Regulamento de plans e fondos de pensións

Coñece o regulamento destes dous instrumentos de aforro-investimento a longo prazo

Os plans de pensións son algúns dos produtos de aforro e investimento máis interesantes do mercado de cara a completar a pensión pública de xubilación. De feito, o propio regulamento que os ordena recolle o carácter “complementario” deste instrumento de aforro, destinado a funcionar en paralelo coas prestacións públicas ás que os traballadores teñen dereito tras a súa xubilación.

É importante distinguir entre plan de pensións e fondo de pensións:

Os plans de pensións son instrumentos de aforro-investimento a longo prazo, cuxo fin principal é o de complementar a pensión pública cuberta pola Seguridade Social.

Os fondos de pensións son o vehículo onde se acumula o patrimonio, sen personalidade xurídica, afecta aos plans de pensións, creado co obxectivo exclusivo de dar cumprimento a estes. Nos fondos de pensións materialízanse ou invístense as achegas de cada partícipe, así como os rendementos financeiros que xeran.

A lei estipula, ao longo de máis de 100 artigos, a tipoloxía, funcionamento e finalidade dos plans e fondos de pensións. É, en definitiva, un regulamento denso pero importante do que a continuación se ofrecen os aspectos máis interesantes que cómpre coñecer se se é cliente dun plan de pensións ou se pensa contratar un.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Quen é quen no plan de pensións

 • O promotor do plan: é toda aquela empresa, sociedade, entidade, corporación, asociación ou sindicato que promova a súa creación ou participe dela. Dependendo do tipo de plan, poden ou non realizar achegas.
 • Os partícipes: son os titulares dos plans de pensións. Son as persoas para as que se crean os plans e as que realizan as achegas. É importante non confundir o partícipe do plan co beneficiario.
 • Os beneficiarios: son as persoas que recibirán o capital procedente do plan de pensións, independentemente de se realizaron ou non as achegas.

Tipos de plans de pensións segundo o seu promotor

 • Plans de emprego: o seu promotor é calquera empresa, sociedade, corporación ou entidade, e cuxos partícipes sexan os empregados destas. Neste tipo de plans poden facer achegas tanto os promotores coma os partícipes.
 • Plans asociados: o seu promotor pode ser calquera asociación ou sindicato, sendo os partícipes os seus asociados, membros ou afiliados. Neste tipo de plans poden facer achegas tanto os promotores coma os partícipes.
 • Plans individuais: o seu promotor é unha entidade de carácter financeiro e cuxos partícipes son calquera persoas físicas. A este tipo de plans fan achegas unicamente os partícipes.

Tipos de plans de pensións segundo as obrigas estipuladas

 • Plans de achega definida: son aqueles nos que se fixa con antelación a contía das achegas dos partícipes; é dicir, canto diñeiro achegarán ao plan. Se é o caso, tamén se fixan as contribucións dos promotores de plans de emprego. É importante destacar que nestes plans non se garante nin define a contía das prestacións futuras.
 • Plans de prestación definida: nestes plans especifícase a contía de todas as prestacións que van percibir os beneficiarios. Desta maneira, o cliente sabe exactamente canto diñeiro recibirá á hora de rescatar o seu plan de pensións.
 • Plans mixtos: estes plans combinan as características dos dous anteriores, de tal xeito que o cliente sabe tanto a contía das achegas como a contía das contribucións ao plan dependendo das continxencias.
 • O límite legal ás achegas ao plan de pensións

  O regulamento que ordena os plans de pensións sitúa en 8.000 € anuais o capital que se pode achegar, de maneira anual, ao plan de pensións. De maneira paralela, os clientes cuxo cónxuxe non dispoña de rendementos netos do traballo e/ou cuxas actividades económicas sexan inferiores a 8.000 € anuais, poderán achegar ao plan deste un máximo de 2.500 € anuais.

  A lexislación recolle unha excepción ao límite das achegas para clientes cunha minusvalía física ou psíquica igual ou superior ao 65 %. Este límite sitúase nos 24.250 €, incluíndo as achegas por terceiras persoas, que non poderán exceder de 10.000 € anuais.

  O límite legal ás desgravacións anuais

  A cantidade máxima anual que un partícipe poderá desgravar en concepto de achegas a plans de pensións será a menor das seguintes cantidades: 8.000 € ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas.

  En caso de superar este límite, o exceso poderá desgravarse nos 5 seguintes exercicios fiscais.

  Quen pode realizar achegas ao plan de pensións

  • Os partícipes, independentemente do tipo de plan.
  • O promotor dun plan do sistema de emprego, en favor dos seus empregados partícipes, asumindo estes últimos a titularidade sobre a achega imputada.

  Como se rescata un plan de pensións

  • En forma de capital: recupérase o total (ou unha parte na forma de cobramento mixta) do capital achegado, así como a súa posible rendibilidade nun único ingreso.
  • En forma de renda: o total do capital achegado, así como a súa posible rendibilidade, en pagamentos periódicos que poden ser mensuais, trimestrais, semestrais ou anuais.
  • En forma mixta: recupérase unha parte do capital e a súa posible rendibilidade nun pagamento, e a outra parte recíbese en forma de renda.
  • En forma flexible: na que o beneficiario decide libremente as datas e contías dos cobramentos, sen unha periodicidade determinada.
  Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
  Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
  Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

  Cando se pode rescatar un plan de pensións

  De maneira regular, un plan de pensións rescátase chegado o momento da xubilación do traballador que o subscribiu, independentemente de se estese xubilou de maneira anticipada ou non. Ademais, a lei non obriga a rescatar o diñeiro do plan, polo que os participes do plan poden manter o seu capital no plan de xeito indefinido.

  No entanto, o regulamento recolle unha serie de continxencias baixo as que se pode acceder ao capital do plan de pensións antes da idade de xubilación.

  • Incapacidade permanente total para a profesión habitual, absoluta para todo traballo, e grande invalidez.
  • Falecemento do partícipe ou beneficiario, que pode xerar dereito a prestacións de viuvez, orfandade ou a favor doutros herdeiros ou persoas designadas.
  • Dependencia severa ou gran dependencia do partícipe regulada na Lei 39/2006, do 14 de decembro.

  Ademais, existen varios supostos de liquidez extraordinaria:

  • Padecemento de enfermidade grave que incapacite temporalmente para a ocupación ou actividade habitual da persoa durante un período continuado mínimo de tres meses, e que requira intervención clínica de cirurxía maior ou tratamento nun centro hospitalario.
  • Desemprego de longa duración, que se dá se o partícipe se atopa en situación legal de desemprego, está inscrito como demandante de emprego e esgotou as prestacións contributivas por desemprego ou non ten dereito a elas. Os traballadores autónomos deben esgotar o dereito a recibir prestacións contributivas e estar inscritos como demandante de emprego.
  • Situación de desafiuzamento da vivenda habitual, sempre que se acredite que non se dispón doutras vías para cancelar a débeda e que o importe do rescate permita cancelar a totalidade da mesma.
  • Tras un período de 10 anos desde a apertura do plan de pensións, contando a partir do ano 2015.

  Que comisións teñen os plans de pensións

  • Comisión por xestión: ten un máximo do 1,5 % anual do valor das contas de posición. Opcionalmente, o límite indicado poderá substituírse polo 1,2 % anual do valor das contas de posición máis o 9 % da conta de resultados.
  • Comisión de depósito: ten un límite do 0,25 % anual do valor das contas de posición.
  A miña xubilación A miña xubilación
  Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
  Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

  Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
  Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

  Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?