Reglament de plans i fons de pensions

Coneix el reglament d'aquests dos instruments d'estalvi-inversió a llarg termini

Els plans de pensions són alguns dels productes d'estalvi i inversió més interessants del mercat amb vista a completar la pensió pública de jubilació. De fet, el mateix reglament que els ordena recull el caràcter “complementari” d'aquest instrument d'estalvi, destinat a funcionar en paral·lel amb les prestacions públiques a què els treballadors tenen dret després de la jubilació.

És important distingir entre pla de pensions i fons de pensions:

Els plans de pensions són instruments d'estalvi-inversió a llarg termini la finalitat principal dels quals és complementar la pensió pública coberta per la Seguretat Social.

Els fons de pensions són el vehicle en què s'acumula el patrimoni, sense personalitat jurídica; afecten els plans de pensions i han estat creats amb l'objectiu exclusiu de donar-los compliment. En els fons de pensions es materialitzen o s'inverteixen les aportacions de cada partícip, així com els rendiments financers que generen.

La llei estipula, a més de 100 articles, la tipologia, el funcionament i la finalitat dels plans i fons de pensions. És, en definitiva, un reglament dens però important del qual a continuació s'ofereixen els aspectes més interessants que convé conèixer si s'és client d'un pla de pensions o es pensa contractar-ne un.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Qui és qui en el pla de pensions

 • El promotor del pla: és tota empresa, societat, entitat, corporació, associació o sindicat que en promogui la creació o hi participi. Depenent del tipus de pla, poden fer-hi aportacions o no.
 • Els partícips: són els titulars dels plans de pensions. Són les persones per a les quals es creen els plans i les que hi fan les aportacions. És important no confondre el partícip del pla amb el beneficiari.
 • Els beneficiaris: són els qui rebran el capital procedent del pla de pensions, independentment que hi hagin fet aportacions o no.

Tipus de plans de pensions segons el promotor

 • Plans d'ocupació: el promotor és qualsevol empresa, societat, corporació o entitat i els partícips de les quals siguin els empleats d'aquestes. En aquest tipus de plans poden fer-hi aportacions tant els promotors com els partícips.
 • Plans associats: el promotor, tant si és una associació o un sindicat, i els partícips són els seus associats, membres o afiliats. En aquest tipus de plans poden fer-hi aportacions tant els promotors com els partícips.
 • Plans individuals: el promotor és una entitat de caràcter financer i els partícips són qualssevol persones físiques. En aquest tipus de plans, hi fan aportacions únicament els partícips.

Tipus de plans de pensions segons les obligacions estipulades

 • Plans d'aportació definida: són aquells en els quals es fixa amb antelació la quantia de les aportacions dels partícips, és a dir, quants diners aportaran al pla. Si escau, també es fixen les contribucions dels promotors de plans d'ocupació. És important destacar que en aquests plans no es garanteix ni es defineix la quantia de les prestacions futures.
 • Plans de prestació definida: en aquests plans s'especifica la quantia de totes les prestacions que percebran els beneficiaris. D'aquesta manera, el client sap exactament quants diners rebrà a l'hora de rescatar el pla de pensions.
 • Plans mixtos: aquests plans combinen les característiques dels dos anteriors, de manera que el client sap tant la quantia de les aportacions com la quantia de les contribucions al pla depenent de les contingències.
 • El límit legal a les aportacions al pla de pensions

  El reglament que ordena els plans de pensions situa en 8.000 € anuals el capital que es pot aportar, de manera anual, al pla de pensions. De manera paral·lela, els clients el cònjuge dels quals no disposi de rendiments nets del treball i/o les activitats econòmiques dels quals siguin inferiors a 8.000 € anuals, podran aportar al pla d'aquest un màxim de 2.500 € anuals.

  La legislació recull una excepció al límit de les aportacions per a clients amb una minusvalidesa física o psíquica igual o superior al 65%. Aquest límit se situa en els 24.250 €, incloent-hi les aportacions per terceres persones, que no podran excedir els 10.000 € anuals.

  El límit legal a les desgravacions anuals

  La quantitat màxima anual que un partícip podrà desgravar en concepte d'aportacions a plans de pensions és la inferior de les quantitats següents: 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

  En cas de superar aquest límit, l'excés es podrà desgravar en els 5 exercicis fiscals següents.

  Qui pot fer aportacions al pla de pensions

  • Els partícips, independentment del tipus de pla.
  • El promotor d'un pla del sistema d'ocupació, a favor dels seus empleats partícips, en què aquests últims assumeixen la titularitat sobre l'aportació imputada.

  Com es rescata un pla de pensions

  • En forma de capital: es recupera el total (o una part en la forma de cobrament mixta) del capital aportat, així com la seva possible rendibilitat en un únic ingrés.
  • En forma de renda: el total del capital aportat, així com la seva possible rendibilitat en pagaments periòdics que poden ser mensuals, trimestrals, semestrals o anuals.
  • En forma mixta: es recupera una part del capital i la seva possible rendibilitat en un pagament i l'altra part es rep en forma de renda.
  • En forma flexible: en què el beneficiari decideix lliurement les dates i les quanties dels cobraments, sense una periodicitat determinada.
  Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
  Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
  Coneix les diferents opcions que t'oferim

  Quan es pot rescatar un pla de pensions

  De manera regular, un pla de pensions es rescata arribat el moment de la jubilació del treballador que l'ha subscrit, independentment de si aquest s'ha jubilat de manera anticipada o no. A més, la llei no obliga a rescatar els diners del pla, per la qual cosa els partícips del pla poden mantenir el seu capital en el pla de manera indefinida.

  No obstant això, el reglament recull una sèrie de contingències sota les quals es pot accedir al capital del pla de pensions abans de l'edat de jubilació.

  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual, absoluta per a qualsevol treball i gran invalidesa.
  • Defunció del partícip o beneficiari, que pot generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat o a favor d'uns altres hereus o persones designades.
  • Dependència severa o gran dependència del partícip regulada en la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

  A més hi ha diversos supòsits de liquiditat extraordinaris:

  • Patiment de malaltia greu que incapaciti temporalment per a l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de tres mesos, i que requereixi intervenció clínica de cirurgia major o tractament en un centre hospitalari.
  • Desocupació de llarga durada, que es dóna si el partícip es troba en situació legal de desocupació, està inscrit com a demandant d'ocupació, i ha esgotat les prestacions contributives per desocupació o no hi té dret. Els treballadors autònoms han d'haver esgotat el dret a rebre prestacions contributives i estar inscrits com a demandant d'ocupació.
  • Situació de desnonament de l'habitatge habitual, sempre que s'acrediti que no es disposa d'altres vies per cancel·lar el deute i que l'import del rescat permeti cancel·lar-ne la totalitat.
  • Després d'un període de 10 anys des de l'obertura del pla de pensions, comptant a partir de l'any 2015.

  Quines comissions tenen els plans de pensions

  • Comissió per gestió: té un màxim de l'1,5% anual del valor dels comptes de posició. Opcionalment, el límit indicat es podrà substituir per l'1,2% anual del valor dels comptes de posició més el 9% del compte de resultats.
  • Comissió de dipòsit: té un límit del 0,25% anual del valor dels comptes de posició.
  Mi Jubilación Mi Jubilación
  Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
  Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

  També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
  Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

  Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?