Xubilación por enfermidade

Non existe como tal unha xubilación por enfermidade, pero si varias alternativas se non podes seguir traballando
Unha enfermidade que incapacite para seguir realizando a actividade laboral pode aparecer en calquera momento. É posible que existisen doenzas previas que deriven nunha enfermidade ou que estas sexan consecuencia dun accidente. Existen certas prestacións e vantaxes no acceso á xubilación de traballadores en situacións de incapacidade ou que acreditan certas discapacidades, aínda que os réximes da Seguridade Social non prevén a xubilación por enfermidade como tal.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

A pesar de que este suposto non estea tipificado dentro dos tipos de xubilación, unha persoa que estea impedida para continuar traballando pode optar a unha serie de pensións alternativas. Estas son, basicamente a xubilación anticipada de traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 45 % ou ao 65 %. Ademais destes dous tipos de xubilación, é posible que unha persoa estea física ou psiquicamente impedida, pero por motivos de idade e de período de cotización, non poida optar a ningunha das devanditas alternativas. Se iso ocorrese, podería deixar de traballar acolléndose a algún dos catro tipos de pensión de incapacidade permanente: parcial, total, absoluta e grande invalidez sempre que se determine, baixo criterio médico, que as capacidades para traballar están minguadas.

Ao non existir, como dicimos, unha xubilación por enfermidade, é importante coñecer todas as pensións tipificadas na Seguridade Social que serven de alternativa. Neste artigo contámosche os requisitos e as normas básicas para acceder a cada unha delas.

Xubilación anticipada de traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 45 %

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social establece que poderán acollerse á pensión de xubilación anticipada aqueles traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 45 %. Para iso, deberán estar dados de alta ou cunha situación asimilada á de alta na Seguridade Social e ter durante a súa vida laboral un grao de discapacidade da devandita porcentaxe.

Ademais dos dous requisitos anteriores, será necesario que as persoas que queiran acceder a esta pensión teñan cotizado un período mínimo de 15 anos nalgunha das condicións de discapacidade que posteriormente se describen. Adicionalmente deses anos, 2 deles deben estar comprendidos dentro os 15 inmediatamente anteriores ao momento de causar o dereito a acollerse a esta prestación.

Cando se trata dun caso de xubilación por discapacidade igual ou superior ao 45 %, hai que ter sempre presente que, independentemente do tempo cotizado, o beneficiario terá que ter como mínimo 56 anos. É dicir, que se unha persoa cumpre os requisitos de estar dado de alta na Seguridade Social e cotizou durante máis de 15 anos, pero ten 54 anos, non poderá acollerse a estar prestación. Neste caso tería que barallar outra das alternativas existentes.

Esta xubilación anticipada encóntrase regulada no RD 1851/2009 e só unha serie de doenzas que de forma apreciable e xeneralizada xeran unha diminución da esperanza de vida permiten o acceso anticipado á xubilación. Son as seguintes:

 • Discapacidade intelectual.
 • Parálise cerebral.
 • Anomalías xenéticas: Síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome de X fráxil, osteoxénese imperfecta, acondroplasia, fibrose quística e enfermidade de Wilson.
 • Trastornos do espectro autista.
 • Anomalías conxénitas secundarias a talidomida.
 • Secuelas de polio.
 • Dano cerebral adquirido: Traumatismo cranioencefálico e secuelas de tumores do SNC, infeccións ou intoxicacións.
 • Enfermidade mental: Esquizofrenia e trastorno bipolar.
 • Enfermidade neurolóxica: Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltiple, leucodistrofias, síndrome de Tourette e lesión medular traumática.

Logo de que a persoa interesada en recibir a prestación a solicite e se comprobe que cumpre os requisitos especificados, procederase a calcular a contía da pensión que lle corresponde. Para iso, para determinar a porcentaxe da base reguladora correspondente, computarase como cotizado o período de tempo en que resulte reducida a idade de xubilación.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Xubilación anticipada de traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %

Esta modalidade de xubilación anticipada encóntrase regulada no RD 1539/2003 e refírese a traballadores que acrediten calquera discapacidade en grao igual ou superior ao 65 %. Esixirase un período mínimo de cotización de 15 anos e permitirá anticipar a xubilación, nunca antes dos 52 anos, nas seguintes proporcións:

 • Discapacidade igual ou superior ao 65%: poderase anticipar a xubilación 0,25 anos por cada ano cotizado nestas condicións de discapacidade.
 • Discapacidade igual ou superior ao 65 % e acreditación da necesidade dunha persoa adicional para realizar os actos esenciais da vida diaria: poderase anticipar a xubilación 0,5 anos por cada ano cotizado nestas condicións de discapacidade.

Do mesmo xeito que na anterior modalidade, para determinar a porcentaxe da base reguladora correspondente, computarase como cotizado o período de tempo en que resulte reducida a idade de xubilación.

Pensións de incapacidade permanente

Se unha persoa non cumpre os requisitos para acceder á xubilación anticipada por discapacidade igual ou superior ao 45 % ou ao 65 %, entón pode solicitar, se acredita os requisitos, o inicio do procedemento de recoñecemento dunha incapacidade permanente, que pode ser de distintos graos:

 • Incapacidade permanente parcial: diminución igual ou superior ao 33 % no rendemento da actividade profesional.
 • Incapacidade permanente total: incapacita o afectado para desempeñar a súa actividade profesional habitual, pero non para o exercicio doutra profesión distinta.
 • Incapacidade permanente absoluta: inhabilita o afectado para calquera tipo de actividade profesional.
 • Incapacidade permanente de grande invalidez : o afectado non só non pode desenvolver ningún traballo, senón que necesita a axuda doutra persoa para desenvolver os actos esenciais da súa vida cotiá.

Cada unha destas situacións permitiría acceder a unha pensión de carácter vitalicio pero que nalgúns casos pode ser revisable. En función do grao de incapacidade e da orixe desta, a pensión calcúlase de forma distinta e é máis ou menos xenerosa na súa contía.

A saúde é un ámbito fundamental da nosa vida, pero tamén moi delicado. Unha enfermidade que nos inhabilite para desenvolver a nosa actividade profesional, polo tanto, é algo que sempre deberiamos ter en mente para poder facerlle fronte no caso de que sobreveña e que non supoña un grave prexuízo económico. O BBVA conta cun amplo catálogo de plans de pensións que cobren todos os intervalos de idade e perfís de investidor, asegurando que, se te ves forzado a unha xubilación por enfermidade, poidas manter o teu nivel de vida complementando a pensión que che corresponda. Entra xa en bbva.es para informarte e contratar un plan de pensións BBVA en poucos minutos desde o teu ordenador.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?