Que fiscalidade teñen os nosos fondos?

Así tributamos por eles.

 

Os fondos de investimento son un dos vehículos financeiros máis demandados entre os investidores españois. O motivo? Permiten investir en distintos activos financeiros, con distintas combinacións e atendendo a diferentes perfís de risco. Ademais, contan cunha fiscalidade favorable para o partícipe. Desde BBVA queremos explicarche os puntos clave que debes coñecer en relación a este último
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Traspasos sen impacto fiscal

Existe unha ampla gama de fondos de investimento (renda fixa, renda variable, mixtos, globais, etc). Unha variedade que permite axustar os fondos en que se inviste en función das necesidades ás que se desexe dar resposta e do risco que se estea disposto a asumir en cada momento. 

Isto podémolo facer sen que teña impacto fiscal algún, sempre que o contratemos como persoa física residente en España e cúmpranse unha serie de requisitos. E é que, o traspaso entre fondos de investimento non tributa nese momento , senón que difire a súa tributación ata o momento do seu reembolso ou transmisión definitiva. Isto significa que as ganancias ou perdas obtidas no fondo orixe non afloran á hora de realizar o traspaso. Tamén que as novas participacións subscritas manterán o valor e a data de adquisición das participacións traspasadas. 

Deste xeito, e grazas a un dos grandes atributos dos fondos, o partícipe (persoa física residente) é quen decide cando realiza tanto as ganancias ou perdas do fondo como o soporte da fiscalidade das mesmas.

Impacto fiscal na venda de participacións

A venda de participacións dun fondo realizado por unha persoa física residente considérase unha ganancia ou perda patrimonial sometida, en caso de ser positiva, a retención. Isto fai que forme parte da base impoñible do aforro do IRPF, tributando do seguinte xeito:

 • Ata 6.000 €: 19%.
 • Entre 6.000€ e 50.000€: 21 %.
 • Máis de 50.000€: 23 %.

No caso de que vivas no País Vasco, os tramos porcentuais cambian:

 • Ata 2.500 €: 20 %.
 • Entre 2.500 e 10.000€: 21%.
 • Entre 10.000 e 15.000€: 22 %.
 • Entre 15.000 e 30.000€: 23 %.
 • Máis de 30.000: 25 %.

E, no caso de Navarra, tamén difiren dos habituais:

 • Ata 6.000 €: 20 %.
 • Entre 6.000 e 10.000€: 22 %.
 • Entre 10.000 e 15.000€: 24 %.
 • Desde 15.000€ de agora en diante: 26 %.

Temos que ter en conta, tamén, que unha ganancia ou perda enténdese como a diferenza entre o valor de compra e o de venda. Se se realiza unha venda parcial do fondo, a efectos fiscais, considéranse transmitidas as que se adquiriron en primeiro lugar (criterio FIFO: first in first out). 

Estas ganancias e perdas xeradas polos fondos poden compensarse entre si, do mesmo xeito que ocorre co resto das contidas no apartado de ganancias e perdas patrimoniais na base do aforro. Ademais, e froito da reforma fiscal de 2015, é posible compensaras cos rendementos de capital mobiliario (cun límite do 25 %dun con respecto ao outro) tamén integrados na devandita base impoñible do aforro. No caso de que seguise habendo perdas, tense a opción de compensaras nos 4 anos seguintes.

Por último, cómpre destacar que a realización dunha venda para aflorar perdas non pode ser computada se se comprou o mesmo activo dous meses antes ou dous meses despois.

Gastos deducibles

Cando se realiza a venda dun fondo de investimento, a lei de IRPF permite deducir do beneficio obtido a comisión de subscrición e reembolso. Hai que ter en conta sempre que, na maioría dos casos, a entidade xa descontou estes gastos ao facilitarnos o importe resultante da operación.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

A plusvalía do morto

Esta vantaxe fiscal prodúcese no momento en que se herdan fondos de investimento. Pódense ter en conta tamén ao distribuír o patrimonio de cara á sucesión. Grazas a esta figura, os herdeiros non terán que pagar impostos polas ganancias acumuladas polo falecido no fondo de investimento

E é que ao herdar o fondo, considerarase que o prezo de compra deste corresponde ao valor liquidativo do mesmo a data do falecemento. Existe esta vantaxe fiscal no IRPF, xa que o capital investido no fondo xa está suxeito a tributación no Imposto de Sucesións.

Os fondos son unha boa elección, tanto pola riqueza de activos en que podes investir como polas vantaxes fiscais que levan aparelladas.
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.