Rescatar o teu plan de pensións, que implica?

Optimiza o cobramento do teu plan.

Rescatar un plan de pensións é o último paso na vida deste produto. Previamente, pasou por unha fase de acumulación en que o partícipe foi realizando as súas achegas durante un período longo de tempo, mentres a Entidade Xestora encárgase de investir e xestionar o capital co fin de obter a maior rendibilidade posible para os partícipes. 

Nesta fase, ademais, o capital investido no plan de pensións reduce a base impoñible do IRPF cos límites anuais establecidos pola lexislación en cada territorio (no réxime xeral, a menor cantidade entre 8.000€ anuais ou ao 30 %dos rendementos netos do traballo ou actividades económicas do exercicio) o que se traduce se é o caso, nun menor pagamento de impostos. 

O período de investimento, pola súa banda e no caso de que aforremos para a xubilación, pode durar décadas, o que fai que debamos de ter en conta certos aspectos para poder obter o máximo rendemento. Como en calquera outro produto de investimento, investir en plans de pensións implica asumir un determinado nivel de risco xa que estes produtos ofrecen unha rendibilidade variable aos investidores, podendo carrexar perdas en caso de escenarios negativos. Agás no caso de plans garantidos, o investimento inicial do cliente non está garantida e a rendibilidade dependerá da evolución dos activos en que o plan investiu o capital. Por iso é tan importante seleccionar aquel produto ou produtos que mellor se axusten ás nosas preferencias e perfil de risco.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Ademais, lembra que se poden realizar traspasos entre plans de pensións (no caso de plans individuais e asociados) polo que poderemos investir inicialmente en plans con maior nivel de risco (con capacidade de ofrecer unha rendibilidade máis alta a medio prazo) e ir evolucionando cara a un perfil de risco máis moderado ou conservador a medida que pasen os anos e achéguese o momento da xubilación. 

Tras estas, e como avanzamos, procédese ao rescate do plan. (O valor dos dereitos de mobilización das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións, e pode provocar perdas relevantes). Unha fase en que a partícipe cóbrega o diñeiro xerado, o cal se pode solicitar en casos concretos.

Cando solicitar o rescate do meu plan

Unicamente pódese rescatar o plan de pensións se se dá algunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulada na normativa de plans e fondos de pensións e contemplados nas especificacións do propio plan. Destacan: 

 • A xubilación, xa sexa ordinaria, anticipada ou diferida. Tamén, e como excepción se así contémplano as especificacións do propio produto, pode anticiparse ao ser vítima dun ERE ou ao causar baixa na Seguridade Social tras cumprir 60 anos e contar cos requisitos de acceso á pensión correspondente. 
 • A incapacidade laboral total ou permanente, se se trata da profesión habitual, ou absoluta e permanente para todo traballo. Tamén contempla a gran invalidez. Todos os casos establécense conforme ao réxime que corresponda de Seguridade Social. 
 • Gran dependencia ou, tamén, casos de dependencia severa. 
 • Falecementos que xeran dereitos a favor dun ou varios beneficiarios, sexan herdeiros ou designados. 

Existen tamén supostos excepcionais de liquidez relativa a casos de enfermidade grave, desemprego de longa duración ou liquidez por antigüidade das achegas. Este último implica que, tras a nova reforma do Regulamento de Plans e Fondos de Pensións, desde o 1 de xaneiro de 2025 poderase solicitar o reembolso de participacións cunha antigüidade mínima de 10 anos. 

Ademais, existe un réxime transitorio segundo o cal, as prestacións percibidas en forma de capital gozarán dunha redución do 40 %pola parte da prestación que corresponda a achegas efectuadas con anterioridade a 01/01/07, sempre que o Plan cóbrese dentro do calendario establecido para ese fin en función do momento no ocorra a continxencia.

Opcións que teño para rescatar o meu plan de pensións

As fórmulas para rescatar cada plan de pensións veñen recollidas nas especificacións do mesmo, un documento que detalla o seu funcionamento e as condicións que lle son de aplicación. As formas de rescate máis habituais para os plans de pensións son as seguintes: 

 • En forma de capital: recíbese o importe total nun cobramento único o cal pode ser inmediato, é dicir, ao producirse a continxencia, ou diferido nunha data elixida polo propio beneficiario. 
 • En forma de renda: cóbrase de forma periódica (mensual, trimestral, semestral ou anual) unha cantidade de diñeiro que pode ser fixa ou variable de acordo co tipo de renda elixida (asegurada ou financeira). 
 • Mixto: combina as dous anteriores, é dicir, unha parte de aforrádoo en capital e outra de forma periódica.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Que ocorre ao rescatar o meu plan de pensións?

Se che encontras nalgunha das continxencias ou supostos excepcionais que citamos previamente, podes rescatar o teu plan de pensións se o desexas. Debes ter en conta que, se por exemplo xubílasche, as rendas que recibas desde ese momento incrementan a base impoñible do IRPF ao considerarse rendementos de traballo. Por iso é importante ter en conta a forma de rescate do teu plan xa que o mesmo ten implicacións fiscais. 

Se realizas o rescate en forma de capital, o pagamento de impostos será único e o devandito capital rescatado incorporarase aos rendementos do traballo do exercicio. Isto incrementará o tipo marxinal facendo que o impacto fiscal no exercicio do rescate poida ser moi elevado. 

En réxime común, no caso de que as achegas se realizasen ata o 31/12/2006, poderíase aplicar unha redución do 40 %ao rendemento do traballo, o que fai que só haxa que tributar polo 60 %restante. Para beneficiarse desta redución, o rescate debe producirse no exercicio da continxencia ou nos 2 seguintes se a continxencia ten lugar a partir do 1 de xaneiro de 2015, sendo a marxe de 8 exercicios para as continxencias acontecidas entre 2011 e 2014. En normativa foral pode cambiar. 

Se optas por rescatar o teu plan de pensións en forma de renda, o seu impacto fiscal é máis progresivo e, ademais, é a forma máis flexible ao poderse paralizar e reactivar cando sexa necesario ou variar o importe (aumentandoo, reducindoo ou fixando, incluso, unha actualización crecente). Iso si, debes tero todo ben planificado para determinar con antelación como podería afectar á túa factura fiscal.

Por último, se a túa elección é o rescate mixto, antes debes valorar ata que punto interésache recibir a parte capital e afrontar o incremento, ou non, do tramo do IRPF. Tamén pode ocorrer o que non teñas claro como facero. Se é o teu caso, desde BBVA queremos axudarche e, para iso, dispuxemos unha calculadora de plans de pensións coa que podes simular a contía que vas recibir de acordo coa opción que elixas e o impacto fiscal da mesma, podendo comparar entre todas as túas opcións en busca da óptima.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?