Pensión por incapacidade: Que é

Coñece a prestación que che correspondería en caso de incapacidade.

Os avatares do destino traen ás veces reveses ás nosas vidas. Tanto un accidente (sexa ou non de traballo) como unha enfermidade (profesional ou común) poden supor non só unha mingua das capacidades persoais para seguir exercendo unha profesión, senón tamén un perigoso desaxuste económico. E aínda que é certo que existe unha notable cobertura de prestacións por parte da Seguridade Social, en moitos dos casos sorprenderate coñecer que a pensión por incapacidade pode ser unha ínfima parte do que che gustaría gañar.

De todo isto, e tamén de como planificar para poder facer fronte a un imprevisto –por exemplo cun plan de pensións– falamos neste artigo.

As prestacións por incapacidade

A pensión de incapacidade permanente da Seguridade Social é unha prestación que se recoñece ao traballador cando, despois de estar sometido ao tratamento prescrito e ser dado de alta medicamente (nunha fase previa de incapacidade temporal), presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, previsiblemente definitivas, que diminúan ou anulen a súa capacidade laboral.

Unha incapacidade pódese traducir en catro tipos de prestacións, que varían en función do perfil da inhabilitación sufrida para o exercicio da actividade:

 • Pensión por incapacidade permanente parcial.
 • Pensión por incapacidade permanente total.
 • Pensión por incapacidade permanente absoluta.
 • Pensión por grande invalidez.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

A pensión de incapacidade ten carácter contributivo e a súa contía depende da orixe da incapacidade e do grao desta. Xeralmente supón unha porcentaxe da base reguladora correspondente, pero nalgúns casos corresponde unha indemnización a tanto alzado.

A xestión deste tipo de axudas é efectuada polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), con carácter xeral, salvo no caso dos traballadores incluídos no campo de aplicación do Réxime Especial do Mar, que é competencia do Instituto Social da Mariña (ISM). Estas institucións proporcionan nas súas páxinas web e nos seus teléfonos de información a axuda necesaria, así como os documentos relacionados para a tramitación das axudas.

Incapacidade permanente parcial

Unha incapacidade permanente parcial supón que, sen chegar ao grao total, existe unha diminución no rendemento profesional da persoa afectada. Este rendemento, ao non ser superior a unha incapacidade do 33 %, capacita aínda para a realización das tarefas fundamentais dunha profesión.

Neste caso, a persoa en cuestión pode acceder a unha prestación que consiste nunha indemnización a tanto alzado, que será igual a 24 mensualidades da base reguladora. O aboamento, que se efectúa nun pagamento único, non implica, polo tanto, a percepción dunha pensión por incapacidade.

Incapacidade permanente total

Enténdese que unha persoa está en situación de incapacidade permanente total cando se encontra inhabilitada para realizar todas as tarefas ou as fundamentais da súa profesión habitual.

Este tipo de incapacidade permite o acceso a unha pensión de incapacidade permanente total, cuxa contía dependerá da orixe da incapacidade e do período de cotización. Por norma xeral, ascende ao 55 % da base reguladora correspondente e incrementarase ata o 75 % a partir dos 55 anos se os traballadores acreditan especiais dificultades de reinserción no mercado laboral.

O aboamento deste tipo de pensións pode ter lugar en catorce pagas (unha por cada mes natural e dúas pagas extra) (cando a incapacidade foi causada por unha enfermidade común ou accidente non laboral) ou en doce pagas nas que as dúas extras están rateadas (se a incapacidade aconteceu por un accidente de traballo ou enfermidade profesional).

Esta pensión é compatible con calquera traballo excepto o desempeño do mesmo posto na empresa.

Incapacidade permanente absoluta

Unha incapacidade permanente absoluta é aquela pola que a persoa está completamente inhabilitada para exercer non só a súa profesión, senón calquera outra actividade laboral. A prestación que se prevé por lei nestes casos contempla unha pensión do 100 % da base reguladora, que mesmo se poderá aumentar en casos de accidente de traballo ou de enfermidade profesional, así como con complementos por maternidade no caso daquelas mulleres que tivesen dous ou máis fillos.

Existe aquí, ademais, a posibilidade legal de exercer certas actividades, sexan ou non lucrativas, sempre que sexan compatibles co estado do inválido e que non representen un cambio na súa capacidade de traballo para efectos de revisión.

A modalidade de aboamento é a mesma que no caso da pensión por incapacidade permanente total: 12 ou 14 pagas anuais dependendo da causa da incapacidade.

Grande invalidez

A grande invalidez é a situación pola que un traballador que sofre incapacidade permanente necesita asistencia para os actos máis esenciais da vida en consecuencia de perdas anatómicas ou funcionais.

A contía da pensión por grande invalidez está formada polo importe que corresponda ao afectado (ben sexa total ou absoluta a súa incapacidade), así como por un complemento destinado a remunerar a persoa que o atende e que ascenderá ao 45 % da base mínima de cotización máis o 30 % da última base de cotización do traballador pola continxencia correspondente.

Nos casos en que a incapacidade derive dun accidente de traballo ou de enfermidade profesional, as pensións aumentarán en función da gravidade ata un 50 %. Neste caso, ademais, poderá solicitarse tamén un complemento por maternidade para as mulleres que tivesen dous ou máis fillos.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Alternativas á pensión por incapacidade

Unha incapacidade, a pesar das prestacións estatais, suporá unha mingua dos teus ingresos. Por iso, se a túa situación económica cho permite, unha interesante opción pode ser contratar un plan de pensións, como os que ofrece o BBVA. Estes plans, que en primeira liña están destinados á xubilación, permiten, non obstante, o rescate en caso de incapacidade laboral, que pode ser total para a profesión habitual, absoluta para todo traballo, ou grande invalidez. Este feito, polo tanto, fainos atractivos se non só te preocupas por unha pensión na túa xubilación, senón se tamén temes un revés do destino.

En bbva.es podes acceder a unha ampla paleta de produtos cos que garantir un futuro ante calquera imprevisto. Accede a ferramentas como o simulador para coñecer algúns números ao respecto ou para, ademais, descubrir que vantaxes fiscais che deparará hoxe en día a súa contratación.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma fácil e rápida, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?