Fondos seleccionados por Quality Funds

A área do BBVA especializada en fondos de xestoras internacionais ofréceche esta selección

Coñece os fondos seleccionados polo equipo de expertos de Quality Funds

 • AXA Europe Short Duration High Yield (02/01/2018) - É un fondo que inviste en títulos de renda fixa de compañías high yield europeas. Os investimentos céntranse en bonos de curta duración, cuxo risco adoita ser menor que o risco medio deste segmento. Trátase, polo tanto, dun investimento conservador dentro do universo de high yield.
 • BGF Euro Short Duration (02/01/2018) - É un fondo de renda fixa europea a curto prazo que combina títulos emitidos tanto por gobernos como por compañías (comunmente denominado "Aggregate") da zona euro. O seu obxectivo é maximizar a rendibilidade do investimento a través do crecemento do capital e dos rendementos dos activos do fondo.
 • GAM Local Emerging Bond (02/01/2018) - É un fondo de renda fixa emerxente. Ofrece exposición ao mercado de débeda de gobernos de países emerxentes que emiten na súa moeda local, a través do investimento tanto en divisas coma en tipos de xuro locais. Adicionalmente e de forma moi reducida, pode incluír na carteira bonos de empresas, emisións de axencias e organizacións supranacionais.
 • Goldman Sachs Japan Portfolio (02/01/2018) - É un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas xaponesas. A súa carteira fórmana entre 60 e 120 títulos. Está xestionado por un equipo que coñece moi ben as compañías xaponesas, o que fai que a súa rendibilidade sexa similar no longo prazo á da bolsa do Xapón.
 • Janus Henderson UK Absolute Return (02/01/2018) - Fondo "long short" (de renda variable con exposición dinámica) de perfil alto de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións do mercado, sen seguir ningún índice de referencia. A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • JPM US Short Duration (02/01/2018) - Inviste en títulos de renda fixa a curto prazo denominados en dólares americanos. O obxectivo do fondo é maximizar a rendibilidade do investimento (capital e rendementos) mediante unha combinación óptima, en cada momento de mercado, de diferentes sectores do mercado de renda fixa dos EUA.
 • MFS European Research (02/01/2018) - É un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas europeas, aínda que principalmente grandes. A súa carteira está formada por entre 60 e 90 títulos. O seu equipo xestor, composto por analistas, busca empresas de alta calidade. Na práctica, isto tradúcese nun perfil algo máis conservador que o da bolsa europea.
 • MFS Global Total Return (02/01/2018) - Fondo mixto global que inviste nunha carteira diversificada entre accións e bonos en distintas xeografías, principalmente de países desenvolvidos. Céntrase en valores de renda variable de gran capitalización e elevada calidade, que están desvalorizados. Dentro de renda fixa, inviste principalmente en emisións de grao de investimento, tanto en débeda corporativa coma de gobernos.
 • MFS Meridian Global Equity (02/01/2018) - Fondo representativo do investimento en renda variable global. Inviste nunha carteira diversificada entre 80 e 120 compañías, principalmente de gran tamaño. Ten moi en conta a calidade das compañías, polo que é un fondo que en relativo, faino mellor que comparables en mercados baixistas, acompañando ben en mercados alcistas.
 • Nordea Stable Return (02/01/2018) - Fondo mixto global que inviste nunha combinación de distintos activos, incluíndo renda variable, mercado monetario, instrumentos de débeda pública, emisións corporativas ou bonos convertibles. Ten un enfoque global, centrándose principalmente en países desenvolvidos, aínda que mantén exposición a mercados emerxentes. Igualmente, pode contar en carteira con divisas distintas ao euro.
 • PIMCO Global Investment Grade Credit Fund (02/01/2018) - É un fondo de renda fixa que inviste principalmente en bonos de compañías con grao de investimento. Conta cun enfoque global, unha carteira diversificada e unha xestión activa, todo da man dun equipo con grande experiencia.
 • Schroder ISF Emerging Markets (02/01/2018) - Fondo representativo do investimento en renda variable emerxente. Inviste nunha carteira diversificada entre 90 e 130 compañías, principalmente de gran tamaño.
 • Robeco New World Financials (02/01/2018) - É un dos pioneiros no investimento temático en finanzas, xa que leva con este enfoque desde o ano 2008, resultado de ser diferencial con respecto ao resto de fondos do sector das finanzas. Xestionado por un equipo con ampla experiencia no sector e bos resultados desde que están á fronte deste.
 • BGF World Gold (02/01/2018) - Fondo que inviste en compañías que se dediquen ao negocio do ouro e, dentro destas, en especial as mineiras. Este tipo de empresas ten unha alta sensibilidade, tanto positiva como negativa, ao prezo do ouro físico. Unha gran parte da carteira atópase investida en empresas medianas e pequenas.
 • Amundi Global Aggregate Bond (27/04/2018) - Trátase dun fondo de renda fixa a nivel global. A súa distribución de activos é moi flexible, tratando de aproveitar calquera oportunidade que o mercado de renda fixa ofreza. O seu obxectivo é superar a rendibilidade obtida polo índice de referencia.
 • Jpm Global Short Duration Bond Fund (27/04/2018) - O fondo explora as oportunidades na renda fixa a curto prazo (gobernos, axencias, títulos colateralizados e bonos corporativos) de alta calidade crediticia. A duración situarase entre 1-3 anos.
 • Bluebay IG Euro Aggregate Bond (02/02/2021) - Mediante unha carteira diversificada de bonos gobernamentais e renda fixa corporativa, o fondo intenta aproveitarse das ineficiencias dos mercados para xerar alfa minimizando a volatilidade á baixa da carteira.
 • Bluebay IG Euro Government Bond (02/02/2021) - O fondo inviste predominantemente en renda fixa (gobernos e corporativa) europea cunha cualificación crediticia de grao de investimento.
 • BNP Paribas Insticash - EUR 1d Short Term Vnav (02/02/2021) - O fondo inviste con obxectivo de preservación de capital nunha carteira diversificada de instrumentos monetarios e activos de renda fixa a curto prazo de alta calidade crediticia (depósitos, letras, papel comercial).
 • Capital Group New Perspective (lux) (02/02/2021) - Inviste en accións a nivel global en busca de compañías de calidade e con crecemento de beneficios, multinacionais líderes nos seus respectivos mercados.
 • DWS Floating Rate Notes (02/02/2021) - Inviste principalmente en bonos flotantes de compañías de alta calidade denominados en EUR. A duración xestiónase activamente no intervalo 0-12 meses e a duración de crédito no intervalo 0-36 meses.
 • Fidelity European Larger Companies (02/02/2021) - Inviste en empresas europeas que combinan baixos múltiplos de valoración (firmas baratas) e alta calidade (baixa débeda), posicionándose nunhas ou noutras segundo a visión do equipo xestor.
 • Fidelity Iberia (02/02/2021) - Inviste en compañías cun potencial de crecemento dos seus beneficios superior á media do mercado. Aínda que a referencia da súa categoría é o IBEX 35, compárase fronte a un índice composto polos selectivos MSCI Spain (80 %) e MSCI Portugal (20 %).
 • Invesco Japanese Equity Advantage Fund (02/02/2021) - O fondo céntrase en accións xaponesas de alta calidade que teñan activos intanxibles que xeren importantes e sostibles fluxos de caixa libre. Presenta máis exposición a pequenas compañías que o índice da bolsa xaponesa.
 • JPM US Select (02/02/2021) - Inviste en accións americanas sen asumir importantes desviacións sectoriais respecto do índice. O valor engadido procede da selección de accións.
 • Nordea Covered Bond (02/02/2021) - Inviste de maneira activa no universo de covered bonds europeo, identificando oportunidades de valor relativo axustadas por risco.
 • PIMCO Income Fund (02/02/2021) - O fondo explora as oportunidades na renda fixa americana (gobernos, MBS, bonos corporativos, high yield) centrándose en buscar rendas altas e consistentes. Pode investir en divisas e emerxentes para diversificar a carteira.
 • Robeco Robecosam EURO Sdg Credits (02/02/2021) - Fondo de crédito europeo de alta calidade crediticia que inviste en compañías que contribúen á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas.
 • Vontobel US Equity (02/02/2021) - Inviste en compañías americanas seguindo criterios de calidade como baixa débeda e estabilidade de beneficios aínda que non a calquera prezo. Destacou especialmente en caídas de mercado.
 • AB Sustainable Global Thematic Portfolio (02/02/2021) - Fondo "equity market neutral" (de renda variable sen exposición a mercado) de perfil alto de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións de mercado, sen seguir ningún índice de referencia, utilizando técnicas de "Big Data". A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • Candriam SRI Bond Euro Short Term (02/02/2021) - Fondo que mostra un enfoque temático e que só inviste en compañías que se beneficien do crecemento do consumo a nivel global e, en xeral, en empresas de gran tamaño.
 • DWS Top Dividend (02/02/2021) - Fondo que mostra un enfoque temático e que inviste en compañías de todos os tamaños que se beneficien dos esforzos levados a cabo para adaptar ou mitigar os efectos do cambio climático a nivel global.
 • NN Green Bonds (02/02/2021) - O xestor do fondo estivo involucrado nel desde o seu lanzamento e xa contaba con experiencia previa no investimento nesta temática. No longo prazo é o fondo que mellores resultados obtivo con respecto aos seus comparables.
 • Nordea Global Climate And Environment Fund (02/02/2021) - Fondo que mostrou unha evolución similar á da renda variable global e, ao mesmo tempo, un comportamento mellor que fondos comparables, todos eles cun elevado compromiso co investimento socialmente responsable.
 • Polar Capital Global Technology (02/02/2021) - Fondo que inviste principalmente no sector tecnolóxico, pero cun enfoque temático, investindo só naquelas empresas que, dentro destas temáticas, mostren un alto potencial de crecemento.
 • Schroder ISF - Global Energy Transition (29/01/2022) - O fondo inviste en valores de renda variable e relacionados coa renda variable de sociedades de todo o mundo que, a xuízo do xestor, están asociadas coa transición global cara a fontes de enerxía baixas en carbón, como a produción, a distribución, a almacenaxe, o transporte e a cadea de subministracións asociada de enerxía baixa en carbono.
 • PIMCO Funds: Global Inv. Series PLC - Dynamic Multi-asset (04/05/2022) - O fondo conta cun proceso de investimento activo e flexible na distribución de activos, cuxo obxectivo é maximizar o retorno total, en combinación coa preservación de capital, e unha xestión prudente. Para iso inviste en distintos tipos de activos, incluíndo renda variable, renda fixa, divisas ou activos reais.
 • Jpmorgan Investment Funds - Global Income (04/05/2022) - Ten como obxectivo a xeración de rendas, a través do investimento en activos como bonos high yield (alto rendemento), accións con elevada rendibilidade por dividendo, real estate, débeda emerxente e bonos corporativos con grao de investimento.
 • ROBECO High Yield Bond (04/05/2022) - O fondo inviste en bonos de compañías con rating high yield. Este fondo realiza unha selección moi coidadosa dos investimentos, cun enfoque conservador e orientado á calidade a longo prazo dentro deste universo.
 • PIMCO Emerging Markets Bond ESG (04/05/2022) - Inviste en activos emitidos por países emerxentes en divisa forte (dólar/euro) con foco en factores ESG. Céntrase na selección de títulos, xunto con visión macro e o rating interno ESG, que inclúe exclusións, avaliación e engagement.
 • MAN AHL TargetRisk (04/05/2022) - O fondo inviste en catro clases de activos: renda variable, crédito, gobernos e inflación. O obxectivo é ofrecer unha volatilidade constante, para o que asignará o peso en cada tipo de activo de forma equiponderada desde un punto de vista do risco.
 • Edmond de Rothschild - Big Data (04/05/2022) - Inviste en compañías a nivel global que son provedoras de solucións, distribuidoras ou usuarias de Big Data. Adoita presentar unha carteira diversificada (non é só tecnoloxía), o que reduce o seu risco.
 • Goldman Sachs F. SICAV - Global Millennials Equity (04/05/2022) - Inviste en compañías a nivel global que se beneficien dos padróns de consumo da xeración Millenial, centradas en dúas características principais: nativos dixitais e diferentes estilos de vida. Mostra un perfil decidido.
 • M&G Global Sustain París Aligned (03/01/2023) - Inviste nunha carteira concentrada de compañías a nivel global e das que se esperan que poidan contribuír aos obxectivos climáticos do Acordo de París. Divide a carteira entre compañías con crecemento estable e oportunidades.
 • Candriam Sustainable Equity Europe (03/01/2023) - Inviste en accións europeas con enfoque sostible, aplicando principios de integración, exclusións, cumprimento de normas e filosofía “best in class” (selección dos mellores). É un fondo defensivo con nesgo Quality-Growth.
 • BSF Fixed Income Strategies Fund (22/02/23): o fondo demostrou ter unha boa preservación de capital en contextos de caídas xeneralizadas de activos tradicionais. O equipo xestor soubo adaptarse á situación actual de incerteza e destacou pola boa xestión da duración.
 • BGF World Healthscience (22/02/23): este fondo incorpórase para contar na oferta de destacados cunha estratexia defensiva en relativo fronte aos índices globais de bolsa desenvolvida.

 

NOTA: As IIC xestionadas por BlackRock, Inc. posúen no seu conxunto participacións que superan o 5% do capital social total emitido por BBVA S.A.

A continuación explicámosche os motivos de saída dos fondos que xa non se encontran dentro dos seleccionados por Quality Funds

 • Pictet - Security (22/02/2023): o fondo de Pictet continúa sendo un fondo que consideramos destacado. No entanto, dentro desta selección xa se conta con fondos de características similares, de maneira que optamos por substituílo por un fondo que permita unha maior diversificación na oferta dispoñible.
 • Blackrock European Absolute Return (22/02/2023): o fondo de Blackrock continúa sendo un bo fondo, aínda que dentro desta selección optamos por substituílo por outro que permita unha mellor diversificación na oferta dispoñible.
 • MS Global Sustain (03/01/2023): o fondo de Morgan Stanley continúa sendo un fondo que consideramos destacado, aínda que dentro desta selección o substituímos por un fondo con maior porcentaxe mínima comprometida de investimento en sostibilidade.
 • Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR (03/01/2023): o fondo de Pictet continúa sendo un fondo que consideramos destacado, aínda que dentro desta selección o substituímos por un fondo con maior porcentaxe mínima comprometida de investimento en sostibilidade.