Cales son os mellores plans de pensións

Mostrámosche que plan de pensións ten as mellores condicións para cada situación

O actual sistema de pensións non garante que poidamos manter o noso mesmo nivel de vida unha vez acadada a idade de xubilación. Por iso, un plan de pensións permitiranos compensar a perda de poder adquisitivo que podemos sufrir no momento de pasar a ser xubilados.

A principal vantaxe que ofrece un plan de pensións é a fiscal. As achegas realizadas ao noso plan de pensións reducen a base impoñible do IRPF. O límite de redución fíxase na menor das seguintes cantidades:

- O importe das achegas realizadas, limitadas a 8.000 €.

- O 30 % dos rendementos netos do traballo percibidos no exercicio.

Unha vez que rescatemos o noso plan, é dicir, cando recuperemos o diñeiro xerado deste, así como a posible rendibilidade xerada, estes ingresos tributan como rendementos do traballo. En calquera caso, débese ter en conta que o feito de atrasar este imposto ata a idade de xubilación outórgalle unha fiscalidade bastante vantaxosa. É dicir, estamos conseguindo un adiamento fiscal que terá un efecto moi beneficioso, especialmente se reinvestimos as cantidades que Facenda nos devolve.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Que plan me convén?

Cando decidimos abrir un plan de pensións, a nosa entidade xestionaranos ese diñeiro que achegamos periodicamente para que, chegado o momento da nosa xubilación, poidamos gozar del. A forma de administrar o noso plan é practicamente ilimitada. As entidades invisten en gran cantidade de activos e en función das características destes podemos establecer as seguintes divisións:

- Renda fixa: Invisten o noso diñeiro en bonos do Tesouro, renda fixa corporativa, depósitos bancarios, obrigas de pagamento… A rendibilidade adoita ser menor pero tamén o risco que contraemos. É o tipo de plan ideal para perfís conservadores ou aforradores de avanzada idade que non queren riscos. Dentro desta categoría podemos incluír os plans garantidos. Con eles obtemos unha rendibilidade asegurada, independentemente de como vaia o mercado.

- Renda variable: Invisten en activos de renda variable como accións, warrants, etc. Ofrecen grandes rendibilidades aínda que o seu nivel de risco é elevado. As persoas de perfil arriscado adoitan optar por este plan.

- Mixtos: Combinan activos de renda fixa e renda variable para que poidamos beneficiarnos do mellor de ambas as dúas. O nivel de risco virá dado en función da porcentaxe de renda variable que inclúa na nosa carteira. Neste tipo de plans encaixan os aforradores moderados cun perfil máis dinámico.

Tamén podemos catalogar os plans de pensións en función de quen promova o plan e quen sexa o titular:

- Individual: Son promovidos por entidades financeiras e pode subscribilo calquera persoa disposta a achegar unha cantidade determinada de maneira periódica.

- De emprego: Son promovidos polas empresas para os seus empregados. Poden facelos ambas as dúas partes ou só a compañía.

- Asociados: Son promovidos por asociacións ou outras agrupacións para os seus socios ou membros.

A maioría de expertos coinciden en que se a nosa idade de xubilación está nun horizonte afastado o mellor é ter un plan de pensións centrado na renda variable xa que a rendibilidade é maior e ademais temos marxe para apostar por activos de risco tendo en conta que o tempo outorga marxe de manobra. Pola contra, a medida que a nosa xubilación está máis preto, o ideal é apostar pola renda fixa xa que non queremos grandes sobresaltos co noso capital.

Para aqueles que non queiran preocuparse de ir cambiando a composición dos seus plans de pensións, existen os denominados plans de ciclo de vida. O partícipe só terá que elixir un plan con vencemento igual ou próximo á súa data de xubilación, xa que a xestión deste adaptarase ás necesidades de risco inherentes á súa idade.

Cando podo rescatar o meu plan de pensións?

As achegas feitas ao noso plan de pensións non as poderemos recuperar ata que non teñamos a idade ordinaria de xubilación. Cando chegue este momento, podemos elixir a forma de recuperar o diñeiro, ben en forma de renda, é dicir, mediante un importe cuxa periodicidade decidimos ou ben en forma de capital, é dicir cóbranse todos os dereitos acumulados dunha única vez. Tamén é posible realizar rescates en forma mixta (combinación de renda e capital) e de forma libre (sen unha periodicidade específica).

Porén, podemos rescatar o noso plan antes da idade legal de xubilación, sempre que se dean os seguintes casos:

- Falecemento do titular. Tanto no período en que se realizan as achegas como no de cobramento das prestacións.

- Incapacidade laboral total e permanente ou grande invalidez.

- Enfermidade grave acreditada, que limite parcial ou totalmente a ocupación.

- Paro de longa duración: require estar en situación legal de desemprego, estar inscrito como demandante de emprego e esgotar ou non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.

- Situacións de gran dependencia ou dependencia severa.

- Proceso de desafiuzamento sobre a vivenda habitual.

- Desde o 1 de xaneiro de 2025, será posible o rescate de participacións cunha antigüidade mínima de 10 anos.

Cal é o momento idóneo para abrir un plan de pensións?

Ao tratarse dun produto vinculado á nosa xubilación, probablemente pensemos en prorrogalo a medida que se achegue a idade ordinaria -65 anos e 4 meses- pero nada máis lonxe da realidade. Canto antes se empece a contribuír a un plan de pensións, máis doado e de máis tempo disporemos para ir xerando xuros aos nosos aforros.

Cómpre lembrar que un plan de pensións é unha fórmula mixta de aforro e investimento. Aforro para o futuro e investimento no momento xa que ese diñeiro que imos achegando iranos xerando unha serie de xuros. Por iso é tan importante empezar canto antes un plan de pensións. Se decidimos contratar un plan de pensións aos 35 anos en lugar de aos 55 anos, teremos que achegar menos cantidades. Ademais beneficiarémonos máis das ganancias obtidas, xa que estas se capitalizan. Acumularemos máis capital e máis xuros.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Que outros elementos hai que ter en conta?

Non debemos esquecer un aspecto fundamental como o das comisións. Antes de elixir o noso plan de pensións é importante estudar as comisións que nos aplican xa que pode contrarrestar as rendibilidades obtidas. Hai dous tipos de comisión, a de xestión, cun importen máximo do 1,5 % anual del valor das contas de posición e a comisión de depósito, cun importe máximo do 0,25 % anual do valor das contas de posición.

Hai que deterse naqueles plans cuxos custos veñan xustificados por unha rendibilidade asociada, xa que algúns poden comportar elevadas comisións pero se a rendibilidade é maior, gañaremos máis ao ano e daranos igual que as comisións sexan maiores.

Na túa oficina BBVA estarán encantados de axudarche a planificar o teu futuro e informarante sobre cal é o plan de pensións que mellor se adapta ás túas necesidades.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?