoritàriament residencial o més empresarial; si hi ha bars, botigues, parcs, etc.
 • La superfície de la casa: quants metres quadrats té i quants d'aquests són habitables.
 • L'orientació: No és el mateix que un pis estigui orientat a nord o a sud. Un pis amb moltes hores de llum natural, per exemple si està orientat cap a l'oest, tindrà una valoració millor. A més de l'orientació, la vista també té un paper important a l'hora de taxar la casa.
 • La distribució de les habitacions: En una casa, els metres no ho són tot, sinó que la distribució i l'organització de les estances també són fonamentals per a la taxació. Un pis molt gran amb passadissos molt llargs i estrets, per exemple, tindrà menys valor de taxació que un amb els mateixos metres habitables però amb una distribució més còmoda.
 • Ascensor a l'edifici: la capacitat d'accés i de mobilitat per a persones amb algun tipus de mobilitat reduïda és un factor que es té en compte i que fa augmentar el valor de la casa. 
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

BBVA Valora

A més de tenir tots els factors anteriors en compte, si vols saber el valor aproximat de casa teva, no ho dubtis. Calcula el valor del teu pis amb l'aplicació BBVA Valora. Amb aquesta aplicació podràs analitzar el teu habitatge de manera fàcil i ràpida. Només cal que hi introdueixis la ubicació, especificant pis i porta, i BBVA Valora et proporcionarà un valor aproximat de l'habitatge, que en cap cas equival al seu valor de taxació o al valor real d'un habitatge.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
 • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
 • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.