Como funcionan os fondos de investimento

Unha das primeiras preguntas que se fai un investidor é onde investir os seus aforros; unha opción son os fondos de investimento.  

Un fondo de investimento é unha institución de investimento colectiva (IIC), é dicir, é un instrumento de aforro que aglutina as achegas feitas por un número de persoas (os partícipes) que queren investir os seus aforros. O conxunto de todas estas achegas individuais é investido en instrumentos financeiros (accións, valores de renda fixa, derivados ou unha combinación destes).

O partícipe do fondo ten acceso a mercados que en moitos casos non estarían ao seu alcance se investise de forma individual. Isto axúdao a diversificar os seus investimentos dunha maneira máis fácil e eficiente. Desta maneira, o partícipe está confiando os seus aforros a un profesional (xestora do fondo) que se dedica a analizar o mercado na procura de oportunidades de xerar rendibilidade ás achegas dos partícipes.

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.
O partícipe, a cambio de contar cunha xestión profesional dos seus investimentos, debe pagar unhas comisións que virán recollidas no folleto informativo do fondo e sempre dentro dos límites máximos que fixa a lei. Por un lado, a comisión de xestión e a depositaria son cargadas directamente ao fondo (polo que restan valor ao patrimonio do fondo, reducindo a rendibilidade para o investidor). Nalgúns fondos, a xestora pode cobrar directamente ao partícipe comisións pola subscrición e/ou o reembolso das participacións.

Figuras clave no funcionamento dos fondos de investimento

Partícipe: persoa que inviste nun fondo de investimento.

Sociedade xestora: inviste o capital achegado polos partícipes nos distintos activos financeiros que constitúen a carteira do fondo (renda fixa, renda variable, derivados, depósitos bancarios…). A sociedade xestora do fondo é responsable de elaborar un folleto onde se recollen as características do fondo.

Entidade depositaria: encárgase da custodia do patrimonio do fondo e asume o control da actividade da xestora, en beneficio dos partícipes.

Pero realmente, como funciona un fondo de investimento?

O funcionamento é bastante sinxelo. O investidor escolle o fondo de investimento e compra as participacións deste. Pero, a que prezo? Este prezo é o que se coñece como valor liquidativo do fondo, que non é outra cousa que o resultado de dividir o patrimonio do fondo entre o número de participacións en circulación en cada momento.

Calquera investidor pode comprar e vender participacións en calquera momento. A compra de participacións denomínase subscrición; e a venda de participacións, reembolso. Polo tanto, a medida que os investidores compran e venden participacións, o patrimonio do fondo irá subindo ou baixando. Ademais disto, as oscilacións do valor de mercado dos activos nos que inviste o fondo poden dar resultados positivos ou negativos, facendo que o patrimonio medre ou diminúa e, en consecuencia, o valor liquidativo do fondo sufrirá igualmente oscilacións á alza ou á baixa.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Fiscalidade dos fondos de investimento

Unha das grandes vantaxes dos fondos de investimento é a súa fiscalidade. O partícipe dun fondo de investimento só tributará cando reembolse as participacións. Nese momento xérase un rendemento, que para efectos fiscais é considerado ganancia ou perda patrimonial e debe ser integrado na base impoñible do aforro no IRPF.

Ademais, o traspaso entre fondos está exento de tributación, é dicir, se reembolsas (vendes) as participacións dun fondo e reinvistes (compras) noutro fondo, as posibles plusvalías obtidas non están suxeitas a tributación. Hai dous gastos que se poden deducir: os gastos asociados á subscrición e ao reembolso de participacións. Ten en conta que aquí podes coñecer máis detalles sobre a fiscalidade dos fondos de investimento.

En resumo, os fondos de investimento son instrumentos moi atractivos para os investidores individuais, pois facilitan o acceso a mercados que noutros casos non estarían ao seu alcance, axudando a unha boa planificación financeira grazas ás súas vantaxes fiscais.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.