Como funciona un plan de pensións

Contámosche todos os detalles que necesitas saber sobre os plans de pensións
O plan de pensións é un produto de aforro provisional a longo prazo cuxo principal fin é o de xerar un aforro do que dispor na xubilación en forma de capital ou de rendas. O seu funcionamento baséase en achegas periódicas ou puntuais realizadas polo partícipe que son investidas polos xestores do plan, seguindo uns criterios de rendibilidade e risco previamente establecidos na política de investimento do plan. Deste xeito, á hora de rescatar o seu plan de pensións, o titular obtén tanto o diñeiro depositado ao longo dos anos coma a rendibilidade que este puidese xerar. Vexamos con máis detalle como funciona un plan de pensións.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Os plans de pensións baséanse nas achegas que o cliente realiza. Estas poden ser periódicas ou puntuais. Non existe ningunha obriga de realizar achegas, poden suspenderse e retomarse en calquera momento. A achega máxima anual ascende a 8.000 €.

Ademais, as persoas cuxo cónxuxe non dispoña de rendementos netos do traballo e/ou cuxas actividades económicas sexan inferiores a 8.000 € anuais, poderán achegar ao plan do cónxuxe un máximo de 2.500 € anuais.

De maneira adicional, as persoas cunha minusvalía física ou psíquica recoñecida igual ou superior ao 65 %, o límite máximo anual das achegas increméntase ata os 24.250 €, incluíndo as achegas realizadas no seu favor por terceiras persoas, que non poderán exceder os 10.000 € anuais.

A dedución fiscal das achegas

As cantidades achegadas anualmente ao plan de pensións poden ser desgravadas no IRPF, reducindo a base impoñible e ofrecendo polo tanto un importante aforro fiscal que dependerá do tipo marxinal do contribuínte. Por exemplo, se se ten un tipo de retención do IRPF do 24 % e achégase ao plan de pensións un total de 3.000 € anuais, o aforro en concepto de impostos sería de 720 €.

A desgravación anual máxima será a menor das seguintes cantidades: 8.000 € ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas. En caso de exceder o límite de desgravación, poderase trasladar o exceso á declaración do IRPF dos cinco exercicios seguintes.

Doutra banda, á hora de rescatar o plan de pensións o capital que se obteña tributará no IRPF como do rendemento do traballo independentemente da continxencia que xere o dereito ao rescate. Deste xeito, cando se produce por falecemento do titular, os beneficiarios ou herdeiros tributarán no IRPF como rendementos do traballo e en ningún caso no imposto de sucesións e doazóns.

En que inviste un plan de pensións

Coas achegas que o cliente vai realizando no seu plan de pensións, os xestores van realizando unha serie de investimentos co fin de buscar a máxima rendibilidade. Estes investimentos dependerán do tipo de plan que se contratase. Atendendo aos investimentos que realizan, os máis frecuentes son:

 • Plans de renda fixa (a curto ou longo prazo, renda fixa pública ou renda fixa corporativa).
 • Plans de renda variable.
 • Plans mixtos, con distinto peso de renda fixa e variable.
 • Plans garantidos.

Dependendo do perfil de investimento que se deba adoptar – a elixir entre conservador, moderado ou decidido – aconséllase un tipo de plan ou outro; mentres que os plans de renda fixa supoñen un produto de menor risco teórico asociado e, pola súa parte, menor rendibilidade, os plans de pensións de renda variable teñen un risco teórico maior pero comportan unha rendibilidade potencial tamén maior.

É importante ir adaptando o perfil de risco dos plans que posuímos ao paso do tempo para non incorrer en riscos adicionais (estar nun plan de maior risco do que nos convén) ou para non incorrer en custos de oportunidade en termos de rendibilidade (estar nun plan de menor risco do que podemos asumir). Para quen non se queira preocupar deste tránsito, existen os plans de pensións de ciclo de vida, en que elixiremos un plan con vencemento próximo á nosa xubilación e serán os xestores os encargados en todo momento de adaptar o perfil de risco.

O rescate dun plan de pensións

Logo de que acceda á xubilación (a idade ordinaria, anticipada ou diferida), o cliente poderá rescatar o seu plan de pensións, é dicir, as achegas que realizase ao longo da vida do plan máis a posible rendibilidade que este lle xerase.

Ademais da continxencia de xubilación, existen outras continxencias e supostos excepcionais de liquidez que permiten rescatar o plan de pensións de maneira anticipada:

 • Desemprego de longa duración: o titular do plan de pensións deberá acreditar tres requisitos:
  • Estar en situación legal de desemprego.
  • Estar inscrito como demandante de emprego.
  • Esgotar a prestación contributiva por desemprego ou non ter dereito a ela. 

En caso de ser traballador autónomo, deberase esgotar o dereito a recibir prestacións contributivas e estar inscrito como demandante de emprego.

 • Incapacidade laboral permanente: Pode ser total, absoluta ou grande invalidez.
 • Dependencia severa ou gran dependencia: o titular deberá acreditar ser dependente ou gran dependente.
 • Enfermidade grave: o titular deberá acreditar o estado de enfermidade grave. Neste suposto tamén se inclúe que a enfermidade grave sexa padecida polo cónxuxe e os ascendentes ou descendentes de primeiro grao.
 • Falecemento: no caso de falecemento do titular, serán os seus beneficiarios os que reciban o capital acumulado no plan de pensións. Se non designase beneficiarios, serán os seus propios herdeiros os que reciban o diñeiro.
 • Execución hipotecaria: ata maio de 2017 poderase rescatar o capital acumulado no plan de pensións para pagar o préstamo hipotecario se o titular se encontra nun proceso de execución hipotecaria. Neste sentido os dous requisitos son: que non se poida pagar a hipoteca de ningunha outra maneira e que o capital rescatado sexa suficiente para evitar a execución hipotecaria.
 • Tras un período de dez anos: Desde o 1 de xaneiro de 2025 poderanse rescatar aquelas participacións cunha antigüidade mínima de dez anos.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Sostibilidade do sistema

Cando se decide rescatar o plan de pensións o cliente dispón de diferentes opcións para recibir o seu diñeiro.

 • Rescate en forma de capital: obtense dunha soa vez todo o diñeiro acumulado no plan de pensións. Desta maneira tan só se pagan os impostos asociados ao rescate do plan unha soa vez, o que adoita xerar un impacto fiscal máis elevado.
 • Rescate en forma de renda: obtense unha cantidade periódica de diñeiro que depende do tempo que se acordase para rescatar o plan e do tipo de renda polo que se optase. Existen dúas opcións:
  • Renda asegurada: sempre se recibe a mesma cantidade de diñeiro e poden ser temporais ou vitalicias.
  • Renda financeira: a cantidade de diñeiro recibida dependerá da rendibilidade dos investimentos feitos polos xestores do plan de pensións e manterase mentres dure o saldo existente no plan.
 • Rescate mixto: primeiro obtense unha cantidade estipulada de diñeiro para, posteriormente, recibir unha renda periódica que pode ser asegurada ou financeira.

Así é como funciona un plan de pensións, unha opción de aforro e investimento interesante para os que queren dispor dun complemento á súa pensión pública por xubilación.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?