BBVA Trader CFDs

Opera con CFD sobre accións, índices e pares de divisas

Importante:

Os CFD son instrumentos complexos e están asociados a un risco elevado de perder diñeiro rapidamente debido ao apancamento. Un 81,86% dos investidores retallistas perden diñeiro cando negocian con CFD con este provedor. Debe considerar se comprende o funcionamento dos CFD e se pode asumir un risco elevado de perder o seu diñeiro.

Que son os CFD e como funcionan?

Os CFD son instrumentos que permiten investir nos activos subxacentes (accións, índices, divisas…) pero sen ter que realizar o desembolso total do investimento. O investimento en CFD require unha marxe, que é inferior ao importe total equivalente do investimento directo en accións ou outro activo subxacente, o que expón o investidor ao efecto apancamento das ganancias ou as perdas.

Unha vez contratado un CFD, liquidaranse diariamente na conta de efectivo BBVA Trader do investidor as perdas ou ganancias que se xeren cada día, en función do prezo de peche do día e o do día anterior (ou o de apertura da posición se se realizou durante ese día).

Son instrumentos de moi alto risco que requiren un seguimento permanente do investidor, xa que poden xerar grandes perdas polo efecto apancamento. 

No caso de que a marxe requirida diminúa sen que esta se cubrise, a posición pecharase automaticamente.

Información precontractual Servizo operativa en CFD

Contratos CFD dispoñibles en BBVA Trader CFDs

Tes dispoñible unha ampla gama de CFD sobre os seguintes activos subxacentes:

Proximamente novos subxacentes como tipos de xuro, materias primas e metais preciosos.

Ver a lista completa de CFD dispoñibles

Aínda non tes a app BBVA Trader CFD?

Opera en CFD desde o móbil coa app BBVA Trader CFD

Investimento en CFD: Vantaxes e riscos

Vantaxes

Apancamento: permite tomar posicións no mercado sen necesidade de desembolsar o importe total que sería necesario para adquirir o activo subxacente sobre o que se opera, senón mediante o depósito dunha cantidade en concepto de marxe inicial.

Posibilidade de tomar posicións tanto alcistas (“longas”) como baixistas (“curtas”): facilita a creación de diferentes estratexias de investimento, como cubrir as posicións de accións que teñamos en carteira, diversificar os nosos investimentos ou operar directamente en CFD nos mercados financeiros.

Exposición a unha gran cantidade de activos: ofrece a posibilidade de investir nunha ampla gama de activos subxacentes de diferente natureza e ámbito xeográfico como, por exemplo, accións, índices, tipos de cambio, etc.

Ausencia de comisión de custodia no investimento en CFD fronte ao investimento directo en accións ou outros subxacentes.

Riscos

Risco de prezo do activo subxacente. O investidor asume o risco dunha evolución desfavorable do activo subxacente, que pode provocar unha perda mesmo superior ao investimento efectuado (marxe desembolsada), que será como máximo o total dos fondos que o investidor tivese destinados á súa operativa en CFD, é dicir, o capital total.

Risco de valoración. Como os CFD non son produtos estandarizados, o investidor deberá considerar as particularidades que inflúen na valoración de cada tipo de CFD.

Risco de apancamento. Os CFD son produtos apancados, o que produce que o rendemento do investimento, calculado sobre o investimento efectivo realizado, se multiplique (tanto en sentido positivo como negativo) e, con iso, tamén o risco e/ou a rapidez da potencial perda ou ganancia. En consecuencia, débense vixiar constantemente as posicións xa que, se a tendencia evoluciona en contra do previsto, as perdas poden ser superiores ao capital inicial desembolsado.

Risco de crédito debido á posibilidade de que a entidade financeira que é a contraparte do CFD non faga fronte aos seus pagamentos.

Risco de liquidez. Ao tratarse de produtos non estandarizados, o investidor deberá considerar as características de cada mercado e o risco de non encontrar contraparte para as súas operacións. Xa que o BBVA non está obrigado a executar as ordes recibidas do investidor, este debe, ademais, ser consciente de que existen circunstancias excepcionais que poden dar lugar a que o BBVA non poida prover prezos nin pechar posicións en determinados CFD.

Risco de tipo de cambio. O valor para o investidor do investimento nun CFD denominado nunha divisa distinta á divisa base do investidor, ou cuxo subxacente estea denominado nunha divisa distinta á divisa base do investidor, verase afectado polas variacións nos tipos de cambio, o que pode producir perdas ao investidor aínda que non houbese variacións negativas no subxacente.

Risco de manter as posicións máis dun día. O investidor debe ser consciente de que desde a fin do horario de funcionamento do servizo de operativa sobre CFD e ata a apertura do horario de funcionamento do servizo de operativa sobre CFD ou do horario de negociación do activo subxacente, segundo corresponda, non é posible abrir nin pechar posicións en CFD. Polo tanto, o mantemento dunha posición máis dun día pode comportar o aumento de marxe e suporá que o investidor deberá facer fronte ao custo de financiamento por cada día que manteña a posición ata o seu peche.

Risco de peche de posicións. En determinados supostos nos que o investidor non dispoña de fondos suficientes para facer fronte ás súas obrigas, a posición aberta en CFD será pechada de forma automática e ese peche poderá xerar unha perda patrimonial ao investidor.

A quen están dirixidos os CFD?

IMPORTANTE
 • Os CFD non son produtos aptos para calquera tipo de investidor
 • Trátase dun produto complexo, apancado e de alta volatilidade, por tanto, ten un alto risco para o investidor
 • As perdas orixinadas poden chegar a supor a totalidade dos fondos que o cliente tivese depositados na conta de efectivo de BBVA Trader.
 • A velocidade á que se incrementan as perdas é moito máis elevada que no investimento directo no activo subxacente, polo efecto apancamento.

Por estes motivos, só están recomendados para investidores cunha ampla experiencia nos mercados e ningunha ou baixa aversión ao risco.

Coñece as tarifas BBVA Trader CFDs

Coñece as tarifas BBVA Trader CFDs

Á hora de operar con CFD é importante que coñezas os custos nos que podes incorrer na túa operativa. A continuación mostrámosche os diferentes custos asociados á operativa con CFD en BBVA Trader:

 • Custos asociados á operativa de CFD sobre accións e índices plus: Custo de intermediación (é dicir, comisión de compravenda) e custos de financiamento.
 • Custos asociados á operativa de CFD sobre resto de activos: Spreads e custos de financiamento. 

Ao longo desta sección explicámosche con máis detalle cada un destes conceptos.

Marxes

Á hora de abrir unha posición en CFD, o investidor ten que desembolsar unha marxe inicial do activo subxacente sobre o que vai operar no mercado. Isto supón que non é necesario desembolsar o valor total do activo subxacente. Esta marxe inicial calcúlase aplicando unha porcentaxe determinada sobre o nocional do activo subxacente. As porcentaxes de marxes requiridas en BBVA Trader CFDs son as seguintes:
Tipo de CFD Marxe requirida
Tipo de CFD

Accións

Marxe requirida

Desde 20 %

Tipo de CFD

Índices bolsistas

Marxe requirida

Desde 5 %

Tipo de CFD

Divisas

Marxe requirida

Desde 3,33 %

Unha das principais vantaxes, pero tamén dos riscos da operativa con CFD, é o concepto do apancamento. Podémolo ver no seguinte exemplo:

Un investidor que quere comprar 1.000 accións dunha compañía que cotiza a 10 € ten que desembolsar 10.000 €. En cambio, investindo en CFD pode operar sobre o mesmo activo subxacente desembolsando o 20 % da posición, neste caso 2.000 €, con apancamento de 5 veces sobre ese activo subxacente.

Vantaxes desta operativa con CFD: Se o prezo do activo subxacente ten unha variación positiva dun 1 %, cun apancamento de 5 veces como o do exemplo, a variación do capital empregado como marxe será dun 5 % positivo.

Riscos desta operativa con CFD: Polo contrario, ante unha variación negativa do prezo do activo subxacente do -1 %, a perda sobre o capital empregado como marxe será dun -5 %.

Ver documento de tarifas BBVA Trader CFDs

Spreads

O spread é a diferenza existente entre o prezo de compra e o prezo de venda dun activo subxacente determinado. O prezo de compra sempre será maior que o prezo de venda. Estes prezos sempre estarán dispoñibles na pantalla de compravenda, o que permite comprobar, en todo momento, a diferenza existente entre ambos os prezos e, polo tanto, este custo.

O spread, tamén chamado “intervalo de prezos”, é un dos custos máis importantes á hora de operar con CFDs. Co spread, o investidor está a incorrer nun custo á hora de executar unha operación. Canto máis pequena sexa a diferenza entre o prezo de compra e o de venda, menor será o movemento do mercado necesario para obter beneficios, derivado de que un menor spread se traduce nun menor custo para o investidor. Pola contra, canto máis ampla sexa a diferenza entre ambos os prezos, maior será o movemento de mercado necesario para obter beneficios, derivados de que un maior spread se traduce nun maior custo para o investidor.

Temos que ter en conta que os CFD poden levar asociados outros custos ademais do spread, como son o custo de financiamento nocturno ou a comisión de compravenda no caso dos CFD de accións.

Exemplo de spread en BBVA Trader CFDs:

Alemaña 40 Índices
Alemaña 40 Índices

13.312,96

Vender

13.314,76

Comprar

Neste caso, o spread do índice Alemaña 40 é de 1,8 €. Se quixésemos abrir unha posición longa, comprariamos a 13.314,76 e, polo contrario, se quixésemos abrir unha posición curta, venderiamos a 13.312,96.

Spreads de BBVA Trader CFDs nos principais subxacentes:

Tipo de CFD Spreads
Tipo de CFD

Índice España 35

Spreads

5

Tipo de CFD

Índice Mini España

Spreads

1

Tipo de CFD

Índice Alemaña 40

Spreads

1,8

Tipo de CFD

Índice Mini Alemaña 40

Spreads

0,4

Tipo de CFD

Índice US 30

Spreads
2,6
Tipo de CFD
Índice US 100
Spreads
1,8
Tipo de CFD
Índice US 500
Spreads
0,60
Tipo de CFD
Índices PLUS
Spreads
Spread de mercado
Tipo de CFD
Accións
Spreads
Spread de mercado
Tipo de CFD
EUR/USD
Spreads
0,0001
Tipo de CFD
EUR/GBP
Spreads
0,0002
Tipo de CFD
GBP/USD
Spreads
0,0002

Comisións

Comisións de intermediación

Nos CFD sobre accións e índices plus, existe unha comisión de compravenda sobre o nocional da operación cada vez que se abre ou se pecha unha posición. Esta comisión é cargada na conta de efectivo do cliente no momento da operación. Para os CFD sobre accións, existe un mínimo de 6 € por operación, o que significa que, se a comisión aplicable non supera os 6 €, o cargo mínimo de 6 € será aplicado. No caso dos CFD sobre índices plus esa comisión é desde 2,5 € ata 6 € por contrato, en función do índice plus que se negocie.

Por outro lado, as operacións telefónicas de calquera CFD terán unha recarga de 9,95 € por operación ou orde executada, salvo que o sistema non estea operativo.

Custo de financiamento

O mantemento da posición dun día para outro por parte do cliente comporta un custo de financiamento nocturno que poderá ser positivo ou negativo en función de se a posición é compradora ou vendedora e do tipo de xuro de referencia. As condicións do mantemento das posicións nocturnas son as seguintes:
Tipo de CFD Posición longa Posición curta
Tipo de CFD

Accións

Posición longa
2,5 % + tipo xuro de referencia*
Posición curta

2,5 % - tipo de xuro de referencia*

Tipo de CFD

Índices bolsistas

Posición longa
2,5 % + tipo de xuro de referencia*
Posición curta

2,5 % - tipo de xuro de referencia*

Tipo de CFD

Moedas

Posición longa
1 %
- tipo de xuro de referencia 1*,**
+ tipo de xuro de referencia 2*,**
Posición curta
1%
+ tipo de xuro de referencia 1*,**
- tipo de xuro de referencia 2*,**
Tipo de CFD
Índices plus
Posición longa
0% + tipo de xuro de referencia* 
Posición curta
0% - tipo de xuro de referencia*

* Consulta na táboa inferior a lista dos tipos de xuro de referencia aplicables a cada CFD.

** O tipo de cambio 1 e o tipo de cambio 2 inclúense no cálculo da base de cálculo para as divisas, e ambos os tipos de cambio representan os tipos de referencia para as respectivas moedas. Exemplo: Para unha posición longa en EUR/USD, a moeda 1 representa o euríbor 1M e a moeda 2 representa o SOFR.

Exemplo de custos de financiamento dunha posición longa dun CFD EUR/USD, cun nocional de 10.000 EUR e un período de mantemento dun día

Custo de financiamento diario = (tipo fixo – euríbor 1M + SOFR) x nocional EUR / 365 = (1 % - (-0,54 %) + 0,15 %) x 10.000 / 365 = 1,69 % x 10.000 EUR / 365 = 0,46 EUR.

Lista de tipos de xuro de referencia:

Divisa Tipo de xuro de referencia
Divisa

AUD

Tipo de xuro de referencia

BBSW 1M

Divisa

CAD

Tipo de xuro de referencia

CDOR 1M

Divisa

CHF

Tipo de xuro de referencia

SARON

Divisa

CZK

Tipo de xuro de referencia

PRIBOR 1M

Divisa
DKK
Tipo de xuro de referencia
CIBOR-1M
Divisa

EUR

Tipo de xuro de referencia
Euríbor 1M
Divisa
GBP
Tipo de xuro de referencia
SONIA
Divisa
HKD
Tipo de xuro de referencia
HKD ON Index Swap
Divisa
HUF
Tipo de xuro de referencia
BUBOR 1M
Divisa
JPY
Tipo de xuro de referencia
TONIA
Divisa
NOK
Tipo de xuro de referencia
NIBOR 1M
Divisa
NZD
Tipo de xuro de referencia
NZD-BKBM 1M (AVG)
Divisa
PLN
Tipo de xuro de referencia
WIBOR 1M
Divisa
SEK
Tipo de xuro de referencia
STIBOR 1M
Divisa
SGD
Tipo de xuro de referencia
SGD ON Deposit
Divisa
USD
Tipo de xuro de referencia
SOFR
Divisa
ZAR
Tipo de xuro de referencia
JIBAR 1M

Comentario de mercado

Accede en directo a emisións en tempo real nas que che contamos as claves da preapertura e apertura das bolsas en Europa, así como do peche dos mercados.

* Por favor, véxase a información importante sobre aviso legal incluída ao final de cada vídeo.

Noticias de mercado

Toda a actualidade dos mercados na túa plataforma de BBVA Trader CFDs en tempo real.

Ideas de trading

Pomos á túa disposición diferentes ferramentas de análise e ideas de trading que te axudarán na toma das túas propias decisións de investimento. En BBVA Trader CFDs encontrarás periodicamente ideas de trading sobre accións, índices e divisas.

Gráfico interactivo

Operativa desde o gráfico nun só clic. Poderás pór a túa orde de compra ou venda, así como modificar ou cancelar ordes pendentes directamente desde a ferramenta gráfica.

Máis de 70 indicadores de análise técnica personalizables

Máis de 50 ferramentas de debuxo.

Coñece as tarifas BBVA Trader CFDs

Próximos webinarios

Plataforma

Plataforma


 • Como introducir unha orde en BBVA Trader CFDs?
 • Como asociar ordes "deter perdas" (stop loss) e "toma de beneficios" (take profit) a unha orde principal en BBVA Trader CFDs?
 • Como pór unha orde stop loss dinámico en BBVA Trader CFDs?
 • Como crear o noso propio escritorio no BBVA Trader CFD?
 • Como usar os gráficos en BBVA Trader CFDs?
 • Como monitorizar a túa marxe en BBVA Trader CFDs?
 • Como usar o diario de operacións en BBVA Trader CFDs?
Aviso importante

Por favor, véxase información de interese no seguinte anexo: Aviso legal.

Produto

Coñece as tarifas BBVA Trader CFDs

Conceptos básicos dos CFD

Contrata BBVA Trader CFDs sen desprazamentos

Se xa es cliente de BBVA Trader, en menos de 10 minutos poderás ter a túa conta funcionando