BBVA Trader CFD

Opera amb CFD sobre accions, índexs i parells de divises

Important:

Els CFD són instruments complexos i estan associats a un risc elevat de perdre diners ràpidament a causa del palanquejament. Un 79,40% dels inversors detallistes perden diners quan negocien amb CFD amb aquest proveïdor. Heu de considerar si compreneu el funcionament dels CFD i si us podeu permetre assumir un risc elevat de perdre els vostres diners.

Què són els CFD i com funcionen?

Els CFD són instruments que permeten invertir en els actius subjacents (accions, índexs, divises...), però sense haver de fer el desemborsament total de la inversió. La inversió en CFD requereix un marge, que és inferior a l'import total equivalent de la inversió directa en accions o un altre actiu subjacent, cosa que exposa l'inversor a l'efecte palanquejament dels guanys o les pèrdues.

Un cop contractat un CFD, diàriament es liquidaran al compte d'efectiu BBVA Trader de l'inversor les pèrdues o els guanys que es generin cada dia, en funció del preu de tancament del dia i el del dia anterior (o el d'obertura de la posició si s'ha fet durant aquest dia).

Són instruments amb un risc molt alt que requereixen un seguiment permanent de l'inversor, ja que poden generar grans pèrdues per l'efecte de palanquejament. 

En cas que el marge requerit disminueixi sense que s'hagi cobert, la posició es tancarà automàticament.

Informació precontractual Servei d'operativa a CFD

Contractes CFD disponibles a BBVA Trader CFD

Tens disponible una àmplia gamma de CFD sobre els actius subjacents següents:

Aviat nous subjacents com a tipus d'interès, primeres matèries i metalls preciosos.

Vegeu la llista completa de CFD disponibles

Encara no tens l'app de BBVA Trader CFD?

Opera en CFD des del mòbil, amb l'app de BBVA Trader CFD

Inversió en CFD: Avantatges i Riscos

Avantatges

Palanquejament: permet prendre posicions en el mercat sense haver de desemborsar l'import total que seria necessari per adquirir l'actiu subjacent sobre el qual s'opera, sinó dipositant una quantitat en concepte de marge inicial.

Possibilitat de prendre posicions tant alcistes (“llargues”) com baixistes (“curtes”): facilita la creació de diferents estratègies d'inversió, com ara cobrir les posicions d'accions que tinguem en cartera, diversificar les nostres inversions o operar directament en CFD en els mercats financers.

Exposició a una gran quantitat d'actius: ofereix la possibilitat d'invertir en una àmplia gamma d'actius subjacents de diferent naturalesa i àmbit geogràfic com, per exemple, accions, índexs, tipus de canvi, etc.

Absència de comissió de custòdia en la inversió en CFD davant la inversió directa en accions o altres subjacents.

Riscos

Risc de preu de l'actiu subjacent. L'Inversor assumeix el risc d'una evolució desfavorable de l'actiu subjacent, que pot provocar una pèrdua fins i tot superior a la inversió efectuada (marge desembossat), que serà, com a màxim, del total dels fons que l'inversor tingui destinats a la seva operativa en CFD, és a dir, el capital total.

Risc de valoració. Atès que els CFD no són productes estandarditzats, l'inversor haurà de considerar les particularitats que influeixen en la valoració de cada tipus de CFD.

Risc de palanquejament. Els CFD són un producte palanquejat, la qual cosa fa que el rendiment de la inversió, calculat sobre la inversió efectiva realitzada, es multipliqui (tant en sentit positiu com negatiu) i, amb això, també ho faci el risc o la rapidesa de la pèrdua o el guany potencial. En conseqüència, s'ha de vigilar constantment les posicions, atès que si la tendència evoluciona en contra del que es preveu, les pèrdues poden ser superiors al capital inicial desembossat.

Risc de crèdit a causa de la possibilitat que l'entitat financera que és la contrapart del CFD no faci front als seus pagaments.

Risc de liquiditat. En tractar-se de productes no estandarditzats, l'inversor haurà de considerar les característiques de cada mercat i el risc de no trobar contrapart per a les seves operacions. Atès que BBVA no està obligat a executar les ordres rebudes de l'inversor. A més, l'inversor ha de ser conscient que hi ha circumstàncies excepcionals que poden fer que BBVA no pugui proveir preus ni tancar posicions en determinats CFD.

Risc de tipus de canvi. El valor per a l'inversor de la inversió en un CFD denominat en una divisa diferent de la divisa base de l'inversor, o amb un subjacent denominat en una divisa diferent de la divisa base de l'inversor, es veurà afectat per les variacions en els tipus de canvi, la qual cosa pot causar pèrdues a l'inversor, encara que no hi hagi hagut variacions negatives en el subjacent.

Risc de mantenir les posicions més d'un dia. L'Inversor ha de ser conscient que, des de la fi de l'horari de funcionament del servei d'operativa sobre CFD i fins a l'obertura de l'horari de funcionament del servei d'operativa sobre CFD o de l'horari de negociació de l'actiu subjacent, segons correspongui, no és possible obrir ni tancar posicions en CFD, per la qual cosa el manteniment d'una posició més d'un dia pot comportar l'augment de marge i suposarà que l'inversor hagi de fer front al cost de finançament per cada dia que mantingui la posició fins al seu tancament.

Risc de tancament de posicions: en determinats supòsits en què l'inversor no disposi de fons suficients per fer front a les seves obligacions, la posició oberta en CFD es tancarà de manera automàtica, i aquest tancament pot generar una pèrdua patrimonial a l'inversor.

A qui s'adrecen els CFD?

IMPORTANT
 • Els CFD no són un producte apte per a qualsevol classe d'inversor
 • Es tracta d'un producte complex, palanquejat i d'alta volatilitat, per la qual cosa té un risc alt per a l'inversor
 • Les pèrdues originades poden arribar a suposar la totalitat dels fons que el client té dipositats al compte d'efectiu de BBVA Trader.
 • La velocitat a què s'incrementen les pèrdues és molt més elevada que en la inversió directa en l'actiu subjacent, per l'efecte de palanquejament.

Per aquests motius, només estan recomanats per a inversors amb una àmplia experiència en els mercats i amb cap aversió al risc o molt baixa.

Coneix les tarifes de BBVA Trader CFD

Coneix les tarifes de BBVA Trader CFD

A l'hora d'operar amb CFD és important que coneguis els costos en què pots incórrer en la teva operativa. A continuació, et mostrem els diferents costos associats a l'operativa amb CFD a BBVA Trader:

 • Costos associats a l'operativa de CFD sobre accions i índexs plus: Cost d'intermediació (és a dir, comissió de compravenda) i costos de finançament.
 • Costos associats a l'operativa de CFD sobre resta d'actius: Spreads i costos de finançament. 

En aquesta secció t'expliquem més detalladament cadascun d'aquests conceptes.

Marges

A l'hora d'obrir una posició en CFD, l'inversor ha de desemborsar un marge inicial de l'actiu subjacent sobre el qual operarà en mercat. Això vol dir que no cal desemborsar el valor total de l'actiu subjacent. Aquest marge inicial es calcula aplicant un percentatge determinat sobre el nocional de l'actiu subjacent. Els percentatges de marges requerits a BBVA Trader CFD són els següents:
Tipus de CFD Marge requerit
Tipus de CFD

Accions

Marge requerit

Des del 20%

Tipus de CFD

Índexs borsaris

Marge requerit

Des del 5%

Tipus de CFD

Divises

Marge requerit

Des del 3,33%

Un dels avantatges principals, però també un dels riscos de l'operativa amb CFD, és el concepte del palanquejament. Ho podem veure a l'exemple següent:

Un inversor que vol comprar 1.000 accions d'una companyia que cotitza a 10 € ha de desemborsar 10.000 €. En canvi, invertint en CFD pot operar sobre el mateix actiu subjacent desemborsant el 20% de la posició, en aquest cas 2.000 €, amb palanquejament de 5 vegades sobre aquest actiu subjacent.

Avantatges d'aquesta operativa amb CFD: Si el preu de l'actiu subjacent té una variació positiva d'un 1%, amb un palanquejament de 5 vegades, com el de l'exemple, la variació del capital utilitzat com a marge serà d'un 5% positiu.

Riscos d'aquesta operativa amb CFD: En canvi, davant d'una variació negativa del preu de l'actiu subjacent del -1%, la pèrdua sobre el capital utilitzat com a marge serà d'un -5%.

Vegeu document de tarifes BBVA Trader CFD

Spreads

L'spread és la diferència existent entre el preu de compra i el preu de venda d'un actiu subjacent determinat. El preu de compra sempre serà més alt que el preu de venda. Aquests preus sempre estaran disponibles a la pantalla de compravenda, la qual cosa permet comprovar, en qualsevol moment, la diferència existent entre els dos preus i, per tant, aquest cost.

L'spread, també anomenat “forquilla de preus”, és un dels costos més importants a l'hora d'operar amb CFD. Amb l'spread, l'inversor està incorrent en un cost a l'hora d'executar una operació.  Com més petita sigui la diferència entre el preu de compra i el de venda, més petit serà també el moviment del mercat necessari per obtenir beneficis, derivat del fet que un spread més reduït es tradueix en un cost més baix per a l'inversor. En canvi, com més àmplia sigui la diferència entre els dos preus, més gran serà el moviment de mercat necessari per obtenir beneficis, pel fet que un major més gran es tradueix en un cost més elevat per a l'inversor.

Hem de tenir en compte que els CFD poden portar associats altres costos a més de l'spread, com ara el cost de finançament nocturn o la comissió de compravenda en el cas dels CFD d'accions.

Exemple de spread a BBVA Trader CFD:

Alemanya 40 Índexs
Alemanya 40 Índexs

13.312,96

Vendre

13.314,76

Comprar

En aquest cas, l'spread de l'índex Alemanya 40 és d'1,8 €. Si volguéssim obrir una posició llarga, compraríem a 13.314,76 i, en canvi, si volguéssim obrir una posició curta, vendríem a 13.312,96.

Spreads de BBVA Trader CFD als subjacents principals:

Tipus de CFD Spreads
Tipus de CFD

Índex Espanya 35

Spreads

5

Tipus de CFD

Índex Mini Espanya

Spreads

1

Tipus de CFD

Índex Alemanya 40

Spreads

1,8

Tipus de CFD

Índex Mini Alemanya 40

Spreads

0,4

Tipus de CFD

Índex US 30

Spreads
2,6
Tipus de CFD
Índex US 100
Spreads
1,8
Tipus de CFD
Índex US 500
Spreads
0,60
Tipus de CFD
Accions
Spreads
Spread mercat
Tipus de CFD
EUR/USD
Spreads
0,0001
Tipus de CFD
EUR/GBP
Spreads
0,0002
Tipus de CFD
GBP/USD
Spreads
0,0002

Comissions

Comissions d'intermediació

En els CFD sobre accions i índexs plus, hi ha una comissió de compravenda sobre el nocional de l'operació cada vegada que s'obre o es tanca una posició. Aquesta comissió es carrega al compte d'efectiu del client en el moment de l'operació. Per als CFD sobre accions, hi ha un mínim de 6 € per operació, cosa que vol dir que, si la comissió aplicable no supera els 6 €, s'aplicarà el càrrec mínim de 6 €. En el cas dels CFD sobre índex plus, aquesta comissió és des de 2,5 € fins a 6 € per contracte, en funció de l'índex plus que es negociï.

D'altra banda, les operacions telefòniques de qualsevol CFD tindran un recàrrec de 9,95 € per operació o ordre executada, llevat que el Sistema no estigui operatiu.

Cost de finançament

El manteniment de la posició d'un dia a l'altre per part del client comporta un cost de finançament nocturn, que podrà ser positiu o negatiu, segons si la posició és compradora o venedora i del tipus d'interès de referència. Les condicions del manteniment de les posicions nocturnes són les següents:
Tipus de CFD Posició llarga Posició curta
Tipus de CFD

Accions

Posició llarga
2,5% + tipus d'interès de referència*
Posició curta

2,5% - tipus d'interès de referència*

Tipus de CFD

Índexs borsaris

Posició llarga
2,5% + tipus d'interès de referència*
Posició curta

2,5% - tipus d'interès de referència*

Tipus de CFD

Monedes

Posició llarga
1%
- tipus d'interès de referència 1*,**
+ tipus d'interès de referència 2*,**
Posició curta
1%
+ tipus d'interès de referència 1*,**
- tipus d'interès de referència 2*,**
Tipus de CFD
Índexs Plus
Posició llarga
0% + tipus d'interès de referència* 
Posició curta
0% - tipus d'interès de referència*

* Consulta a la taula inferior la llista dels tipus d'interès de referència aplicables a cada CFD.

** El tipus de canvi 1 i el tipus de canvi 2 s'inclouen en el càlcul de la base de càlcul per a les divises, i tots dos tipus de canvi representen els tipus de referència per a les monedes respectives. Exemple: Per a una posició llarga en EUR / USD, la moneda 1 representa l'EURIBOR 1M i la moneda 2 representa el SOFR.

Exemple de costos de finançament d'una posició llarga d'un CFD EUR/USD, amb un nocional de 10.000 EUR i un període de manteniment d'un dia

Cost de finançament diari = (Tipus fix – EURIBOR 1M + SOFR) x Nocional EUR / 365 = (1% - (-0,54%) + 0,15%) x 10.000 / 365 = 1,69% x 10.000 EUR / 365 = 0,46 EUR.

Llista de tipus d'interès de referència:

Divisa Tipus d'interès de referència
Divisa

AUD

Tipus d'interès de referència

BBSW 1M

Divisa

CAD

Tipus d'interès de referència

CDOR 1M

Divisa

CHF

Tipus d'interès de referència

SARON

Divisa

CZK

Tipus d'interès de referència

PRIBOR 1M

Divisa
DKK
Tipus d'interès de referència
CIBOR-1M
Divisa

EUR

Tipus d'interès de referència
EURÍBOR 1M
Divisa
GBP
Tipus d'interès de referència
SONIA
Divisa
HKD
Tipus d'interès de referència
HKD ON Index Swap
Divisa
HUF
Tipus d'interès de referència
BUBOR 1M
Divisa
JPY
Tipus d'interès de referència
TONIA
Divisa
NOK
Tipus d'interès de referència
NIBOR 1M
Divisa
NZD
Tipus d'interès de referència
NZD-BKBM 1M (AVG)
Divisa
PLN
Tipus d'interès de referència
WIBOR 1M
Divisa
SEK
Tipus d'interès de referència
STIBOR 1M
Divisa
SGD
Tipus d'interès de referència
SGD ON Deposit
Divisa
USD
Tipus d'interès de referència
SOFR
Divisa
ZAR
Tipus d'interès de referència
JIBAR 1M

Comentari de mercat

Accedeix en directe a emissions en temps real en les quals t'expliquem les claus de la preobertura i obertura de les borses a Europa, així com el tancament dels mercats.

* Vegeu informació important sobre l'Avís legal, inclosa al final de cada vídeo.

Notícies de mercat

Tota l'actualitat dels mercats, a la teva plataforma de BBVA Trader CFD en temps real.

Idees de trading

Posem a la teva disposició diferents eines d'anàlisi i idees de trading que t'ajudaran a prendre les teves pròpies decisions d'inversió. A BBVA Trader CFD trobaràs periòdicament idees de trading sobre accions, índexs i divises.

Gràfic interactiu

Operativa des del gràfic en un sol clic. Podràs posar la teva ordre de compra o venda, així com modificar o cancel·lar ordres pendents, directament des de l'eina gràfica.

Més de 70 indicadors d'anàlisi tècnica personalitzables

Més de 50 eines de dibuix.

Coneix les tarifes de BBVA trader CFD

Seminaris web BBVA Trader

Plataforma

Plataforma


 • Com introduir una ordre a BBVA Trader CFD?
 • Com associar ordres prou pèrdues (stop loss) i presa de beneficis (take profit) a una ordre principal a BBVA Trader CFD?
 • Com posar una ordre stop dinàmica a BBVA Trader CFD?
 • Com crear el nostre propi escriptori a BBVA Trader CFD?
 • Com utilitzar els gràfics a BBVA Trader CFD?
 • Com monitorar el teu marge a BBVA Trader CFD?
 • Com utilitzar el diari d'operacions a BBVA Trader CFD?
Avís important

Si us plau, vegeu informació d'interès a l'adjunt següent: Avís legal.

Producte

Coneix les tarifes de BBVA Trader CFD

Conceptes bàsics dels CFD

Contracta BBVA Trader CFD sense desplaçaments

Si ja ets client de BBVA Trader, en menys de 10 minuts podràs tenir el teu compte funcionant