Rendibilidade dos plans de pensións: cal debe ser

Un plan de pensións debe ofrecer un aforro para o futuro e, ademais, unha rendibilidade

Un plan de pensións debe ofrecer rendibilidade ademais dun aforro para o futuro, a través do investimento. Isto quere dicir que o capital achegado polo cliente ao longo dos anos non queda inmobilizado, senón que se inviste seguindo uns criterios de risco e rendibilidade previamente establecidos nun documento aprobado polo regulador e coñecidos polo partícipe co obxectivo de obter beneficios. Desta maneira, no momento de rescatar o seu plan de pensións, o partícipe pode esperar non só o diñeiro acumulado a través das achegas, senón tamén a rendibilidade dos plans de pensións, que dependerá dos factores que a continuación analizaremos.

A rendibilidade dun plan de pensións medra coas achegas periódicas que realizan os seus partícipes; estas pódense realizar de maneira periódica (mensual, trimestral…) ou de maneira esporádica (achegas puntuais sen periodicidade definida) e non poderán en ningún caso exceder o límite máximo establecido por lei, que ascende a 8.000 €.

Segundo o diñeiro se vaia acumulando no plan, os xestores irano investindo en diferentes activos financeiros que dependerán do perfil de investimento ao que responda este. Existen tres perfís de investimento frecuentemente aceptados e que dependen do nivel de risco que asumen e polo tanto da rendibilidade á que aspiren. Os perfís dos que dependerá a rendibilidade dos plans de pensións son: conservador, moderado ou decidido.

Desta forma chegamos a unha das claves da rendibilidade dos plans de pensións: a maior risco do investimento, maior pode ser a rendibilidade obtida pero tamén as perdas ás que se pode enfrontar o partícipe. Pola contra, canto menor é o risco asumido, menor é a rendibilidade potencial pero menores son tamén as posibles perdas en que pode incorrer o investimento.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

En que inviste un plan de pensións para aumentar a súa rendibilidade

Os plans de pensións invisten principalmente en produtos financeiros de renda fixa e de renda variable. Outra maneira de aumentar a rendibilidade dos plans de pensións é investir en instrumentos derivados ou en activos do mercado monetario. Así, pódense dividir os plans de pensións polo tipo de investimentos que realizan:

 • Plans de renda fixa a curto e longo prazo: invisten o capital principalmente en títulos de renda fixa de diferentes vencementos tanto de organismos públicos coma de empresas privadas. Polas características deste tipo de investimento, os plans de renda fixa teñen un risco teórico menor pero, pola súa parte, unha rendibilidade estimada tamén menor.
 • Plans de renda variable: invisten o capital en accións de empresas que cotizan na bolsa de valores. Estes activos están suxeitos a unha maior volatilidade e polo tanto a un maior nivel de risco, aínda que aspiran a ofrecer rendibilidades notablemente superiores á dos activos sen risco ou de baixo risco.
 • Plans de renda mixta: os plans de pensións de renda mixta combinan o investimento en renda fixa e variable. A proporción destas rendas dependerá do perfil de investidor do propio plan, polo que canto máis decidido sexa este, maior será o capital investido en renda variable e canto máis conservador, maior o capital investido en renda fixa.
 • Plans garantidos: poden ser de renda variable ou fixa, e poden garantir a devolución do 100% do capital e/ou unha revalorización mínima sempre e cando se manteña o diñeiro no plan ata o vencemento do prazo contratado.

Con toda esta información sobre a mesa, é importante aclarar que non hai un plan de pensións mellor ou peor, senón plans que se adaptan mellor aos obxectivos e perfís de investidor do cliente.

Por exemplo, para os aforradores novos que aínda teñen por diante un horizonte de 20 ou 30 anos ata a súa xubilación, aconséllase adoptar un perfil de investidor decidido e apostar por renda variable. O motivo é que as potenciais ganancias son maiores e, en caso de darse perdas nos investimentos, o cliente aínda ten moito tempo por diante para recuperalas.

O caso contrario represéntano aqueles aforradores que se achegan á súa data de xubilación e xa teñen poucos anos por diante para achegar ao seu plan de pensións antes de rescatalo. Para eles, aconséllase adoptar un perfil de investidor conservador en que se inviste en renda fixa, de menor rendibilidade, pero tamén de menor risco. A prioridade neste momento é consolidar o capital e non expor o aforro de moitos anos a riscos innecesarios.

A importancia das achegas periódicas

A rendibilidade que ofrece un plan de pensións é moi importante de cara a facer medrar os aforros do cliente. Porén, non é o único factor que se debe ter en conta á hora de estimar o obxectivo de aforro que se quere alcanzar co plan de pensións. De feito, é fundamental que o cliente se propoña unha filosofía de aforro en que se achegue capital de maneira regular.

Aforrar 100 € mensuais a unha rendibilidade do 3 % é máis beneficioso que aforrar 50 € mensuais a unha rendibilidade do 6 %, como se pode comprobar no seguinte exemplo:

Plan A Plan B
Plan A
Tipo de xuro nominal 3%
Plan B
Tipo de xuro nominal 6%
Plan A
Tanto anual equivalente (12 m.) 0,25%
Plan B
Tanto anual equivalente (12 m.) 0,49%
Plan A
Idade (30 anos)
Plan B
Idade (30 anos)
Plan A
Xubilación (65 anos)
Plan B
Xubilación (65 anos)
Plan A
Prazo (35 anos)
Plan B
Prazo (35 anos)
Plan A
Prazo (420 meses)
Plan B
Prazo (420 meses)
Plan A
Importe mensual: 100 € 
Plan B
Importe mensual: 50 € 
Plan A
Total aforrado: 73.547 €
Plan B
Total aforrado: 68.680 €

Exemplo extraído do Instituto BBVA de Pensións

Como se pode comprobar, un maior volume de aforro nun plan de pensións de rendibilidade reducida proporciona maior beneficio ca un aforro menor realizado nun plan de pensións de maior rendibilidade.

Igual de importante é a constancia nas achegas, algo que ten especial efecto positivo en prazos longos. É máis conveniente realizar pequenas achegas pero de forma constante que achegas dun importe maior pero de maneira irregular no tempo.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

As comisións do plan de pensións

Por último, para saber que rendibilidade pode ofrecer o plan de pensións, é necesario coñecer tamén as comisións que este leva asociadas. Existen dous tipos de comisións: de xestión e de depósito. Cada entidade bancaria e cada plan de pensións teñen asociadas unhas porcentaxes variables de cobramento de comisións, e é importante coñecelas para saber que custos comportan para o cliente.  Existen en calquera caso unhas comisións máximas establecidas por lei que non poderán ser excedidas.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?