Que é a subrogación dunha hipoteca?

A subrogación dunha hipoteca consiste na modificación do debedor ou do acredor do préstamo

A subrogación dunha hipoteca é un tipo de novación, é dicir: unha modificación sobre algún dos seus factores, pode ser unha subrogación de debedor ou de acredor.

No primeiro caso, subrogación de debedor ou entre particulares, cambiamos o titular da hipoteca, é o habitual cando compramos unha casa que xa está hipotecada. O banco pode ou non admitir o novo debedor e para iso realizará un estudo de riscos igual ao que realiza en calquera concesión de préstamo. Desta maneira podemos asumir a débeda xa existente sen ter que realizar novo pagamento de impostos por este evento, aínda que si teremos que aboar uns gastos que a subrogación leva implícitos: notario, xestoría, rexistro e unha comisión de subrogación que se asinou no momento de iniciar a hipoteca.

Báner superior subrogación Báner superior subrogación
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

O segundo caso, subrogación de acredor ou entre entidades, consiste basicamente en cambiar a nosa hipoteca dun banco a outro. Empezáronse a favorecer desde o goberno co fin de fomentar a competencia entre entidades.

Con este cambio, o cliente adoita obter unha mellora nas condicións do seu préstamo, sen necesidade de cancelalo e formalizar un novo. Así, pódese beneficiar dunha modificación nas condicións da operación e no prazo de amortización, sen incorrer en pagamento de impostos, aínda que si que terá que aboar uns gastos que a subrogación leva implícitos: notario, xestoría, rexistro, e unha comisión de subrogación que actualmente non pode superar o 0,5 % para as operacións formalizadas con posterioridade a abril 2003.

Á hora de comprar unha casa nova, un caso moi frecuente de subrogación de hipoteca é a do promotor. El construiría a vivenda financiando a obra a través dun banco, e o comprador poderá optar a subrogarse nese préstamo se o banco nos admite como debedor. É similar á subrogación de debedor comentada anteriormente.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Se o novo comprador non se subroga no préstamo existente, o promotor deberá asumir os custos de cancelación dese préstamo.

Se contrataches unha hipoteca e estás pensando en subrogala a outra entidade, infórmate ben acerca das novas condicións e dos gastos que o cambio xerará, para valorar se o cambio é óptimo.

CTA subrogación CTA subrogación
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.