Como negociar o prezo de alugueiro dunha casa

É fundamental informarse previamente, por exemplo con BBVA Valora, sobre a situación do barrio ou o prezo de vivendas similares
Cada vez son máis as persoas que optan por alugar un piso antes que por compralo. E é que a incerteza laboral actual –unida a unha mingua case xeneralizada do nivel adquisitivo en España– supón que adquirir un préstamo hipotecario sexa arriscado. Por non mencionar os máis novos, que apostan cada vez con máis frecuencia por unha vida con menos ataduras e entre as súas prioridades xa non se encontra tanto ter un fogar fixo e estable. No entanto, o feito de que alugar sexa unha opción á alza tamén supón que a demanda supere a oferta, podendo provocar un aumento do prezo. Por iso, é importante coñecer algúns aspectos que nos permitan negociar o prezo de alugueiro dunha casa.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Outro aspecto que pode facer que nos decantemos polo alugamento antes de que pola compra é o feito de ter unha cota fixa que se manteña inmutable cada mes. Isto non é así para a xente con hipoteca mixta ou variable, pois a súa cota mensual está suxeita ás flutuacións do euríbor. Pero, precisamente por tratarse dunha cantidade fixa que teremos que pagar mes a mes, é importante negociar co propietario da vivenda que vaiamos alugar unha cantidade que poidamos asumir folgadamente. Aínda que unha gran maioría da negociación recaerá no noso poder de convicción e nos límites que se autoimpoña o dono da vivenda, existen algúns trucos que nos poden axudar.

Regra do 30% para calcular que piso tes capacidade económica para alugar

Para poder negociar o prezo de alugamento dunha casa co seu propietario, o primeiro que teremos que ter en conta é o noso poder adquisitivo. É dicir, canto poderemos pagar ao mes por unha vivenda e seguir cubrindo o resto de necesidades, tanto as básicas como a comida, así como as de índole secundaria. Para que o pagamento da renda mensual cumpra estes requisitos e non sexa, polo tanto excesivo, os expertos recomendan seguir a regra do 30 %.

En que consiste esta regra? Pois en algo tan sinxelo como en fixar o tope que terás que pagar cada mes pola vivenda no 30% dos ingresos mensuais. Desta maneira, teremos aínda unha marxe de diñeiro mensual para cubrir, ademais dos gastos cotiáns, aqueles imprevistos que poidan xurdir. De acordo coa esta regra, unha unidade familiar que teña uns ingresos mensuais de 3.000 € debería buscar pisos en alugamento, ou se non os houber negociar co seu propietario, por un valor de arredor dos 900 €.

Agora ben, sempre se pode ser un pouco flexible e negociar un prezo máis alto, por exemplo un importe que chegue ao 40% dos ingresos mensuais, pero só se a cambio obtemos vantaxes. Por exemplo, se o piso que quere alugar a unidade familiar con 3.000 € de ingresos custa 1.000 € ao mes, pero ten moi boa conexión de transporte público co traballo, eses 100 € por riba da recomendación dos expertos aforraranse en gasolina. Outro suposto sería encontrar un piso de 1.200 € ao mes (o 40% se gañamos 3.000 €), pero que, ademais da conexión de transporte público, incluíse instalacións deportivas e/ou piscina no mesmo edificio. Desta maneira, o diñeiro por riba que se negocia estaría compensando polo aforro en gasolina e na cota mensual de ximnasio.

Polo tanto, se se ten como referencia a regra do 30% e os gastos adicionais aos que non queremos ou non podemos renunciar, será máis fácil negociar o prezo de alugueiro da casa arredor desa cifra. En primeiro lugar, porque ao coñecer as nosas posibilidades reais de pagamento xa estaremos recorrendo a vivendas que se axusten, máis ou menos, ao noso poder adquisitivo. E, en segundo lugar, porque acudir a unha negociación cuns cálculos previos daranos seguridade e unha capacidade de negociación máis sólida e convincente.

Coñecer os gastos que supón un contrato de alugamento

Seguindo coa liña de documentarse e informarse para poder negociar o prezo de alugueiro con base en datos sólidos, o obxectivo é conseguir un resultado que se axuste ás nosas querenzas. Neste sentido, é importante coñecer todos os gastos que están asociados á sinatura dun contrato de alugamento.

Alugar ofrece máis flexibilidade que comprar e, obviamente, uns niveis de aforro inferiores. Porén, isto non exclúe a realidade de que para alugar tamén haxa que desembolsar unha cantidade de diñeiro inicial moito máis alta que a que se pagará en cada mensualidade. Nesa cifra inclúense aspectos diferentes e algúns deles poden ser negociados co propietario da vivenda para rebaixar os custos. Estes aspectos son:

  • A primeira mensualidade: trátase do primeiro pagamento do alugueiro. Aquí a negociación débese realizar previamente para fixar canto se pagará cada mes.
  • A fianza e as garantías adicionais: a lei establece que antes de entrar a vivir nunha casa de alugamento hai que depositar unha fianza equivalente a unha mensualidade. Non obstante, o pagamento dunhas garantías adicionais non é obrigatorio, de modo que aquí é onde se pode negociar. Podemos acreditar a nosa solvencia económica ou, se xa vivimos de alugueiro anteriormente, podemos solicitar ao propietario da nosa antiga vivenda que nos redacte unha carta avalando o noso bo comportamento como inquilinos, algo parecido ás cartas de recomendación nos traballos. Con isto poderemos convencer o propietario de que non é necesario pagar garantías nin seguros adicionais aos xa estipulados por lei.
  • Os gastos non individualizables: a lei tamén ditamina que aqueles gastos derivados directamente do uso da vivenda, como a auga ou a luz, deben correr a cargo do inquilino. Porén, aqueles que non son individualizables, como o gasto de comunidade ou o imposto do lixo, non teñen porque recaer en quen aluga. Se na negociación conseguimos que o dono da casa se faga cargo deles, estaremos aforrando unha cantidade significante.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Utiliza BBVA Valora para coñecer o prezo aproximado da casa que queres alugar

BBVA Valora é unha ferramenta dispoñible en bbva.es que che permite coñecer o prezo estimado actual de alugueiro da casa que queres, así como a súa variación de prezo nos últimos catro anos. Esta estimación faise analizando a vivenda a partir da súa información catastral e das ofertas publicadas para casas semellantes e próximas.

Polo tanto, se antes de negociar co propietario utilizas BBVA Valora, poderaste facer unha idea de cal é o prezo da casa que queres alugar e, así, discutir o alugueiro mensual cuns datos máis sólidos e contrastados.

Ademais, dispós de ferramentas tan interesantes como Comprar ou alugar, coa que poderás coñecer os gastos asociados á compra ou ao alugamento dun inmoble, para dispores de máis información e poderes decidir entre unha ou outra opción.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.