Que é a novación dunha hipoteca?

Unha novación é todo cambio que se realice nun préstamo hipotecario con posterioridade á súa contratación

Unha novación hipotecaria é todo cambio que se realice nun préstamo hipotecario con posterioridade á súa contratación e que implique un novo acordo de vontades das partes para renegociar o contrato.

As posibilidades de cambio son moi numerosas. A modo de exemplo podemos citar as seguintes:

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
  • Incrementar o importe do préstamo para acceder a novos fondos.
  • Modificar o seu prazo.
  • Cambiar os sistemas de liquidación, os tipos de referencia, etc.
  • Liberar ou incorporar novas garantías, ben sexan inmobles ou persoais.

Todas estas posibilidades, e máis, poden realizarse a través dunha novación, individualmente ou combinando varias opcións.


A novación dunha hipoteca é unha nova operación que implica uns custos. É posible, incluso, que debamos volver taxar o inmoble en cuestión. No fondo estamos falando de volver negociar prezos e riscos. Iso adoita comportar unha comisión de novación que nos cobrará o banco.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.
En función da novación que vaiamos facer as formas cambian. Por exemplo, se falamos dun simple cambio de tipos de xuro adoita abondar cun documento privado. Porén, na maioría dos casos restantes é necesario recorrer á escritura pública e á súa inscrición no Rexistro. En función das características da novación poderíase ter que aboar o IAXD (imposto sobre actos xurídicos documentados) que varía en cada comunidade autónoma e que se sitúa entre o 0,5 % e o 1,5 %.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.