Pensió de viduïtat: tot el que cal saber

T'expliquem, entre altres coses, qui la pot sol·licitar, quins requisits s'han de complir i a quant puja la prestació

La pensió de viduïtat consisteix en una prestació econòmica per a aquelles persones que hagin tingut un vincle matrimonial o hagin estat parella de fet de la persona difunta en qüestió, sempre que ambdues parts compleixin els requisits exigits.

Com passa amb altres pensions, aquesta també està destinada a evitar una possible situació de necessitat econòmica per un fet que alteri d'alguna forma la rutina. En aquest cas, per tant, es preveu una ajuda després de la mort del cònjuge.

Rebre una pensió de viduïtat no és una cosa que comporti uns tràmits complexos, de fet n'hi ha prou amb emplenar el formulari de la pàgina web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i lliurar-lo en línia o a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (la pensió de viduïtat és competència de l'Institut Nacional de Seguretat Social, llevat de si el cònjuge o la parella de fet morts van ser treballadors del mar, en aquest cas l'organisme encarregat de valorar la sol·licitud serà l'Institut Social de la Marina a través de les seves Direccions Provincials).

Tanmateix, si el tràmit no és difícil, sí que és important conèixer els requisits que han de complir ambdues parts implicades per poder fer el procés de sol·licitud de la pensió de viduïtat. Per això, en aquest article detallarem, entre altres coses, totes les condicions que ha de complir el difunt (causant de la pensió) i el seu cònjuge o parella de fet (beneficiari de la pensió).

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Característiques del difunt per ser considerat causant de la pensió de viduïtat

No totes les persones difuntes adquireixen la consideració de ser causants del dret del seu cònjuge o parella de fet per fer el vidu beneficiari de la pensió de viduïtat. Per poder ser considerat com a tal, les persones que moren han de complir alguna de les característiques següents en el moment de la seva mort:

 • Estar afiliades, donades d'alta o en situació assimilada d'alta en el règim general de la Seguretat Social i, a més, haver complert el període mínim de cotització exigida per a cadascun dels casos següents:
  • Si la defunció és conseqüència d'una malaltia comuna: 500 dies dins un període ininterromput de cinc anys immediatament anterior a la data de la mort.
  • Si la defunció és a causa d'un accident, sigui o no de treball, o d'una malaltia professional: no s'exigeix període mínim de cotització.
 • Si en el moment de la mort les persones no estan donades d'alta o en situació assimilada d'alta en el règim de la Seguretat Social: hauran d'haver cotitzat durant la seva vida un mínim de 15 anys.
 • Si en el moment de la defunció eren perceptores del subsidi d'incapacitat temporal, risc en l'embaràs, maternitat, paternitat o risc durant la lactància natural: hauran d'haver complert la cotització mínima que estigui establerta per a cadascun dels seus casos.
 • Ser beneficiaris de la pensió de jubilació en el moment de la defunció.
 • Ser beneficiaris de la pensió d'incapacitat permanent en el moment de la defunció.
 • Haver cessat el seu treball amb dret a pensió de jubilació en modalitat contributiva i haver mort abans de sol·licitar-la.
 • Ser treballadors desapareguts en un accident, sigui laboral o no, en circumstàncies que en facin presumible la mort, o aquells de què no es tingui notícia una vegada passats 90 dies des de l'accident.
 • Ser treballadors amb dret a una pensió d'incapacitat permanent total i que hagin optat per la indemnització especial a favor de les persones de menys de 60 anys.

Requisits del cònjuge per ser beneficiari de la pensió per viduïtat

Per ser considerats beneficiaris de la pensió de viduïtat, els cònjuges hauran d'acreditar uns requisits específics en funció de la seva situació concreta d'unió amb el difunt:

 • Si en el moment de la defunció el cònjuge viu, quan la mort ha estat a causa d'una malaltia comuna, s'haurà d'acreditar un dels requisits següents:
  • Tenir fills en comú.
  • Haver celebrat el matrimoni, almenys, un any abans de la defunció.
  • Si anteriorment al matrimoni van ser parella de fet, no es demanarà un temps mínim d'enllaç matrimonial. Sempre que la suma de la convivència com a parella de fet i com a matrimoni superi els dos anys.
 • Si està separat judicialment o separat: es consideraran beneficiaris de la pensió de viduïtat, sempre que no hagin tornat a contreure matrimoni o constituït una nova parella de fet i siguin creditors de la pensió compensatòria de separació o divorci.
  • Seran beneficiàries de la pensió de viduïtat, encara que no siguin creditores de la pensió compensatòria, aquelles persones que acreditin, mitjançant tots els documents admesos, haver estat víctimes de la violència de gènere en el moment de la separació judicial o el divorci.
 • Si el possible beneficiari hagués contret un matrimoni declarat nul amb el mort i se li reconegués el dret a indemnització, sempre que no s'hagi tornat a casar.
 • Si és la parella de fet supervivent i acredita:
  • Defunció posterior a l'01/01/2008.
  • Formalització de la parella de fet almenys dos anys abans de la defunció.
  • Convivència ininterrompuda immediatament anterior a la defunció durant cinc anys.

Quantia que s'ha de percebre

La prestació econòmica que es rep per pensió de viduïtat és, per norma general, del 52% de la base reguladora que correspondria al causant de la pensió. Aquesta quantia es pot ampliar al 70% de la base reguladora sempre que:

• El pensionista tingui càrregues familiars.

• La pensió sigui la principal o única font d'ingressos.

• Els rendiments anuals del pensionista, per tots els conceptes de la seva declaració, no superin la quantia de 17.460,37 €.

A més, aviat s'aprovarà l'increment de la quantia de la pensió de viduïtat, des del 52% de la base reguladora fins al 60% de la base reguladora. Aquesta és una mesura que ja tenia en compte la Llei 27/2011 d'1 d'agost, però que no havia entrat en vigor. Per poder ser beneficiari d'aquesta quantia incrementada al 60% caldrà tenir almenys 65 anys, no ser beneficiari d'una altra pensió pública i no tenir rendiments del treball o rendiments d'activitats econòmiques, i no es podrà excedir el límit d'ingressos que estigui establert en cada moment per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

En el cas de pensions causades amb posterioritat al 31/12/2015 se'ls aplica un complement de maternitat consistent en un percentatge addicional a l'import de la pensió de viduïtat general. Per fer-ho, la beneficiària ha de ser mare de dos fills o més. Aquí el complement és del 5% en el cas de dos fills, del 10% de tres i del 15% en el cas de quatre o més fills. S'aplica en el cas de dones que hagin tingut fills naturals o que hagin adoptat.

Finalment, aquelles pensions la quantia de les quals sigui inferior a la pensió mínima establerta per llei podran ser complementades fins a aquests nivells mínims sempre que s'acrediti carència de rendes i residència a Espanya.

La pensió de viduïtat és un mecanisme per garantir la solvència econòmica en cas de defunció del cònjuge. Tanmateix, si creus que la compensació econòmica no serà suficient per a la teva parella en cas que moris, o et preocupa que no sigui considerada beneficiària de la pensió, potser t'interessa contractar una assegurança de vida BBVA.

A bbva.es trobaràs tota la informació sobre un producte segur i amb possibilitat d'adaptar-se a tots els perfils de clients, que garantirà una prestació al teu cònjuge o parella de fet en cas que et moris.

La teva pensió a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva pensió de la mà del Compte Nòmina Va Contigo. Però si el que vols és portar-la a BBVA des d'una altra entitat, posem a la teva disposició el nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o des de l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?