Pensión de viuvez: todo o que hai que saber

Explicámosche, entre outras cousas, quen pode solicitala, que requisitos se deben cumprir e a canto ascende a prestación

A pensión de viuvez consiste nunha prestación económica para aquelas persoas que tivesen un vínculo matrimonial ou fosen parella de feito da persoa falecida en cuestión, sempre e cando ambas as dúas partes cumpran os requisitos esixidos.

Como ocorre con outras pensións, tamén esta está destinada a evitar unha posible situación de necesidade económica por un feito que altere dalgún xeito a rutina. Neste caso, polo tanto, prevese unha axuda tras a morte do cónxuxe.

Recibir unha pensión de viuvez non é algo que comporte uns trámites complexos, de feito basta con completar o formulario do sitio web do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e entregalo en liña ou en calquera dos centros de atención e información da Seguridade Social (a pensión de viuvez é competencia do Instituto Nacional de Seguridade Social, salvo se o cónxuxe ou parella de feito falecido foi traballador do mar, en cuxo caso o organismo encargado de valorar a solicitude será o Instituto Social da Mariña a través das súas direccións provinciais).

Porén, se o trámite non é difícil, si é importante coñecer os requisitos que deben cumprir ambas as dúas partes implicadas para poder realizar o proceso de solicitude da pensión de viuvez. Por iso, neste artigo imos detallar, entre outras cousas, todas as condicións que debe reunir o falecido (causante da pensión) e o seu cónxuxe ou parella de feito (beneficiario da pensión).

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Características do falecido para ser considerado causante da pensión de viuvez

Non todas as persoas falecidas adquiren a consideración de seren causantes do dereito do seu cónxuxe ou parella de feito para facer o viúvo beneficiario da pensión de viuvez. Para poder ser considerado como tal, as persoas que falecen teñen que reunir algunha das seguintes características no momento da súa morte:

 • Estaren afiliadas, dadas de alta ou en situación asimilada de alta no réxime xeral da Seguridade Social e, ademais, que completasen o período mínimo de cotización esixida para cada un dos seguintes casos:
  • Se o falecemento é consecuencia dunha enfermidade común: 500 días dentro dun período ininterrompido de cinco anos inmediatamente anterior á data da morte.
  • Se o falecemento é debido a un accidente, sexa ou non de traballo, ou a unha enfermidade profesional: non se esixe período mínimo de cotización.
 • Se no momento da morte, as persoas non están dadas de alta ou en situación asimilada de alta no réxime da Seguridade Social: terán que cotizar ao longo da súa vida un mínimo de 15 anos.
 • Se no momento do falecemento eran perceptores do subsidio de incapacidade temporal, risco no embarazo, maternidade, paternidade ou risco durante a lactación natural: terán que ter realizada a cotización mínima que estea establecida para cada un dos seus casos.
 • Ser beneficiarios da pensión de xubilación no momento do falecemento.
 • Ser beneficiarios da pensión de incapacidade permanente no momento do falecemento.
 • Cesar no seu traballo con dereito a pensión de xubilación en modalidade contributiva e que falecesen antes de solicitala.
 • Ser traballadores desaparecidos nun accidente, sexa ou non laboral, en circunstancias que fagan presumible a súa morte, ou aqueles dos que non se teña noticia unha vez pasados 90 días desde o accidente.
 • Ser traballadores con dereito a unha pensión de incapacidade permanente total e que optasen pola indemnización especial a favor dos menores de 60 anos.

Requisitos do cónxuxe para ser beneficiario da pensión por viuvez

Para ser considerados como beneficiarios da pensión de viuvez, os cónxuxes deberán acreditar uns requisitos específicos en función da súa situación concreta de unión co falecido:

 • Se no momento do falecemento o cónxuxe vive, cando a morte foi a causa dunha enfermidade común, deberase acreditar un dos seguintes requisitos:
  • Ter fillos en común.
  • Celebrar o matrimonio, polo menos, un ano antes do falecemento.
  • Se anteriormente ao matrimonio foron parella de feito, non se pedirá un tempo mínimo de enlace matrimonial. Sempre e cando a suma da convivencia como parella de feito e como matrimonio supere os dous anos.
 • Se está separado xudicialmente ou separado: serán considerados beneficiarios da pensión de viuvez, sempre e cando non volvesen contraer matrimonio ou constituísen unha nova parella de feito e sexan acredores da pensión compensatoria de separación ou divorcio.
  • Serán beneficiarias da pensión de viuvez, aínda que non sexan acredoras da pensión compensatoria, aquelas persoas que acrediten, mediante todos os documentos admitidos, que foron vítimas da violencia de xénero no momento da separación xudicial ou do divorcio.
 • Se o posible beneficiario contraese un matrimonio declarado nulo co falecido e se lle recoñecese o dereito a indemnización, sempre e cando non volvese casar.
 • Se é a parella de feito supervivente e acredita:
  • Falecemento posterior ao 01/01/2008.
  • Formalización da parella de feito polo menos dous anos antes do falecemento.
  • Convivencia ininterrompida inmediatamente anterior ao falecemento durante cinco anos.

Contía que se debe percibir

A prestación económica que se recibe por pensión de viuvez é, por norma xeral, o 52 % da base reguladora que correspondería ao causante da pensión. Esta contía pódese ampliar ao 70 % da base reguladora sempre que:

• O pensionista teña cargas familiares.

• A pensión sexa a principal ou única fonte de ingresos.

• Os rendementos anuais do pensionista, por todos os conceptos da súa declaración, non superen a contía de 17.460,37 €.

Ademais, proximamente se aprobará o incremento da contía da pensión de viuvez, desde o 52 % da base reguladora ata o 60 % da base reguladora. Esta é unha medida que xa prevía a Lei 27/2011 do 1 de agosto, pero que non entrara en vigor. Para poder ser beneficiario desta contía incrementada ao 60 % deberá ter polo menos 65 anos, non ser beneficiario doutra pensión pública, non contar con rendementos do traballo ou rendementos de actividades económicas e non se poderá exceder o límite de ingresos que estea establecido en cada momento para ser beneficiario da pensión mínima de viuvez.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

No caso das pensións causadas con posterioridade ao 31/12/2015 aplícaselles un complemento de maternidade consistente nunha porcentaxe adicional ao importe da pensión de viuvez xeral. Para iso, a beneficiaria debe ser nai de dous fillos ou máis. Aquí o complemento é do 5% no caso de dous fillos, do 10% de tres e do 15% no caso de catro ou máis fillos. Aplícase no caso de mulleres que tivesen fillos naturais ou que adoptasen.

Por último, aquelas pensións cuxa contía sexa inferior á pensión mínima establecida por lei, poderán ser complementadas ata os devanditos niveis mínimos sempre que se acredite carencia de rendas e residencia en España.

A pensión de viuvez é un mecanismo para garantir a solvencia económica no caso de falecemento do cónxuxe. Porén, se cres que a compensación económica non será suficiente para a túa parella no caso de que falezas, ou se che preocupa que non sexa considerada como beneficiaria da pensión, talvez che interese contratar un seguro de vida BBVA.

En bbva.es encontrarás toda a información sobre un produto seguro e con posibilidade de adaptarse a todos os perfís de clientes, que garantirá unha prestación ao teu cónxuxe ou parella de feito en caso de faleceres.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que queres é traela ao BBVA desde outra entidade, pomos á túa disposición o noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?