Que son os CFD?

Un contrato por diferenzas (CFD) é un instrumento de investimento derivado que permite negociar sobre o movemento dos prezos de referencia dos activos subxacentes sen negociar directamente o activo subxacente. Xeralmente, os CFD contrátanse sobre accións, índices, divisas ou materias primas.

Os CFD son contratos por diferenzas, é dicir, é un contrato entre dúas partes mediante o cal estas intercambian a diferenza entre o prezo de compra no momento de abrir a posición e o prezo de venda dun determinado activo subxacente no peche da posición, multiplicado polo número de contratos que se acordaron. É dicir, ao operar con CFD non estarás comprando nin vendendo o activo subxacente en si mesmo. A esta operativa habería que engadir a conversión de divisas a euros se o activo subxacente se negocia nunha divisa distinta do euro.

Ademais, os CFD son produtos con apancamento porque permiten manter unha posición sobre un activo subxacente sen desembolsar a totalidade do custo desta, depositando só a marxe requirida para esa operación. Esta característica dos CFD pode  supor ao mesmo tempo unha vantaxe e un inconveniente, xa que fai que este instrumento financeiro sexa un produto complexo de elevado risco polo que o investidor pode perder o seu diñeiro rapidamente debido ao efecto do apancamento.

Por favor, véxase información importante nos seguintes adxuntos: Aviso legal.