Que son os plans de aforro

Explicámosche en que consisten estes produtos de aforro e investimento a longo prazo

No mercado existen numerosos produtos de aforro e investimento que permiten ir creando un bo ‘colchón’ económico ao que poderemos acceder cando chegue a idade da xubilación.

Entre estes produtos destacan os plans de aforro a longo prazo, os plans de previsión asegurada e os tradicionais plans de pensións. Cada unha destas formas de aforro ten características particulares que a fan máis ou menos axeitada a diferentes perfís de aforradores. 

Os plans de aforro son produtos de aforro e investimento, tamén coñecidos como plans de Aforro 5, están especialmente pensados para pequenos aforradores que desexan dispor do seu diñeiro a medio prazo -5 anos-. Estes plans teñen dúas formas:

 • Seguro individual de vida ou aforro a longo prazo (SIALP): esta forma de aforro lévase a cabo nun seguro de vida. Nese sentido, os SIALP contrátanse cunha aseguradora e están especialmente recomendados para quen busca rendibilidades a longo prazo cun nivel de risco baixo. Se se contrata o seguro de vida, o asegurado e o beneficiario son a mesma persoa.
 • Conta individual de aforro a longo prazo (CIALP): realízase a través dun contrato de depósito que implica o cliente e unha entidade financeira. Ao contratar unha CIALP ábrese unha conta na que se irán ingresando as ganancias que xere o diñeiro depositado polo cliente. Entre as características máis interesantes dos plans de Aforro 5 encóntrase a seguridade que ofrecen ao aforrador, xa que tanto o SIALP como a CIALP garanten a devolución de, como mínimo, o 85 % do capital investido. 
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións
Doutra banda, o cliente tan só poderá contratar un dos dous produtos –SIALP ou CIALP– e para acceder ás vantaxes fiscais que proporciona estará obrigado a manter os seus aforros no plan durante 5 anos, aínda que terá a posibilidade de retiralos sempre que o necesite.

Diferenzas cos plans de pensións

Os plans de pensións son unha forma de aforro e investimento a longo prazo destinado a clientes que non necesitan dispor do seu diñeiro nun longo período de tempo. Existen diferentes tipos de plans de pensións en función das achegas e das prestacións que se reciban, da entidade que xestione o plan e dos activos en que invistan.

Entre as características comúns dos plans de pensións encóntranse as súas vantaxes fiscais, así como o prazo. Estes plans requiren manter o investimento ata o momento da xubilación, agás excepcións que veremos máis adiante.

Analicemos agora as principais diferenzas atendendo ao universo de activos en que invisten, os límites das achegas, a fiscalidade de cada produto e a forma de recuperar o capital achegado.

Universo de activos investibles:

Polo xeral, os plans de aforro adoitan investir en activos de renda fixa, tales como letras do Tesouro, bonos e obrigas do Estado, mentres que os plans de pensións contan cun espectro de activos subxacentes moito máis amplo. Así estes últimos poden incluír nas súas carteiras tanto renda fixa emitida por empresas e gobernos, como renda variable nacional e estranxeira, sempre de acordo cos límites de concentración establecidos polo Regulamento de fondos e plans de pensións, e do propio folleto do plan. O investimento nun elenco maior de activos fai que a rendibilidade potencial dos plans de pensións sexa tamén maior.

Límites de aforro

Tanto os SIALP como as CIALP teñen un límite de 5.000 euros anuais. Pola súa parte, os plans de pensións teñen un tope anual de 8.000 euros ou o 30 % do rendemento neto do traballo e de actividades económicas, a menor das dúas cantidades anteriores.

Fiscalidade:

Nos SIALP e CIALP o capital achegado ten unha exención das rendas xeradas sempre que non se supere ese límite mencionado de 5.000 euros anuais. 
Pola súa banda, as achegas ao plan de pensións desgravan na base do IRPF na cantidade mencionada no parágrafo anterior, aínda que, no momento do seu cobramento, todo o capital que se obteña (capital investido + plusvalías) tributará no IRPF como rendementos do traballo.

Formas de recuperar o capital:

Os plans de aforro a longo prazo -nas súas dúas modalidades-, teñen un límite de 5 anos en que o cliente non poderá recuperar o capital achegado se desexa manter a exención das rendas xeradas. Porén e a diferenza dos plans de pensións, o diñeiro si estará dispoñible para que o cliente o retire en calquera momento, aínda que en caso de reembolso tributará no IRPF cunha retención do 19 %.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Esta posibilidade de recuperar o capital antes da data fixada, aínda perdendo as vantaxes fiscais que outorga o plan de aforro, non está dispoñible para os plans de pensións.

Por norma xeral, un plan de pensións só se pode recuperar baixo diferentes continxencias entre as que se encontran:

 • Xubilación.
 • Desemprego de longa duración.
 • Invalidez.
 • Dependencia severa ou gran dependencia.
 • Enfermidade grave.
 • Morte.
 • Pasados 10 anos desde que se fixese cada unha das achegas individualmente, contado desde 2015. 

No BBVA informámoste sobre estes e outros produtos de aforro para o teu futuro.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?