Rescatar el teu pla de pensions, què implica?

Optimitza el cobrament del teu pla.

Rescatar un pla de pensions és l'últim pas en la vida d'aquest producte. Prèviament, ha passat per una fase d'acumulació en què el partícip ha anat fent les seves aportacions durant un període llarg de temps, mentre l'Entitat Gestora s'encarrega d'invertir i gestionar el capital per tal d'obtenir la major rendibilitat possible per als partícips. 

En aquesta fase, a més, el capital invertit en el pla de pensions redueix la base imposable de l'IRPF amb els límits anuals establerts per la legislació en cada territori (en el règim general, la menor quantitat entre 8.000€ anuals o al 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques de l'exercici) el que es tradueix si escau, en un menor pagament d'impostos. 

El període d'inversió, per part seva i en cas que estalviem per a la jubilació, pot durar dècades, el que fa que deguem tenir en compte certs aspectes per poder obtenir el màxim rendiment. Com en qualsevol altre producte d'inversió, invertir en plans de pensions implica assumir un determinat nivell de risc ja que aquests productes ofereixen una rendibilitat variable als inversors, podent causar pèrdues en cas d'escenaris negatius. Llevat en el cas de plans garantits, la inversió inicial del client no està garantida i la rendibilitat dependrà de l'evolució dels actius en què el pla ha invertit el capital. Per això és tan important seleccionar aquell producte o productes que millor s'ajustin a les nostres preferències i perfil de risc.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

A més, recorda que es poden fer traspassos entre plans de pensions (en el cas de plans individuals i associats) per la qual cosa podrem invertir inicialment en plans amb major nivell de risc (amb capacitat d'oferir una rendibilitat més alta a mitjà termini) i anar evolucionant cap a un perfil de risc més moderat o conservador a mesura que passin els anys i s'acosti el moment de la jubilació. 

Després d'aquestes, i com hem avançat, es procedeix al rescat del pla. (El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions, i pot provocar pèrdues rellevants). Una fase en què el partícip cobra els diners generat, el qual es pot sol·licitar en casos concrets.

Quan sol·licitar el rescat del meu pla

Únicament es pot rescatar el pla de pensions si es dona alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions i establerts en les especificacions del propi pla. Destaquen: 

 • La jubilació, ja sigui ordinària, anticipada o diferida. També, i com a excepció si així el tenen en compte les especificacions del propi producte, pot anticipar-se en ser víctima d'un ERO o en causar baixa en la Seguretat Social després de complir 60 anys i comptar amb els requisits d'accés a la pensió corresponent. 
 • La incapacitat laboral total o permanent, si es tracta de la professió habitual, o absoluta i permanent per a tot treball. També té en compte la gran invalidesa. Tots els casos s'estableixen de conformitat amb el règim que correspongui de Seguretat Social. 
 • Gran dependència o, també, casos de dependència severa. 
 • Defuncions que generen drets a favor d'un o diversos beneficiaris, siguin hereus o designats. 

Existeixen també supòsits excepcionals de liquiditat relatius a casos de malaltia greu, desocupació de llarga durada o liquiditat per antiguitat de les aportacions. Aquest últim implica que, després de la nova reforma del Reglament de Plans i Fons de Pensions, des de l'1 de gener de 2025 es podrà sol·licitar el reemborsament de participacions amb una antiguitat mínima de 10 anys. 

A més, existeix un règim transitori segons el qual, les prestacions percebudes en forma de capital gaudiran d'una reducció del 40% per la part de la prestació que correspongui a aportacions efectuades amb anterioritat a 01/01/07, sempre que el Pla es coure dins el calendari establert a l'efecte en funció del moment en l'ocorri la contingència.

Opcions que tinc per rescatar el meu pla de pensions

Les fórmules per rescatar cada pla de pensions venen recollides en les especificacions del mateix, un document que detalla el seu funcionament i les condicions que li són aplicables. Les formes de rescat més habituals per als plans de pensions són les següents: 

 • En forma de capital: es rep l'import total en un cobrament únic el qual pot ser immediat, és a dir, en produir-se la contingència, o diferit en una data escollida pel propi beneficiari. 
 • En forma de renda: es cobra de forma periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual) una quantitat de diners que pot ser fixa o variable partint de tipus de renda escollida (assegurada o financera). 
 • Mixt: combina les dos anteriors, és a dir, una part de l'estalviat en capital i una altra de forma periòdica.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Què ocorre en rescatar el meu pla de pensions?

Si et trobes en alguna de les contingències o supòsits excepcionals que hem citat prèviament, pots rescatar el teu pla de pensions si el desitges. Has de tenir en compte que, si per exemple et jubiles, les rendes que rebis des d'aquest moment incrementen la base imposable de l'IRPF en considerar-se rendiments de treball. Per això és important tenir en compte la forma de rescat del teu pla ja que el mateix té implicacions fiscals. 

Si fas el rescat en forma de capital, el pagament d'impostos serà únic i aquest capital rescatat s'incorporarà als rendiments del treball de l'exercici. Això incrementarà el tipus marginal fent que l'impacte fiscal en l'exercici del rescat pugui ser molt elevat. 

En règim comú, en cas que les aportacions s'hagin realitzat fins al 31/12/2006, es podria aplicar una reducció del 40% al rendiment del treball, el que fa que només calgui tributar pel 60% restant. Per beneficiar-se d'aquesta reducció, el rescat ha de produir-se en l'exercici de la contingència o en els 2 següents si la contingència té lloc a partir de l'1 de gener de 2015, sent el marge de 8 exercicis per a les contingències esdevingudes entre 2011 i 2014. En normativa foral pot canviar. 

Si optes per rescatar el teu pla de pensions en forma de renda, el seu impacte fiscal és més progressiu i, a més, és la forma més flexible en poder-se paralitzar i reactivar quan sigui necessari o variar l'import (augmentant-ho, reduint-ho o fixant, fins i tot, una actualització creixent). Això sí, has de tenir-ho tot bé planificat per determinar amb antelació com podria afectar a la teva factura fiscal.

Finalment, si la teva elecció és el rescat mixt, abans has de valorar fins a quin punt t'interessa rebre la part capital i afrontar l'increment, o no, del tram de l'IRPF. També pot ocórrer el que no tinguis clar com fer-ho. Si és el teu cas, des de BBVA volem ajudar-te i, per a això, hem disposat una calculadora de plans de pensions amb què pots simular la quantia que rebràs partint de l'opció que triïs i l'impacte fiscal de la mateixa, podent comparar entre totes les teves opcions a la recerca de l'òptima.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?